Galvenie » 2017 » Jūnijs » 3 » Vēsts:03.06.17. Katrēns "Precizējums vēlāk" - *
22:41
Vēsts:03.06.17. Katrēns "Precizējums vēlāk" - *

Vēsts: 03.06.17. Katrēns "Precizējums vēlāk" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Notiek!" / *(НР) "Происходит!")
(-** : Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

03.06.17 Катрен "Уточнение позже"………………………………………………Quatrain "Clarification later"


Уточнение скажу позже! .......................Precizējumu teikšu vēlāk!.....................Refinement I will tell later!
Главное, ваше Сознание! .....................Galvenais, jūsu Apziņa!........................The main thing is your Consciousness!
Проявятся все возможности, ................Izpaudīsies visas iespējas,……..………All opportunities will be shown,
Когда придёт понимание! ......................Kad saprašana atnāks!.........................When will come understanding!

Мир сегодня, конечно, не тот! ...............Pasaule šodien, protams, ne tā!............The World today, of course, not same!
Он меняется кардинально! ...................Tā kardināli mainās!...............................It changes dramatically!
В России произойдёт поворот! ..............Krievijā notiks pagrieziens!.....................In Russia there will be a turn!
К пониманию фрактальности! ...............Fraktalitātes saprašanā!........................To the understanding of fractality!

Понимание, что История - ложь! ............Saprašana, ka Vēsture - meli!................Understanding, that History- is a lie!
Придумана жрецами религии! ................Reliģiju priesteru izdomāta!....................Invented by the priests of religion!
Людям говорят: не трожь, .......................Cilvēkiem saka: neaiztiec,………………..Are told to people: don't touch,
Но, это - предел двуличия! ......................Taču, tā - divdabu robeža!......................But, this- a limit of duplicity!

Власть священна - записано в Книге! ....Vara svēta - ierakstīts Grāmatā!..............Power is sacred- written in the Book!
Говорят, что она от Бога! .........................Saka, ka tā no Dieva!..............................Says, that it's from God!
Но, Создателя нет там в помине! ...........Bet, no Radītāja tur nav ne vēsts!............But there is nothing from Creator!
Власть у Бога, всегда за Порогом! .........Dievam vara, aiz Sliekšņa vienmēr!..........Power to God, always behind the Threshold!

Предстоит за престол - сражение! .........Par troni stāv priekšā - cīniņš!...................For throne is expected- the battle!
Пока русские в цепях мамоны! ..............Pagaidām krievi mamona valgos!..............While Russians are in chains of mammon!
Мамона для них - достижение! ..............Mamons priekš viņiem - sasniegums!........Mammon for them- an achievement!
И определённый статус персоны! ..........Un personas statuss noteikts!....................And a certain status of human!

Персоны, конечно, нон Грата! ................Personas, protams, non Grata!.................Person, of course, non Grata!
Гордыня - на разворот! ...........................Lepnība - apgrozībā!.................................Pride- to the U-turn!
Брат объявляет войну брату, .................Brālis brālim karu pasludina,………….……Brother announces war on his brother,
Отношения - наоборот! ..........................Attiecības - otrādi!......................................Relations- on the contrary!

Великая Русь - на коленях! ...................Diženā Krievzeme - uz ceļiem!...................Great Russia- on the knees!
Не жизнь - полное прозябание! ............Ne dzīve - pilnīga nīkuļošana!....................Not life- full vegetation!
Совесть сожжена на поленьях, .............Sirdsapziņa iznīcināta drumslās,……….….Conscience is burned on logs,
Рабское существование! .......................Eksistēšana verdziska!................................Slave existence!

Продают друзей, как и в Мире! .............Pārdod draugus, kā arī Pasaulē!................Sell friends, as in the World!
Не Любовь правит - ненависть! .............Ne Mīlestība valda - naids!.........................Not Love rules- hate!
Нет Единства в народе поныне! ............Nav tautā Vienotības līdz šim!....................There is no Unity among the people until now!
Поверьте, - это плохая весть! ................Ticiet, - tā slikta vēsts!.................................Believe- that are bad news!

События, как холодный душ! ................Notikumi, kā duša auksta!...........................Events like a cold shower!
Лидеры приходят - уходят! ...................Līderi atnāk - aiziet!.....................................Leaders come- go!
Управление из разных служб, ...............Vadība no dažādiem dienestiem,……..……Management from different services,
Людей от Бога уводит! ..........................Cilvēkus no Dieva aizved!............................Leading people away from the God!

Однако, есть горстка от Бога! ...............Tomēr, ir saujiņa no Dieva!..........................However, there is a handful from God!
Настоящее - Богоподобие! ...................Īstena - Dievlīdzība!.....................................The present is- God-like!
Прокладывает людям дорогу, ...............Cilvēkiem ceļu izliek,……………………..…..Paves people on the road
В Завтра, а не к надгробию! ..................Rītdienai, bet ne kapkalnam!......................In Tomorrow, but not to the tombstone!

Наоборот! В Небеса дорогу! ..................Pretēji! Ceļu Debesīs!.................................On the contrary! The road in Heaven!
Шестая раса - Новая мерность! ............Sestā rase - Jauna dimensija!....................Sixth race- New dimension!
Понимание пришло, что - Боги! ............Saprašana atnāca, ka - Dievi!.....................Understanding has come that- the Gods!
Новая пришла размерность! .................Jauna mērvienība atnāca!..........................New dimension came!

Сибирь - Центр Шестой точно! ..............Sibīrija - tieši Sestās Centrs!.......................Siberia- Center of Six for sure!
Другие территории рядом, ....................Citas teritorijas līdzās,…………………….…Other areas nearby,
У кого-то - Знания прочны, ....................Kādam - Zināšanas izturīgas,……………...For someone- Knowledge is strong,
А для кого-то покажутся Адом! ..............Bet kādam Elle šķitīs!.................................But for someone- it will seem a Hell!

Выбор за вами - за каждым: ..................Izvēle jūsu - katra:……………………………The choice is yours- of each one:
В Русь или вне территории! ..................Krievzemē vai ārpus teritorijas!...................In Russia or outside of territory!
Бога принять очень важно, ...................Dievu pieņemt ļoti svarīgi,……………………God accept is very important,
И объединить акватории! ......................Un apvienot akvatorijas!..............................And unite the water area!

Конституция явлена людям! .................Konstitūcija cilvēkiem parādīta!...................The Constitution is revealed to people
Выбор, повторяю, за вами! ...................Izvēle, atkārtoju, jūsu!..................................The choice, I repeat, is yours!
Происходящее лишь прелюдия! ..........Notiekošais tikai prelūdija!............................What happens is only a prelude!
Больших изменений в Крае! .................Lielo izmaiņu Nomalē!..................................In the Edge of Great changes!

Природа ожидает свой час! ..................Daba savu stundu gaida!.............................Nature is waiting for her hour!
Осталось - совсем немного! .................Atlika - pavisam nedaudz!............................It remains- very little!
Россия не упустит шанс, .......................Krievija nepalaidīs izdevību,…………………Russia will not miss a chance,
Преуспеет во многом! ...........................Veiksies daudzējādi!.....................................Will succeed in many ways!

Возьмёт управление в руки! .................Ņems vadību rokās!.....................................Will take control in her hands!
Точно зная, что ВМЕСТЕ! .....................Precīzi zinot, ka KOPĀ!................................Knowing exactly, that TOGETHER!
Люди забудут про муки! ........................Par mokām aizmirsīs cilvēki!........................People will forget about torment!
Россия - спасения Место! .....................Krievija - glābšanas Vieta!...........................Russia- salvation Place!

В общих чертах - понятно? ..................Vispārējās līnijās - saprotams?....................In general terms- understandable?
У власти есть механизмы, ....................Varai ir mehānismi,…………………………...Power has a mechanism,
Русь расшифрует внятно: .....................Krievzeme atšifrē skaidri:……………………Russia deciphers clearly:
Равенство против «измов»! ..................Vienlīdzība pretim "ismiem"!........................Equality against "isms"!

Не устоит власть против Истины! .........Nenoturēsies vara pretim Patiesībai!...........Power can't stand against the Truth!
Нет силы такой, как у Бога! ...................Nav spēka tāda, kā Dievam!.......................There is not such a power, as God!
Исторический Момент истинно! ............Patiesi Vēsturisks Moments!.......................The Historical Moment is true!
Русь откроет людям Дорогу! .................Krievzeme atvērs cilvēkiem Ceļu!................Russia will open the way for people!

Аминь. ....................................................Āmen………………………………………...…Amen
Отец Абсолют. .......................................Tēvs Absolūts……………………………...…..Father Absolute
03.06.17 .................................................03.06.17……………………………………...…03.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.06.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 10.07.2013.10:21, *(JD) "Notiek!" / *(НовоРабота "Происходит!", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_notiek/2013-07-16-717
Мы продолжаем учиться познать, принять друг друга и быть вместе в сферах пространства Любви Святая Русь! Быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Абсолюта-Создателя-Всевишнево вместе со всеми и всему на свете! Большое спастбо Божьему Миру и Семьи Света!
03.06.2017.14:09 --- записала Эслаума.
-------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja, intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /03.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /03.06.2017., дополнено на английском языке 05.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.06.2017., papildināts angļu valodā 05.06.2017.

Skatījumu skaits: 626 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: