Galvenie » 2018 » Novembris » 3 » Vēsts: 03.11.18. Katrēns "Mirkļu virkne - Mūžība"
20:01
Vēsts: 03.11.18. Katrēns "Mirkļu virkne - Mūžība"

03.11.18 Катрен “Вереница мгновений – Вечность”

Жизнь соткана из мгновений!
Так устроена ваша жизнь,
Небо не ждёт изменений,
И понимания, как жить?

Мгновения напоминают Целое!
Иными словами – Вечность!
Жизнь людей – Братство Белое,
Превращения вами в конечность!

Вереница мгновений – Вечность!
Усложняется каждый раз,
Жизнь превращается в Бесконечность,
А это – Творящий Спас!

Люди не поняли, что Разум,
Фантазирует и Творит!
В каждом – частица Его Ума,
Это Он внутри говорит!

Есть связь Разума с Умом!
Информационная связь вечна!
Энергия передаётся потом,
При долгожданной встрече!

Мы все в одном поле!
Точнее, в одной Энергии!
В соответствии с вашей волей,
Зависит плотность Энергии!

Плотность ещё зависит от Бога!
От общего зависит Сценария!
И возвращение Энергии в итоге,
Заострите на этом внимание!

Вам дано право Творить!
Но, в определённых границах,
Творить, но не говорить,
Подобие – Главный принцип!

Создатель не говорит, а Творит!
Его Сознание создаёт образ!
Сознание человека должно повторить,
За проявления много раз!

Всё, что вне этой Идеи,
Не помогает – уводит в сторону,
Поэтому большие потери,
Посмотрите на любую страну!

Кажется, всё не вечно и нет Надежды!
Что строение людей недолго!
Без подобия надолго не жди,
Не будет никакого толка!

Все Империи не продержались,
Не было в основе Бога!
Артефакты искусства остались,
Печальными были итоги!

Люди поняли «Золотое сечение»,
Повторение – Мать учения!
Но, мамона стала увлечением,
И основой уничтожения!

Все века повторялись войны!
Причина: «Золотой телец»!
Творения не было – была бойня,
Каждой цивилизации – один конец!

Всё повторялось снова и снова!
Идея и жизнь – разные положения,
Люди забыли, что Бог – Основа!
В обратную сторону стало движение!

Частица прервала Соединение!
Целое – всегда Вечность!
Если у частицы с Целым нет Единения,
Она выпадает из Бесконечности!

Пятая раса покидает процесс,
Связь с Создателем прервана,
В эволюции Целого – не регресс,
Не достигла Пятая Нирваны!

Шестая раса – Новый виток!
Для Бесконечности тысячи лет – не дата!
Есть Надежда на Русский восток!
Энергии Создателя не будет траты!

Аминь.
Отец Абсолют
03.11.18

 

Vēsts: 03.11.18. Katrēns "Mirkļu virkne - Mūžība"

Dzīve no mirkļiem izausta!
Tā jūsu dzīve iekārtota,
Debesis negaida izmaiņas,
Un saprašanu - kā dzīvot?

Mirklis atgādina Veselumu!
Citiem vērdiem - Mūžību!
Cilvēku dzīve - Brālība Baltā,
Jūsu pārvēršanās ekstremitātē!

Mirkļu virkne - Mūžība!
Sarežģījas katru reizi,
Dzīve pārvēršas Bezgalībā,
Bet tas - Radošais Pestītājs!

Cilvēki nesaprata, ka Saprāts,
Fantazē un Rada!
Katrā - Viņa Prāta daļa,
Tas Viņš iekšienē runā!
Ir Saprāta sakars ar Prātu!
Informatīvais sakars mūžīgs!
Enerģija nododas sviedros,
Pie ilgi gaidītas tikšanās!

Mēs visi vienā laukā!
Precīzāk, Enerģijā vienā!
Saskaņā ar jūsu gribu,
Enerģijas blīvums atkarīgs!

Blīvums no Dieva vēl atkarīgs!
No kopējā Scenārija atkarīgs!
Un Enerģijas atgriezšanās rezultātā,
Saasiniet uzmanību uz to!

Jums dotas tiesības Radīt!
Taču, noteiktās robežās,
Radīt, bet ne runāt,
Līdzība - Galvenais princips!

Radītājs nerunā, bet Rada!
Viņa Apziņa rada tēlu!
Cilvēka Apziņai jāatkārto,
Izpausmju laikā daudz reizes!

Viss, kas šīs Idejas ārpusē,
Nepalīdz - aizved sāņus,
Tādēļ zaudējumi lieli,
Uz valsti jebkuru paskataties!

Šķiet, ne mūžīgs viss un Cerību nav!
Ka cilvēku celtne neilgi!
Bez līdzības negaidi uz ilgu,
Nebūs jēgas nekādas!

Impērijas visas nenoturējās,
Pamatā Dieva nebija!
Mākslas artefakti palika,
Bēdīgi rezultāti bija!

Cilvēki saprata "Zelta griezumu",
Atkārtošana - zināšanu Māte!
Taču, mamons kļuva aizraušanās,
Un pamats iznīcināšanai!

Visus gadsimtus atkātojās kari!
Iemesls: "Zelta teļš"!
Radīšanas nebija - bija slaktiņš,
Katras civilizācijas - vienas beigas!

Viss atkārtojās atkal un atkal!
Ideja un dzīve - dažādi stāvokļi,
Cilvēki aizmirsa, ka Dievs - Pamats!
Atpakaļgaitā kustība sākās!

Daļa Savienojumu sarāva!
Veselums - vienmēr Mūžība!
Ja daļai ar Veselumu Savienojuma nav,
Viņa no Bezgalības izkrīt!

Piektā rase procesu atstāj,
Sakars ar Radītāju pārrauts,
Veseluma evolūcijā - ne regress,
Piektā Nirvanu nesasniedza!

Sestā rase - Jauna vītne!
Priekš Bezgalības tūkstoš gadi - ne datums!
Ir Cerība uz Krievu austrumu!
Radītāja Enerģijas zaudējumi nebūs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.11.18.

03.11.18.Quatrain  “A chain of Moments- Eternity”

Life is woven from moments!
This is your life works,
The Heaven is not waiting for changes,
And understanding- how to live?

The moment resembles the Whole!
In other words- Eternity!
The life of people- Brotherhood White,
Turning you into a limb!

A chain of moments- Eternity!
It gets complicated every time,
Life turns into Infinity,
But this- is Creative Savior!

People didn’t understand that Mind,
Fantasizes and Creates!
In each- is part of His Mind,
This is He who talks inside!

There is a connection of Intelligence and Mind!
Information link is eternal!
Energy is transmitted later,
To a long awaited meeting!

We all in the same field!
More precisely, in one Energy!
In accordance with your will,
Energy density depends!

Density depends also from God!
Depends on the total Scenario!
And the return of energy in the end,
Focus attention on that!

To you are given the rights to create!
But, within certain limits,
To create, but not to speak,
Similarity- is the Main principle!

The Creator doesn’t talk, but Creates!
His Consciousness creates an image!
The human mind must repeat,
For manifestation many times!

All that is outside of this idea,
It doesn’t help- lead away,
Therefore big losses,
Look at any country!

It seems that everything is not forever and there is no Hope!
That the structure of people is short lived!
Without similarity don’t wait long,
There will be no sense!

All the empires didn’t hold out,
In the basis there was no God!
Art artifacts remained,
The result was sad!

People understood “the Golden Section”,
Repetition- is the Mother of knowledge!
But, mammon became a hobby,
And the basis of destruction!

Wars have repeated all centuries!
The reason: “The Golden calf”!
There was no creation- was massacre,
Every civilization- one end!

Everything was repeated again and again!
Idea and life- different positions,
People have forgotten that God- is the Basis!
In the opposite direction started movement!

Particle broke Connection!
The Whole- is always Eternity!
If the particle with Whole has no Connection,
It falls out of Infinity!

The Fifth race leaves the process,
The connection with the Creator is interrupted,
In the evolution of Whole- not regression,
The Fifth didn’t reach Nirvana!

Sixth race- New thread!
For Infinity thousands of years- is not a date!
There is a Hope for Russian East!
Energies of the Creator will not waste!

Amen
Father Absolute
03.11.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.11.2018.

Skatījumu skaits: 455 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: