Galvenie » 2019 » Februāris » 4 » Vēsts: 04.02.19. Katrēns "Uzruna"
15:15
Vēsts: 04.02.19. Katrēns "Uzruna"

04.02.19. Катрен “Обращение”

Отсчёт пошёл на недели!
В Душах нервозное состояние,
Планету ждёт передел,
Готовиться пора к покаянию!

Внезапность, словно холодный душ,
Горячие пора остудить головы,
Неприкаянных много Душ,
Судьбы многих из них – сложные!

Всем понятно, что так долго нельзя,
Несправедливость течёт через край!
За Русью проступила стезя,
Ведущая человечество в Рай!

Так записано в Книге Судеб,
Но, читают Её немногие!
Русь никто не забудет,
Она – это Бога подобие!

Ей придётся решать Судьбу,
Не только свою, но и Мира!
Первый шаг – победить Тьму,
Чуть, который не упустила!

Россию пора готовить,
Для принятия Своего решения,
Тьму требуется остановить,
Историческое достижение!

Это можно Единым мнением!
Даны для этого уже недели,
Природа подготовит людей поведение,
Терпение на пределе!

Взвешенного жду решения!
Не только внутри, но – снаружи!
Русь неожиданно пришла в движение,
Поняла, что Создателю служит!

Нужна Идея, нужно решение!
Нужно принять ответственность!
Нужно Единое Народа мнение,
Преображение будет следствием!

Причина – Новое время!
Создатель написал Сценарий!
Жизнь сегодня для людей – бремя,
Предложен им Новый глоссарий!

Пора донести Слова Бога!
До каждого, кто в Вере!
Встаёт на защиту Рать в итоге,
Для спасения этого Мира!

Человечество ожидает Россию!
Но, под Россией понимается Мать!
Люди ожидают Мессию!
Чтобы человечеством стать!

Несправедливость переместилась,
Теперь переместилась сюда,
Что создаёт необходимость,
На Фрегате поднять паруса!

Главный парус, конечно, “Любовь”!
Второй парус на Руси – “Вера”!
“Надежда” парус по цвету – Кровь,
Последний парус: “Мудрости” мера!

Всё сложилось для Руси навечно!
Чем труднее, сильнее тем Воля!
В тяжёлое время – это привычно,
“Вместе” и изменить долю!

Доля Руси – быть Спасителем!
И, прежде всего, для Народов!
Русь Святая – Идеи Носитель!
И Собиратель в Одно Родов!

Подготовьте от себя Обращение!
Как часть Самого Создателя,
Сформируется Мировое Движение,
В котором ни одного наблюдателя!

Мир ждёт не пламя, а Слово!
Основой которого – есть Любовь!
Русь обратится к человечеству снова,
К людям Вера придёт, а не кровь!

Аминь.
Отец Абсолют
04.02.19

 

Vēsts: 04.02.19. Katrēns "Uzruna"

Atskaite aizgāja uz nedēļām!
Dvēselēs nervozs stāvoklis,
Planētu pārveidošana gaida,
Laiks gatavoties nožēlai!

Pēkšņums, gluži kā auksta duša,
Laiks karstās galvas atvēsināt,
Daudz Dvēseļu nemierīgu,
Daudzām no viņām likteņi - sarežģīti!

Visiem skaidrs, ka ilgi tā nevar,
Netaisnība iet pāri malām!
Aiz Krievzemes taka izveidojās,
Cilvēci Paradīzē vedoša!

Tā ierakstīts Likteņu Grāmatā,
Taču, To lasa nedaudzi!
Krievzemi neviens neaizmirsīs,
Viņa - tā Dieva līdzība!

Viņai nāksies Likteni lemt,
Ne tikai savu, bet arī Pasaules!
Pirmais solis - Tumsu uzvarēt,
Mazliet, ko garām nepalaida!

Krieviju laiks gatavot,
Sava lēmuma pieņemšanai,
Tumsu apturēt nepieciešams,
Vēsturisks sasniegums!

To ar Vienotu viedokli var!
Priekš tā jau nedēļas dotas,
Daba cilvēku uzvedību sagatavos,
Pacietība uz robežas!

Izsvērtu lēmumu gaidu!
Ne tikai iekšējo, bet - ārējo!
Krievzeme negaidīti kustībā nonāca,
Saprata, ka Radītājam kalpo!

Ideja vajadzīga, lēmums vajadzīgs!
Atbildību pieņemt vajag!
Tautas viedoklis nepieciešams Vienots,
Pārveidošana sekas būs!

Cēlonis - Jaunais laiks!
Radītājs Scenāriju uzrakstīja!
Dzīve priekš cilvēkiem šodien - nasta,
Jauns glosārijs piedāvāts viņiem!

Laiks Dieva Vārdu nogādāt!
Līdz katram, kurš Ticībā!
Rāte aizsardzībai celsies rezultātā,
Priekš Pasaules šīs glābšanas!

Cilvēce Krieviju gaida!
Bet, ar Krieviju Māte saprotama!
Cilvēki Mesiju gaida!
Lai cilvēce kļūtu!

Netaisnība pārvietojās,
Tagad pārvietojās šurp,
Kas nepieciešamību rada,
Uz Fregates buras pacelt!

Galvenā bura, protams, "Mīlestība"!
Otra bura uz Krievzemes - "Ticība"!
"Cerību" bura pēc krāsas - Asinis,
Pēdējā bura: "Gudrības" mērs!

Viss sakārtojās priekš Krievzemes mūžīgi!
Jo grūtāk, jo Griba stiprāka!
Grūtā laikā - tas pierasti,
"Kopā" un izmainīt daļu!

Krievzemes daļa - būt Glābējam!
Un, vispirms, priekš Tautām!
Krievzeme Svētā - Idejas Nesēja!
Un Dzimtu Sapulcinātāja Vienā!

Sagatavojiet Uzrunu no sevis!
Kā daļu Paša Radītāja,
Noformēsies Pasaules Kustība,
Kurā vērotāja neviena!

Pasauli gaida ne liesmas, bet Vārds!
Kura pamats - Mīlestība ir!
Krievzeme vērsīsies pie cilvēces atkal,
Pie cilvēkiem Ticība atnāks, bet ne asinis!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.02.19.

04.02.19.Quatrain   “Appeal”

Report went on for weeks!
Nervous state in the Souls,
The Planet is waiting for redistribution,
It’s time to prepare for repentance!

Sudden, like a could shower,
It’s time to cool the hot heads,
Many Souls are restless,
The Fate of many of them- is difficult!

Everyone understands that it’s impossible for so long,
Injustice flows over the edge!
The path was created behind Russia,
Leading humanity to Paradise!

So written in the Book of Fate,
But, few read it!
No one will forget Russia,
She- is similarity of God!

She will have to decide the Fate,
Not only Her, but also World!
The first step- is win Darkness,
A little, that didn’t miss!

It’s time to prepare Russia,
To make Her decision,
Darkness is required to stop,
A Historical achievement!

This can with United opinion!
Weeks are given for this,
Nature will prepare behavior of people,
Patience at the limit!

I look forward to decision!
Not only inside, but- outside!
Russia unexpectedly set in motion,
Realized, that serves to the Creator!

Idea is needed, solution is needed!
Need to take responsibility!
Need United opinion of nation,
Transformation will be result!

The reason- is New time!
Creator wrote the Scenario!
Life for people today- is a burden,
New glossary is offered to them!

It’s time to bring the Word of God!
To everyone who is in Faith!
Rat for defense will stand up in result,
For saving this World!

Humanity expects Russia!
But Russia us understood as Mother!
People are waiting for the Messiah!
To become humanity!

Injustice has moved,
Now moved here,
What creates the need,
On the Frigate to set sail!

The main sail, of course, is “Love”!
The second sail in Russia- is “Faith”!
Sail of “Hope” by color- is Blood,
Last sail: measure of “Wisdom”!

Everything arranged for Russia forever!
The harder, the Will is stronger!
In difficult time- this is usual,
“Together” and change part!

The part of Russia- is to be a Savior!
And, above all, for Nations!
Holy Russia- Ideas Carrier!
And the Collector of One Birth!

Prepare the Appeal from yourself!
As part of the Creator Himself,
World Movement will be formed,
In which no observers!

The World expects not flame, but Word!
The basis of which- is Love!
Russia will turn to humanity again,
Faith will come to people, but not blood!

Amen
Father Absolute
04.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.02.2019.

Skatījumu skaits: 283 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: