Galvenie » 2018 » Septembris » 4 » Vēsts: 04.09.18. Katrēns "Vienošana Garā"
16:48
Vēsts: 04.09.18. Katrēns "Vienošana Garā"

04.09.18 Катрен “Единение в Духе”

Государства друг против друга,
Людей втянули в войну!
Но, есть квадратура круга,
И ситуация подходит к концу!

Все живут одним днём,
Не задумываясь о “Завтра”!
Религии не будут поводырём,
Не дождёшься от них Правды!

У каждого лидера – свой срок!
И он очень короткий!
Народ не может взять в толк,
Где Момент поворотный?

Нет изменений в Истории,
Только войны трясут Пространство!
Сознание в старой пока категории,
Внешнее проявление чванства!

Лидеры ни о чём не думают,
Главное, продлить срок!
Себя с Судьбой страны путают,
Думают, что они – Исток!

Но, выборы их – случайность
Или закономерность во времени?
Для Истории – это частность!
А, для Народа – бремя!

Так, от случая к случаю,
Проходит жизнь поколений,
Люди сами себя мучают,
Не видно никаких изменений!

Изменения, конечно, есть,
Но, масштаб их локальный,
Не меняется управление здесь,
Все ждут Момент эпохальный!

Так сотни и тысячи лет!
Формируется Клан управления!
Не понимают люди, что этот билет,
Без Любви и без людей Равнения!

Людям только захотеть надо!
Надо доказать свою Веру!
Человек себе – не преграда,
Он сам – Духовности мера!

Бог подарил человеку Право!
Право на самостоятельность!
Вперёд: ни влево, ни вправо,
Прежде, внутренние обстоятельства!

У России другие условия!
Страна стоит перед выбором!
Вернуться опять к Православию,
Или капитал без выбора?

Народ разорвала Дуальность!
Нет понимания Цели!
Пора обсуждать лояльность,
Сегодня Русь осмелела!

Каждый несёт свой Крест!
От Президента, до Гражданина!
Прозвучала Благая Весть,
Найдена вековая причина!

Причина: Духовный блуд!
Продолжение – порабощение!
В каждом народе – есть Иуда,
Для него не будет прощения!

Всё зависит от масштаба влияния,
Кто-то в семье, а кто-то в стране! 
Придёт когда-нибудь понимание,
Что враг – это на другой стороне!

Внутри – это и есть Иуда!
Слова говорит Христа!
Но, портит в стране погоду,
В людях растёт вражда!

Это главная – из всех проблем!
Не будет Единства в доме!
Не поможет даже молебен,
Если все “За”, но один “против”!

Россия страдает этим!
Нет Единения людей в Духе!
Если много Иуд на Свете,
В Душах людей – разруха!

Единение в Духе – главное!
Нет ничего важнее!
Вернётся к России Слава,
Если будет в Духе сложение!

Аминь.
Отец Абсолют
04.09.18

 

Vēsts: 04.09.18. Katrēns "Vienošana Garā"

Valstis viena pret otru,
Cilvēkus karā ievilka!
Taču, ir apļa kvadratūra,
Un situācija tuvojas beigām!

Visi dzīvo vienai dienai,
Nedomājot par "Rītdienu"!
Reliģijas nebūs pavadonis,
Taisnību no viņām nesagaidīt!

Katram līderim - savs termiņš!
Un tas ļoti īss!
Tauta nevar pie skaidrības tikt,
Kur pagrieziena Moments?

Nav Vēsturē izmaiņu,
Tikai kari Telpu purina!
Apziņa pagaidām vecajā kategorijā,
Ārējā izpausme uzpūtīga! 

Līderi nedomā ne par ko,
Galvenais, termiņu pagarināt!
Sevi ar valsts Likteni jauc,
Domā, ka viņi - Sākotne!

Taču, viņu izvēlēšana - gadījums
Vai likumsakarība laikā?
Priekš Vēstures - tas gadījums!
Bet priekš Tautas - slogs!

Tā, no gadījuma uz gadījumu,
Paiet paaudžu dzīve,
Cilvēki moka paši sevi,
Izmaiņas nekādas nav redzamas!

Izmaiņas, protams, ir,
Taču, to mārogi lokāli,
Nemainās vadība šeit,
Visi epohālo Momentu gaida!

Tā simtus un tūkstošus gadu!
Formējas vadības Klans!
Cilvēki nesaprot, ka šī biļete,
Bez Mīlestības un bez cilvēku Līdzināšanas!

Cilvēkiem tikai gribēt vajag!
Savu Ticību pierādīt vajag!
Cilvēks sev - nav šķērslis,
Viņš pats - Garīguma mērs!

Dievs cilvēkiem Tiesības dāvāja!
Tiesības uz patstāvību!
Uz priekšu: ne pa kreisi, ne pa labi,
Vispirms, iekšķīgie apstākļi!

Krievijai citi apstākļi!
Valsts izvēles priekšā stāv!
Atgriezties Pareizticībā atkal,
Vai kapitāls bez izvēles?

Tautu Dualitāte saplosīja!
Nav Mērķa saprašanas!
Laiks lojalitāti apspriest,
Šodien Krievzeme drosmīgāka kļuva!

Katrs savu Krustu nes!
No Prezidenta, līdz Pilsonim!
Labā Vēsts izskanēja, 
Gadsimtu cēlonis atrasts!

Cēlonis: Garīgie maldi!
Turpinājums - paverdzināšana!
Katrā tautā ir Jūda,
Priekš viņa piedošanas nebūs!

Viss no ietekmes mēroga atkarīgs,
Kāds ģimenē, bet kāds valstī!
Atnāks kādreiz saprašana,
Ka naidnieks - tas otrā pusē!

Iekšķīgi - tas arī ir Jūda!
Kristus vārdus runā!
Taču, laikapstākļus valstī bojā,
 Naids cilvēkos aug!

Tas galvenais - no visām problēmām!
Vienotības mājās nebūs!
Nelīdzēs pat aizlūgums,
Ja visi "Par", bet viens "pret"!

Krievija cieš no tā!
Nav cilvēku Vienotības Garā!
Ja Pasaulē daudz Jūdu,
Cilvēku Dvēselēs - sabrukums!

Vienotība Garā - galvenais!
Nav nekā svarīgāka!
Atgriezīsies Krievijai Slava,
Ja Garā būs miesas būve!

Āmen.
Tēvs Absolūts
04.09.18.

04.09.18. Quatrain “Unity in the Spirit”

States against each other,
People were dragged into the war!
But, there is a quadrature of the circle,
And the situation is coming to the end!

Everyone lives for one day,
Without thinking of “Tomorrow”!
Religions will not be a guide,
Don’t wait the Truth from them!

Each leader- has his own time!
And it’s very short!
The nation can’t grasp,
Where is the rotary of the Moment?

There are no changes in the History,
Only wars are shaking the Space!
Consciousness is still in the old category,
External manifestation is swagger!

Leaders don’t think about anything,
The main thing is to extend the deadline!
They confused themselves with destiny of the country,
They think, that they are- the Source!

But, their election- is an accident,
Or a pattern in time?
For History- this is particular!
And for Nation- a burden!

So from case to case,
Passes the life of generations,
People torture themselves,
Can’t see any changes!

Of course, there are changes,
But, their scale is local,
Management doesn’t change here,
Everyone is waiting for a Moment of epoch!

So hundreds and thousands of years!
Forming the Clan of the control!
People don’t understand, that this is a ticket,
Without Love and without Equality of people!

People just need to want!
To prove their Faith!                                            
Human to himself- is not an obstacle,
He himself- is measure of the Spirituality!

God gave the Right to people!
The right to independence!
Forward: neither left nor right,
First, internal circumstances!

Russia has different conditions!
The country faces a choice!
To return again to Orthodoxy
Or capital without choice?

Duality broke the people!
There is no understanding of the Target!
It’s time to discuss loyalty,
 Today Russia has grown bolder!

Everyone is carrying his Cross!
From the President to the Citizen!
The Good News was sounded,
The age old reason is found!

Reason: Spiritual fornication!
Continuation- enslavement!
In every nation there is a Judah,
For him there will be no forgiveness!

Everything depends on the scale of influence,
Someone in the family, but someone in the country!
Some day an understanding will come,
That the enemy- is on the other side!

Inside- this is the Judah!
Speak words of Christ!
But, he spoils the weather in the country,
Enmity grows in people!

This is the main- from all the problems!
There will be no Unity in the house!
Not even a prayer service will help,
If all are “For”, but one is “against”!

Russia suffers from this!
There is no union of people in the Spirit!
If there are many Judah in the World,
In the Souls of people- devastation!

Unity in the Spirit- is the main thing!
Nothing is more important!
Glory will return to Russia,
If there will be an addition in the Spirit!

Amen
Father Absolute
04.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.09.2018.

Skatījumu skaits: 449 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: