Galvenie » 2018 » Marts » 5 » Vēsts: 05.03.18. Katrēns "Cerības"
18:40
Vēsts: 05.03.18. Katrēns "Cerības"

05.03.18 Катрен ​ "Ожидания"​​​

Какие вас ждут шторма!
Удивительное предстоит время!
Проблемы объединят навсегда,
Жизнь не будет обременением!

Вы пройдёте успешно,
Сквозь «игольное ушко»,
Только не надо спешки,
Для Мира вы «свет в окошке»!

Я обещал, что живые,
Боги пройдут сквозь преграды,
Сами изменитесь, как таковые,
От Бога будет награда!

Сегодня верится с трудом,
Но, три года на подготовку!
Я точно уверен в том,
Что Россия будет готова!

Сойдутся перекрёстки мнений,
Родина чтима для всех,
Изменится и страны поведение,
Духовность шагнёт вверх!

Время станет другим,
Президент объединит Нацию,
Пространство внутри будет таким:
Единство и никаких акций!

Россия шагнёт в Мерность,
Опережая народы Мира,
Проявит Она и твёрдость,
Не свернёт с пути Веры!

Подтянутся другие народы,
Оплотом Веры признают Россию,
Успешными будут России «роды»,
Подтвердят смысл Её Миссии!

Соберутся вокруг Президента люди!
Команда чистых умов и Веры!
Это будет для Мира прелюдией,
Высокого к России доверия!

Страна избавится от мамоны,
Как воспоминания о прошлом,
Примет управление над собой Природа,
Очень скоро станет возможным!

Проявятся Честь и Любовь!
Информация Небес и людей сойдутся,
Информация - это Планеты кровь!
Люди в том разберутся!

Интриги уйдут в прошлое!
Трон примет честнейший!
Богодержавие станет возможным,
Возглавит Россию Светлейший!

Ждать недолго до изменений!
Через три года - Начало Начал!
Каждый катрен говорю о поведении,
Россия для Мира - причал!

Причал - совершенства Души!
Перехода от плоти в Дух!
Все ждут совершенной тиши,
Чтобы перевести дух!

Центр Вселенной - ваша Планета!
Центр Планеты - Россия!
Великая гармония будет воспета,
Высветится Священная Миссия!

Держава не только территория!
Главное, совершенство Души,
Подтвердится, что Русь акватория,
Акватория Божественной тиши!

Подтвердятся все предсказания!
Россия - поводырь человечества!
Нет никаких притязаний,
Народы примут - Она отечество!

Аминь.
Отец Абсолют.

05.03.18

 

Vēsts: 05.03.18. Katrēns "Cerības" 

Kādas vētras jūs gaida!
Brīnumains laiks stāv priekšā!
Problēmas apvienos uz visiem laikiem,
Dzīve nebūs apgrūtinājums!

Jūs iziesiet sekmīgi,
Caur "adatas aci",
Steigu tikai nevajag,
Priekš Pasaules jūs "gasma logā"!

Es apsolīju, ka dzīvie,
Dievi caur šķēršļiem izies,
Paši izmainīsieties, kā tādi,
No Dieva apbalvojums būs!

Šodien ar grūtībām ticams,
Taču, trīs gadi uz sagatavošanos!
Es precīzi pārliecināts par to,
Ka Krievija būs gatava!

Saskanēs viedokļu krustpunkti,
Dzimtene priekš visiem cienīta,
Izmainīsies arī valsts uzvedība,
Garīgums augšup celsies!

Laiks kļūs cits,
Prezidents Nāciju apvienos,
Iekšēji telpa būs tāda:
Vienotība un nekādu akciju!

Krievija ieies Dimensijā,
Pasaules tautas apsteidzot,
Izpaudīs Viņa arī stingrību,
No Ticības ceļa nenovirzīsies!

Saņemsies arī citas tautas,
Krieviju par Ticības balstu atzīs,
Sekmīgas Krievijā "radības" būs,
Viņas Misijas jēgu apstiprinās! 

Ap Prezidentu cilvēki sapulcēsies!
Komanda tīru prātu un Ticības!
Tā priekš Pasaules prelūdija būs,
Krievijai augstas uzticības!

Valsts no mamona atbrīvosies,
Kā atmiņas par pagātni,
Pieņems vadību uz sevi Daba,
Ļoti drīz iespējams kļūs!

Izpaudīsies Gods un Mīlestība!
Debesu un cilvēku informācija savienosies,
Informācija - Planētas asinis tās!
Cilvēki tur skaidrībā tiks!

Intrigas pagātnē aizies!
Troni pieņems godīgākais!
Dievvalstība iespējama kļūs,
Vadīs Krieviju Gaišākais!

Līdz izmaiņām gaidīt neilgi!
Pēc trim gadiem - Sākumu Sākums!
Katrā katrēnā par uzvedību runāju,
Krievija priekš Pasaules - piestātne!

Piestātne - Dvēseles pilnībai!
Pārejai no miesas Garā!
Visi gaida pilnīgo klusumu, 
Lai pārvestu garu!

Visuma centrs - jūsu Planēta!
Planētas centrs - Krievija!
Dižena harmonija apdziedāta būs,
Svētā Misija izgaismosies!

Lielvalsts ne tikai teritorija!
Galvenais, Dvēseles pilnība,
Apstiprināsies, ka Krievzeme akvatorija,
Dievišķā klusuma akvatorija!

Apstiprināsies visi pareģojumi!
Krievija - cilvēces pavadonis!
Nav nekādu pretenziju,
Tautas pieņems - Viņa tēvzeme!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.03.18.

05.03.18. Quatrain "Expectations"​

What a storm awaits you!
It's a wonderful time ahead!
Problems will unite forever,
Life will not be an encumbrance!

You will pass successfully,
Through the "needle eye",
Just don't rush,
For the World, you "light in the window"!

I promised, that the living ones,
The Gods will pass through the barriers,
By yourself will change, as such,
From God will be a reward!

Today it's hard to believe,
But, three years to prepare!
I am sure for that,
That Russia will be ready!

Crossroads of opinion will converge,
Homeland is honored for all,
Will change also country behavior,
Spirituality will step up!

Time will be different,
The President will unite the Nation,
The Space inside will be like this:
Unity and no shares!

Russia will step into the Dimension,
Ahead of the nations of the World,
She will show also hardness,
Will not turn off from the road of Faith!

Also other nations will come up,
Russia will recognize as a stronghold of Faith,
Successful will be Russia's "birth"
Will confirm the meaning of Her Mission!

People will gather around the President!
A team of pure minds and Faith!
This will be a prelude for the World,
High confidence in Russia!

The country will get rid of mammon,
As memories of the past,
Nature will take control over herself,
Very soon it will be possible!

Honor and Love will manifest!
The information of heaven and people will converge,
Information- is the blood of the Planet!
People will sort it out!

Intrigues will go to the past!
Throne will take the most honest!
The God state will become possible,
Russia will lead the Sovereign!

Till changes wait no longer!
After three years- the Beginning of the Beginning!
In every quatrain I speak about behavior,
Russia for the World- a pier!

A pier- for perfection of the Soul!
Transition from the flesh to the Spirit!
Everyone is waiting for a perfect silence,
To transfer the Spirit!

The center of the Universe- is your Planet!
Center of the Planet- Russia!
Great harmony will be sung,
The Holy Mission will be revealed!

The great power not only the territory!
The main thing is the perfection of the Soul,
It will be confirmed, that Russia is water area,
The water area of Divine silence!

All the predictions will be confirmed!
Russia- is the guide of humanity!
There are no any claims,
Nations will accept- She is a fatherland!

Amen
Father Absolute
05.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 05.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.03.2018.

Skatījumu skaits: 588 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: