Galvenie » 2020 » Aprīlis » 5 » Vēsts: 05.04.2020. Katrēns "Asna galvenais ierocis - Patiesība"
22:51
Vēsts: 05.04.2020. Katrēns "Asna galvenais ierocis - Patiesība"

05.04.2020 Катрен “Главное оружие Ростка – Правда”

Запомните навсегда число 4,
Небо зафиксировало Росток!
Вы – Новый путь расчертили,
Можно первый подвести итог!

Никто не знает, но было событие!
Поверьте, Исторического масштаба!
Это – Нового Мира открытие,
Под управлением Небесного штаба!

Событие ожидалось очень давно!
От посадки до урожая – 5 лет!
Планировалось, что будет оно,
Когда Судного дня начнётся Рассвет!

Тьма перешла уже в наступление!
Тоже ожидая это событие!
Она прессует людей в исступлении,
Готовя массовое людей убытие!

Всё складывалось не в пользу Света!
Удача – на стороне «Минуса»!
Люди не вспоминают о Моём Завете,
Никто не ждёт влияние «Плюса»!

Два Знака сошлись на границе!
Победитель определяет «Завтра»!
Время переписать Исторические страницы,
Пора людям увидеть Правду!

Правда, для людей – тяжёлый промысел!
Как и Тьма, люди Её не хотят знать!
Проявление Ростка – это Бога Замысел,
Надежду Создателя следует оправдать!

Информация есть в полном объёме!
Власть не может остановить Знания!
Тьма использует все приёмы,
Чтобы не было у людей понимания!

Росток – это, прежде всего, Энергия!
Объединившихся людей в Духе,
Они перешагнули в себе Материю,
Закончилась в Душах – разруха!

Ложь не устоит против Правды!
Её повадки известны людям!
Сегодня битва идёт за «Завтра»!
Росток – это Победы прелюдия!

На Небе всегда всё известно,
Росток утверждён Создателем!
В этой битве Ему определено место,
Росток не может быть наблюдателем!

Главное оружие Ростка – Правда!
У Тьмы в руках – только Ложь!
Пора начинать – не ждите «Завтра»!
Тьме Энергию Ростка не превозмочь!

У Тьмы планы по разобщению,
У Неё это почти получилось!
Пандемия и карантин – это Её идея,
Неожиданно всё случилось!

Пандемия и кризис экономический!
На руку теневому правлению,
Планируется Мир исключительный,
Люди – рабы под их управлением!

Но Тьма, прежде всего, – «минус»!
В Вечности нет неравенства!
Необходимо срочно восстановить «Плюс»!
Росток – это мерило Равенства!

Ничто не уйдёт от внимания!
Росток – изменение соотношения!
К людям придёт понимание,
Что даже Судный день – единение!

Судный день не на пользу Тьме!
Всё как раз с точностью до наоборот!
Время экономической кутерьмы,
Мировой кризис набрал обороты!

Время настало для Тьмы и Ростка – тоже!
Создатель на стороне России!
Изменить ситуацию в Мире возможно,
Надо понять свою Судьбу и Миссию!

Спасибо Всем Вам и Каждому от Создателя!
Аминь.
Отец Абсолют.
05.04.2020

Vēsts: 05.04.2020. Katrēns "Asna galvenais ierocis - Patiesība"

Atceraties uz visiem laikiem skatli 4,
Debesis Asnu piefiksēja!
Jūs - jaunu ceļu uzzīmējāt,
Var pirmos rezultātus apkopot!

Neviens nezin, bet bija notikums!
Ticiet, Vēsturiska apmēra!
Tas - Jaunas Pasaules atklāšana,
Debesu štāba vadībā!

Notikums tika gaidīts ļoti sen!
No dēstīšanas līdz ražai - 5 gadi!
Tika plānots, ka tas būs,
Kad Tiesas dienas Rītausma sāksies!

Tumsa jau uzbrukumā pārgāja!
Arī šo notikumu gaidot!
Tā cilvēku pašsavaldīšanos presē,
Cilvēku masveida aiziešanu gatavojot! 

Viss akopojās ne par labu Gaismai!
Veiksme - "Mīnusa" pusē!
Cilvēki Manu Novēlējumu neatceras,
Neviens "Plusa" ietekmi negaida!

Divas Zīmes uz robežas satikās!
Uzvarētājs "Rītdienu" noteiks!
Laiks Vēsturiskās lappuses pārrakstīt,
Laiks cilvēkiem Patiesību ieraudzīt!

Patiesība priekš cilvēkiem - smaga nodarbe!
Kā arī Tumsa, cilvēki Viņu zināt negrib!
Asna izpausme - tas Dieva Nodoms,
Radītāja Cerību jāattaisno!

Informācija pilnā apjomā ir!
Vara Zināšanas apturēt nevar!
Tumsa visus paņēmienus izmanto,
Lai cilvēkiem saprašanas nebūtu!

Asns - tā, vispirms, Enerģija!
Cilvēku Garā apvienojušos,
Viņi sevī Matēriju pārkāpa,
Izbeidzās Dvēselēs - sabrukums!

Meli pret Patiesību nenoturēsies!
To manieres cilvēkiem zināmas!
Šodien cīņa par "Rītdienu" notiek!
Asns - tas Uzvaras prelūdija!

Debesīs vienmēr viss zināms,
Asns Radītāja apstiprināts!
Šinī cīņā Viņam vieta noteikta,
Asns nevar būt novērotājs!

Galvenais Asna ierocis - Patiesība!
Tumsai rokās - tikai Meli!
Laiks sākt - negaidiet "Rītdienu!
Tumsai Asna Enerģiju nepārvarēt!

Tumsai izšķiršanas plāni,
Viņai tas gandrīz izdevās!
Pandēmija un karantīna - tā Viņas ideja,
Negaidīti viss gadījās!

Pandēmija un ekonomiskā krīze!
Ēnu valdības vadības rokās,
Plānojas izcila Pasaule,
Cilvēki - vergi zem viņu vadības!

Taču Tumsa, vispirms, - "mīnuss"!
Mūžībā nevienlīdzības nav!
Steidzami vajag atjaunot "Plusu"!
Asns - tas Vienlīdzības mērs!

Nekas no uzmanības neaizies!
Asns - līdzattiecību izmaiņa!
Cilvēkiem saprašana atnāks,
Ka pat Tiesas diena - vienošana!

Tiesas diena ne Tumsai par labu!
Viss tieši ar precizitāti otrādi!
Ekonomiskā jandāliņa laiks,
Pasaules krīze apgriezienus palielina!

Laiks pienāca Tumsai un Asnam - arī!
Radītājs Krievijas pusē!
Situāciju Pasaulē izmainīt iespējams,
Savu Likteni un Misiju saprast vajag!

Paldies Jums Visiem un Katram no Radītāja!
Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.04.2020.

05.04.20.Quatrain “The main weapon of the Sprout - Truth”

Remember forever the number 4,
The Heaven fixed Sprout!
You- have drawn a new path,
You can sum up first results!

Nobody knows, but there was an event!
Believe me, of historical scale!
This- is a New World discovery,
Under the direction of the Heavenly headquarters!

The event was expected a very long time!
From planting to harvest - 5 years!
It was planned that it would be,
When will begins Dawn of Judgment day!

Darkness has already gone on the offensive!
Also waiting for this event!
It frenzy of people in press,
Preparing a mass leaving of people!

Everything was not in favor of the Light!
Good luck - on the side of the "Minus"!
People don’t remember My Testament,
Nobody expects the influence of “Plus”!

Two Signs converged on the border!
The winner will determine "Tomorrow"!
Time to rewrite Historical Pages,
It's time for people to see the Truth!

True, for people - hard occupation!
Like also Darkness, people do not want to know Her!
The manifestation of the Sprout- is God's plan,
The Creator’s hope should be justified!

The information is in full!
Power cannot stop Knowledge!
The Darkness uses all the tricks
So that people do not have an understanding!

A Sprout is,- first of all, Energy!
United people in the Spirit,
They stepped over Matter within themselves,
Ended in Souls - devastation!

Lies will not stand against the Truth!
Her habits are known to people!
Today the battle is for "Tomorrow"!
Sprout- is Prelude of Victory!

Everything is always known in Heaven
The Sprout is approved by the Creator!
In this battle his place is determined,
A Sprout cannot be an observer!

The main weapon of the Sprout - True!
In the hands of Darkness- only False!
It's time to start - do not wait for "Tomorrow"!
The Darkness cannot overcome the Energy of the Sprout!

Darkness has plans for separation
It almost succeeded to her!
A pandemic and quarantine- is Her idea,
Suddenly, everything happened!

Pandemic and economic crisis!
On hand to the shadow government
Planned World Exceptional,
People- are slaves under their control!

But Darkness, first of all, is “minus”!
In Eternity there is no inequality!
It is urgent to restore the "Plus"!
A Sprout -is the measure of Equality!

Nothing will escape of attention!
Sprout - a change in the ratio!
Understanding will come to people
That even Judgment Day- is unity!

Judgment Day is not for the benefit of Darkness!
Everything is exactly the opposite!
The time of economic turmoil,
The global crisis has gained momentum!

The time has come for Darkness and Sprout - too!
The Creator is on the side of Russia!
It is possible to change situation in the world
Must understand our Fate and Mission!

Thanks to all of you and everyone from the Creator!
Amen.
Father Absolute.
04/05/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 05.04.2020.

Skatījumu skaits: 175 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: