Galvenie » 2017 » Maijs » 5 » Vēsts: 05.05.17. Katrēns "Krievzeme - Gara Centrs"
15:20
Vēsts: 05.05.17. Katrēns "Krievzeme - Gara Centrs"

Vēsts: 05.05.17. Katrēns "Krievzeme - Gara Centrs" (*)

05.05.17 Катрен "Русь - Центр Духа"……………………………………………...Quatrain "Russia- the Center of the Spirit"

Информация - штука тонкая! ................Informācija - lieta smalka!....................Information- a thin thing!
Отвечает полноте Сознания! .................Atbilst Apziņas pilnīgumam!.................Responds to the fullness of the Consciousness!
Только от Бога - она одинокая, .............Tikai no Dieva - tā vientuļa,……..……..Only from God- she is lonely,
Включает Вечности понимание! ............Ietver izpratnes Mūžību!........................Includes Understanding of Eternity!

Мир, как и ВСЁ - информация! ..............Pasaule, kā arī VISS - informācija!........The World, as well as EVERYTHING- information!
От Бога ещё и энергия! ..........................No Dieva vēl arī enerģija!.......................From God also the energy!
В людях произошла деформация, ........Cilvēkos deformācija notika,……..………In people there was a deformation,
И это - большая потеря! .........................Un tas - zaudējums liels!.........................And that- a big loss!

Человек потерял позвоночник! ...............Cilvēks mugurkaulu zaudēja!.................The human has lost his spine!
Историческое искривление! ...................Vēsturisks izkropļojums!.........................Historical curvature!
Это смерти первый звоночек, .................Tas nāves pirmais zvaniņš,……….…….This is a first bell of death,
Подтверждает мамоны правление! ........Apstiprina Mamona vadību!...................Reaffirms the board of Mammon!

Привнесено понимание Истины, ............Ienesta Patiesības sapratne,…..………..An understanding of Truth,
Не приемлемое для Создателя! .............Radītājam nepieņemama!.......................Not acceptable to the Creator!
Люцифер враг людей истинный, ............Lucifers īstenais cilvēku ienaidnieks,…....Lucifer the true enemy of people
Превративший Богов в обыватели! .........Pārvērtošs Dievus mietpilsoņos!..............Turned Gods into philistines!

Нельзя ругать одного Люцифера, ...........Nevar bārt vienu Luciferu,…………………Can't should only one Lucifer,
С Его стороны дано предложение! .........No viņa puses priekšlikums dots!..............From his side the offer is given!
Люди согласились - это полдела, ...........Cilvēki piekrita - tā puslieta,……………..…People agreed- it's half case,
Религии добавили положение! ................Reliģijas atzinumus pievienoja!.................Added position of religions!

Положение в Духе рабства! ....................Verdzības atzinumu Garā!........................The situation of slavery in the Spirit!
И отказ от Творящего, .............................Un atteikšanos no Radošā,……………..…And rejection of Creative,
Повторяю, виновато Папство, .................Atkārtoju, vainīga Pāvesta vara,………….I repeat, the Papacy is guilty,
Правильные слова говорящее! ...............Pareizi runātie vārdi!.................................Correct speaking words!

Посмотрите на Центр обмана, ................Paskataties uz apmāna Centru,…………..Look at the Center of deceit
В России никогда не было! ......................Krievijā nebija nekad!................................In the Russia, there never was!
Миллиарды живут в дурмане, ..................Miljardi dzīvo apdullumā,………………….Billions live in a dope,
Повторяя того, что не было! ....................Atkārtojot to, kā nebija!.............................Repeating what was not!

Русь - Центр Духа и самобытности! ........Krievzeme - Gara Centrs un savdabības!...Russia- the Center of Spirit and Identity!
Распространяет своё влияние! ...............Izplata savu ietekmi!..................................Spreads it influence!
Мир ждёт от Неё открытости, ..................Pasaule no Viņas gaida atklātību,………...The World expect from her frankness,
Великого исповедания! ............................Lielās grēksūdzes!....................................Great confession!

Возвращения к прошлому нет! ...............Atgriezšanās pagātnē nav!........................There is no return to the past!
Я говорю постоянно об этом! ..................Es par to runāju pastāvīgi!.........................I'm constantly talking about that!
Россия пишет Новый Завет! ....................Krievija raksta Jaunu Derību!.....................Russia is writing the New Testament!
Своей кровью и потом! ............................Ar savām asinīm un sviedriem!..................With your own blood and sweat!

Новые подобраны Первосвятители! .......Jauni izraudzīti Pirmsvētītāji!.....................New selected Primates!
Православие совсем поменяется! ..........Pareizticība izmainīsies pavisam!.............Orthodoxy will change completely!
России быть учредителем, .......................Krievijai dibinātājai būt,………………….....Russia to be a founder,
Монархии, старая - отменяется! .............Monarhijas, vecā - atcelta!........................Monarchy, the old one- canceled!

Бог не оставит Россию! ............................Dievs Krieviju neatstās!............................God will not leave Russia!
Она уже поддержала Создателя! ............Viņa jau Radītāju atbalstīja!......................She already supported Creator!
Согласившись на свою миссию, ..............Piekrītot misijai savai,………………………Agreeing on her mission,
Богов вырвать из обывателей! .................Dievus no mietpilsoņiem izraut!.................Remove the Gods from philistines!

Русь принимает ответственность! ............Krievzeme atbildību pieņem!.....................Russia accepts responsibility!
За Новое человечество! ...........................Par Jauno cilvēci!.......................................For the New humanity!
Подтверждая Духовную девственность, . Apstiprinot Garīgo šķīstību,………….....….Confirming Spiritual virginity,
Формируя, Единое для всех Отечество! . Formējot, Vienotu priekš visiem Tēvzemi!..Forming, the One for all the Fatherland!

Такого никто не смог! ................................Ko tādu neviens nevarēja!.........................Nobody could do that!
Человечество повязло в мамоне! .............Cilvēce Mamonā ietinās!...........................Humanity is wrapped in Mammon!
Безусловно, Создатель помог! ..................Protams, Radītājs palīdzēja!.....................Certainly, Creator helped!
Не бежать за мамоной в погоне! ..............Dēļ mamona skriešanā nedzīties!.............Don't run after the Mammon in pursuit!

Россия торопится, но не спешит! .............Krievija steidzas, bet bez steigas!..............Russia is in a hurry, but don't hurry!
Она возвращается к ИСТИНЕ! ..................Viņa pie PATIESĪBAS atgriežas!................She returns to TRUE!
Человечество Бога смешит, ......................Cilvēce Dievu smīdina,…………………..…The humanity laughing for God,
Что капитал это - путь истинный! .............Ka kapitāls - ceļš īstais!.............................That capital- is true way!

Коварная ошибка идеологии, ...................Ideoloģijas viltīga kļūda,……………………The insidious mistake of ideology,
Идеологии в никуда! .................................Ideoloģijas nekurienē!................................Ideologies in nowhere!
Наступает Духа философия, ...................Sākas Gara filozofija,………………………..Starts the philosophy of Spirit,
Люди должны сказать: «ДА»! ...................Cilvēkiem jāsaka: "JĀ"!................................People should say: "YES"!

Не понятно человечеству «Завтра»! ........Nesaprotama cilvēcei "Rtdiena"!.................It's not clear for humanity "Tomorrow"!
Оно в тупике и в войнах! ..........................Tā strupceļā un karos!.................................It's in a dead end and in wars!
Никто, кроме Бога, не скажет Правду! .....Neviens, izņemot Dievu, Taisnību neteiks!..No one, except God, will not tell the Truth!
Правда - в русских иконах! .......................Taisnība - krievu ikonās!.............................True- in the Russian icons!

Все, кто ушли - придут! ............................Visi, kuri aizgāja - atnāks!............................All, who have left- will come!
Многие придут народы! ...........................Tautas daudzas atnāks!...............................Many nations will come!
Люди, наконец, поймут, ...........................Cilvēki, beidzot, sapratīs,…………………….People, finally, will understand,
Русь - это Мать Природы! ........................Krievzeme - tā Dabas Māte!........................Russia- the Mother of the Nature!

Русь - всегда терпеливая! ........................Krievzeme - vienmēr pacietīga!...................Russia- always patient!
Всех всё равно прощает! .........................Vienalga visiem piedod!...............................Anyway forgives to everyone!
В Духе - Она неделимая! .........................Garā - Viņa nedalāma!.................................In the Spirit- She is indivisible!
Любовью людей УКРЫВАЕТ! ...................Cilvēkus ar Mīlestību APSEDZ!....................COVER people with Love!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………………...Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts……………………………….....Father Absolute
05.05.17 ....................................................05.05.17……………………………………..….05.05.17.

Исток / Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.05.17.html
---------
(*) Присоединимся Катрену Отца Абсолюта с Символ-письмом, на латышском языке, записала Эслаума 21.04.2013 08:39, *(DS) "Dieva Augstā Zemes Skola" / *(БХ)-Богообщество Хозяин "Высшая Божье Школа Земли" - "... учиться надо в сложных словах ясность Мысли найти. Причём, не буквально, а Мысли-Образов, умея в Мир Образов орентироваться. Это очень интересно, но и не легко, тут тренировка нужна ... Только учиться, учиться и понять ..." - Полный текст на латышском языке прочитать можно: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_dieva_augsta_zemes_skola/2013-04-25-592 .
В Катрен 05.05.17. Отец Абсолют говорит:
"... ............................................ ... ................................................. ....
Люди, наконец, поймут, ........... Cilvēki, beidzot, sapratīs, .............. People, finallu, will understand,
Русь - это Мать Природы! ........ Kreivzeme - tā Dabas Māte! ......... Russia - the Mather of the Nature!"

Cпасибо, дорогой Отец Абсолют, что можем учиться и быть умеющим ориентироваться в природе в силе Твоей Любьви! Спасибо!
09.05.2017. --- записала Эслаума.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /09.05.2017.
Vēl citiem adresātiem /09.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.05.2017.
Всеобщему опыту в мире прочитать, Катрен на латышском и английском языках, и Символ-письмо *(БХ) "Высшая Божье Школа Земли" на латышском языке, подготовила Эслаума 09.05.2017.

Skatījumu skaits: 620 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: