Galvenie » 2019 » Februāris » 6 » Vēsts: 06.02.19. Katrēns "Cilvēki"
21:42
Vēsts: 06.02.19. Katrēns "Cilvēki"

06.02.19. Катрен “Люди”

Встревоженный народ собирается!
Спасение ищут у Бога!
Называется: с Судьбой определяются,
Все ожидают Счастья в итоге!

В исковерканном Мире нет Правды!
Люди не находят её нигде!
Они не понимают, что «Завтра»?
Пора подчиниться Судьбе!

Всегда перед шагом сомнения,
Это – нормальное состояние!
Нужно принять для себя решение!
Внутри подойти к Покаянию!

Мир сложен, ибо сложны люди!
Следствием этого – такой Мир!
Люди – это Мира прелюдия,
Они сами творят анти-мир!

Постоянно живут во лжи,
Начиная уже с рождения!
Не могут внутри сложить,
Взвешенное поведение!

Власть – отражение самих людей!
Нет оправдания лени,
С неба, поверьте, это видней,
Кто Совести своей верен!

Люди – все из одного места!
Называется оно – Космос!
Судьбы свои вы решаете «вместе»!
Не задаваясь о Смысле вопросом!

Сегодня, накануне Событий,
Бог будет спрашивать каждого:
Что вами самостоятельно добыто?
И что из этого для Судьбы важно?

Президент у Америки выбран,
То же самое, есть у России!
Каждый человек Судьбой отобран,
И у каждого – есть своя миссия!

Многие меняют свою Судьбу!
Есть – Начало и есть – Окончание!
Всё соответствует его нутру,
И Судьбы своей пониманию!

Есть Судьба общая или народа!
Зависит от суммы мнений слагаемых,
Либо Народ – Гений, либо – порода,
Значит, толпа управляемая!

Если управляемая, то ничего не хочет,
Это вопрос уже к Вечности!
Люди забывают, что жизнь – есть зачёт,
Для пребывания в Бесконечности!

Историческое наступает время!
Вопрос встаёт перед каждым!
Если жизнь для человека бремя,
Значит, не понял он, что важно!

Если выбор человека стоит за бытом,
Нет сострадания к человеку,
Нет сострадания, и если он «спит»!
Жизнь только в Духе – «Золотой век»!

Скажите: спасать кого надо?
Если человек согласен на рабство?
Ведь, нет перед ним никакой преграды,
Дверь открыта в Духовное Братство!

Мало времени осталось до Выбора:
Либо с Богом, либо с религией?
Начинается Исторический отбор,
Вросшие трудно отодрать вериги!

Делать шаг всё равно надо!
В Небе будет, как на экране!
Калейдоскоп человеческого парада,
Покажет – Души людей ранены!

Необходимо принимать решение!
Русь, как говорил, шагнёт первой!
Только в Единстве людей – спасение!
Богу надо подтвердить Веру!

Аминь.
Отец Абсолют
06.02.19

 

Vēsts: 06.02.19. Katrēns "Cilvēki"

Satrauktā tauta pulcējas!
Glābšanu meklē pie Dieva!
Saucas: Liktenī noskaidrojas,
Visi Laimi rezultātā gaida!

Izkropļotā Pasaulē Patiesības nav!
Cilvēki to neatrod nekur!
Viņi nesaprot, kas "Rītdien"?
Liktenim pakļauties laiks!

Vienmēr šaubas pirms soļa,
Tas - normāls stāvoklis!
Priekš sevis lēmumu pieņemt vajag!
Pie Nožēlas iekšēji pieiet!

Pasaule sarežģīta, jo cilvēki sarežģīti!
Sekas tam - Pasaule tāda!
Cilvēki - tā Pasaules prelūdija,
Viņi paši rada anti-pasauli!  

Melos dzīvo pastāvīgi,
Sākot jau no dzimšanas!
Nevar iekšienē salikt,
Izsvērtu uzvedību!

Vara - pašu cilvēku atspoguļojums!
Attaisnošanai slinkuma nav,
No debesīm, ticiet, tas labāk redzams,
Kurš savai Sirdsapziņai uzticīgs!

Cilvēki visi no vienas vietas!
Saucas tā - Kosmoss!
Savus Likteņus "kopā" jūs lemiet!
Neizvirzot jautājumu par Būtību!

Šodien, Notikumu priekšvakarā,
Dievs jautās katram:
Kas patstāvīgi jūsu sasniegts?
Un kas no tā priekš Likteņa svarīgs? 

Prezidents Amērikai izvēlēts,
Tas pats, Krievijai ir!
Katrs cilvēks Likteņa atlasīts,
Un katram - sava misija ir!

Daudzi savu Likteni maina!
Ir - Sākums un ir - Beigas!
Viss viņa prātam atbilst,
Un sava Likteņa izpratnei!

Ir Liktenis kopējais vai tautas!
Atkarīgs no saskaitāmo viedokļu summas,
Vai Tauta - Ģēnijs, vai - suga,
Tātad, vadāms pūlis!

Ja vadāms, tad negrib neko,
Tas jautājums jau Mūžībai!
Cilvēki aizmirst, ka dzīve - ieskaite ir,
Priekš uzturēšanās Bezgalībā!

Vēsturisks laiks sākas!
Jautājums izvirzās katram!
Ja dzīve priekš cilvēka slogs,
Tātad, nesaprata viņš, kas svarīgs!

Ja cilvēka izvēle sadzīve ir,
Nav līdzcietības cilvēkam,
Nav līdzcietības, arī ja viņš "guļ"!
Dzīve tikai Garā - "Zelta gadsimts"!

Sakiet: glābt ko vajag?
Ja cilvēks piekrīt verdzībai?
Jo, nav viņa priekšā šķērsļu nekādu,
Garīgā Brālībā durvis atvērtas!

Maz laika līdz Izvēlei atlika:
Vai ar Dievu, vai ar reliģiju?
Sākas Vēsturiska atlase,
Grūti noplēst ieaugušas važas!

Soli spert vienalga vajag!
Debesīs būs, kā uz ekrāna!
Cilvēciskās parādes  kaleidoskops,
Parādīs - cilvēku Dvēseles ievainotas!

Lēmumu pieņemt vajag!
Krievzeme, kā teicu, pirmā ies!
Tikai cilvēku Vienotībā - glābšana!
Ticību Dievam apstiprināt vajag!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.02.19.

06.02.19.Quatrain “People”  

Alarmed nation is gathering!
They seek salvation from God!
It’s called: with Fate are determined,
Everyone expects Happiness in the end!

There is no Truth in the distorted World!
People don’t find it anywhere!
They don’t understand, what “Tomorrow”?
It’s time to obey Destiny!

Always doubts before a step,
This- is normal condition!
Need to make a decision for yourself!
To repentance come inside!

The World is complex, because people are complex!
The consequence of this- is such the World!
People- are prelude of the World,
They create anti-world by themselves!

They constantly live in lie,
Starting from the birth!
Can’t be folded inside,
Weighted behavior!

Power- a reflection of the people themselves!
There is no excuse for laziness,
From the Sky, believe Me, is more visible,
Who is faithful to his Conscience!

All people are from one place!
It’s called- Cosmos!
You decide your destinies “together”!
Without asking the question of the Being!

Today, on the eve of Events,
God will ask to everyone:
What have you got by yourself?
And what of this is important for Destiny?

America’s president is chosen,
Russia has the same thing!
Each person is selected by Fate,
And everyone- has his own mission!                   

Many change their Fate!
There- is the Beginning and there is- the End!
Everything corresponds to his mind,                                    
And understanding of his Fate!

There is a common fate of Nation!
Depends on the sum of the counted opinions,
Either the nation- is Genius, or- the breed,
So the crowd is driven!

If managed, then wants nothing,
This question is already for Eternity!
People forget, that life- is a test,
For staying in Infinity!

Historical time is coming!
The questions arises for everyone!
If life is a burden for human,
So he didn’t understand, what is important!

If human’s choice is everyday life,
No compassion for human,
No compassion, also if he “sleeps”!
Life is only in Spirit- “Golden age”!

Tell me: is it necessary to save anyone?
If a human agrees to slavery?
After all, there is no obstacle in front of him,
The door is open to the Spiritual Brotherhood!

Little time left before Choice:
Or with God, or with religion?
Historical selection begins,
It’s difficult to tear off ingrown chains

It’s still necessary to take a step!
In Heaven will be like on the Screen!
Kaleidoscope of human parade,
Will show- Souls of people are wounded!

Need to make a decision!
Russia, as I said, will step first!
Only in the Unity of people- is salvation!
Need to confirm Faith to God!

Amen
Father Absolute
06.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /06.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.02.2019.

Skatījumu skaits: 282 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: