Galvenie » 2018 » Marts » 6 » Vēsts: 06.03.18. Katrēns "Jaunie laiki"
18:19
Vēsts: 06.03.18. Katrēns "Jaunie laiki"

06.03.18 Катрен ​“Новые времена” ​​

Чем лучше Святому,
Тем хуже для Тьмы!
Эволюция ведёт к этому,
Важна только честность внутри!

Россия – только вперёд,
Человечество ожидает движение,
Россия обязательно наведёт,
Порядок в Мире и определение!

Кто-то управляет Миром!
Тьмой написан сценарий,
Тонны разлиты мирры,
На человеческий колумбарий!

Кто-то давно похоронил,
Рабов и, конечно, Россию,
Новую карту определил,
Себя, рассматривая мессией!

Для Теневого правительства –
Тончайшей манипуляции!
Для Мира – вредительство,
Наступает капитуляция!

Россия ломает их планы!
Поддержанная Создателем,
Позади остаются кланы,
Основа их – обыватели!

Россия не только – Росток!
Не только – Возвращение,
Это и надёжный мосток,
Для прошлого и Преображения!

Народ понимает это,
Третий Рим – воспоминание!
На капитал наложено вето,
Четвёртый уже – заклинание!

Теперь всё Мира внимание,
К тому, как Россия,
Получив Небесные Знания,
Поймёт свою Миссию!

Важно, как Президент,
Применит инструмент власти?
Минуя нежелательный инцидент,
Приведёт страну к счастью!

Переходный период недолгий!
Будут острые обсуждения,
Нужно прекратить толки,
Повторяю, главное поведение!

Народ и Президент – вместе!
Должны пройти над пропастью,
Помня, что Россия то место,
Где никогда не будет ненастья!

Теневое отступит управление,
Нет надежды для неё на возвращение,
На Россию теперь равнение,
Россия – Новая ось вращения!

Нет религий, а есть Вера!
Нет национальности – есть семья!
От океана до океана – ривьера,
Межнациональная на ней Семь+Я!

Климат поменяется точно,
Смещение оси даст тепло,
Идеальные условия возможны,
Человечество расцвело!

Россия – точка отсчёта!
Перехода людей в Новую мерность,
Для цивилизации Новый отсчёт,
Перехода в размерность!

Новая размерность Шестой расы,
Новый для Планеты поворот,
На корабле тоже Новые паруса,
И дорога в Небесный порт!

Россия – корабль, где все равны!
Команда и Капитан – гении!
Россия – всегда права,
Сила – в Едином мнении!

Песня Новая, но старый мотив!
Даны Новые ориентиры,
Рай для людей не миф,
А реальность и перспективы!

Аминь.
Отец Абсолют.

06.03.18

Vēsts: 06.03.18. Katrēns "Jaunie laiki"​

Jo labāk Svētajam,
Jo sliktāk priekš Tumsas!
Uz to evolūcija ved,
Svarīgs tikai godīgums iekšķīgi!

Krievija - tikai uz priekšu,
Cilvēce kustību gaida,
Krievija obligāti ievedīs,
Kārtību Pasaulē un noteiktību.

Kāds Pasauli vada!
Tumsas uzrakstīts scenārijs,
Tonnām mirru izliets,
Uz cilvēciskā kolumbārija!

Kāds jau sen apglabāja,
Vergus un, protams, Krieviju,
Jaunu karti noteica,
Sevi, mesiju uzskatot!

Priekš Ēnu valdības - 
Smalkas manipulācijas!
Priekš Pasaules - kaitniecība,
Pienāca kapitulācija!

Krievija viņu plānus lauž!
Radītāja atbalstīta,
Aizmugurē klani paliek,
Viņu pamats - mietpilsoņi!

Krievija ne tikai - Asns!
Ne tikai - Atgriezšanās,
Tas arī drošs tilts,
Priekš pagātnes un Pārveidošanas!

Tauta to saprot,
Trešā Roma - atmiņas!
Uz kapitāla veto uzlikts,
Ceturtā jau - apburšana!

Tagad visas Pasaules uzmanība,
Uz to, kā Krievija,
Saņemot Dievišķās Zināšanas,
Sapratīs savu Misiju!

Svarīgi, kā Prezidents,
Pielietos varas instrumentu?
Apejot nevēlamu incidentu,
Valsti pie laimes atvedīs!

Pārejas periods neilgs!
Būs asas apspriešanas,
Valodas pārtraukt vajag,
Atkārtoju, galvenā uzvedība!

Tauta un Prezidents - kopā!
Bezdibenis jāpāriet,
Atceroties, ka Krievija tā vieta,
Kur nekad nebūs nelāgumu!

Ēnu vadība atkāpsies,
Atgriezšanās cerību priekš tās nav,
Uz Krieviju tagad līdzināšanās,
Krievija - griezšanās ass Jaunā!

Nav reliģiju, bet ir Ticība!
Nav nacionalitāšu - ir ģimene!
No okeāna līdz okeānam - rivjēra [ривьера ?],
Starpnacionāla uz viņas Septiņi+Es [Семь+Я]!

Klimats izmainīsies precīzi,
Ass nobīde siltumu dos,
Ideāli apstākļi iespējami,
Cilvēce uzziedēja!

Krievija - atskaites punkts!
Cilvēku Pārejai Jaunajā dimensijā,
Priekš civilizācijas Jaunā atskaite,
Pārejai apmēros [в размерность ?]!

Sestās rases Jaunais apmērs,
Jauns priekš Planētas pagrieziens,
Kuģim arī buras Jaunas,
Un ceļš Debesu ostā!

Krievija - kuģis, kur visi vienlīdzīgi!
Komanda un Kapteinis - ģēniji!
Krievijai - vienmēr taisnība,
Spēks - Vienotā viedoklī!

Dziesma Jauna, bet motīvs vecais!
Jauni orientieri doti,
Paradīze priekš cilvēkiem ne mīts,
Bet realitāte un perspektīvas!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
06.03.18.

06.03.18. Quatrain “New times”

Better the Holy one,
Worse for the Darkness!
Evolution leads to this,
Only honesty inside is important!

Russia- is only ahead,
Humanity expects movement,
Russia will certainly guide,
Order and Definition in the World!

Somebody rules the World!
Written Scenario by Darkness,
Tons are spilled with myrrh,
On the human columbarium!

Someone has long buried,
Slaves and, of course, Russia,
A new map determined,
Herself, considering the messiah!

For the Shadow government-
Subtle manipulation!
For the World- wrecking,
Has come the surrender!

Russia is ruining their plans!
Supported by the Creator,
Clans remain behind,
The basis of them- philistines!

Russia is not only- Sprout!
Not only- Return,
This is also reliable bridge,
For the past and the Transfiguration!

The nation understand this,
The third Rome- is a memory!
The capital is vetoed,
The fourth- is already a spell!

Now, all attention of the World,
To that, how Russia,
Having received Heavenly Knowledge,
Will understand Her Mission!

It’s important, as the President,
Will apply the power tool?
Is passing the undesirable incident,
Will lead country to happiness!

The transition period is short lived!
There will be sharp discussions,
It’s necessary to stop talking,
I repeat, the main thing is behavior!

Nation and the President- together!
Must pass over the abyss,
Remembering, that Russia is a place,
Where there will never be bad weather!

Shadow will retreat management,
There is no hope for her to return,
Russia now has an equal,
Russia- a New axis of rotation!

There are no religions, but there is Faith!
There are no nationality- there is a family!
From the ocean to the ocean- the Riviera,
Interethnic on her Seven+ I!

The climate will change exactly,
Offset of the axis will give heat,
Ideal conditions are possible
Humanity has blossomed!

Russia- is the starting point!
For transition of people to the New dimension,
For the civilization the New countdown,
Transition to dimension!

A New dimension of the Sixth race,
A New turn for the Planet,
On the ship also New sails,
And the road to Heavenly port!

Russia- is a ship where everyone is equal!
The team and the Captain- are geniuses!
Russia- is always right,
Strength- in the United opinion!

Song is New, but old motive!
New guidelines are given,
A Paradise for people is not a myth,
But reality and prospects!

Amen
Father Absolute
06.03.18. 

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru 06.03.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.03.2018.

Skatījumu skaits: 552 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: