Galvenie » 2020 » Aprīlis » 6 » Vēsts: 06.04.2020. Katrēns "Pēc Dieva Scenārija - tā Krievija!"
21:35
Vēsts: 06.04.2020. Katrēns "Pēc Dieva Scenārija - tā Krievija!"

06.04.2020 Катрен “По Спектаклю Бога – это Россия!”

Кризис уже не остановить!
Экономика сократит население!
Людям становится трудно жить,
Скоро наступит время движения!

Люди поймут, что они «пешки»!
Вспомнят, что они – «короли» или Боги!
Тьмой расставлены электронные вешки,
Люди поймут – нет печальней итога!

Люди теперь под замком и брошены!
На съедение мировой Тьме!
Ложь ими будет с глаз сброшена,
Неизбежны людские потери!

Росток ещё мал и нет доверия!
Энергия формирует Сферу!
Люди должны Ростку поверить,
Любовь и Единство – мера!

Надо помнить власть на стороне Тьмы!
Согласна, на сокращение населения!
Это подобие мировой тюрьмы,
Сократится количество поселений!

Люди собраны в городах плотно!
Легко управлять народом,
Люди Духовно упали на дно,
Выживает только одна «порода»!

Всё прозрачно – не спрятать!
В стране управляемое неравенство!
Пресса продолжает усиленно врать,
Активно поёт про равенство!

Ложь в Мире и ни капли Правды!
Народ добровольно в лагере!
Ужасное ждёт людей «Завтра»!
Это – принудительные потери!

Народ искусственно разделён!
Нет больше идеалов Равенства,
Каждый считает себя обделённым,
Принимается мамоны главенство!

Я говорил о Канонах Вечности!
Можно подробнее дать картину,
Жизнь раньше была «беспечная»,
Похожая на болотную тину!

Из болотной тины не выбраться!
Не поможет ничего, кроме Веры,
Кочка берегом будет казаться,
Вера Богу – спасения мера!

Будет трудно – нет выхода!
Заточение будет властью продолжено!
Для людей нет никакого прохода!
Только, как властью проложено!

Вот когда важнее всего Решение,
Решение всех и каждого!
Жизнь заставит искать Единения,
Люди поймут, что важно!

У власти сегодня сила – она прессует,
У людей скоро сдадут нервы!
Власть условия свои диктует,
Важно, кто станет Первым?

По Спектаклю Бога – это Россия!
По спектаклю Тьмы – уже никто!
Быть Первой – России Миссия,
Росток – Новой России зерно!

Зерно Мудрости и порядка!
Россия должна открыть горизонты,
Люди пойдут за ней без оглядки,
От ненастья выброшены зонты!

Теперь уже быстро, но шаг за шагом!
Надо отстаивать Бога позиции!
С Создателем и под Его Флагом,
Надо предложить Миру Бога Петицию!

Аминь.
Отец Абсолют.
06.04.2020

Vēsts: 06.04.2020. Katrēns "Pēc Dieva Scenārija - tā Krievija!"

Krīzi jau neapturēt!
Ekonomika iedzīvotāju skaitu samazinās!
Cilvēkiem dzīvot kļūs grūti,
Drīz kustības laiks sāksies!

Cilvēki sapratīs, ka "bandinieki" viņi!
Atcerēsies, ka viņi - "karaļi" vai Dievi!
Eletroniskie karuļi Tumsas uzstādīti,
Sapratīs cilvēki - nav rezultāta bēdīgāka!

Cilvēki tagad aiz atslēgas un pamesti!
Pasaules Tumsas notiesāšanai!
Meli no viņu acīm tiks nomesti,
Cilvēku zudumi neizbēgami!

Asns vēl mazs un uzticības nav!
Enerģija Sfēru formē!
Cilvēkiem jānotic Asnam,
Mīlestība un Vienotība - mērs! 

Jāatceras, ka vara Tumsas pusē!
Piekrīt, iedzīvotāju samazināšanai!
Tas pasaules cietumam līdzīgi,
Iedzīvotāju daudzums samazināsies!

Cilvēki savākti pilsētās blīvi!
Viegli vadīt tautu,
Cilvēki Garīgi nokrita uz grunti,
Izdzīvo "suga" tikai viena!

Viss caurspīdīgs - nenoslēpt!
Valstī nevienlīdzība vadāma!
Prese melot turpina pastiprināti,
Par vienlīdzību dzied aktīvi!

Meli Pasaulē un ne piliena Patiesības!
Tauta brīvprātīgi nometnē!
Briesmīga "Rītdiena" cilvēkus gaida!
Tie - piespiedu zaudējumi!

Tauta mākslīgi izdalīta!
Nav vairāk Vienlīdzības ideālu,
Katrs sevi uzsata apdalītu,
Mamona virskundzība pieņemta tiek!

Es teicu par Mūžības Kanoniem!
Var attēlu sīkāku dot,
Dzīve agrāk "bezrūpīga" bija,
Purva glemiem līdzīga!

No purva glemiem neizkļūt!
Nepalīdzēs nekas, izņemot Ticību,
Krasts kaudzīte šķitīs,
Ticība Dievam - glābšanas mērs!

Būs grūti - izejas nav!
Saasinājumi varas turpināti būs!
Nav priekš cilvēkiem izejas nekādas!
Tikai, kā varas izūvētā!

Lūk kad Lēmums par visu svarīgāks,
Lēmums visu un katra!
Vienošanos dzīve spiedīs meklēt,
Cilvēki sapratīs, kas svarīgi!

Varai šodien spēks - tā spiež,
Cilvēkiem nervi drīz neizturēs!
Vara savus noteikumus diktē,
Svarīgi, Pirmais kurš kļūs?

Pēc Dieva Scenārija - tā Krievija!
Pēc scenārija Tumsas - jau neviens!
Būt Pirmajai - Krievijas Misija,
Asns - Jaunās Krievijas grauds!

Grauds Gudrībai un kārtībai!
Krievijai horizonti jāatklāj,
Cilvēki aiz viņas ies neatskatoties,
Pret nelaimēm saulsargi izmesti!

Tagad jau ātri, bet soli pa solim!
Dieva pozīcijas aizstāvēt vajag!
Ar Radītāju un zem Viņa Karoga,
Pasaulei Dieva Petīciju piedāvāt vajag!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
06.04.2020.

06.04.20.Quatrain “According to the Scenario of God - this is Russia!”

The crisis cannot be stopped!
The economy will reduce the population!
It will become difficult for people to live,
Soon the time of movement will come!

People will understand that they are “pawns”!
Will remember that they- are “kings” or Gods!
Electronic pushpins are installed by Darkness,
People will understand - there is no sadder outcome!

People are now locked and abandoned!
For conviction of  the Darkness of the World!
Lies will be thrown off their eyes,
Inevitable loss of people!

The Sprout is still small and there is no trust!
Forms the Sphere of Energy!
People must believe to Sprout
Love and Unity - a measure!

Must remember the power is on the side of Darkness!
Agree, to reduce the population!
It's like a world prison
The number of settlements will be reduced!

People gathered in cities tightly!
It's easy to control nations
People spiritually fell to the bottom,
Only one "breed" survives!

Everything is transparent - do not hide!
The country is driven by inequality!
The press continues to lie hard
Actively sings about equality!

Lies in the World and not a bit of Truth!
Nation volunteer in the camp!
Horrible "Tomorrow" is awaiting for people!
This- is a forced loss!

The Nation are artificially divided!
No more ideals of Equality,
Everyone considers himself deprived
Mammon supremacy is accepted!

I talked about the Canons of Eternity!
I can give a picture in more detail,
Life used to be “careless” earlier,
Looks like swamp mud!

You can’t get out of the swamp mud!
Nothing will help except Faith,
A coast will seem like stack
Faith to God - salvation measure!

It will be difficult - there is no way out!
Imprisonment of power will continue!
There is no way out for people!
Just as power is laid!

That's when the decision is most important,
The decision of everyone and each one!
Life will press you search for Unity,
People will understand what is important!

Authorities is in power today - it presses,
People will lose their nerves soon!
The authorities dictate their conditions,
It is important who will be the first?

According to the Scenario of God - this is Russia!
According to the scenario of Darkness – already no one!
Be the First - Russian Mission,
Sprout – grain of New Russia!

Grain of Wisdom and Order!
Russia must open horizons
People will follow her without looking back,
Umbrellas were thrown out from bad weather!

Now fast, but step by step!
Must defend the position of God!
With the Creator and under His Flag,
Must offer the God Petition to the World!

Amen.
Father Absolute.
04/06/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 06.04.2020.

Skatījumu skaits: 171 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: