Galvenie » 2017 » Jūnijs » 6 » Vēsts: 06.06.17. Katrēns "Nākotnes atgriezšanās" - *
17:02
Vēsts: 06.06.17. Katrēns "Nākotnes atgriezšanās" - *

Vēsts: 06.06.17. Katrēns "Nākotnes atgriezšanās" - **
(-* : Текст Катрена на русском, латышском языке с преложением Символписьма на латышском языке *(J) "Neticības modulis."/*(Н) "Модуль неверия")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, внглийском языке)

06.06.17 Катрен "Грядущее возвращение"………………………………………Quatrain "The Coming return"


События грядут - готовность No1! .........Notikumi sagaidāmi - gatavība No1!........Events are coming- readiness No1!
Главное, не события, а вы сами! ..........Galvenais, ne notikumi, bet jūs paši!........The main thing is not the events, but you!
Мир скоро станет ЕДИН, .......................Drīz Pasaule kļūs VIENA,………………....The World soon will become ONE,
Решение остаётся за вами! ...................Lēmums paliek jūsu!................................Decision is on you!

Поэтому не ждите финала, ...................Tādēļ negaidiet finālu,…………………..…So don't wait for the final,
Он, повторяю, зависит от вас! ...............Tas, atkārtoju, atkarīgs no jums!..............That, I repeat, depends on you!
Сознание перед Богом предстало, .......Apziņa stājās Dieva priekšā,……………...Consciousness appeared front of God,
У каждого второго из вас! .......................Katram otrajam no jums!.........................To every second of you!

Прежде всего, в России! .........................Vispirms, Krievijā!....................................First of all, in Russia!
Первой быть - Её миссия! ......................Pirmajai būt - Viņas misija!......................To be the first- is Her mission!
Определился, наконец, Мессия, ...........Noskaidrojās, beidzot, Mesija,…………...Finally the Messiah was determined,
У них теперь - общая миссия! ...............Viņiem tagad - kopējā misija!..................They have now- a common mission!

Они - точно часть Уравнения! .................Viņi - tiešām daļa Izlīdzinājuma!.............They- are exactly part of Equation!
Играют ключевые позиции! .....................Spēlē galvenās pozīcijas!.......................Play the main positions!
На Россию теперь равнение, ..................Uz Krieviju tagad līdzināšanās,..………..Russia now has equal,
Перевоплощение в лицах! ......................Pārmiesošanās personās!......................Reincarnation in the faces!

Сегодня страна не та! .............................Šodien valsts ne tā!................................Today the country is not that!
Пусть поют гимны прошлому! .................Lai dzied himnas pagātnei!.....................Let them sing hymns to the past!
На Горизонте взошла Звезда, .................Pie Horizonta Zvaigzne ausa,…..……….A Star has risen to Horizon,
Открывающая, Творцов возможности!....Atveroša, iespējas Radītājiem!................Opening, Creators opportunities!

Мир, повторяю, ничего не знает! .............Pasaule, atkārtoju, nezin neko!..............The World, I repeat, doesn't know anything!
Войны разрушают территории! ................Kari sagrauj teritorijas!...........................Wars destroy territory!
От России люди не ожидают, ...................No Krievijas cilvēki negaida,……………..People doesn't expect from Russia,
Перехода на новую траекторию! .............Pāreju uz jaunu trajektoriju!....................Transition to a new trajectory!

На траекторию Любви и Бога! .................Uz Mīlestības un Dieva trajektoriju!.........On the trajectory of Love and God!
Неожиданное для Мира решение! ..........Priekš Pasaules negaidīts lēmums……..Unexpected decision for the World!
Россия подводит ИТОГИ, .........................Krievija REZULTĀTUS apkopo,………….Russia sums up the RESULTS,
В соответствии с Уравнением! .................Saskaņā ar Izlīdzināšanu!.......................In accordance with Equation!

Предупреждаю опять русских! .................Brīdinu atkal krievus!...............................I warn the Russians again!
Человечество - в тупике полном! .............Cilvēce - pilnīgā strupceļā!......................Humanity- is at an impasse!
Вспомните, что Этруски, ...........................Atceraties, ka Etruski,…………………….Remember, that Etruscans,
Разделили Мир по реке Волга! .................Izdalīja Pasauli pa Volgas upi!................Divided the World along the Volga river!

Вам делить Мир по Уралу! .......................Jums Pasauli dalīt pa Urālu!...................You share the World in Urals!
Европа остаётся пока в тени! ...................Eiropa paliek pagaidām ēnā!..................Europe is still in the shadow!
Увидит Она на Ямале, ..............................Viņa ieraudzīs uz Jamales………………..She will see on Yamal,
Восходящей Звезды огни! ........................Uzlecošās Zvaigznes uguni!....................The lights of Rising Star!

Перевернётся Планета однажды! ............Reiz apgiezīsies Planēta!........................The Planet will turn once!
Ждать осталось немного!..........................Gaidīt atlika maz!.....................................To wait remains a little!
Это преображение - самое важное, ........Šī pārveidošana - pati svarīgākā,………..This transformation- the most important,
Где луга были - станут отроги! ..................Kur pļavas bija - būs atradzes!................Where the meadows were- will become spurs!

Не изменится часть Сибири! ....................Neizmainīsies daļa Sibīrijas!....................Part of Siberia will not change!
Восстановится Исток человечества! .........Atjaunosies cilvēces Sākums!.................The Source of humanity will be restored!
Пройдёт недалеко Нибиру, .......................Netālu paies Nibiru,………………………..It will be near passing Nibiru,
Человечество станет Отечеством! ............Cilvēce kļūs Tēvzeme!............................Humanity will become a Fatherland!

Важно понять грядущее, ..........................Svarīgi saprast gaidāmo,………………....It's important to understand the future,
И ответственность человечества, ............Un cilvēces atbildību,………………………And the responsibility of humanity,
Зависит от людей предстоящее, .............No cilvēkiem atkarīgs gaidāmais,……..…Future depends on people,
И как станут люди Отечеством! ...............Un kā cilvēki Tēvzeme kļūs!.....................And how people will become a Fatherland!

По Сценарию - нет различия! .................Pēc Scenārija - atšķirību nav!...................By Scenario- there is no difference!
Главное - Единение в Духе! ...................Galvenais - Vienošanās Garā!..................The main thing- Unity in the Spirit!
Поменяют люди обличие: .......................Nomainīs cilvēki maskas:………………....Will change people appearance:
Частично в Материи, частично в Духе! ...Daļēji Matērijā, daļēji Garā!......................Partly in Matter, partly in the Spirit!

Новая придёт мерность! ........................Jauna dimensija atnāks!............................A New dimension will come!
СоТворчество станет мерой! ..................LīdzJaunrade būs mērs!...........................Co- creation will be a measure!
Основой станет Любовь и Верность, ......Pamats kļūs Mīlestība un Uzticība,………The basis will be Love and Loyalty,
И безусловная Богу - Вера! ....................Un beznosacījumu Dievam - Ticība!..........And unconditional to God- Faith!

СоТворчество теперь с Богом! ...............LīdzJaunrade tagad ar Dievu!...................Creativity is now with God!
Реализуется Великое «ВМЕСТЕ», .........Realizējas Lielais "KOPĀ",……………........The Great "TOGETHER" is being realized,
Россия станет Подмогой, .......................Krievija Palīdzība būs,……………………....Russia will be a help,
Станет Истока местом! ..........................Sākuma vieta kļūs!......................................Becomes the Source of place!

Великое грядёт Возвращение! ...............Gaidāma Dižena Atgiešanās!.....................Great Return is coming!
Возвращение людей в Боги! ...................Cilvēku Atgriešanās Dievos!.......................Returning of people to the Gods!
Это Великое превращение, ....................Šī Lielā pārvēršanās,…………………..……This Great transformation,
Для человечества станет ИТОГОМ! ........Priekš cilvēces REZULTĀTS kļūs!..............For humanity will be a RESULT!

Аминь. ......................................................Āmen………………………………………..…Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts………………………………....Father Absolute
06.06.17 ...................................................06.06.17…………………………………….....06.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.06.17.html
----------
-* Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 02.02.2014.09:35, *(J) "Neticības modulis" / *(Н) "Модуль неверия", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_neticibas_modulis/2014-02-05-958
Мы продолжаем учиться понять друг друга и принять, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-БожьеМатери-Семьи Света! Всем и всему желаем счастья! Спасибо Отцу Абсолюту за Знания!
06.06.2017.13:46 --- записала Эслаума.
----------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /06.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 06.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /06.06.2017., дополнено на английском языке 08.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.06.2017., papildināts angļu valodā 08.06.2017.

Skatījumu skaits: 615 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: