Galvenie » 2018 » Marts » 7 » Vēsts: 07.03.18. Katrēns "Nācija un valsts"
20:24
Vēsts: 07.03.18. Katrēns "Nācija un valsts"

07.03.18 Катрен “Нация и страна”​​ ​​

Теперь понятно, кто претенденты!
Неуёмная жажда власти!
Не убедительные аргументы,
Поддерживают сильные страсти!

Нового нет – есть старого перепевы!
Не осмеливаются поднять вопрос:
Кому принадлежат России активы?
И какой на ресурсы спрос?

Говорят много, не по существу!
Важнейший вопрос: чья Россия?
Чьё, наконец, в стране имущество?
И какая у неё будет Миссия?

Ответить нужно! Ответа нет!
Прямого вопроса не было!
Забывают про обратный билет,
Совести, так и не прибыло!

О чём говорить? Где программа?
Стратегическая в чём парадигма?
Разыгрывается национальная драма,
Россия почти погибла!

Претендентов много – ответ один!
Нужно изменить траекторию,
Очень много внешних причин!
Главное, внутри акватория!

Люди потеряли страну!
До революций Народа собственность!
В гражданскую попали войну,
Нет за страну ответственности!

Не вернуть Союз! Всё напрасно!
Вырулить из тупика трудно!
Раньше была жизнь прекрасной!
Теперь не жизнь, а капитала дно!

Народ осознать должен!
Без изменения будет всё хуже!
Возвращение в Союз невозможно,
Выбор день ото дня только уже!

Печальная судьба страны!
Потеряны ориентиры роста!
Страна прошла две войны,
Потеряла себя очень просто!

Кто у власти, тот стал богатым!
Кто работал – теперь нищий!
Революция 92-го – Новая дата,
Капитал сменил социализм нынче!

Народ не вымер, ждёт перемен!
Внутри социальное недомогание!
Никто не предложит пример,
Нового целеполагания!

Оригинальной концепции нет!
«Рынок не расставил всё по местам»!
У корпораций контрольный пакет,
Даже на кладбище капитал правит там!

Богатая раньше – теперь нищая!
Россия плывёт по течению,
Идеи внутри не ищите,
Не ищите идейного обеспечения!

Между поколениями провал!
Демография с минусовым показателем!
Президент должен объявить аврал,
Нацию сплотить обязательно!

Капитан должен определить путь!
К вершинам спасения!
Равенство – для России суть!
Предтеча Её Вознесения!

Вместе должны вырулить!
Полное необходимо понимание!
Что Родину нужно крепить,
Это главное целеполагание!

Национальное Единение!
Президент и Народ – вместе!
Для Нации – одно поведение,
Нет в Мире другого места!

Аминь.
Отец Абсолют.

07.03.18

 

Vēsts: 07.03.18. Katrēns "Nācija un valsts"​

Tagad saprotams, kuri pretendenti!
Varas negudras alkas!
Nepārliecinoši argumenti,
Spēcīgu kaislību atbalstīti!

Jauna nav - ir vecā dziesma!
Neiedrošinās pacelt jautājumu:
Kuram pieder Krievijas aktīvi?
Un kāds pieprasījums resursiem?

Runā daudz, ne par lietu!
Svarīgs jautājums: Krievija kuram?
Kuram, beidzot, manta valstī?
Un kāda viņai Misija būs?

Atbildēt vajag! Atbildes nav!
Tieša jautājuma nebija!
Aizmirst par atpakaļ biļeti, 
Sirdsapziņa, tā arī nemodās!

Par ko runāt? Kur programma?
Kur stratēģiskā paradigma?
Izspēlējas nacionālā drāma,
Krievija gandrīz bojā gāja!

Pretendentu daudz - atbilde viena!
Trajektoriju izmainīt vajag,
Ļoti daudz ārējo iemeslu!
Galvenais, iekšējā akvatorija!

Cilvēki valsti pazaudēja!
Līdz revolūciju Tautas īpašumu!
Pilsoņu karā nokļuva,
Nav par valsti atbildības!

Neatgriezt Savienbu! Viss veltīgi!
Izstūrēt no strupceļa grūti!
Agrāk dzīve bija brīnišķīga!
Tagad ne dzīve, bet kapitāla bedre!

Tautai jāapzinās!
Bez izmaiņām viss būs sliktāk!
Atgriezšanās Savienībā neiespējama,
Izvēle dienu no dienas tikai mazāka!

Valsts liktenis bēdīgs!
Izaugsmes orientieri zaudēti!
Valsts divus karus izgāja,
Pazaudēja sevi ļoti vienkārši!

Kurš pie varas, tas bagāts kļuva!
Kurš strādāja - tagad nabags!
Revolūcija 92-ā - Jauns datums,
Kapitāls nomainīja sociālismu tagad!

Tauta neizmira, pārmaiņas gaida!
Iekšienē sociālais nespēks!
Piemēru neviens nepiedāvās,
Jaunā mērķnodoma!

Oriģinālas koncepcijas nav!
"Tirgus neizvietoja visu pa vietām"!
Korporācijām kontroles pakete,
Pat kapsētās tur kapitāls valda!

Bagāta agrāk - nabaga tagad,
Krievija pa straumi peld,
Idejas iekšienē nemeklējiet,
Nemeklējiet idejisko nodrošinājumu!

Starp paaudzēm nogruvums!
Demogrāfija ar mīnus rādītājiem!
Prezidentam trauksme jāizsludina,
Nāciju saliedēt obligāti!

Kapteinim ceļš jānosaka!
Uz glābšanas virsotnēm!
Vienlīdzība - priekš Krievijas būtība!
Viņas Augšupcelšanas priekšgājējs!

Kopā jāizstūrē!
Pilnīga saprašana nepieciešama!
Ka Dzimteni vajag stiprināt,
Tas galvenais mērķnodoms!

Nacionālā Vienošana!
Prezidents un Tauta - kopā!
Priekš Nācijas - viena uzvedība,
Nav Pasaulē vietas citas!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
07.03.18.

07.03.18. Quatrain “The Nation and the Country”

Now it’s clear, who are the candidates!
Power is unhealthy craving!
Not convincing arguments,
Maintain strong passion!

There is no new- there is an old rehash!
Don’t dare to raise the question:
Who owns the assets in Russia?
And what is the demand of resources?

They talk a lot, not to the point!
The most important question: whose Russia?
Whose, at last, in the country property?
And what kind of Mission will she have?

Have to answer it! No answer!
There was no direct question!
Forget about return ticket,
Conscience, that never arrived!

What to talk about? Where is the program?
In what is strategic paradigm?
The national drama is played out,
Russia is almost dead!

There are many applicants- one answer!
It’s necessary to change the trajectory,
A lot of external reasons!
The main things, is internal water area!

People lost the country!
Till the revolutions of Nation’s property!
Got to the civil war,
There is no responsibility for the country!

Don’t return the Union! All is in vain!
It’s hard to get rid of the impasse!
There used to be a beautiful life!
Now is not life, but capital bottom!

The nation must realize!
Without changes, things will get worse!
Return to the Union is impossible,
Choice day by day is more less!

The sad fate of the country!
Lost landmarks of growth!
The country went through two wars,
Lost herself very simply!

Who is in power, he became rich!
Who worked- now a beggar!
Revolution of 92nd- a New date,
Capital has replaced socialism today!

The nation is not dead, waiting for changes
Inside the social malaise!
No one will propose an example,
New target intention!

There is no original conception!
“The market has not put everything in its place!”             
Corporations have a controlling stake,
Even in the cemetery, capital rules there!

Rich before- now a beggar!
Russia is swimming with the flow,
Ideas inside don’t look,
Don’t seek ideological support!

Intergenerational failure!
Demographics with a minus indicator!
The President must declare an emergency,
Nation to rally sure!

The captain must determine the way!
To the heights of salvation!
Equality- is the essence for Russia!
The Forerunner of Her Ascension!

Together must fetch!
Need full understanding!
That the Motherlands need to be strengthened,
This is the main target intention!

National Unity!
The President and the Nation- together!
For the Nation- one behavior,
There is no other place in the World!

Amen
Father Absolute
07.03.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.03.2018.

Skatījumu skaits: 587 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: