Galvenie » 2020 » Aprīlis » 7 » Vēsts: 07.04.2020. Katrēns "Mūžībā ir Dižens līdzsvars"
21:06
Vēsts: 07.04.2020. Katrēns "Mūžībā ir Dižens līdzsvars"

07.04.2020 Катрен “В Вечности есть Великий баланс”

СверхИдея – это Единство в Духе!
Равенство – это следствие!

Надо почистить в Душе разруху,
Тогда и получите – действие!

Повторяю, человек – часть Неба!
Голову заморочила Материя!
Кажется, он уходит всегда в небыль,
И больше не будет его в Истории!

Человек сотворён Богом!
Должен пройти все испытания!
Чтобы пройти их все в итоге,
Проявить надо своё старание!

Как пройти все испытания,
Должен подсказать Род!
Люди обречены на скитания,
Если не знают собственный Код!

Говорят: посади дерево,
Построй дом и роди детей!
Такая жизнь, чаще всего – бремя,
Не соответствует Бога Затее!

Человек рождён совсем не для быта!
Быт, поверьте, не задача Бога!
Человеком Программа Моя забыта,
Он должен Бога достичь в итоге!

Бог Единый в Вечности есть!
Зачем плодить Мне людей-Богов?
Этот Спектакль не игры место,
Это Испытание в Духе, а не улов!

Человеку дано Право выбора!
Это – первое испытание!
Люди должны после отбора,
Достичь Духовного состояния!

Достичь состояния Творца в Духе!
Это возможно в Любви и Вере!
Говорят невозможно, что – слухи,
Внутренняя гармония – мера!

Человек должен пройти испытания,
Бог не даёт невыполнимого,
Нужна концентрация, а не скитания,
Не бывает и человека гонимого!

Испытания – это не зло, а радость!
Человек формирует Сознание!
Прошедший, принимает Святость,
Приходит Судьбы своей понимание!

Человек – сначала Материя!
При испытании переходит в Ноль!
Он тогда – Бесконечности категория!
Материальную перестаёт ощущать боль!

Человек должен стремиться в точку!
В точку – Истока Энергии!
Ему тогда не нужна оболочка,
Он – энергетическая феерия!

Человек, пройдя испытания,
Становится и вне времени,
Заканчиваются все скитания,
Переходит в Небо без обременения!

Человек в Небе – часть Бога!
Не подобие, а – сам Бог!
Удерживает Гармонию в итоге,
Он – это точки опоры итог!

Бог сотворил из человека – Нейтральность!
Два Знака Вечности сошлись в нём!
Человек убирает свою Дуальность,
Нейтральность Неба удерживается втроём!

В Вечности есть Великий баланс!
Есть – два Знака и есть – человек!
Человеку дан Исторический шанс,
Стать опорой Бога за долгий век!

Вселенная всегда расширяется!
Для баланса надо много Энергии!
Люди с этим уже не справляются,
Нельзя уменьшать Материю!

Пандемия увеличивает смертность!
В Шестой расе – другая Энергия!
Планета перейдёт в Новую мерность!
И людей-Богов иной категории!

Аминь.
Отец Абсолют.
07.04.2020

Vēsts: 07.04.2020. Katrēns "Mūžībā ir Dižens līdzsvars"  

VirsIdeja - Vienotība Garā tā!
Vienlīdzība - sekas tās
!
Dvēselē sabrukumu iztīrīt vajag,
Tad arī saņemsiet - darbību!

Atkārtoju, cilvēks - Debesu daļa!
Galvu Matērija sagrozīja!
Šķiet, viņš neesībā aiziet vienmēr,
Un Vēsturē nebūs viņa vairāk!

Cilvēks Dieva radīts!
Visi pārbaudījumi jāiziet!
Lai tos visus rezultātā izietu,
Savu centību izrādīt vajag!

Kā iziet pārbaudījumus visus,
Dzimtai jāpasaka priekšā!
Cilvēki klejošanai lemti,
Ja personīgo Kodu nezin!

Saka: iestādi koku,
Uzbūvē māju un dzemdē bērnus!
Tāda dzīve, visbiežāk - slogs,
Neatbilst Dieva Nodomam!

Cilvēks radīts pavisam ne priekš sadzīves!
Sadzīve, ticiet, ne Dieva uzdevums!
Mana Programma cilvēka aizmirsta,
Rezultātā Dievs viņam jāizzin!

Dievs Viens Mūžībā ir!
Kādēļ Man vairot cilvēkus-Dievus?
Šī Izrāde ne spēles vieta,
Tas Garā pārbaudījums, bet ne loms!

Cilvēkam izvēles Tiesības dotas!
Tas - pārbaudījums pirmais!
Pēc atlases cilvēkiem vajag,
Garīgo stāvokli sasniegt!

Sasniegt Radītāja stāvokli Garā!
Tas iespējams Mīlestībā un Ticībā!
Kas saka, neiespējami - baumas,
Iekšējā Harmonija - mērs!

Cilvēkam jāiziet pārbaudījumi,
Dievs neizpildāmo nedod,
Koncentrēšanās nepieciešama, bet ne klejojumi,
Cilvēks vajājams arī nemēdz būt!

Pārbaudījumi - tas ne ļaunums, bet prieks!
Cilvēks Apziņu formē!
Izgājušais, Svētumu pieņem,
Sava Likteņa saprašana pienāk!

Cilvēs - Matērija iesākumā!
Pie pārbaudījuma pāriet Nullē!
Tad viņš - Bezgalības kategorija!
Materiālās sāpes sajust pārstāj! 

Cilvēkam jātiecas punktā!
Punktā - Avota Enerģija!
Tad viņam apvalks nav vajadzīgs,
Viņš - enerģētiska fērija!

Cilvēks, pārbaudījumus izejot,
Kļūst arī ārpus laika,
Klejojumi visi beidzas,
Debesīs pāriet bez apgrūtinājumiem!

Cilvēks Debesīs - daļa Dieva!
Ne līdzība, bet - Dievs pats!
Rezultātā Harmoniju notur,
Viņš - tas punktu rezultātu atbalsts!

Dievs no cilvēka radīja - Neitralitāti!
Divas Mūžības Zīmes satikās viņā!
Cilvēks savu Dualitāti novāc,
Debesu Netralitāte trijatā noturas!

Mūžībā ir Diženais līdzsvars!
Ir - divas Zīmes un ir - cilvēks!
Cilvēkam Vēsturiska izdevība dota,
Kļūt Dieva atbalstam par ilgo mūžu!

Visums paplašinās vienmēr!
Priekš līdzsvara daudz Enerģijas vajag!
Cilvēki jau netiek ar to galā,
Matēriju samazināt nedrīkst!

Pandēmija mirstību palielina!
Sestajā rasē - Enerģija cita!
Planēta Jaunajā dimensijā pāries!
Un cilvēku-Dievu citā kategorijā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
07.04.2020. 

07.04.20.Quatrain “There is a Great balance in Eternity”

The Super Idea- is Unity in the Spirit!
Equality- is a consequence!
It’s necessary to clean the devastation in the Soul,
Then you get - action!

I repeat, human- is part of Heaven!
Matter confused the head!
It seems that he always goes to fiction,
And there will be no more him in History!

Human is created by God!
Must pass all the tests!
To get through them all in the end,
It is necessary to show your diligence!

How to pass all the tests,
That must tell Family!
People are doomed to wander
If you don’t know your own Code!

They say: plant a tree,
Build a house and born children!
Such a life, most often- a burden,
Does not match to God Intention!

Human was not born not at all for everyday life!
Life, believe me, is not the task of God!
My program is forgotten by human,
He must reach God in the end!

There is One God in Eternity!
Why should I produce people- Gods?
This performance is not a game place,
This is a Test in the Spirit, not a catch!

Human has been given the Right to choose!
This- is the first test!
People should after selection,
Reach a Spiritual State!

To achieve the state of the Creator in the Spirit!
It is possible in Love and Faith!
Who say it’s impossible- are rumors
Inner harmony- is a measure!

Human must pass the test
God does not give the impossible
Need concentration, not wandering,
There is no person persecuted!

Tests- are not evil, but joy!
Human forms Consciousness!
The passed one accepts Holiness
Comes understanding! Of own Fate!

Human- is Matter first!
When tested, it goes to Zero!
He then- is the Infinity category!
Material pain stop to feel!

Human must strive to the point!
To the point - the Source of Energy!
Then he doesn’t need a shell,
He- is an energy extravaganza!

A human having passed the test
Becomes beyond time
All wanderings end
Passes to Heaven without burden!

Human in Heaven- is part of God!
Not likeness, but - God himself!
Holds Harmony in the end,
He- is the fulcrum of the result!

God created from human - Neutrality!
Two Signs of Eternity converged in him!
Human removes his duality
The neutrality of Heaven is held together by three!

There is a Great balance in Eternity!
There- are two Signs and there- is a human!
Human has been given a historical chance,
Become God's support for a long century!

The universe is always expanding!
For balance, need a lot of Energy!
People can’t cope with this anymore,
Matter cannot be reduced!

Pandemic increases mortality!
In the Sixth Race - another Energy!
The planet will move into a new dimension!
And God-people in different category!

Amen.
Father Absolute.
04/07/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 07.04.2020. 

Skatījumu skaits: 170 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: