Galvenie » 2018 » Marts » 8 » Vēsts: 08.03.18. Katrēns "Impērija"
21:16
Vēsts: 08.03.18. Katrēns "Impērija"

08.03.18 Катрен ​​"Империя"​

Большой внутренний разговор!
Защита страны Народом!
Обязательно отступит вор,
Он не человек, а порода!

Таких развелось много!
Результат падения в капитал!
Что будет для всех итогом?
Полный в стране провал!

Можно предлагать реформы!
Советы Гражданского Общества,
Сознание людей не проформа,
Это - основа творчества!

Напрасны все ожидания!
Ожидания останутся прахом!
К людям придёт понимание,
Или реформы - пустой замах!

Реформы, даже очень смелые,
Без людей ничего не значат!
Нужно готовить людей постепенно,
Тогда рассчитывайте на удачу!

Народ не примет реформы,
Всё останется в планах,
Если не проявлена форма,
Страну не делить на кланы!

Президент - Основа единения!
Народ поймёт с полуслова!
Изменится людей поведение!
Страна возродится снова!

Народ уже готов принять,
За страну ответственность!
Западу не понять,
Прошла на Руси бездеятельность!

Праздник - хорошее дело!
Но, творить надо и думать!
Не прорастёт Душа в теле,
Если ничего не делать!

Важно желание людей!
Должны захотеть перемены!
Сегодня для страны прелюдия,
Любовь и Равенство - это мера!

Предки передали Империю!
От материка до другого!
Продержались немного времени,
Страна теперь не такая!

Территория во многом потеряна!
Отделились те, кого не было!
Государственное теперь общение!
У Империи убыло!

Отделённым быть приятно!
Но, государства, как и не было!
Каждый отделившийся внятно,
Понимает: Начало на Руси было!

Начало не ждать в королевствах!
Отделившийся от Руси - покойник!
Для Пространства - это не действие,
А для страны - застой!

Предали Родину-Мать!
Живут теперь по углам!
Не будет Бог защищать!
У кого вместо Веры - Ислам!

Страна порвана по неверию!
На Руси не было национальности!
Забыли, что на Руси суть - Вера!
Это Идея Наднациональная!

Россия всё равно встанет!
Несправедливость проживёт недолго!
Великое Равенство настанет!
Не быстро, но очень надолго!

Аминь.
Отец Абсолют.

08.03.18

 

Vēsts: 08.03.18. Katrēns "Impērija"​

Liela iekšēja saruna!
Tautas aizsargāta valsts!
Obligāti atkāpsies zaglis,
Viņš ne cilvēks, bet suga!

Tādu attīstījās daudz!
Rezultāts krišana kapitālā!
Kas būs priekš visiem rezultāts?
Pilnīga izgāšanās valstī!

Var piedāvāt reformas!
Pilsoņu Sabiedrības Padomes,
Cilvēku apziņa ne formalitāte,
Tas - jaunrades pamats!

Veltīgas visas gaidīšanas!
Gaidīšana paliks pīšļi!
Pie cilvēkiem saprašana atnāks,
Vai reformas - tukšs vēziens!

Reformas, pat ļoti drosmīgas,
Bez cilvēkiem neko nenozīmē!
Cilvēkus pakāpeniski gatavot vajag,
Tad uz veiksmi paļaujaties!

Tauta nepieņems reformas,
Viss plānos paliks,
Ja forma nav izpausta,
Valsti klanos nedalīt!

Prezidents - vienošanas Pamats!
Tauta no pusvārda sapratīs!
Izmainīsies cilvēku uzvedība!
Valsts atdzims no jauna!

Tauta jau gatava pieņemt,
Atbildību par valsti!
Rietumiem nesaprast,
Krievzemē bezdarbība pārgāja!

Svētki - laba lieta!
Taču, radīt vajag un domāt!
Neizaugs Dvēsele ķermenī,
Ja neko nedarīt!

Cilvēku vēlēšanās svarīga!
Pārmaiņas jāgrib!
Šodien priekš valsts prelūdija,
Mīlestība un Vienlīdzība - tas mērs!

Senči Impēriju nodeva!
No kontinenta līdz citam!
Noturējās nedaudz laika,
Valsts tagad ne tāda!

Teritorija daudzējādi zaudēta!
Atdalījās tie, kuru nebija!
Valstiska tagad saziņa!
Impērijai zudums!

Atdalītam būt patīkami!
Bet, valsts, kā arī nebija!
Katrs atdalījies skaidrs,
Saprot: Sākums uz Krievzemes bija!

Sākumu karalistēs negaidīt!
Atdalījies no Krievzemes - mironis!
Priekš Telpas - ne darbība tā,
Bet priekš valsts - stagnācija!

Nodeva Dzimteni-Māti!
Dzīvo tagad pa stūriem!
Dievs neaizsargās!
Kuram Ticības vietā - Islams!

Valsts neticībā sarauta!
Krievzemē nebija nacionalitāšu!
Aizmirsa, ka Krievzemē būtība - Ticība!
Tā Ideja Virsnaconālā!

Krievija vienalga piecelsies!
Netaisnība izdzīvos neilgi!
Dižena Vienlīdzība iestāsies!
Ne ātri, bet uz laku ļoti ilgu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
08.03.18.

08.03.18. Quatrain "The Empire"​

Great internal conversation!
The country protected by Nation!
The thief will necessarily retreat,
He is not a human, but a breed!

There are a lot of such divorces!
The result is fall in capital!
What will be the result for everyone?
Full failure in the country!

Can propose reforms!
Councils of the Civil Society,
Consciousness of people is not formality,
This is- the basis of creativity!

All expectations are in vain!
Expectations will remain ashes!
Understanding will come to people,
Or reforms- an empty swing!

Reforms, even very courageous, 
Without people don't mean anything!
It's necessary to prepare people gradually,
Then count on luck!

The nation will not accept the reforms,
Everything will remain in plans,
If the form is not shown,
The country can't be divided in clans!

President- the Basis of unity!
Nation will understand from half word!
People will change their behavior!
The country will reborn again!

The nation is already ready to accept,
Responsibility for the country!
The West doesn't understand,
Inaction in Russia passed!

A holiday- is a good thing!
But, must create and think!
The Soul will not germinate in body,
If you do nothing!

The desire of people is important!
Must want changes!
Today for the country a prelude,
Love and Equality- is a measure!

Ancestors handed over the Empire!
From the mainland to the other!
Didn't last long
The country is no longer that!

The territory is lost in many ways!
Separated those, who were not!
State communication now!
The Empire has subsided!

Separated to be is nice!
But, the state, as it was not!
Everyone who has separated clearly,
Understand: The beginning in Russia was!

The beginning doesn't wait in the kingdoms!
Separated from Russia- the deceased!
For Space- this is not an action,
But for the country- stagnation!

Motherland was betrayed!
Live now in the corners!
God will not protect!
Who has instead of Faith- Islam! 

The country is torn by unbelief!
There was no nationality in Russia!
Forgot that in Russia the essence- is Faith!
This is the Idea Supranational!

Russia will rise anyway!
Injustice will not last long!
Great Equality will come!
Not fast, but for very long time!

Amen
Father Absolute
08.03.18.

Avots: ttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------- 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: httls://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.03.2018.

Skatījumu skaits: 629 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: