Galvenie » 2020 » Aprīlis » 8 » Vēsts: 08.04.2020. Katrēns "Kā vienmēr "Kopā", bet jau ar Dievu"
16:19
Vēsts: 08.04.2020. Katrēns "Kā vienmēr "Kopā", bet jau ar Dievu"

08.04.2020 Катрен “Как всегда «Вместе», но уже с Богом”

Я говорил вам, что интернет – это зло!
Ожидался для людей – поддержкой,
Если внимательно посмотреть – есть зерно.
Нужна только выдержка!

Папа целует руку Рокфеллеру?
Теперь это многое объясняет!
Это означает Нового мира премьера,
Понятно, кто уже всем управляет!

Коронавирус искусственное оружие!
Кто-то хотел обвалить экономику?
Могут быть аргументы досужие,
Но человечество уже в коме!

Все планы Тьмы обнародованы!
Повторяю, и очень, очень давно!
Теперь все страны уже подготовлены,
Они одно – политическое звено!

Тёмные знают характер событий,
Тёмные – тоже часть внешних сил,
Но по Спектаклю их ждёт убытие,
Никто этого не произносил!

Держался Союз, как альтернатива!
Теперь для Тьмы нет препятствий!
Очень хорошая перспектива,
Держать людей в таком состоянии!

Карантин – политическое явление,
Люди согласились на «рабство»!
Не принимается теперь объяснение,
Утвердилось мамоны царство!

Карантин оказался насилием,
Остановлена жизнь и работа!
Это называется: проявление силы,
Для власти – принудительная забота!

Без денег теперь и Народ, и Армия!
Но у Армии есть оружие!
Скоро случится военная акция,
Взорвётся властное окружение!

Тьма спешит – Народ растерялся!
Можно провести любые реформы!
От этой беды уже не спрятаться,
Негодование приобретёт скоро форму!

Форма простая – сопротивление!
Тьма спешит и неожиданно помогает!
Прорастает удивительное явление,
Беда только людей сближает!

Вот когда нужна Идея и Правда!
Религия целует руку бизнесу!
Теперь от людей зависит «Завтра»,
Нечего ожидать наступления кризиса!

Правда всегда одна – она от Бога!
Это Он сотворил человечество,
Ненастье сблизит людей в итоге,
Состоится, наконец, Отечество!

Все в Духе – непобедимая сила!
Власть – это Создателю оппозиция,
Неравенство вечно людей косило,
Нужна людям другая позиция!

Как всегда «Вместе», но уже с Богом!
Конечно, никаких религий!
Вера Богу объединит всех в итоге,
Не будет на Планете насилия!

Тогда пригодятся и Знания!
Людям уже даны Откровения!
Придёт в Душах людей понимание!
Что Надежда – это Бога явление!

Повторяю, Тьма помогает Свету!
Насилие в Духе открывает глаза!
Всё написано давно в Завете,
Пробуждения началась страда!

Ещё немного и Русь не остановить,
Она, по мнению Святых – Спаситель!
Русь сможет Историю изменить,
Она – Шестой цивилизации Основатель!

Аминь.
Отец Абсолют.
08.04.2020

Vēsts: 08.04.2020. Katrēns "Kā vienmēr "Kopā", bet jau ar Dievu"

Es teicu jums, ka internets - ļaunums tas!
Priekš cilvēkiem gaidīts tika - atbalsts,
Ja uzmanīgi palūkoties - grauds ir.
Tikai izturība vajadzīga!

Tēvs Rokfelleram roku skūpsta?
Tagad tas daudz ko paskaidro!
Tas Jaunās Pasaules pirmizrādi nozīmē,
Saprotams, kurš jau visus vada!

Koronavīruss mākslīgs ierocis!
Kāds ekonomiku sagraut gribēja?
Argumenti niecīgi (досужие ?) var būt,
Taču cilvēce komā jau!

Tumsas plāni izsludināti visi!
Atkārtoju, un ļoti, ļoti sen!
Tagad jau valstis visas sagatavotas,
Tās viens - politisks posms!

Tumšie zina notikumu raksturu,
Tumšie - arī daļa ārējo spēku,
Taču pēc Scenārija viņus aiziešana gaida,
Neizteica to neviens!

Turējās Savienība, kā alternatīva!
Tagad Tumsai šķēršļu nav!
Perspektīva ļoti laba,
Cilvēkus tādā stāvoklī turēt!

Karantīna - politiska parādība,
Cilvēki "verdzībai" piekrita!
Paskaidrojumi netiek pieņemti tagad,
Mamona karaļvalsts nostiprinājās!

Karantīna vardarbība izrādījās,
Dzīve un darbs apturēta!
Tā saucas: spēka parādīšana,
Varai - piespiedu rūpes!

Tagad bez naudas gan Tauta, gan Armija!
Taču Armijai ieroči ir!
Drīz kara akcija gadīsies,
Uzsprāgs valdonīgā vide!

Tumsa steidzas - Tauta apjuka!
Var reformas veikt jebkuras!
No šīs nelaimes nenoslēpties vairāk,
Drīz sašutums formu iegūs!

Forma vienkārša - pretošanās!
Tumsa steidzas un negaidīti palīdz!
Pārsteidzoša parādība izveidojas,
Nelaime tikai satuvina cilvēkus!

Lūk kad Ideja un Patiesība nepieciešama!
Reliģija biznesam roku skūpsta!
Tagad no cilvēkiem "Rītdiena" atkarīga,
Nav ko krīzes iestāšanos gaidīt!

Patiesība vienmēr viena - no Dieva tā!
Tas Viņš cilvēci radīja,
Nelaime rezultātā satuvinās cilvēkus,
Tēvzeme, beidzot, izveidosies!

Visi Garā - neuzvarams spēks!
Vara - tā opozīcija Radītājam,
Nevienlīdzība cilvēkus pļāva mūžīgi,
Cilvēkiem cita pozīcija vajadzīga!

Kā vienmēr "Kopā", bet jau ar Dievu!
Protams, reliģiju nekādu!
Rezultātā Ticība Dievam visus apvienos,
Nebūs uz Planētas vardarbības!

Tad arī Zināšanas noderēs!
Cilvēkiem Atklāsmes jau dotas!
Cilvēkiem Dvēselēs saprašana pienāks!
Ka Cerība - Dieva parādība tā!

Atkārtoju, Tumsa palīdz Gaismai!
Vardarbība Garā acis atver!
Viss sen Novēlējumā uzrakstīts,
Atmodas laiks sākās!

Vēl nedaudz un Krievzemi neapturēt,
Viņa, pēc Svēto uzskata - Glābējs!
Krievzeme Vēsturi izmainīt spēs,
Viņa - Sestās civilizācijas Pamatlicēja!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
08.04.2020.
 

08.04.20.Quatrain “As always,“ Together ”, but already with God”

I told you that the Internet- is evil!
Expected for people - support,
If you look carefully- there is grain.
Only an excerpt is needed!

Dad kisses Rockefeller's hand?
Now that explains a lot!
It means New World Premiere,
It is clear who already controls everything!

Coronavirus is an artificial weapon!
Someone wanted to crash the economy?
There may be arguments idle,
But humanity is already in a coma!

All plans of Darkness unveiled!
I repeat, and very, very long time!
Now all countries are already prepared,
They are one thing - the political link!

Dark ones know the nature of events
Dark ones are also part of external forces,
But according to the Performance, they are leaving,
No one said this!

The Union stuck, as an alternative!
Now there are no obstacles for Darkness!
Very good perspective,
Keep people in this state!

Quarantine- is a political phenomenon
People agreed to "slavery"!
Now the explanation is not accepted,
The Mammon Kingdom has established itself!

Quarantine turned out to be violence
Life and work stopped!
This is called: a manifestation of strength,
For the authorities - compulsory care!

Without money, now both the Nation and the Army!
But the Army has a weapon!
A military action will happen soon
The domineering environment will explode!

Darkness is in a hurry - The Nation are at a loss!
Any reforms can be carried out!
From this misfortune no longer hide
Resentment will take shape soon!

The form is simple - resistance!
Darkness is in a hurry and suddenly helps!
An amazing phenomenon sprouts
Misfortune only brings people together!

That's when the Idea and Truth are needed!
Religion kisses the hand of business!
Now, “Tomorrow” depends on people.
There is nothing to expect a crisis!

The truth is always one - it is from God!
It is He who created humanity,
Misfortune will bring people together in the end,
Finally, the Fatherland will be formed!

Everyone in the Spirit- is an invincible force!
Power is opposition to the Creator,
Inequality always mowed people
People need a different position!

As always, “Together”, but  already with God!
Of course, no religions!
Faith in God will unite everyone in the end,
There will be no violence on the Planet!

Then Knowledge will come in handy!
Revelations have already been given to people!
Understanding will come in the Souls of people!
That Hope- is God's appearance!

I repeat, Darkness helps to the Light!
Violence in the Spirit opens your eyes!
Everything is written long ago in the Testament,
Awakening time began!

A little more and Russia can not be stopped,
She, according to the Saints, is the Savior!
Russia will be able to change history,
She is the Sixth Civilization Founder!

Amen.
Father Absolute.
04/08/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 08.04.2020. 

Skatījumu skaits: 174 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: