Galvenie » 2017 » Maijs » 9 » Vēsts: 08.05.17. Katrēns "Kari"
22:33
Vēsts: 08.05.17. Katrēns "Kari"

Vēsts: 08.05.17. Katrēns "Kari" - *

08.05.17 Катрен "Войны"………………………………………………………………Quatrain "Wars"

Не бывает жертвы напрасной! ............Nav upuru veltīgu!..............................There is no sacrifice in vain!
Всё определено Небом! ......................Viss Debesu noteikts!..........................Everything is determined by the Heaven!
Люди проходят черту опасную, ..........Cilvēki bīstamo līnuju pāriet,………..…People pass a dangerous line,
Путая Быль и Небыль! ........................Jaucot Patiesumu un Izdomājumu!.......Confusing Sincerity and Fiction!

Всё в этой жизни - проверка! ..............Viss šinī dzīvē - pārbaudījums!.............Everything in this life- a test!
Революции и, конечно, войны! ............Revolūcijas un, protams, kari!..............Revolutions and, of course, wars!
Люди должны поверить, ......................Cilvēkiem jānotic,………………………..People should believe,
Война - это не только бойня! ...............Karš - tas ne tikai kautuve!..................War- is not just slaughter!

Жертв не бывает много! ......................Upuru nav daudz!................................Victims have not much!
Ровно столько, как решено! ................Tieši tik, cik lemts!................................Exactly as much, as it's decided!
Войны - это тоже итоги! .......................Kari - tie arī rezultāti!...........................Wars- are also results!
Создателем всё взвешено! ..................Radītāja viss apsvērts!........................All weighed by Creator!

Конечно, войны - не бойня! .................Protams, kari - ne kautuve!.................Of course, wars- not slaughter!
Всё распределено по годам! ...............Viss pa gadiem noteikts!.....................Everything is distributed by years!
Видится всем сегодня, .........................Visiem šodien redzams,……………....It's seen by everyone today,
Бог по заслугам воздал! .......................Dievs pēc nopelniem devis!.................God has given thanks!

Всё, как сегодня, выбор! .......................Viss, kā šodien, izvēle!.......................Everything, as today, a choice!
Определяется обстоятельствами, ........Apstākļu noteikta,………………………Determined by circumstances,
Люди стоят у обрыва, ...........................Cilvēki pie kraujas stāv,………………...People are standing by the cliff,
У каждого свои обязательства! .............Katram savas saistības!......................Everyone has their own obligations!

Обязательство перед Богом! ................Saistības Dieva priekšā!.....................Commitment to God!
Потом - перед народом! .......................Pēc tam - tautas priekšā!....................After- front of the nation!
Жизнь - подведение итогов, .................Dzīve - rezultātu apkopošana,..………Life- summing up a results,
Перед Моим порогом! ..........................Mana sliekšņa priekšā!........................In front of My threshold!

Если положили людей много, ..............Ja nolikāt daudz cilvēku,………………..If you put a lot of people,
Это - почти преступление! ...................Tas - gandrīz noziegums!.....................That- almost a crime!
Жизнь - не единый поток, .....................Dzīve - ne viena straume……………….Life- is not one stream,
Видно Духовное отступление! .............Redzama Garīgā atkāpšanās!..............Spiritual retreat is visible!

Любая война - трагедия! .....................Jebkurš karš - traģēdija!........................Every war- a tragedy!
Особенно, если их множество, ...........Sevišķi, ja to liels daudzums,……….…..Especially, if there are a lot of them,
Для сильных - это элегия, ....................Priekš spēcīgiem - tā elēģija…………...For a strong ones- it's an elegy,
Вознесение и тождество! .....................Augšupcelšana un identiskums!............Ascension and identity!

Тождество Бога и Пламени! .................Identiskums Dieva un Dedzīguma!........The Identity of God and Flame!
Неописуемое внутри состояние! ..........Neaprakstāms stāvoklis iekšējs!............Indescribable state inside!
Соединение всех под Знаменем! ........Visu savienošana zem Karoga!..............The union of all under the Banner!
Приходит судьбы понимание! ..............Atnāk likteņa saprašana!........................The understanding of fate comes!

Войны подвластны истории! ................Kari vēsturei pakļauti!.............................Wars are subject to history!
Судьбы у людей разные, .....................Likteņi cilvēkiem dažādi,…………………The destinies of people are different,
Объявлен давно мораторий, ...............Sen paziņots moratorijs,…………………Moratorium has been declared long ago,
Войны повторять опасно! ....................Karus atkārtot bīstami!............................War repeating is dangerous!

Готовы ли люди к проверке? ...............Vai gan cilvēki pārbaudei gatavi?............Are people ready for verification?
Много ли их в Духе? ............................Vai gan daudz viņu Garā?.......................Are there many of them in the Spirit?
Войны - всегда поверка, ......................Kari - vienmēr pārbaude,…………………Wars- always verifications,
И внутренние заслуги! .........................Un iekšķīgi nopelni!..................................And internal merit!

Много жертв одного народа! ...............Daudz vienas tautas upuru!.....................Many victims of one nation!
Это Крест или случайность истории? .Tas Krusts, vai vēstures gadījums?.........Is it a Cross or the randomness of history?
Отрабатывается порода, ......................Suga izkopjas,…………………………….Species are developing,
Высшая остаётся категория! ................Augstākā kategorija paliek!....................The highest category remains!

Но, уходят сначала лучшие! .................Bet, sākumā aiziet labākie!.....................But, fist leave the best people!
Подтверждая пассионарность народа! ..Apstiprinot tautas pasionaritāti!............Confirming the passionarity of nation!
Остаются всегда ждущие, ....................Paliek vienmēr gaidošie,………………….Always remains the waiting ones,
Сохраняется в них Природа! ................Viņos Daba saglabājas!..........................Preserved in them Nature!

Нужно не одно поколение! ...................Ne viena paaudze vajadzīga!..................Need not only one generation!
Чтобы вернуться к Истокам! .................Lai pie Sākumiem atgrieztos!..................To return to the Origins!
Главное, внутреннее стремление, .......Galvenais, iekšējā tieksme,……………...The main thing, the inner striving,
Народа пересмотреть итоги! ................Pārskatīt tautas rezultātus!......................Review the results of nation!

Войны - трагедии точно! .......................Kari - traģēdijas tiešām!...........................Wars- tragedy for sure!
Плюс - только в активе! ........................Plus - tikai aktīvā!.....................................Plus- only in the asset!
Пересмотреть историю можно, ............Pārskatīt vēsturi var,………………………Can revise the history,
В далёкой лишь перспективе! ..............Tikai tālā perspektīvē!..............................In the distant future only!

Русь - 100 лет в трауре! ........................Krievzeme - 100 gadus sērās!................Russia- 100 years in mourning!
Войны, одна за другой! .........................Kari, viens pēc otra!................................Wars, one after another!
Лучшие - давно в мраморе! ..................Labākie - sen marmorā!.........................The best- long time in marble!
Лучшие - со Звездой! ............................Labākie - ar Zvaigzni!.............................The best- with the Star!

Но, не уходят от Родины! .....................Taču, no Dzimtenes neaiziet!..................But, don't go away from Motherland!
Живущие, Здесь и Там! .......................Dzīvojošie, Šeit un Tur!...........................Living Here and There!
Лучшие стали народными, ..................Labāki tautiski kļuva,………………………The best became folk,
Героями не по годам! ..........................Varoņi ne pēc gadiem!............................Heroes no by years!

Все, теперь - одно ЦЕЛОЕ! .................Visi, tagad - viens VESELUMS!................All, now- one WHOLE!
Неважно, когда! Но, с Богом! ..............Nav svarīgi, kad! Bet, ar Dievu!................It doesn't matter, when! But, with God!
Братство - теперь Белое! .....................Brālība - tagad Baltā!...............................Brotherhood- now White!
Войны - стали Прологом! .....................Kari - kļuva Prologs!.................................Wars- have become a Prologue!

Повторяю, все теперь ВМЕСТЕ! ..........Atkārtoju, visi tagad KOPĀ!......................I repeat, everyone is now TOGETHER!
В Плотном и Тонком планах! ...............Blīvā un Smalkajā plānos!........................In Dense and Thin plans!
Нет в Душах никакой мести! ................Nekādas atriebības Dvēselēs nav!...........There is no revenge in Souls!
Любовь - исторические анналы! ..........Mīlestība - vēsturiskās annāles!...............Love- historical annals!

Россия несёт Любовь людям! ..............Krievija Mīlestību cilvēkiem nes!...............Russia brings Love to people!
Наперекор войнам и смерти! ...............Par spīti kariem un nāvei!.........................Against wars and death!
Даже войны для неё прелюдия, ...........Pat kari priekš viņas prelūdija,……………Even the wars for her prelude,
Воскрешения в Духе, поверьте! ...........Augšāmcelšanās Garā, ticiet!...................Resurrection in the Spirit, believe Me!

Аминь. ...................................................Āmen……………………………..................Amen
Отец Абсолют. ......................................Tēvs Absolūts………………………….........Father Absolute
08.05.17 ................................................08.05.17……………………………………...08.05.17.

Исток / Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.05.17.html
----------
- * Предлагаем познакомиться с Cимвол-письмом на латышском языке, записала Эслаума 04.02.2012.20:32 - *NAD "PALDIES MĪĻDvēselīt!" - *МНИ "СПАСИБО Милая Душечка!" - публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_paldies_mildveselit/2012-12-06-250
Мы учимься понять друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святой Руси, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного! Желаем Любви Всем людям на Земле!
13.05.2017.17:41 --- записала Эслаума.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /13.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.05.2017.

Skatījumu skaits: 583 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: