Galvenie » 2018 » Maijs » 8 » Vēsts: 08.05.18. Katrēns "Paskatīsimies"
13:20
Vēsts: 08.05.18. Katrēns "Paskatīsimies"

08.05.18 Катрен “Посмотрим” ​​

Посмотрим, что будет!
Изменить курс очень сложно!
Обещаний Народ не забудет,
Подумаем, что возможно!

Президента можно понять!
Окружение – хуже некуда!
Но и желание не отнять!
Главное, понять куда?

Инаугурация прошла!
Акценты теперь расставлены!
Нужно время, чтобы понять куда?
Какие приоритеты добавлены?

Всё хорошо, но, масоны!
Они тоже не дремлют!
У них свои горизонты!
Власть распространить на Землю!

Каждый тянет в сторону,
Но, Россия – Бога Пространство!
Нельзя разрешить ворону,
Разрушить страны Братство!

Только начали понимать,
Единство спасёт Россию,
Власть осторожно надо менять,
Обозначить страны Миссию!

Борьба сейчас вокруг Руси,
Бог выделил Её из народов!
Тьме нужно убрать Её из цепи,
Разрушится тогда колода!

Роль Президента огромная!
Он должен сплотить страну?
Роль Спасителя тоже пробная,
Духовную вспахать целину!

Непосильная для одного задача!
Ошибка не прощается никому!
Нужна эволюции передача,
Чтобы поняли: что, к чему!

Масоны окружили Трон!
У них задача – Планета!
Люди забыли, что их легион,
Крестоносцы – всегда вендетта!

Трудно быть Светлым во Тьме!
Тьма расцвела буйным цветом!
Но, Вера – есть факел во Тьме,
Освещает всё Белым!

Ждём, повторяю, ждём!
Нельзя раскрывать Правду!
Тьма рассчитывает, что подъём!
Что её придёт Завтра!

Тьма забыла, что век её короток!
Что уже вулканы включились,
Что у явления есть потолок!
На Планете условия изменились!

Невозможно сказать Правду!
Понятна речь Президента!
Он видит другое Завтра,
У него свои аргументы!

Пройдёт шелуха поздравлений!
Тьма примет, как должное!
Духовное готовит она отравление!
Станет концом для неё возможным!

Главная скрипка – Народ!
Он должен сказать заклинание!
Продолжится Русский Род!
Для Тьмы теперь – наказание!

В пользу Руси выбор Неба!
Ядро чистоты Духа – есть!
Пятая цивилизация – уже небыль!
О Начале пошла Весть!

Начинается переход Планеты!
Это не на один год!
Судьба России уже задета,
Она начнёт Переход!

Аминь.
Отец Абсолют.
08.05.18

 

Vēsts: 08.05.18. Katrēns "Paskatīsimies"

Paskatīsimies, kas būs!
Kursu izmainīt ļoti sarežģīti!
Solījumus Tauta neaizmirsīs,
Padomāsim, kas iespējams!

Prezidentu var saprast!
Aplenkums - sliktāk nevar būt!
Bet arī vēlēšanos neatņemt!
Galvenais, saprast kurp?

Inaugurācija notika!
Akcenti tagad izlikti!
Laiku vajag, saprast kurp?
Kādas prioritātes pievienotas?

Viss labi, taču, masoni!
Viņi arī nesnauž!
Viņiem savi horizonti!
Varu uz Zemes izplatīt! 

Katrs velk uz savu pusi,
Taču, Krievija - Dieva Telpa!
Nedrīkst atļaut vārnai,
Izpostīt Brālības valstis!

Tikai sāka saprast,
Vienotība Krieviju glābs,
Varu vajag mainīt uzmanīgi,
Misiju iezīmēt valstij!

Cīņa tagad ap Krievzemi,
Dievs Viņu no tautām izdalīja!
Tumsai vajag Viņu no ķēdes novākt,
Tad sabruks bluķis!

Prezidenta loma milzīga!
Viņam  valsts jāsaliedē?
Glābēja loma arī izmēģinājuma,
Garīgo plēsumu uzart! 

Priekš viena uzdevums ne pa spēkam!
Kļūdīties nevar neviens!
Nepieciešama evolūcijas nodošana,
Lai saprastu: kas, priekš kam!

Masoni Troni aplenca!
Viņiem uzdevums - Planēta!
Cilvēki aizmirsa, ka viņu leģions,
Krustneši - vienmēr vendeta!

Grūti Gaišam būt Tumsā!
Tumsa uzplauka spēcīgā krāsā!
Taču, Ticība - ir lāpa Tumsā,
Baltu apgaismo visu!

Gaidām, atkārtoju, gaidām!
Nedrīkst Patiesību atklāt!
Tumsa cer, ka pacēlums!
Ka viņas Rītdiena atnāks!

Tumsa aizmirsa, ka viņas mūžs īss!
Ka jau vulkāni iesaistījās,
Ka parādībai griesti ir!
Uz Planētas apstākļi izmainījās!

Neiespējami Taisnību teikt!
Prezidenta runa saprotama!
Viņš redz citu Rītu,
Viņam savi argumenti!

Paies apsveikumu sēnalas!
Tumsa pieņems, kā pienākas!
Garīgo saindēšanu gatavo viņa!
Priekš viņas beigas kļūs iespējamas!

Galvenā vijole - Tauta!
Viņai jāsaka maģiska formula!
Turpināsies Krieviskā Dzimta!
Priekš Tumsas tagad - nosodījums! 

Krievzemes labā Debesu izvēle!
Gara tīrības kodols - ir!
Piektā civilizācija - jau neesība!!
Vēsts par Sākumu gāja!

Sākas Planētas pāreja!
Tas ne uz vienu gadu!
Krievijas Liktenis skarts jau,
Viņa sāks Pāreju!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
08.05.18.

08.05.18. Quatrain  “Let’s see”

Let’s see what will happen!
It’s very difficult to change the cause!
Promises people will not change,
Let’s think, what is possible!

The President can be understood!
The environment- is worse!
But the desire not to take away!
The main thing is to understand where?

The inauguration was over!
The accents are now set!
It takes time to understand where?
Which priorities have been added?

It’s all right, but Masons!
They don’t sleep too!
They have their own horizons!
Power spread on Earth!

Everyone pulls to his side,
But Russia- is Space of God!
Can’t allow a crow,
Destroy the country of Brotherhood!

Just started to understand,
Unity will save Russia,
Power should be carefully changed,
Label the countries Mission!

The struggle is now around Russia,
God singled her out of the Nations!
Darkness needs to be removed Her from the chain,
Then desk will destroy!

The President’s role is immense!
He must rally the country?
The role of the Savior too,
Spiritual plowing of virgin soil!

Unable for one task!
The error is not forgiven to anyone!
Need a transmission of evolution,
To understand: what is for what!

Masons surrounded the Throne!
They have a task- the Planet!
People have forgotten that their legion,
Crusaders- always vendetta!

It’s hard to be Light in Darkness!
Darkness blossomed in violent color!
But, Faith- is a torch in the Darkness,
Shines everything White!

We are waiting, I repeat, we are waiting!
Can’t reveal the Truth!
Darkness counts, that ascent!
That Her Tomorrow will come!

Darkness has forgotten, that her age is short!  
That volcanoes have already started,
That the phenomenon has a ceiling!
Condition on the Planet has changed!

It’s impossible to tell the Truth!
The speech of the President is clear!
He sees another Tomorrow,
He has his own arguments!

There will be a husk of congratulations!
Darkness will take for granted!
She prepares Spiritual poisoning!
The end for her will become possible!

The main violin- is the Nation!
She has to say a magic formula!
Russian Gender will continue!
For the darkness now- punishment!

In favor of Russia is the choice of Heaven!
The core of the purity of the Spirit- is!
Fifth civilization- already fiction!
The Message of the Beginning came!

The transition of the Planet begins!
It’s not for one year!
The Fate of Russia is already affected,
She will start the Transition!

Amen
Father Absolute
08.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------- 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.05.2018.

Skatījumu skaits: 492 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: