Galvenie » 2017 » Jūnijs » 8 » Vēsts: 08.06.17. Katrēns "Vēsturisks lēmums" - *
18:22
Vēsts: 08.06.17. Katrēns "Vēsturisks lēmums" - *

Vēsts: 08.06.17. Katrēns "Vēsturisks lēmums" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *NAD Vēstule "SIRSNIŅAS!" )
(-** : Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

08.06.17 Катрен "Историческое решение"………………………....……Quatrain "The Historical Decision"

Природа способствует истерике, .........Daba veicina histēriju,……………Nature promotes hysteria,
Люди не понимают события! ...............Cilvēki nesaprot notikumus!..........People don't understand events!
Непонятные начались потери, .............Nesaprotami zaudējumi sākās,….The incomprehensible losses began,
Не связанные с бытием! ......................Nesaistīti ar esamību!....................Not related to being!

Начались внутренние процессы, .........Sākās iekšējie procesi,…………….Internal processes began,
Глубоко в недрах Планеты, .................Dziļi Planētas dzīlēs,………………..Deep in the bowels of Planet,
Параллельно участились эксцессы, ....Paralēli ekscesi paātrinās,………...At the same time,
Многие народы задеты! .......................Daudzas tautas skartas!.................Many nations are hurt!

Войны всех мастей на Планете! ..........Visu sugu kari uz Planētas!.............Wars of all stripes on the Planet!
Перемалывают устои жизни! ................Pārmaļ dzīves pamatus!.................Grind the foundations of life!
Повторяю, все народы задеты! ............Atkārtoju, visas tautas skartas!........I repeat, all the nations are hurt!
3-я начинает жизнь! ..............................3-ā sāk dzīvi!...................................3rd begins life!

Тьма толкает людей к кризису! ............Tumsa cilvēkus bīda uz krīzi!.............Darkness is pushing people to crisis!
Не экономики, а Сознания! ..................Ne ekonomikas, bet Apziņas!............Not economy, but Consciousness!
Обсуждается главный тезис: ...............Tiek apspriesta galvenā tēze:…..……The Main thesis is discussed:
Ни к чему для людей понимание! ..... .Priekš cilvēkiem saprašana lieka!.......No need for people understanding!

Понимание того, вокруг ложь, .............Tā saprašana, meli apkārt,………..…..That understanding, around lies,
Устоявшийся порядок сильного! ..........Spēcīgā kārtība nostabilizējusies!.......The established of the strong order!
Человек - ничего не можешь! ...............Cilvēk - nevari neko!............................Human- you can't do anything!
Изменить Мир тебе непосильно! .........Ne pa spēkam Tev izmainīt Pasauli!....You can't change the World!

Люди понимают, что в тупике, ............Cilvēki saprot, ka strupceļā,………….....People understand, that at the dead end,
Но, система сильнее каждого, ............Taču, par katru sistēma stiprāka,……...But, the system is stronger than everyone,
Представить невозможно на миг, ........Nevar uz mirkli stādīties priekšā,……...It's impossible to imagine for moment,
Свобода оказалась бумажной! ............Brīvība trausla izrādījās!.......................Freedom was paper!

Человечество ожидает кризиса, ..........Cilvēci krīze sagaida,…………………....Humanity is waiting for a crisis,
Многие мечтают о нём! ........................Daudzi sapņo par to!............................Many people dream about it!
Ожидание ЧУДА - тезис! ......................BRĪNUMA gaidīšana - tēze!..................Waiting of MIRACLE- thesis!
Без Бога - все пропадём!......................Bez Dieva - visi pazudīsim!...................Without God- everyone will be lost!

Удивительно, но большинство хотят, ...Apbrīnojami, bet vairākums vēlas,…...Surprisingly, but most want,
Кардинального Преображения! ...........Kardinālu Pārveidošanu!.....................The cardinal Transfiguration!
Тайно в Душе Бога просят, ..................Dvēselē slepus Dievu lūdz,…………....Secretly in the Soul ask to God,
Участия Моего в решении! ...................Manu dalību lēmumā!.........................My participation in the decision!

Не успокоить людей без Бога! .............Bez Dieva cilvēkus nenomierināt!........Don't reassure people without God!
Религии расписались в бессилии! .......Reliģijas bezspēkā parakstījās!............Religions have undersigned in powerlessness!
Застывшая на века демагогия, ...........Gadsimtos sastingusi demagoģija,.......Frozen for ages, demagoguery,
Не принесла никому величия! .............Nevienam cēlumu neatnesa!...............Didn't bring to everybody greatness!

Будущее и Спасение - в Боге! .............Nākotne un Glābšana - Dievā!............The future and salvation- in God!
Это должен понять каждый! ................Tas jāsaprot katram!............................Everyone must understand this!
Разверните свою дорогу, ......................Pagrieziet savu ceļu,…………………..Expand your road,
Поверьте, что это важно! .....................Ticiet, tas svarīgi!.................................Believe, that is important!

Бога не слышат люди! ..........................Dievu cilvēki nedzird!..........................People don't hear the God!
Заняты бытом, существованием, ........Aizņemti sadzīvē, eksistēšanā,……....They are busy with life, existence,
Не понимают, что сегодня прелюдия,..Nesaprot, ka šodien prelūdija,……......Don't understand, that today is a prelude,
Окончательного повествования! ..........Galīgā vēstījuma!................................Of the final narrative!

Последняя страница Пятой! ................Piektās pēdējā lappuse!.....................The last page of the Fifth!
Писать по существу нечего! .................Pēc būtības rakstīt nav ko!.................There is nothing to write essentially!
Надежда, что на отдельно взятой, .......Cerība, ka uz atsevišķi ņemtu,………..Hope, that on a separate taken
Территории Богом подсвечено! ...........Teritoriju Dieva apgaismotu!................The territory of God highlighted!

Но, чтобы Свет стал ярче! ...................Bet, lai Gaisma Spilgtāka kļūtu!............But, the Light should become brighter!
Нужно Единое понимание!, ................Nepieciešama Vienota saprašana!.......Need a common understanding!
Что, Свет люди в Духе прячут, ............Ka, Gaismu cilvēki Garā slēpj,………...That, the Light people hide in the Spirit,
Испытывая в Душе страдание! ...........Dvēselē ciešanas izbaudot!..................Experiencing suffering in the Soul!

Войны не дают опомниться, ...............Kari attapties neļauj,…………………….Wars don't allow to come to their senses,
Не дано заглянуть внутрь, ..................Iekšķīgi ielūkoties nav dots,………….....It's not allowed to look inside,
Природный катаклизм запомнится, ...Atmiņā paliek Dabas kataklizmas,….....The cataclysm of Nature will be remembered,
Как оздоровительный путь!..................Kā atveseļošanās ceļš!.........................As a wellness way!

И Природа не даст опомниться, .........Un Daba nedos attapties,……………...And nature will not let her come around,
Волны достигнут предгорий! ...............Viļņi piekalnes sasniegs!......................Waves will reach the foothills!
Людям грехи припомнятся, ................Cilvēki grēkus atcerēsies,……………...To people sins will be remembered,
Люди нарушили мораторий! ...............Moratoriju izjauca cilvēki!.....................People violated the moratorium!

Был мораторий - ВМЕСТЕ! .................Bija moratorijs - KOPĀ!........................There was a moratorium- TOGETHER!
Заменило его неравенство! ...............To nomainīja neticība!..........................Replaced it inequality!
Россия последнее место, ...................Pēdējā vieta Krievija,………………..….Russia last place,
Где ещё теплится равенство! .............Kur vēl vienlīdzība turas!.....................Where still there is an Equality!

Равенство в Душе только! ...................Tikai Dvēselē vienlīdzība!.....................Equality in the Soul only!
Но, сохранены Истоки! .......................Taču, Sākumi saglabāti!........................But, the Origins are preserved!
Поднимется Русь настолько, ..............Krievzeme pacelsies par tik,……..…….Russia will rise so much,
Насколько чисты потоки! .....................Par cik tīras straumes!.........................How pure are the streams!

Потоки Великой эволюции, .................Lielās evolūcijas straumes,……………..Flows of Great evolution,
Информационного равновесия, .........Informatīvā līdzsvara,…………..……….Information equilibrium,
Нет никаких эмоций: ...........................Nav emociju nekādu:…………………….There are no any emotions:
ПОБЕДА или БЕЗВЕСТИЕ! .................UZVARA vai BEZVĒSTS!.......................VICTORY or BEETNESS!

Россия шагнула в Великое! ................Krievija pārgāja Lielajā!.........................Russia has stepped into the Great!
В Великое Преображение! .................Pārveidošanā Lielajā!............................In the Great Transfiguration!
Не будет никто безликим, ...................Nebūs neviens bezpersonisks,……..….There will be no faceless,
Историческое решение! .....................Lēmums Vēsturisks!...............................Historical solution!

Аминь. .................................................Āmen……………………………………..…Amen
Отец Абсолют. ....................................Tēvs Absolūts…………………………..…..Father Absolute
08.06.17 ..............................................08.06.17………………………………….....08.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.06.17.html
------------
- * предлагаем познакомитсь с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 03.03.2012.08:43, *NAD Vēstule "SIRSNIŅAS!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_sirsninas/2013-02-11-407
Предлагаем познакомиться и мы учимся... но... мне сейчас очень грустно... я неумею перевести на русском языке это сердечное письмо, даже название, которой автор Неизвеcтный Источник Мысли (сейчас уже знаем - Создатель), а записала Эслаума в далёком 2012 году март месяц...
Катрен говорит: "Многие народы задеты", да, задеты, но друг о друге... что знаем сегодня о человеке другово народа, своего народа?....
Извините. Спасибо тем, кого глазки прикоснулись этим словам. Спасибо!
08.06.2017.15:35 --- записала Эслаума.
---------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /08.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /08.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.06.2017.

Skatījumu skaits: 656 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: