Galvenie » 2018 » Marts » 9 » Vēsts: 09.03.18. Katrēns "Pozīcija"
13:23
Vēsts: 09.03.18. Katrēns "Pozīcija"

09.03.18 Катрен ​ "Позиция"​​​

Весна не только - лирика,
Весна ещё и Надежда!
Надежда на Вечный мир,
Но, в прежних одеждах!

Удивительные Откровения,
Люди меняются неожиданно,
Нет ничему подтверждения,
Люди сами не ожидали!

Всё сплелось в единый клубок,
Прошлого и настоящего,
Почти сказочный колобок,
Кажется, ничего стоящего!

Мир меняется кардинально!
Не только Мир, но и люди!
Изменение принципиальное,
Это Начало Великого прелюдия!

Президент вдруг сказал:
Что Бог управляет Россией!
Значит, он уже осознал,
Страны и свою Миссию!

Важно понять, что ВСЁ - Бог!
Не религии и не кланы,
Президент подтвердить смог,
У него с Народом - одни планы!

Позиция понятна Народу!
Государство в приоритете!
В прошлое уходят породы,
Которые за всё в ответе!

Народу понятен сценарий!
Он согласован с Создателем!
Определён и глоссарий,
Исключающий обывателя!

Президент меняет команду,
Не просто на людей, а на гениев!
Главная для всех мантра,
Единое в Духе поведение!

Единство Народа и управления,
Не говорю слово "власти"!
Россия - это Небес явление!
Нет религий любой масти!

Религии и Бог - различие!
Управление без посредников,
Президент - это Бога величие,
Духовность теперь выше среднего!

Удивительное преображение!
Начиная с самого Президента!
Высказано отношение,
В стране теперь без инцидентов!

Весна растопила лёд!
Лёд внутренних отношений!
Жизнь пока, конечно, не мёд,
Но изменилось уже поведение!

Промысел Бога в виде Посыла,
Великий на Планете поток!
Недоверие к Президенту смыло,
Человечество глядит на Восток!

На Восток с Великой Надеждой!
Что Мир повернётся к миру!
Изменения будут успешными,
Россия - в Духе мировой Лидер!

День ото дня крепнет!
В России Дух управления!
Мир в Россию давно верит!
Зная, что Русь - Бога явление!

Кто ведёт, тот, конечно, от Бога!
Материя и Дух объединятся!
Мир поймёт, наконец, дорогу,
Не будет на ней препятствий!

Аминь.
Отец Абсолют.

09.03.18

 

Vēsts: 09.03.18. Katrēns "Pozīcija"​

Pavasaris ne tikai - lirika,
Pavasaris vēl arī Cerība!
Cerība uz Mūžīgu mieru,
Taču, iepriekšējos tērpos!

Brīnumainas Atklāsmes,
Cilvēki mainās negaidīti,
Nav nekam apstiprinājuma,
Cilvēki paši negaidīja!

Viss vienā kamolā satinās,
Pagātnes un tagadnes,
Gandrīz pasaku rausis,
Šķiet, nekā stāvoša!

Pasaule mainās kardināli!
Ne tikai Pasaule, bet arī cilvēki!
Izmaiņa principiāla,
Tas Diženas prelūdijas Sākums!

Prezidents pēkšņi teica:
Ka Dievs Krieviju vada!
Tātad, viņš jau apzinājās,
Valsti un savu Misiju!

Svarīgi saprast, ka VISS - Dievs!
Ne reliģijas un ne klani,
Prezidents apstiprināt varēja,
Viņam ar Tautu - vieni plāni!

Pozīcija Tautai saprotama!
Valsts priotitāte!
Pagātnē aiziet sugas,
Kuras par visu atbildībā!

Tautai saprotams scenārijs!
Tas saskaņots ar Radītāju!
Noteikts arī glosārijs,
Mietpilsoni izslēdzošs!

Prezidents komandu maina,
Ne vienkārši uz cilvēkiem, bet ģēnijiem!
Galvenā priekš visiem mantra,
Vienota Garā uzvedība!

Tautas un vadības Vienotība,
Nesaku vārdu "varas"!
Krievija - tā Debesu parādība!
Nav reliģiju jebkādas sugas!

Reliģijas un Dievs - atšķirība!
Vadība bez vidutājiem,
Prezidents - tas Dieva lielums,
Garīgums tagad augstāks par vidējo!

Brīnumaina pārveidošana!
Sākot no paša Prezidenta!
Izteikta attieksme,
Valstī tagad bez incidentiem!

Pavasaris ledu izkausēja!
Iekšējo attiecību ledu!
Dzīve pagaidām, protams, ne medus,
Bet uzvedība jau izmainījās!

Dieva Nodomrīcība Vēstījuma veidā,
Uz Planētas Varena plūsma!
Neuzticību Prezidentam nomazgāja,
Cilvēce uz Austrumiem skatās!

Uz Austrumiem ar Lielu Cerību!
Ka Pasaule uz mieru pagriezīsies!
Pārmaiņas sekmīgas būs,
Krievija - pasaules Līderis Garā!

Dienu no dienas stiprināsies!
Gara vadība Krievijā!
Pasaule Krievijai sen tic!
Zinot, ka Krievija - Dieva parādība!

Kurš ved, tas, protams, no Dieva!
Matērija un Gars apvienosies!
Pasaule sapratīs, beidzot, ceļu,
Nebūs uz tā šķēršļu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
09.03.18.

09.03.18. Quatrain "Position"

Spring is not only- a lyricist
Spring is also Hope!
Hope for Eternal peace,
But, in the old clothes!

Amazing Revelations,
People change unexpectedly,
There in nothing to confirm,
People didn't expect it!

Everything has become entwined in one tangle,
Past and present,
Almost a fairy tale,
It seems nothing worthwhile!

The World is changing dramatically!
Not only the World, but also people!
The change is fundamental,
This is the Beginning of Great prelude!

The President suddenly said:
That God rules Russia!
So, he already realized,
The country and his Mission!

It's important to understand that EVERYTHING- is God!
Not religions and not clans,
The President could confirm,
He and the Nation- have same plans!

The position is clear to the Nation!
The priority of the state!
Breeds leave in the past,
Who are responsible for everything!

Nation understands the Scenario!
That is agreed with the Creator!
A glossary is also defined,
Excluding the philistine!

The President changes the team,
Not just on people, but geniuses!
The main mantra for all,
United behavior in the Spirit!

Unity of the Nation and the government,
I don't say word "powers"!
Russia- is a heavenly phenomenon!
There are no religions of any suit!

Religions and God- are difference!
Management without intermediaries,
The President- is God's greatness,
Spirituality is now above average!

Amazing transformation!
Starting from the President himself!
An attitude is expressed,
In the country now without incidents!

Spring melt in ice!
Ice of internal relations!
Life so far, of course, is not honey,
But the behavior has already changed!

God's Providence in a form of a Message,
Great flow on the Planet!
Mistrust to the President was washed away,
Humanity is looking to the East!

To the East with Great Hope!
That the World will turn to the peace!
The changes will be successful,
Russia- is the World Leader in the Spirit!

Day by day gets stronger!
The management of the Spirit in Russia!
The World has long believed in Russia
Knowing, that Russia- is God's phenomenon!

Who leads, of course, from God!
Matter and Spirit will unite!
The World, finally, will understand the way,
There will be not obstacles on it!

Amen
Father Absolute
09.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.03.2018.

Skatījumu skaits: 610 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: