Galvenie » 2020 » Aprīlis » 9 » Vēsts: 09.04.2020. Katrēns "Nevienam neizvairīties no izvēles"
22:11
Vēsts: 09.04.2020. Katrēns "Nevienam neizvairīties no izvēles"

09.04.2020 Катрен “Никому не уйти от выбора”

Искусственная изоляция продлится долго!
Власть предложила длинный тайм-аут!
Все обсуждения уже смолкли,
Разногласия с властью канули в омут!

Удивительное существо – человек!
Особенно, на территории Руси!
Верит в глупость не первый век,
Дураков в стране, хоть косой коси!

Не просто дураки, а – упрямые!
Не слышат Бога, но слышат врагов!
Спорщики очень рьяные,
Действительно, скопище дураков!

Никто не хочет понять ситуацию,
Следуют не за причиной, а следствием!
За Добро принимается любая акция,
Сами живут словно под следствием!

Раскрыты все доводы – пора действовать!
Но действовать людям не хочется,
Все ждут общего Природного бедствия,
Не понимая, чем это кончится!

Казалось пандемия – настоящий предлог!
Спросить власть за ненастье?
Но «молчание ягнят» – это пролог,
Огромного для страны несчастья!

Страна, как и Мир, потянулись к концу,
Последние начались конвульсии,
К погребальному идут венцу,
Готовится Мир к последней сессии!

Убаюканный храпит Народ!
Злится, когда его будят!
Тьма спешит переделать Природу,
Люди ничего не видят!

Сколько раз говорил о России!
Ей суждено изменить Историю,
Людям приятно читать о своей Миссии,
Особенно, словесную демагогию!

Приятно послушать о пандемии,
Хорошее предложение: сидеть дома!
Можно поговорить и об эзотерии,
Мечтая перекреститься, пока нет грома!

Все боятся грома, но не помнят о Боге!
Церковники, как и люди, начинают болеть!
Люди ловят друг друга на слове,
Опасно мнение своё иметь!

Всё перепутано – люди в масках!
Это – карнавал страстей!
Власть держит людей в тисках,
Кто поёт правильно, тот – милей!

Все ждут чего-то, не зная чего!
Если от Тьмы – унижения!
Если от Света – преображения своего,
Значит, Судьбы достижения!

Вот этого как раз никто не хочет!
Все хотят улучшить свой быт!
Пусть, им кажется, Совесть гложет,
Человек выбирает: «как лучше ему жить»!

Никому не уйти от выбора!
Решать, как жить, выбирать каждому!
И Тьма, и Свет проводят отборы!
Принять позицию для человека – важно!

Миру надо исправить неравенство!
Планета не перенесёт искажение!
Тьму не устраивает равенство,
Сокращения людей началось движение!

Повторяю, отбор ведут оба Знака!
Тьма – набирает рабов!
Свет отбивает мамоны атаки,
Оставляя, в живых Богов!

Нельзя решать Судьбу за человека!
Начинается бурное обсуждение!
При приближении Судного знака,
Надо принять Богу служение!

Аминь.
Отец Абсолют.
09.04.2020 = 17=8

Vēsts: 09.04.2020. Katrēns "Nevienam neizvairīties no izvēles"

Mākslīgā izolācija turpināsies ilgi!
Vara garu puslaiku (тайм-аут ?) piedāvāja!
Apspriešanas visas jau apklusa,
Domstarpības ar varu iekrita atvarā!

Apbrīnojama būtne - cilvēks!
Sevišķi, uz Krievzemes teritorijas!
Tic muļķībām ne pirmo gadsimtu,
Valstī muļķu, pļauj kaut ar izkapti!

Ne vienkārši muļķi, bet spītnieki!
Dievu nedzird, bet naidniekus dzird!
Strīdnieki ļoti dedzīgi,
Tiešām, gūzma muļķu!

Neviens situāciju saprast negrib,
Seko ne cēloņiem, bet sekām!
Par Labu tiek pieņemta jebkura akcija,
Gluži kā izmeklēšanā dzīvo paši!  

Argumenti atklāti visi - laiks darboties!
Taču darboties cilvēkiem negribas,
Visi gaida Dabas katastrofu kopējo,
Nesaprotot, ar ko tas beigsies!

Pandēmija šķita - īstais iegansts!
Prasīt varai par nelaimi?
Taču "jēru klusēšana" - tas prologs,
Milzīgai nelaimei priekš valsts!

Valsts, kā arī pasaule, galam pievilkās,
Pēdējās konvulsijas sākās,
Uz apglabāšanas vainagu iet,
Pasaule pēdējai sesijai gatavojas!

Tauta krāc ieaijāta!
Dusmojas, kad modina to!
Tumsa Dabu pārveidot steidzas,
Cilvēki neredz neko!

Cik reizes runāju par Krieviju!
Viņai lemts Vēsturi izmainīt,
Par savu Misiju lasīt cilvēkiem patīkami,
Sevišķi, vārdisko demagoģiju!

Patīkami dzirdēt par pandēmiju,
Labs piedāvājums: mājās sēdēt!
Var parunāt arī par ezotēriju,
Sapņojot pārkrustīties, pērkona kamēr nav!

Pērkona baidās visi, taču par Dievu neatceras!
Baznīcnieki, arī kā cilvēki, slimot sāk!
Cilvēki ķer viens otru uz vārdiem,
Bīstami savam uzskatam būt!

Viss sajaukts - cilvēki maskās!
Tas - kaislību karnevāls!
Vara cilvēkus žņaugos tur,
Kurš pareizi dzied, tas - mīļāks! 

Visi gaida, kaut ko, nezinot ko!
Ja no Tumsas - pazemojumus!
Ja no Gaismas - sevis pārveidošanu,
Tātad, Likteņa sasniegumu!

Lūk tieši to negrib neviens!
Katrs savu sadzīvi uzlabot grib!
Lai, šķiet viņiem, Sirdsapziņa grauž,
Cilvēks izvēlas: "kā dzīvot viņam labāk"!

Nevienam no izvēles neizvairīties!
Lemt, kā dzīvot, izvēle katram!
Gan Tumsa, gan Gaisma  veic atlasi!
Pieņemt pozīciju cilvēkam - svarīgi!

Pasaulei nevienlīdzību izlabot vajag!
Planēta kropļojumus neizturēs!
Tumsu vienlīdzība neapmierina,
Cilvēku samazināšanas kustība sākās! 

Atkārtoju, atlasi veic Zīmes abas!
Tumsa - vergus savāc!
Gaisma mamona uzbrukumus atvaira,
Atstājot, Dievus dzīvus!

Nedrīkst lemt Likteni cilvēka vietā!
Sākas vētraina apspriešana!
Tiesas zīmei tuvojoties,
Vajag pieņemt kalpošanu Dievam!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
09.04.2020.=17=8

09.04.20.Quatrain “Do not leave anyone from choose”

Artificial insulation will last a long time!
The authorities offered a long timeout!
All discussions are already silent,
Disagreements with the authorities have sunk into the pool!

An amazing creature - a human!
Especially in Russia!
They believe in stupidity is not the first century,
Fools in the country harvest even with a scythe!

Not just fools, but stubborn ones!
They don’t hear God, but they hear enemies!
The debaters are very zealous,
Indeed, a bunch of fools!

Nobody wants to understand the situation
Follow not the cause, but the consequence!
Any action is taken for welcome,
They themselves live as if under investigation!

All arguments are revealed - it is time to act!
But people don’t want to act,
Everyone is waiting for a common Natural Disaster,
Not understanding how this will end!

Pandemic seemed- a real excuse!
To ask the authorities for misfortune?
But the “silence of the lambs”- is a prologue,
Great misfortune for the country!

The country, like the world, reached out to the end,
The last convulsions started,
Go to the funeral ceremony,
The World is getting ready for the last session!

Lulled snores Nation!
It gets angry when they wake it up!
Darkness hurries to remake Nature,
People do not see anything!

How many times I spoke about Russia!
She is destined to change History,
People are pleased to read about their Mission,
Especially verbal demagogy!

Nice to hear about the pandemic,
Good suggestion: stay home!
You can talk about esoteria too,
Dreaming to cross herself until there is no thunder!

Everyone is afraid of thunder, but they don’t remember God!
Churchmen, like people, start to get sick!
People catch each other with a word,
It is dangerous to have an opinion!

Everything is mixed up - masked people!
This- is a carnival of passions!
Power keeps people in a vise
Whoever sings correctly- is sweeter!

Everyone is waiting for something, not knowing what!
If from Darkness - humiliation!
If from Light – his transformation,
So, achievement of Fates!

Nobody wants this!
Everyone wants to improve their life!
Let them think Conscience is gnawing,
A person chooses: "how is better for him to live!"

No one to get away from the choice!
Decide how to live, choose for everyone!
Both Darkness and Light make selections!
To take a position for a person- is important!

The world needs to correct the inequality!
The planet will not tolerate distortion!
Darkness does not suit equality
Reduction of people movement began!

I repeat, both Signs are selecting!
Darkness - gaining slaves!
The light beats off the attack of mammon
Leaving alive the gods!

Fate cannot be decided for a human!
A heated discussion begins!
As the Judgment Sign approaches,
We must accept the service of God!

Amen.
Father Absolute.
04/09/2020 = 17 = 8
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvetnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 09.04.2020.

Skatījumu skaits: 160 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: