Galvenie » 2018 » Marts » 10 » Vēsts: 10.03.18. Katrēns "Valsts un ģimene!"
20:07
Vēsts: 10.03.18. Katrēns "Valsts un ģimene!"

10.03.18 Катрен ​​"Страна и семья!"

Очень важно - какая семья!
Страна - это семья большая!
Главное, чтобы друзья,
Друг о друге всегда скучали!

Если единства в семье нет,
То нет и семьи по крови!
Для страны необходим билет,
Наполненный только Любовью!

Без Любви нет семьи и страны!
Это важное обстоятельство!
К людям приходит из глубины,
Души Высокое Обязательство!

Обязательство - быть вместе!
Ибо родились от Начала!
Страна, не семья, а Место,
Единый - для всех Причал!

Все равны, ибо все от Бога!
От первого до последнего,
Для страны есть одна дорога,
И не важно, счёт от кого!

Каждый ищет свой путь!
Кто в учёбе, кто в управлении!
Но, каждый должен понять Суть,
Что Россия - это Бога явление!

Президент представляет всех!
Тяжела для человека работа!
Нужно провести Народ без помех,
Президентская это забота!

Все равны, ибо ответственность,
Больше у того, кто первый!
Слова его - предел взвешенности,
Говорящие, что путь Верный!

Нужно понимать всем людям,
Что отвечают все поровну,
Преображение - это прелюдия,
Жизнь будет по-новому!

Как на Руси было встарь,
Князь выбран и отвечает,
Раньше и по-современному,
Он идеологию развивает!

Технология на все времена та же,
Народ выбирает Главного!
Выбор честный при этом важен:
Страна развивается плавно!

Важно плавно и без наклонов!
Эволюция Сознания - направление!
Не должно быть никаких уклонов,
Главное: кто стоит в управлении?

Единство команды, и капитана!
Это техника управления!
Решительное время настало,
Страна держит на Бога равнение!

Страна управляется Богом!
Народу не менять галс!
Россия соединится в поток,
Не упустит исторический шанс!

Шанс вернуться к Истокам!
От континента до континента,
Пройти Духовным потоком,
Не встречая на пути оппонентов!

Сегодня важно, что Вместе!
Не только люди и Бог,
Народ и Президент в одном месте,
Это, Великой битвы итог!

Выборы сегодня - смотрины!
В условиях насаждения неверия!
Все преграды преодолимы,
Если в основе всего - ВЕРА!

Аминь.
Отец Абсолют.

10.03.18

 

Vēsts: 10.03.18. Katrēns "Valsts un ģimene!"

Ļoti svarīgi - ģimene kāda!
Valsts - tā ģimene liela!
Galvenais, lai draugi,
Viens pēc otra ilgotos vienmēr!

Ja vienotības ģimenē nav,
Tad nav arī ģimenes pēc asinīm!
Priekš valsts biļete nepieciešama,
Piepildīta tikai ar Mīlestību!

Nav bez Mīlestības ģimenes un valsts!
Tas svarīgs apstāklis!
No dziļumiem atnāk pie cilvēkiem,
Augstas Saistības Dvēselei!

Saistības - kopā būt!
Jo dzima no Sākuma!
Valsts, ne ģimene, bet Vieta,
Viena - priekš visiem Piestātne!

Visi vienlīdzīgi, jo visi no Dieva!
No pirmā līdz pēdējam,
Priekš valsts ir viens ceļš,
Un nav svarīgi, rēķins no kā!

Katrs savu ceļu meklē!
Kurš mācībās, kurš vadībā!
Taču, Būtība katram jāsaprot,
Ka Krievija - tā Dieva parādība!

Prezidents visus pārstāv!
Smags priekš cilvēka darbs!
Tautu vajag izvest bez šķēršļiem,
Tā Prezidenta rūpe!

Visi vienlīdzīgi, jo atbildība,
Lielāka tam, kurš pirmais!
Viņa vārds - nosvērtības robeža,
Runātāji, ka ceļš Uzticams!

Visiem cilvēkiem jāsaprot,
Ka atbild visi vienlīdzīgi,
Pārveidošana - tā prelūdija,
Dzīve būs pa jaunam!

Kā Krievzemē bija senlaikos,
Kņazs izvēlēts un atbild,
Agrāk un mūsdienās,
Viņš ideoloģiju attīsta!

Tehnoloģija visiem laikiem viena,
Tauta izvēlas Galveno!
Pie tā svarīga izvēle godīga:
Valsts attīstās viegli!

Svarīgi viegli un bez noliecēm!
Apziņas evolūcija - virziens!
Nedrīkst būt nekādu noviržu,
Galvenais: kurš vadībā stāv?

Vienotība komandas un kapteiņa!
Tā vadības tehnika!
Izšķirošs laiks sākas,
Valsts uz Dievu līdzināšanos tur!

Valsti Dievs vada!
Tautai nemainīt halzi!
Krievija plūsmā savienosies,
Nepalaidīs vēsturiskās izredzes!

Izredzes pie Sākumiem atgriesties!
No kontikenta līdz kontinentam,
Iziet Garīgā plūsmā,
Ceļā oponentus nesatiekot!

Šodien svarīgi, ka Kopā!
Ne tikai cilvēki un Dievs,
Tauta un Prezidents vienā vietā,
Tas, Lielās cīņas rezultāts!

Vēlēšanas šodien - līgavas raudzīšana!
Neticības apstādījumu apstākļos!
Visi šķēršļi pārvarami
Ja visa pamatā - TICĪBA!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.03.18.

10.03.18. Quatrain "The country and family!"​

Very important- what a family!
The country- is a big family
The main thing is, that friends,
They always missed each other!

If there is no unity in the family,
Then there also are not families by blood!
A ticket is required for the country,
Filled only with Love!

Without Love there is no family and country!
This is an important circumstance!
To people comes from the depth,
Soul high Commitment!

The obligation- is to be together!
Because, they were born from Beginning!
A country, is not family, but Place,
One- for all Pier!

Everyone is equal, because, everyone is from God!
From the first to the last,
For the country there is a one road,
And it doesn't matter, bill from whom!

Everyone is looking for his own way!
Who is in studying, who is in management!
But, everyone must understand the Essence,
That Russia- is God's appearance!

The President represents everyone!
It's hard for human to work!
It's necessary to lead the Nation without hindrances,
This is President's worry!

All are equal, for responsibility,
More for the one, who is first!
His word- is limit of balance,
Speakers, that the way is trusty!

It's necessary to understand all people,
That all are answered equally,
Transformation- is a prelude,
Life will be in a new way!

As in Russia it was in old time,
The prince is chosen and answers,
Previously and in modern days,
He is developing ideology!

Technology at all times is the same,
The Nation chose the Chief!
To that important honest choice:
The country is developing smoothly!

It's important smoothly and without slopes!
Evolution of Consciousness- direction!
There should not be any deviations,
The main thing: who is in management?

Unity of the team and the captain!
This is the technique of the control!
A decisive time has come,
The country keeps equality with God!

The country is ruled by God! 
The Nation doesn't change the tack!
Russia will unite in the current,
Don't miss the historical changes!

The chance to return to Origins!
From continent to continent,
Pass through the Spiritual stream,
Not meeting opponents on the way!

Today it's important that Together!
Not only people and God,
The Nation and the President in one place,
This is the result of Great Battle!

Election today- is a show off!
In the conditions of planting unbelief!
All obstacles are surmountable!
If at the heart of everything- is FAITH!

Amen
Father Absolute
10.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.03.2018.

Skatījumu skaits: 664 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: