Galvenie » 2020 » Aprīlis » 10 » Vēsts: 10.04.2020. Katrēns "No Likteņa atteikties nedrīkst"
20:39
Vēsts: 10.04.2020. Katrēns "No Likteņa atteikties nedrīkst"

10.04.2020 Катрен “Нельзя отказываться от Судьбы”

Терпения не хватает людям!
Для человека важнее всего – Свобода!
Карантин, поверьте, прелюдия,
Наступает на Мир беда!

Не спрятаться от беды и ненастья!
Всё зависит от Сознания человека!
Без несчастья не бывает счастье,
Наступает Исторический век!

Действительно, всё зависит от человека!
Реальность – отражение его мысли!
Повторяю, наступает Исторический век,
Люди поймут, где – жизнь, а где – вымысел!

Реальность формирует сам человек,
Небо откликается на раздумье!
Людям порой невдомёк,
Человек получает то, что думает!

Человек подумал – Создатель прислал!
Кому Добро, а кому и зло!
Человек в своём Сознании – слаб,
Часто формирует реальность на зло!

Оглянитесь, посмотрите, что дал Бог?
Повторяю, реальность планируют люди,
Потом удивляются, что ничего не смог!
Никчёмность – конца прелюдия!

Территория есть – лучшая на Планете,
Только реальность – хуже некуда!
Люди не помнят о Моём Завете,
Разруха в Душах и головах – всегда!

Богатствами застлана территория!
Но никак не дойдут руки!
Не хуже и водная акватория,
Реальность обернулась мукой!

Проект территории – «Вечный Рай»!
Осталось воплотить в жизнь!
Россия – это цветущий край,
В России лучше всего жить!

Однако, всё не так «ребята»!
Идеи есть, но додумать не хочется,
Для Руси не бывает преграды,
Но Она не о том печётся!

Печётся не о Боге, а о себе!
Пространное размышление!
Никчёмность – это быть беде!
Странное к Судьбе отношение!

Так не должно быть в Мире!
Если рождён от Бога – сам Бог!
Россия несёт Планетарное перемирие,
Её Промысел не имеет срок!

Русь не хочет принять ответственность!
Но Она выбрана Богом!
Она – причина, она – и следствие!
Она несёт человечеству Слово!

Нельзя отказываться от Судьбы!
Россия для Мира – Благая Весть!
Это произрастает из Глубины,
Испытания – это Сатаны месть!

Тёмные силы всё знают про Русь!
Гонения тысячелетиями были,
Её пытались много раз обмануть,
Революции спровоцированы ими!

Русь пытались разорвать в Духе!
В Материи у Тьмы получилось!
У многих в Душах – разруха,
Но Начало Истока случилось!

Тьма уже проиграла сражение!
Пандемия обернётся её концом,
Русь объединит народы в движение,
Наконец, Свобода станет Венцом!

Аминь.
Отец Абсолют.
10.04.2020

Vēsts: 10.04.2020. Katrēns "No Likteņa atteikties nedrīkst"

Pacietības cilvēkiem nepietiek!
Cilvēkam vissvarīgākā - Brīvība!
Karantīna, ticiet, prelūdija,
Pasaulei nelaime tuvojas!

Nenoslēpties no nelaimes un nelāguma!
Viss no cilvēka Apziņas atkarīgs!
Laimes bez nelaimes nav,
Vēsturisks gadsimts sākas!

Tiešām, viss no cilvēka atkarīgs!
Realitāte - viņa domu atspoguļojums!
Atkārtoju, Vēsturisks gadsimts sākas,
Cilvēki sapratīs, kur - dzīve, bet kur - iedoma!

Realitāti formē pats cilvēks,
Debesis uz pārdomām atsaucas!
Cilvēkiem dažkārt prātā neienāk,
Cilvēks to saņem, ko domā!

Cilvēks padomāja - Radītājs atsūtīja!
Kādam Labumu, bet kādam arī ļaunumu!
Cilvēks savā Apziņā - vājš,
Bieži ļaunumam realitāti formē!

Atskataties, pārskatiet, ko deva Dievs?
Atkārtoju, cilvēki realitāti plāno,
Pēc tam brīnās, ka neko nevarēja!
Nederīgums - beigu prelūdija!

Teritorija ir - uz Planētas labākā,
Tikai realitāte - sliktāk nevar būt!
Cilvēki neatceras Manu Novēlējumu,
Postaža galvās un Dvēselē - vienmēr!

Teritorija bagātībām pārklāta!
Taču rokas nekādi neaizsniedzas!
Ne sliktāka arī ūdens akvatorija,
Realitāte mokās pārvērtās!

Teritorijas projektu - "Mūžīgā Paradīze"!
Dzīvē iemiesot atlika!
Krievija - tas apgabals ziedošs,
Krievijā dzīvot vislabāk!

Tomēr, viss ne tā "zēni"!
Idejas ir, taču piedomāt negribas,
Krievzemei šķēršļu nav,
Taču ne par to Viņa rūpējas!

Rūpējas ne par Dievu, bet par sevi!
Domāšana plaša!
Nederīgums - tur nelaimei būt!
Dīvaina attieksme pret Likteni!

Tā nav Pasaulē jābūt!
Ja no Dieva dzimis - pats Dievs
Planetāro pamieru Krievija nes,
Viņas Nodarbei termiņa nav!

Krievzeme atbildību pieņemt negrib!
Taču Dieva izraudzudzīta Viņa!
Viņa - cēlonis, viņa - arī sekas!
Viņa cilvēcei Vārdu nes!

No Likteņa atteikties nedrīkst!
Krievija priekš Pasaules - Labā Vēsts!
No Dziļumiem izaug tas,
Pārbaudījumi - Sātana atriebība tā!

Tumsas spēki par Krievzemi visu zin!
Tūkstošiem gadu vajāšanas bija,
Apmānīt Viņu centās daudzas reizes,
Viņu izprovocētas revolūcijas!

Krievzemi Garā saplosīt centās!
Tumsai Matērijā izdevās!
Daudziem Dvēselēs - postaža,
Taču Sākums Avotam notika!

Tumsa cīņu jau zaudēja!
Pandēmija viņas beigās pārvērtīsies,
Krievzeme kustībā apvienos tautas,
Beidzot, Brīvība Vaiņags kļūs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.04.2020.

10.04.20.Quatrain “Cannot refuse from Destiny”

Patience is not enough for people!
The most important thing for a human- is Freedom!
Quarantine, believe me, a prelude,
The trouble comes to the World!

Do not hide from trouble and misfortune!
It all depends on the Consciousness of human!
There is no happiness without misfortune
The Historical Age is Coming!

Indeed, it all depends on the person!
Reality- is a reflection of his thoughts!
I repeat, the Historical Age is coming,
People will understand where- is life and where- is fiction!

Human forms reality by himself
The Heaven responds to thought!
Sometimes people don’t know
Human gets what he thinks!

The human thought - the Creator sent!
To whom Good, but to whom evil too!
A human in his Consciousness- is weak,
Often forms reality into evil!

Look around, see what God has given?
I repeat, people are planning reality,
Then they are surprised that nothing could!
Worthlessness - the prelude of the end!

Territory is - the best on the Planet,
Only reality - nowhere worse!
People don’t remember My Testament,
Devastation in Souls and Heads - always!

The territory is covered with the wealth!
But your hands won’t reach!
No worse is the water area,
Reality turned into flour!

The project of the territory- is “Eternal Paradise”!
It remains to realize!
Russia- is a flourishing land
It’s best to live in Russia!

However, everything is not so “guys”!
There are ideas, but I don’t want to think up,
For Russia there is no barrier
But She doesn’t care about that!

She cares not about God, but about herself!
Wide thinking!
Worthlessness- is to be in trouble!
Strange attitude towards Fate!

So it should not be in the World!
If born from God - God Himself!
Russia is bringing a planetary truce,
Her Intention does not have a term!

Russia does not want to accept responsibility!
But She is chosen by God!
She is the cause, she is the effect too!
She brings the Word to humanity!

Do not give up Fate!
Russia for the World - Good News!
It grows from the Depth
Tasks- are Satan's revenge!

Dark forces know everything about Russia!
There have been persecutions for millennia
They tried to deceive her many times,
Revolutions provoked by them!

They tried to break Russia in the Spirit!
In Matter, Darkness succeeded!
Many in Souls- have devastation,
But the Beginning of the Source happened!

Darkness has already lost the battle!
A pandemic will become the end of her,
Russia will unite peoples into a movement,
Finally, Freedom will become the Crown!

Amen.
Father Absolute.
04/10/2020

 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulko Irita irem,
ievietots, Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 10.04.2020. 

Skatījumu skaits: 181 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: