Galvenie » 2017 » Maijs » 11 » Vēsts: 10.05.17. Katrēns "Kari un Pasaule" - *
17:05
Vēsts: 10.05.17. Katrēns "Kari un Pasaule" - *

Vēsts: 10.05.17. Katrēns "Kari un Pasaule- **
(-* : русский текст с переводом на латышский язык и предложением дополнении Символ-письмом на латышском языке)
(- **: русский текст с переводом на латышском и английском языках)

10.05.17. Катрен "Войны и Мир"…………………………………………………….…Quatrain "Wars and World"

Отгремела война, подошли другие! .........Apklusa karš, pienāca citi!..................The war withered, others came up!
Человечество всегда в войнах! .................Cilvēce vienmēr karos!........................Humanity is always in wars!
Для людей - это Истории круги, ................Priekš cilvēkiem - tie Vēstures apļi,.….For people- that are circles of History,
В общей, одной обойме! ...........................Kopējā, vienā ietverē!..........................In the general, one clip!

Не уйти из этого круга! ...............................Neiziet no šī apļa!................................Don't get out of this circle!
Постоянная карусель событий! .................Pastāvīgs notikumu karuselis!..............A constant carousel of events!
Для кого-то война - подруга! .....................Priekš kāda karš - draugs!....................For someone war- is a friend!
Для кого-то просто - обычай! ....................Priekš kāda vienkārši - ieraža!..............For someone, it's just- a custom!

Человечеством управляют деньги! ..........Cilvēci nauda vada!................................Humanity is ruled by money!
Уже много тысячелетий! ...........................Jau daudzas tūkstošgades!....................Already many millenniums!
Войны - это денег подельники, .................Kari - tie naudas sadalītāji,……………...Wars- that money accomplice,
Принцип Великих обогащений! .................Lielas bagātināšanās princips!..............The principle of Great enrichment!

«Война для кого-то и мать родна»! ..........."Karš priekš kāda arī māte dārgā"!........"War for someone also mother native"!
Утверждение справедливое! ......................Apstiprinājums taisnīgs!.........................The statement is fair!
Если обогащение - цель одна, ..............Ja bagātināšanās - mērķis viens,…....If enrichment- one target,
То война - ремесло непобедимое! .......Tad karš - amats neuzvarams!.............Then war- an unbeatable trade!

Войны всегда были! Цель какова? ............Kari vienmēr bija! Mērķis kāds?................Wars always have been! The purpose is what?
Получить прибыль, списав на века? .........Ienākumu saņemt, norakstot uz mūžiem?..Get a profit by writing off for ages?
Люди для кого-то просто дрова, ...............Priekš kāda cilvēki vienkārši malka,……….People for someone just firewood,
Для костра под названием «МЕГА»! ........Priekš ugunskura ar nosaukumu"MEGA"!..For a fire called "MEGA"!

Мега пожар, как костёр! ...........................Mega ugunsgrēks, kā ugunskurs!.............Mega fire, like a fire!
Вспыхивает, то - здесь, то - там! ..............Uzliesmo, tad - šeit, tad - tur!....................Flashes, than- here, than- there!
Кто-то влияние своё простёр, ..................Kāds savu ietekmi izstiepis,…………….…Someone has spread his influence,
По странам, по городам! .........................Pa valstīm, pa pilsētām!.............................By countries, by cities!

Кто-то предложил и религию! .................Kāds arī reliģiju piedāvāja!.........................Someone suggested also a religion!
Слова, в которой почти хорошие, ...........Vārdi, kurā gandrīz labi,……………….……Words, in which almost good,
Но звучат, как Обмана Коллегия, ............Bet skan, kā Apmāna Kolēģija,………...…..But sound like a Deception of College,
Объясняющая, войны возможные! .........Paskaidrojoša, karus iespējamos!..............Explaining, possible wars!

Конечно, объяснить можно! .....................Protams, paskaidrot var!............................Of course, can explain!
Ссылаясь на Бога, на Истину! .................Atsaucoties uz Dievu, uz Patiesību!............Referring to the God, to Truth!
Но для людей нет возможности, .............Taču priekš cilvēkiem iespēju nav,………....But for people there is no possibility,
Понять ход Истории истинный! ...............Saprast patiesās Vēstures gaitu!.................Understand the course of the true History!

Всё запутано, тронуть нельзя! ................Viss samudžināts, aizskart nedrīkst!.............Everything is confusing, can't touch!
Истина называется экстремизмом, ........Patiesība saucas ekstrēmisms,…………......The true is called extremism,
Наказанием всем грозя, .........................Visiem ar sodu draudot,……………………....Threatening all with punishment,
Правда прикрыта капитализмом! ...........Patiesība ar kapitālismu piesegta!................The true is covered by capitalism!

Капитализм - это власть Тьмы! ..............Kapitālisms - tā Tumsas vara!........................Capitalism- the power of Darkness!
Пропаганда вседозволенности! .............Visatļautības propaganda!..............................Propaganda of permissiveness!
Лучшая власть - власть без борьбы! ......Labākā vara - vara bez cīņas!........................The best power- power without struggle!
По Книгам - всё позволено! ....................Pēc Grāmatām - viss atļauts!.........................According to the Books- everything is allowed!

Порабощённая мамоной Русь! ..............Mamona paverdzinātā Krievzeme!.................By Mammon enslaved Russia!
Идеальный изгой для человечества! .....Ideālais izstumtais priekš cilvēces!..................The perfect outcast for humanity!
Нападение - есть лучший путь, .............Uzbrukums - ir labākais ceļš,………………......Attack- is the better way,
Для разрушения в Духе отечества! .......Priekš tēvzemes sagraušanas Garā!...............For destruction in the Spirit of fatherland!

Всё разрушено - подмена понятий! .......Viss sagrauts - izpratņu nomaiņa!...................Everything is destroyed- substitution of concepts!
Мир опять на границе Третьей! .............Pasaule atkal uz sliekšņa Trešajam!................The World is again on the border of the Third!
Для мамоны нет лучше занятий, .......Priekš mamona labāka darba nav,……....….For the Mammon there is no better occupation,
Чем новое в войне обретение! ..........Kā karā iemantot jauno!...............................As gain the New in war!

Новые страны и города, .........................Jaunas valstis un pilsētas,……………………...New countries and cities,
На пепле и крови замешаны, .................Pelnos un asinīs sajauktas,…………………....On ashes and blood are mixed up,
Наплевать, что Природа не та, ..............Nosapļauties, ka Daba ne tā,……………..……Don't care that Nature is not that
И много людей повешены! .....................Un cilvēki daudzi pakārti!.................................And many people are hanged!

Не удивить мамону казнями, ..................Nepārsteigt mamonu ar sodiem,………………Don't surprise Mammon with executions,
Главное, порабощение в Духе! ..............Galvenais, paverdzināt Garā!.........................The main thing is, enslavement in the Spirit!
Руки у Правды - связаны, ........................Patiesībai rokas - sasietas,……………….......Hands of True- are connected,
В Душах людей - разруха! .......................Cilvēkiem Dvēselēs - sabrukums!..................In the Souls of people- devastation!

Страждущий Правду - экстремист точно! .Patiesību alkstošais - ekstrēmists tiešām!....Suffering Truth- an extremist for sure!
Разрушает пространство мамоны! ............Sagrauj mamona telpu!................................Destroys the space of mammon!
Руководство Планетой в одной точке, Planētas vadība vienā punktā,………..….Guide the Planet at one point,
Население Планеты покорно! ...............Planētas iedzīvotāji padevīgi!..................The population of Planet is submissive!

Всё покрыто ложью и Тьмой! ....................Viss melu un Tumsas klāts!...........................Everything is covered with lies and Darkness!
И не важно в какой стране Мира,..............Un nav svarīgi kādā Pasaules valstī,….........And doesn't matter in which country of the World,
Мамона утверждает: Мир мой! .............Mamons apstiprina: Pasaule mana!.........Mammon says: the World is my!
Не будет никогда Пальмиры! ................Nebūs nekad Palmīras!.............................There will be never the Palmyra!

Русь должна выйти на Сцену! ..............Krievzemei uz Skatuves jāiziet !................Russia should go to the Scene!
На Сцену, по Сценарию Бога! ...............Uz Skatuves, pēc Dieva Scenārija!............On Scene, according to the scenario of God!

Тьма готовит опять подмену, ....................Tumsa atkal maiņu gatavo,…….....................Darkness again is preparing a substitution,
Меняя указатели на Дороге! ....................Uz Ceļa norādes mainot!................................By changing signposts on the Road!

Внутри России - опять война! ...................Krievijas iekšienē - atkal karš!........................Inside Russia- again war!
Причём, война поколений! .......................Pie tam, paaudžu karšs!.................................In addition, war of generation!
Для кого-то она - мать родна! ..................Priekš kāda tā - māte dārgā!..........................For someone- a mother native!
Русь - внутри без изменений! ...................Krievzeme - bez izmaiņām iekšienē!..............Russia- without changes inside!

Но, кризис - страшней войны! ..................Taču, krīze - par karu briesmīgāka!................But the crisis- worst than war!
Кризис - в Душах народа! .........................Krīze - tautas Dvēselēs!.................................The crisis- inside Souls of nation!
Нет пока крови и нет бойни, .....................Nav pagaidām asiņu un kauju nav,…………...For moment there is no blood and no slaughter,
Но, Духовная теперь непогода! ...............Bet, tagad Garīgie laikapstākļi!........................But, not the Spiritual weather is bad!

Русь вспоминает прошлое! ......................Krievzeme atceras pagājušo!..........................Russia remembers the past!
Ожидаемую роль Мессии! .......................Gaidāmo Mesijas lomu!...................................Expected role of the Messiah!
Восстановление МИРА возможно, ...........MIERA atjaunošana iespējama,…………….....Restoring of PEACE is possible,
Под именем: «Святая Россия»! ...............Zem vārda "Svētā Krievija"!.............................Under the name "Holy Russia"!

Аминь. .......................................................Āmen……………………………………...............Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………….............Father Absolute
10.05.17 ...................................................10.05.17………………………………………....…10.05.17.

Исток / Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.05.17.html
---------
- * Предлагаем познакомится с Символ-письмом на латышском языке *NAD Vēstule "Alkatība." Записала Эслаума 03.12.2011.04:12, публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_alkatiba/2013-01-16-340 . Mы учимся понять друг друга и жить вместе в одном Божьем прстранстае Любви, быть радостными, счастливыми МЫ ВСЕ и Каждый! И желaем ВСЕМ на свете Мы, Я+Лаума/Es+Lauma /11.05.2017.16:46/
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma. Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem /15.05.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /11.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /11.05.2017., на английском языке 15.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.05.2017., papildināts angļu valodā 15.05.2017.

Skatījumu skaits: 638 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: