Galvenie » 2017 » Jūnijs » 10 » Vēsts: 10.06.17. Katrēns "Krievija ved uz Austrumiem" - *
20:29
Vēsts: 10.06.17. Katrēns "Krievija ved uz Austrumiem" - *

Vēsts: 10.06.17. Katrēns "Krievija ved uz Austrumiem" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с прелдожением Символписьма на латышском языке *NAD Vēstule "Līdzi nāc!" / *НИМ "Иди с нами!")
(- **: Текст Катрена на русском, латышском, английскм языке)

10.06.17 Катрен "Россия ведёт на Восток"……………............................…Quatrain "Russia is leading to the East"

России нельзя ошибаться! ...............Krievija nedrīkst kļūdīties!................Russia can't be wrong!
Ошибок высока цена, ...........................Kļūdām augsta cena,…………………....Mistakes are high price,
России нужно собраться! .................Krievijai sagatavoties vajag!.............Russia needs to get ready!
На решение отведены года! .................Lēmumam gadi atvēlēti!........................The decision is given for a years!

Конечно, есть время Начала! ...............Protams, ir Sākuma laiks!......................Of course, there is a time of the Beginning!
Это историческое мгновение! ...............Tas vēsturisks mirklis!............................That historical moment!
Но, мгновение только сначала, .............Bet, mirklis tikai no sākuma,…….……...But, a moment only from beginning,
Дальше глубокое преображение! ....Tālāk dziļa pārveidošana!...................Further profound transformation!

Сегодня - важно начать! ........................Šodien - svarīgi sākt!..............................Today- it's important to start!
Не сломя голову, а правильно! ..............Nelauzot galvu, bet pareizi!.....................Not breaking the head, but right!
Начало, это - Бога Печать! .................Sākums, tas - Dieva Zīmogs!................Beginning- that God's Seal!
Разработанные на века Правила! .....Uz gadsimtiem izstrādāti Noteikumi!..Developed Rules for ages!

Мир борется сам с собой! .....................Pasaule cīnās pati ar sevi!.......................The World is struggling with herself!
Не думая, что на Востоке, .....................Nedomājot, kas Austrumos,………….…..Without thinking, what in the East,
Он не может найти покой, .....................Tā nevar atrast mieru,………………...…..He can't find rest,
Очень далеко от Истока! .......................Ļoti tālu no Sākotnes!...............................Very far from Source!

Россия - для всех раздражитель! ..........Krievija - priekš visiem kairinātājs!............Russia- is an irritant to all!
Непонятная Сверхдержава! ..................Nesaprotama Virsvalsts!...........................Unclear Superpower!
Не верится, что Она Спаситель, ...........Neticami, ka Viņa Glābējs,…………...……Can't believe, that She is the Savior,
Сама бы смогла удержаться! ................Kaut pati noturēties varētu!.......................Herself could be kept!

Впечатление о Руси плачевное! ..........,,Iespaids par Krieviju bēdīgs!....................The impression of Russia is deplorable!
Согласилась на рабское положение! ....Piekrita verdziskam stāvoklim!.................Agreed to slavish position!
Внутри всё давно онемелое, .................Iekšķīgi sen viss notirpis,……………..…..Inside, everything was long numbed,
Пресс налогового обложения! ...............Nodokļu aplikuma spaidos!......................Press taxation!

Терпит, народ, терпит! ...........................Pacieš, tauta, pacieš!...............................Endure, nation, endure!
Но, терпению есть границы! ............Taču, pacietībai ir mērs!........................But, patience has boundaries!
Россия не очень верит, ..........................Krievija ne sevišķi tic,………………...……Russia doesn't really believe,
В исторические страницы! .....................Vēsturiskām lappusēm!...........................In historical pages!

Страницы общественного поведения, ..Sabiedriskās kārtības lappuses,…...……Pages of social behavior,
Насильственной приватизации! .............Vardarbīgas privatizācijas!......................Forced privatization!
Отсутствие единого мнения, ..................Vienota viedokļa trūkums,…………..…...Lack of consensus,
Возвращение к национализации? .........Atgriezšanās pie nacionalizācijas?.........Return to nationalization?

Кому-то кажется - вечно! ........................Kādam šķiet - mūžīgi!.............................For someone seems- forever!
Грех управляет народом! ......................Grēks tautu vada!....................................Sin governs the nation!
Нельзя так думать беспечно, .................Nedrīkst tā domāt nevērīgi,……………...Can't think so carelessly,
Из Народа не будет породы! .............Nebūs no Tautas sugas!......................From the Nation there will be no breed!

Народ - есть Единое Целое! ..................Tauta - Viens Veselums ir!......................The nation- is One Whole!
Целое в Сердцах и в Любви! ..................Veselums Sirdī un Mīlestībā!..................The Whole in the Heart and in Love!
Формируется Братство Белое! ..........Formējas Brālība Baltā!.......................Formed the Brotherhood of White!
По Духу, а не по крови! .......................Pēc Gara, ne pēc asinīm!.....................By the Spirit, not by blood

Медленно - не все готовы! .....................Lēnām - ne visi gatavi!............................Slowly- not everyone is ready!
Россия начинает Движение! ..................Krievija Kustību sāk!................................Russia starts the Movement!
Главное, подвести Итоги! ......................Galvenais, Rezultātus apkopot!...............The main thing is to sum up the Results!
Единое определить поведение! ............Vienotu uzvedību noteikt!.........................Define one behavior!

Один за всех и все за одного тоже! .......Viens par visiem un visi par vienu arī!.......One for all and all for one too!
При Равенстве - главное определение! .Pie Vienlīdzības - galvenais definējums!..In the case of Equality- the main definition!
Тогда и Народ станет возможен! ......Tad arī Tauta kļūs iespējama!................Then the nation will become possible too!
Никакого - внутри разделения! ..............Nekāda - iekšēja izdalīšana!......................No- inside the division!

Главное, наконец, - все ВМЕСТЕ! .....Galvenais, beidzot,- Visi KOPĀ!..............The main thing, finally- all TOGETHER!
Сначала внутри популяции! ..................Vispirms populācijas iekšienē!.....................First, inside the population!
Сибирь подходящее место, ..............Sibīrija piemērota vieta,………………...…Siberia is a suitable place,
Готовое - для апробации! .................Gatava - prieš aprobācijas!......................Ready- for testing!

Никто не посмеет тронуть! ...................Neviens neiedrošināsies aizskart!................Nobody dares to touch!
Ни друзья, ни враги Веры, ....................Ne draugi, ne Ticības ienaidnieki,…………..Neither friends, nor enemies of the Faith,
Будет неописуемая жуть, .....................Būs neaprakstāmas šausmas,…………....…There will be indescribable horror,
Если люди уйдут от Веры! ....................Ja cilvēki no Ticības aizies!..........................If people will leave from the Faith!

Россия - Надежда Бога! .....................Krievija - Dieva Cerība!..............................Russia- Hope of God!
Как ни звучит странно! ..........................Lai kā dīvaini skanētu!.................................No matter how strange it sounds!
Займёт она все отроги! ........................Aizņems viņa visus atzarojumus!.................She will take all the spurs!
Для спасения - это важно! ...................Prieš glābšanas - tas svarīgi!.......................For save- it's important!

Урал остановит волну! .....................Urāls vilni apturēs!.....................................Ural will stop the wave!
Предгорье - граница Мира! ..............Priekškalne - Pasaules robeža!.................Foothills- the border of the World!

Не пропустит Урал ни одну, .................Urāls neielaidīs nevienu,……………………...Don't miss the Urals, not one,
За горами будет Пальмира!..................Aiz kalniem būs Palmīra!..............................Beyond the mountains will be Palmyra!

Пальмира точно навеки! ......................Palmīra precīzi uz gadsimtiem!.....................Palmyra for sure forever!
Займётся Новый Исток! .......................Jaunā Sākotne saņemsies!...........................The New Source will start!
Россия Историческая отметка, ........Krievija Vēsturiska zīme,……………......….Russia Historical point,
Россия поведёт на Восток! ..............Krievija vedīs uz Austrumiem!..................Russia will lead to the East!

Аминь. ..................................................Āmen……………………………………….....…Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts……………………………….......Father Absolute
10.06.17 ............................................. .10.06.17……………………………..................10.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.06.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 13.03.2012.01:08, *NAD Vēstule "Līdzi nāc!" / *(Неизвестного Источника Мысли) Письмо "Иди с нами!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_lidzi_nac/2013-02-14-415
Мы продолжаем учиться понять друг друга, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта, в Любви Семьи Света! Предлагаем всем на Свете: "Иди снами, Дорогой Дружёк!" Спасибо всем, всем, что МЫ ВМЕСТЕ!
10.06.2017.18:22 --- записала Эслаума.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /10.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /10.06.2017., английским языком дополнено 11.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.06.2017., angļu valodā papildināts 11.06.2017.

Skatījumu skaits: 657 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: