Galvenie » 2019 » Februāris » 11 » Vēsts: 11.02.19. Katrēns "Priekš nākošām paaudzēm"
20:20
Vēsts: 11.02.19. Katrēns "Priekš nākošām paaudzēm"

11.02.19. Катрен “Для будущих поколений”

Уходит из-под ног Планета!
Человечество скользит к черте!
Жизнь уже не стоит монеты,
Печально, но это Конец, поверьте!

Люди в последнем «танце»,
Веселье людей прервёт Колокол!
Есть среди них – Духовные самозванцы,
Для погребения им подготовлен кол!

Кол, а не Крест – заметьте!
Люди не заслужили прощения!
Уходящая раса уже заметно,
Скоро получит своё извещение!

Они не понимают и строят планы!
Планам не дано воплотиться,
Планета разделилась на кланы,
Никто не хочет сплотиться!

Это – главное условие спасения!
Но, человечество не начнёт с нуля,
У Создателя есть Решение!
Для Руси найти Своего «короля»!

Русь снова воскреснет Империей!
Другого нет продолжения!
Нет никаких впереди потерь,
Мировым будет Её Движение!

Сегодня говорить очень рано!
Советую не извещать Тьму о планах,
Преждевременная суета – это рана,
На дороге к Богу много капканов!

Жизнь – это серьёзное испытание,
Не все доходят до финиша,
Жизнь – не с горки катание,
Это – путь, каждый шаг выше!

Люди думают о своём только,
Не понимая, что жизнь – Бесконечность,
Горизонт – один, а путей столько, 
Что приходит понимание – жизнь Вечна!

Всё можно поправить, если,
Масштабировать себя в Вечность,
Тогда можно остаться песней,
Которая звучит Вечно!

Не думайте о себе конкретно!
Ваш промысел оценит Время!
Вы останетесь Мечтой заветной,
Новое оценит вас Племя!

Жизнь – это ступень в Небо,
Или падение в Ад!
Сегодня вы формируете Быль!
На тысячелетия вперёд!

Вы принадлежите «Завтра»!
Такова Судьба человека,
Если живёт он по Правде,
Жизнь остаётся навеки!

Вы живёте для будущих поколений!
Оценят вас через много лет!
Но, сколько приятных волнений,
Сегодняшний принесёт век!

Сегодня не видно «Завтра»!
Но, поверьте, такое не повторится,
Я вам передаю знамя: «Правда»,
Зная, что Переход состоится!

Состоится, ибо – это ваш Промысел!
Вы подписали со Мной Соглашение!
Вы – Мой тысячелетний Замысел,
Значит, ваше личное Достижение!

Трудности есть и будут!
Предупреждал – жизнь испытание!
При Единении – вам силы прибудут,
При Единении не бывает скитаний!

Сегодня, последние приготовления,
Календарь событий известен!
За природными следите явлениями,
Под Америкой плита треснет!

Между Европой и Азией – есть место!
От океана до океана – Родина Мать!
Будет Духовное Вознесение!
Историю не повернуть вспять!

Аминь.
Отец Абсолют
11.02.19

Vēsts: 11.02.19. Katrēns "Priekš nākošām paaudzēm"

Aiziet Planēta no kāju apakšas!
Cilvēce slīd pie svītras!
Dzīve nav vairs monētas vērta,
Bēdīgi, bet tās Beigas, ticiet!

Cilvēki pēdējā "dejā",
Cilvēku jautrību pārtrauks Zvans!
Ir starp viņiem - Garīgie viltvārži,
Priekš apglabāšanas miets viņiem sagatavots!

Miets, bet ne Krusts - ievērojiet!
Nenopelnīja cilvēki piedošanu!
Aizejošā rase jau redzama,
Drīz savu paziņojumu saņems!

Viņi nesaprot un plānus būvē!
Plāniem iemiesoties nav dots,
Planēta klanos izdalījās,
Neviens saliedēties negrib!

Tas - galvenais glābšanas noteikums!
Bet, cilvēce nesāks no nulles,
Radītājam Lēmums ir!
Priekš Krievzemes savu "karali" atrast"!

Krievzeme atkal Impērija atdzims!
Cita turpinājuma nav!
Zaudējumu priešā nav nekādu,
Pasaules Kustība būs Viņas!

Šodien runāt ļoti agri!
Ieteicu neziņot Tumsai par plāniem,
Priekšlaicīga burzma - tas ievainojums,
Ceļā pie Dieva daudz lamatu!

Dzīve - tas nopietns pārbaudījums,
Ne visi pie finiša nonāk,
Dzīve - ne no kalna vizināšanās,
Tas - ceļš, katrs solis augstāk!

Cilvēki domā tikai par savu,
Nesaprot, ka dzīve - Bezgalība,
Horizonts - viens, bet ceļu tik,
Ka saprašana atnāk - dzīve Mūžīga!

Visu var labot, ja,
Sevi Mūžībā mērogot,
Tad var dziesma palikt,
Kas Mūžīgi skan! 

Nedomājiet par sevi konkrēti!
Jūsu domrīcību novērtēs Laiks!
Jūs paliksiet Sapnis lolotais,
Jaunā Cilts novērtēs jūs!

Dzīve - tas pakāpiens Debesīs,
Vai kritiens Ellē!
Šodien jūs Esību formējiet!
Tūkstošgadēm uz priekšu!

Jūs piederat "Rītdienai"!
Tāds cilvēka Liktenis,
Ja viņš pēc Patiesības dzīvo,
Dzīve paliek uz mūžiem!

Jūs dzīvojiet nākošām paaudzēm!
Novērtēs jūs pēc gadiem daudziem!
Bet, saviļņojumu cik daudz patīkamu,
Šodienas mūžs atnesīs!

Šodien "Rītdiena" neredzama!
Bet, ticiet, kas tāds neatkārtosies,
Jums Es nododu karogu: "Patiesība",
Zinot, ka Pāreja notiks!

Notiks, jo - tā jūsu Domrīcība!
Jūs ar Mani Vienošanos parakstījāt!
Jūs - Mans tūkstošgadīgs Nodoms,
Tātad, jūsu personīgais Sasniegums!

Grūtības ir un būs!
Brīdināju - dzīve pārbaudījums!
Pie Vienošanās - jums spēki vairosies,
Pie Vienošanās klejojumu nav!

Šodien, pēdējās sagatavošanās,
Notikumu kalendārs zināms!
Dabas parādībām sekojiet,
Zem Amērikas plāksne nobrīkšķēs!

Starp Eiropu un Āziju -  vieta ir!
No okeāna līdz okeānam - Māte Dzimtene!
Būs Garīgā Augšupcelšana!
Vēsturi atpakaļ nepagriezt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.02.19.

11.02.19.Quatrain „For future generations”

The Planet leaves from under the feet!
Humanity slides to the line!
Life is no longer worth the coin,
Sadly, but this is the End, believe Me!

People in the last “dance”,
Bell will interrupt the fun of people!
There are among them- Spiritual impostors,
For the burial, the stake is prepared for them!

Stake, but not Cross- notice!                                
People didn’t deserve forgiveness!
The outgoing race is already noticeable,
Soon will get their notice!

They don’t understand and make plans!
Plans can’t come true,
The Planet was divided into clans,
Nobody wants to rally!

This- is the main condition of salvation!
But, humanity will not start from zero,
The Creator has a Solution!
For Russia to find Her “king”!

Russia will rise again the Empire!
There is no other continuation!
There are no losses ahead,
World movement will be Her!

Today to talk is very early,
I advise you not to inform Darkness about the plans,
Premature fuss- is a wound,
There are many traps on the way to God!

Life- is a serious test,
Not everyone reaches the finish line,
Life- is not skating downhill,
This- is the way, every step above!

People think about their own,
Don’t understand, that life- is Infinity,
The horizon- is one, but there are so many ways,
That understanding comes- life is Eternal!

Everything can be corrected if,
Scale yourself into Eternity,
Then song can stay,
Which sounds Forever!

Don’t think about yourself specially!
Time will appreciate your thought action!
You will remain a cherished dream,
New tribe will appreciate you!

Life- is a step to Heaven,
Or fall to Hell!
Today you form Existence!
For millenniums forward!

You belong to “Tomorrow”!
Such is the Fate of human,
If he lives by the Truth,
Life remains forever!

You live for future generations!
Will appreciate you by many years!
But, how many pleasant excitements,
Today’s century will bring!

Today is not visible “Tomorrow”!
But, believe Me, this will not happen again,
I give you the banner: “Truth”,
Knowing that the Transition will take a place!

It will take place, because- this is your Providence!
You have signed an agreement with Me!
You- are My millennium Plan,
So your personal achievement!

There are difficulties and will be!
Warned- life is a test!
At Unity- your strength will come to you,
At Unity there are no wanderings!

Today, the final preparation,
The calendar of events is known!
Follow to the phenomenon of nature,
The plate will crack under America!

Between Europe and Asia- there is a place!
From the ocean to the ocean- Motherland Mother!
There will be Spiritual Ascension!
The history doesn’t turn back!

Amen
Father Absolute
11.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.02.2019.

Skatījumu skaits: 357 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: