Galvenie » 2018 » Marts » 11 » Vēsts: 11.03.18. Katrēns "Programma"
17:18
Vēsts: 11.03.18. Katrēns "Programma"

11.03.18 Катрен ​​"Программа"​

Страна готовится к выборам!
Но, где у страны Программа?
Бог, конечно, многое дал,
Спасая людей от драмы!

Вопрос этот поднят во время,
Какая будет страна?
На Россию катится бремя,
Перспектива совсем не видна!

Россия опускается в тупик?
Менять нужно галс обязательно!
У многих людей интерес сник,
Перспектива не состоятельная!

Основной путь - государство!
Частная собственность - потеря!
Россия - это Пространство,
Где Равенство все имели!

Россия - это не Европа, не Азия!
Стоит между капиталом и Исламом!
Поверьте, для страны не оказия,
А, своего рода, для Духа заслон!

Россия - это страна от Бога!
Всё остальное вокруг религии!
Нужно уйти от капитала в итоге,
Вернуться к Богу, а не к религиям!

Вернуться к Программе "Равенство"!
Без этого - не бывать России!
Равенство - это Духа главенство!
Для России - особая Миссия!

Россию не сделать Европой!
Европа в Духе - давно прогнила!
Россия была всегда особой,
Занимала почти половину Мира!

Ведь, Россия страна от Бога!
Нужно помнить Её меняя,
Поэтому спросите у Бога галса порог,
Чтобы ни на кого не пенять!

Страна от Бога - особый строй!
Никак капитала присутствие!
Кажется людям в стране порой,
Нужно услышать Бога напутствие!

Бог не откажется от России!
Кто отказывается от Истока Мира?
Россия несёт свою Миссию,
Для Небес - Она на Планете Пальмира!

Поэтому, если говорить о Программе,
Точнее, для страны Перспективах!
Всё рассчитано на Небесах до грамма,
Особенно, природные на Руси активы!

Равенство и никаких рассуждений!
Равенство в Духе - главное!
Повторяю, Россия - это Бога явление!
Разверните Паруса плавно!

Перейдите на галс "Равенство",
Этого нет, и не будет в Мире!
Государство - для России Главенство!
Ответственность за каждым поныне!

Вернуть нужно Народу собственность!
Поверит тогда Народ Президенту!
За три года принять ответственность,
Не сможет любой претендент!

Программа одна - Богодержавие!
Остановит это врагов России!
Станет она для человечества дежавю,
Оценит Мир тогда Её Миссию!

Капитал на Руси невозможен!
Если продолжите без изменения,
Мир ваш будет отброшен:
Ибо, не поняли Бога мнение!

Три года - последняя дана возможность!
Хотя бы поменять представления!
Россия не должна повторить оплошность,
Помнить должна, что Она - Бога явление!

Людей Промысел без Бога,
Не предсказуем, но приближает конец!
Сегодня для Руси: выбор Бога потока,
Или выбор без будущего Венец!

Аминь.
Отец Абсолют.

11.03.18

Vēsts: 11.03.18. Katrēns "Programma"​

Valsts gatavojas vēlēšanām!
Bet, kur valstij Programma?
Dievs, protams, daudz deva,
Glābjot cilvēkus no drāmas!

Jautājums šis pacelts savlaicīgi,
Kāda būs valsts?
Uz Krieviju veļas slogs,
Perspektīva pavisam neredzama!

Krievija strupceļā nolaižas?
Halzi vajag mainīt obligāti!
Daudziem cilvēkiem interese nokritās!
Perspektīva ne pārtikusi!

Galvenais ceļš - valsts!
Privātais īpašums - zaudējums!
Krievija - tā Telpa,
Kur Vienlīdzība visiem bija!

Krievija - tā ne Eiropa, ne Āzija!
Stāv starp kapitālu un Islāmu!
Ticiet, priekš valsts ne iespēja,
Bet, sava veida, aizsegs prekš Gara!

Krievija - tā valsts no Dieva!
Viss apkārt pārējais reliģijas!
Aiziet no kapitāla rezultātā vajag,
Pie Dieva atgriezties, bet ne reliģijām!

Atgriezties pie Programmas "Vienlīdzība"!
Bez tā - Krievijai nebūt!
Vienlīdzība - tā Gara virskundzība!
Priekš Krievijas - sevišķa Misija!

Krieviju par Eiropu nepārtaisīt!
Eiropa Garā - sen satrūdēja!
Krievija vienmēr bija sevišķa,
Aizņēma gandrīz pusi Pasaules!

Taču, Krievija valsts no Dieva!
Vajag atcerēties Viņu mainot,
Tādēļ prasiet Dievam halzes slieksni,
Lai ne uz ko neizmainītu!

Valsts no Dieva - sevišķa iekārta!
Nekādi ne kapitāla klātbūtne!
Šķiet cilvēkiem valstī dažkārt,
Vajag izdzirdēt ceļavārdus no Dieva!

Dievs neatteiksies no Krievijas!
Kurš atsakās no Pasaules Sākotnes?
Krievija savu Misiju nes,
Priekš Debesīm - Viņa uz Planētas Palmīra!

Tādēļ, ja runāt par Programmu,
Precīzāk, Perspektīvām priekš valsts!
Viss Debesīs aprēķināts līdz gramam,
Sevišķi, dabas aktīvi Krievzemē!

Vienlīdzība un nekādu spriedelējumu!
Vienlīdzība Garā - galvenais!
Atkārtoju, Krievija - tas Dieva skats!
Atritiniet Buras līdzeni!

Pārejat uz halzi "Vienlīdzība",
Tās nav un nebūs Pasaulē!
Valsts - priekš Krievijas Virskundzība!
Atbildība katram līdz šim!

Atgriezt Tautai īpašumu vajag!
Tauta tad Prezidentam noticēs!
Trīs gadu laikā atbildību pieņemt,
Nevarēs jebkurš pretendents!

Programma viena - Dievvalstība!
Tas apturēs Krievijas ienaidniekus!
Kļūs viņa priekš cilvēces deja [дежавю ?],
Tad Viņas Misiju Pasaule novērtēs!

Kapitāls Krievzemē neiespējams!
Ja turpināsiet bez izmaiņām,
Pasaule būs jūsu atmesta:
Jo, Dieva viedokli nesapratāt!

Trīs gadi - pēdējā iespēja dota!
Kaut priekšstatu izmainīt!
Krievijai nav jāatkārto kļūda,
Jāatceras, ka Viņa - Dieva skats!

Cilvēku Nodarbe bez Dieva,
Neparedzma, taču tuvina galu!
Šodien priekš Krievzemes: Dieva plūsmas izvēle,
Vai Vaiņags bez nākotnes izvēles!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
11.03.18.

11.03.18. Quatrain "The Program"​

The country is preparing for election!
But, where is the Program of Country?
God, of course, gave much,
Saving people from drama!

This question is raised in time,
What will be the country?
The burden is coming on Russia,
The prospect is not at all visible!

Is Russia at dead end?
You must change the tack!
Many people have an interesting slick,
Perspective is not wealthy!

The main way is the country!
Private property- is a loss!
Russia- is a Space,
Where equality all had!

Russia- is not Europe, not Asia!
It's worth between capital and Islam!
Believe Me, for the country not an opportunity,
And, some kind, a screen for the Spirit!

Russia- is country from God!
Everything else around religion!
It's necessary to escape from the capital as a result,
Return to God, but not to religions!

Return to the "Equality" Program!
Without this- there will be not Russia!
Equality- is the primacy of the Spirit!
For Russia- a special Mission!

Russia can't be remake of Europe
Europe in the Spirit- long ago rotten!
Russia always was special,
She occupied almost half of the World!

After all, Russia is a country from God!
It's necessary to remember to change Her,
Therefore, ask to God of the tack line,
To not blame anyone!

Country from God- a special system!
No presence of capital!
It seems to people in the country sometimes,
Need to hear God's parting words!

God will not give up Russia!
Who refuses the Source of the World?
Russia is carrying Her Mission,
For Heaven- She is the Palmyra on the Planet!

Therefore, if to talk about the Program,
More precisely, for the Perspective of the country!
Everything is calculated in the Heaven to a gram,
Especially, natural assents in Russia!

Equality and no reasoning!
Equality in the Spirit- is the main thing!
I repeat, Russia- is God's phenomenon!
Unfold the Sails smoothly!

Go to the line of "Equality",
It is not, and will be not in the World!
The state- is the Supremacy for Russia!
Responsibility for each till now!

Need to return the property to the Nation!
The Nation then will believe to the President!
During the three years to take responsibility,
Any applicant will can't!

Program is one- God's kingdom! 
It will stop the enemies of Russia!
She will become for people dance,
The World will appreciate then Her Mission!

Capital in Russia is impossible!
If will continue without changes,
The World will be discarded by you:
Because, didn't understand God's opinion!

Three years- the last opportunity is given!
At least change the presentation!
Russia should not repeat the oversight,
Remember, that She- is God!

People Providence without God,
Not predict, but the end draws near! 
Today for Russia: the choice of God's flow,
Or Crown without choice of future!

Amen
Father Absolute
11.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.03.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.0.2018.

Skatījumu skaits: 519 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: