Galvenie » 2020 » Aprīlis » 11 » Vēsts: 11.04.2020. Katrēns "Padomājiet ne par sevi, bet Mūžību"
18:48
Vēsts: 11.04.2020. Katrēns "Padomājiet ne par sevi, bet Mūžību"

11.04.2020 Катрен “Подумайте не о себе, а о Вечности”

Люди формируют реальность!
Забывая смотреть в зеркало!
При пандемии это, особенно, актуально!
Страна на колени уже упала!

Формируется то, что думаете!
Думаете криво – кривая реальность!
Ничего не делаете, но – обсуждаете!
Не вырваться из Дуальности!

То, что думаете – в Кремле имеете!
Сами выбирали – теперь не плакать!
От никчёмности только дуреете,
Смотрите от рекламы плакаты!

Ругаете Запад, смотря под ноги!
Они крутятся, а вы – спите!
Давайте просмотрим итоги?
Держитесь за счёт Небесной нити!

Без Создателя Русь не продержится!
Только Создатель спасал не раз!
С Богом отношения никак не сложатся,
Для страны – это в последний сказ!

Или – «Вместе» с Богом, или – никак!
Сколько можно терпеть бездельников?
Человек в России – безделья мастак,
Русь спасут только «отшельники»!

Своего ничего – Веды уже арестованы,
Раньше обслуга была из Европы,
Теперь Руси обслуживание адресовано!
Для человечества, Русь Святая – утопия!

Утопия для людей, но не для Бога!
Он начинает собирать Её вновь!
За 5 лет, только 500 в итоге!
Критерием отбора была Любовь!

В тесной комнате Мне понятно!
На огромной территории – нет Любви?
От Любви на Руси остались лишь пятна,
Замешанные, Историей на крови!

Спасибо Сатане за карантин!
Может вспомнит Русь свою Миссию?
Поверьте, нет никаких причин,
Так опускать Россию!

Рыба гниёт всегда с головы!
Вечная жизни Истина!
Люди думать о Судьбе не готовы!
Страну захлестнула религиозная тина!

Люди на карантине, как в изоляции!
Эпидемия – не причина регрессии!
Поезд Руси остановлен на станции,
Название её – власти агрессия!

Агрессия не вне, а – внутри!
Власть планирует обезглавить страну!
Напоминаю, в Вечности Знака три,
Без человека равновесие пойдёт ко дну!

Подумайте не о себе, а о Вечности!
Идея Равенства принадлежит Богу!
Не относитесь к Словам беспечно,
Вам без Бога не найти брода!

Брод один – между «Плюсом» и «Минусом»!
Я давно расчертил вам путь!
Вы не должны допустить юза,
Вы – точка опоры и в этом Суть!

Вы смотрите на себя из Материи!
Повторяю, в зеркале – вы оболочка!
Вы должны в точку собрать Энергию,
В Истории – вы последняя строчка!

Ваша Судьба – сохранить Вечность!
Биология – только короткий срок!
Не относитесь к Словам беспечно,
Планетарное Равновесие – для вас итог!

Аминь.
Отец Абсолют.
11.04.2020

Vēsts: 11.04.2020. Katrēns "Padomājiet ne par sevi, bet Mūžību"

Cilvēki formē realitāti!
Aizmirstot skatīties spogulī!
Pie pandēmjas tas, sevišķi, aktuāli!
Valsts jau uz ceļgaliem nokrita!

Formējas tas, ko domājiet!
Domājiet greizi - greiza realitāte!
Nedariet neko, taču - apspriediet!
No Dualitātes neizkļūt!

Tas, ko domājiet - Kremlī ir!
Paši izvēlējāties - tagad neraudiet!
No nevajadzīguma tikai muļķošanās,
Plakātus no reklāmas skataties!

Lamājiet Rietumus, zem kājām skatoties!
Viņi grozās, bet jūs - guliet!
Rezultātus aplūkosim?
Turaties uz Debesu diedziņa rēķina! 

Bez Radītāja Krievzeme nenoturēsies!
Tikai Radītājs ne reizi vien glāba!
Ar Dievu attiecības nekādi neveidojas,
Priekš valsts - pēdējais stāsts tas!

Vai - "Kopā" ar Dievu, vai - nekādi!
Cik ilgi var ciest dīkdieņus?
Cilvēks Krievijā - dīkdienības mastaks (мастак ?),
Krievzemi glābs tikai "vientuļnieki"!

Nekā sava - Vēdas jau arestētas,
Agrāk no Eiropas apkalpošana bija,
Tagad apkalpošana Krievzemei ardresēta!
Priekš cilvēces, Svētā Krievzeme - utopija!

Utopija priekš cilvēkiem, bet ne priekš Dieva!
Viņš sāk Viņu sapulcināt atkal!
5 gadu laikā, rezultātā 500 tikai!
Atlases kritērijs bija Mīlestība!  

Šaurā istabā Man saprotams!
Uz milzīgas teritorijas - Mīlestības nav?
Krievzemē tikai plankumi no Mīlestības palika,
Sajaukta, Vēsture uz asinīm!

Paldies Sātanam par karantīnu!
Varbūt Krievzeme savu Misiju atcerēsies?
Ticiet, nav iemeslu nekādu,
Krieviju tā nolaist!

Zivs pūst vienmēr no galvas!
Mūžīgā dzīves Patiesība!
Cilvēki par Likteni domāt nav gatavi!
Valsti reliģiskais tīmeklis pārņēma!

Cilvēki karantīnā, kā izolācijā!
Epidēmija - ne iemesls regresijai!
Krievzemes vilciens stacijā apturēts,
Tās nosaukums - varas agresija!

Agresija ne ārēji - iekšķīgi!
Vara plāno valsti bez vadības atstāt!
Atkārtoju, Mūžībā Zīmes trīs,
Bez cilvēa līdzsvars uz grunti ies!

Padomājiet ne par sevi, bet Mūžību!
Vienlīdzības Ideja pieder Dievam!
Neizturates pret Vārdiem nevērīgi,
Bez Dieva jums braslu neatrast!

Brasls viens - starp "Plusu" un "Mīnusu"!
Ceļu Es sen jums uzzīmēju!
Jums nevajag pieļaut juzu (юза ?),
Jūs - atbalsta punkts un tur Būtība!

Jūs uz sevi no Matērijas raugāties!
Atkārtoju, spogulī - jūs apvalks!
Jums Enerģija puntā jāsavāc,
Vēsturē - jūs pēdējā rindiņa! 

Jūsu Liktenis - Mūžību saglabāt!
Bioloģija  - tikai īss termiņš!
Neizturaties pret Vārdiem bezrūpīgi,
Planetārais Līdzsvars - rezultāts priekš jums!

 Āmen.
Tēvs Absolūts.
11.03.2020.

11.04.20.Quatrain “Think not of yourself, but of Eternity”

People form reality!
Forgetting to look in the mirror!
In a pandemic, this is especially true!
The country has already fallen to its knees!

Formed what you think!
Think crookedly - crooked reality!
Do nothing, but - discuss!
Do not break out of Duality!

What you think- is in the Kremlin!
You chose by yourself - now do not cry!
From foolishness only fool
See posters from advertising!

Scold the West, looking at your feet!
They spin, but you sleep!
Let's review the results?
Hold on to the thread of Heaven!

Without the Creator, Russia will not last!
Only the Creator saved more than once!
Relationships with God will not work out,
For the country - this is the last tale!

Or - “Together” with God, or - no way!
How much can loafers endure?
A human in Russia- is idle master,
Only hermits will save Russia!

Nothing of its own - the Vedas are already arrested,
The service team used to be from Europe before,
Now service is addressed to Russia!
For humanity, Holy Russia- is a utopia!

Utopia for people, but not for God!
He begins to collect Her again!
For 5 years, only 500 in total!
The selection criterion was Love!

In a cramped room I understand!
On a vast territory - no Love?
From Love in Russia there were only spots
Confused, History on the blood!

Thanks to Satan for quarantine!
Maybe Russia will remember her Mission?
Believe me, there is no reason
So lower Russia!

Fish always rots from the head!
Eternal Life Truth!
People are not ready to think about Fate!
The country was flooded with religious mud!

Quarantined people, as in isolation!
The epidemic is not the cause of regression!
Russian train stopped at the station,
Its name is aggression power!

Aggression is not outside, but inside!
The authorities plan to leave country without management?
I remind that there are three Signs in Eternity,
Without human, equilibrium will sink!

Think not of yourself, but of Eternity!
The idea of ​​Equality belongs to God!
Do not treat the Words blithely,
You cannot find a ford without God!

There is one ford - between "Plus" and "Minus"!
I have long drawn way for you!
You must not allow yuz
You- are the fulcrum and this is the Essence!

You are looking at yourself from Matter!
I repeat, in the mirror - you are a shell!
You have to collect the Energy to the point,
In History - you are the last line!

Your Fate - save Eternity!
Biology- is only a short time!
Do not treat the Words blithely,
Planetary Equilibrium - the result for you!

Amen.
Father Absolute.
04/11/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 11.04.2020.

Skatījumu skaits: 161 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: