Galvenie » 2017 » Jūnijs » 11 » Vēsts: 11.06.17. Katrēns "Krievijas misija" - *
16:03
Vēsts: 11.06.17. Katrēns "Krievijas misija" - *

Vēsts: 11.06.17. Katrēns "Krievijas misija" - **
(- *: Текст на русском, латышском языке с предложением символписьма на латышском языке *(J) "Ļauties saprašanai!" / *(Н) "Позволить себе понять!")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

11.06.17 Катрен "Миссия России"…...........................................................Quatrain "Mission of Russia"

Материальное - не вечно! .................Materiālais - ne mūžīgs!........................Material- not forever!
Вечны - энергия и информация! .......Mūžīgi - enerģija un informācija!...........Eternal- energy and information!
Людям давно завещано, ...................Cilvēkiem sen novēlēts,………………….People have been long time bequeathed,
Готовить себя к трансмутации! .........Gatavot sevi transmutācijai!...................Preparing themselves for transmutation!

Проявление - краткий Миг! ...............Izpausme - Mirklis īss!...........................Manifestation- a short Moment!
"Между прошлым и будущим"! ........"Starp pagātni un nākotni"!....................."Between past and future"!
Итоги, что каждый постиг, .................Rezultāti, ko katrs sasniedza,…………...The results that each comprehended,
Определяя своё грядущее! ..............Nosakot savu nākotni!............................Defining it future!

Грядущее чаще из прошлого! ..........Nākotne biežāk no pagātnes!.................The future is more often from the past!
Мало у кого - настоящее! .................Maz kuram - īstena!...............................Very few people- real!
Постигать Знания положено, ............Zināšanas sasniegt pienākas,……….....To comprehend the Knowledge is necessary,
К своему предстоящему! .................Savai nākamībai!....................................To your upcoming!

Люди, не понимая бегут, .................Cilvēki, skrien nesaprotot,……………….People running without understanding,
Постоянно бегут куда-то! .................Skrien kaut kur pastāvīgi!......................They constantly run somewhere!
В Сознание не возьмут, ...................Apziņā nepieņem,…………………………In Consciousness will not take,
Что Будущее уже понятно! ..............Ka saprotama jau Nākotne!...................That the Future is already clear!

Кажется, что всё могут, .....................Šķiet, ka visu var,…………………………It seems, that everything can,
В рамках реальной жизни! ...............Reālās dzīves rāmjos!...........................In the frame of real life!
Но, изменить ничего не смогут, ........Taču, izmainīt nevar neko,……………..But, will be not able to change anything,
Нужно к Богу идти привычно! ...........Vajag pie Dieva iet ierasti!.....................It's necessary to walk to God!

Жизнь, как чистый кристалл! ............Dzīve, kā kristāls tīrs!............................Life is like a pure crystal!
Грани видимы людям! ......................Šķautnes cilvēkiem redzamas!..............The edges are visible to people!
Богом готовится пьедестал, ..............Dievs pjedestālu gatavo,…………….….God prepares a pedestal,
Перевоплощение - прелюдия! ..........Pārmiesošanās - prelūdija!....................Reincarnation- is a prelude!

Вершина понятна сегодня! ..............Virsotne šodien saprotama!..................The summit is clear today!
Завтра вершина - впадина! ..............Virsotne rītdien - ieplaka!......................Tomorrow the top- is a hollow!
Любая тропа, конечно, не зря, .........Jebkura taka, protams, ne velti,….……Any trail, of course, not in vain,
Но, остается в Душе ссадина! .........Taču, Dvēselē paliek skramba!..............But, there remains scratch in the Soul!

Люди - странное состояние! ............Cilvēki - dīvains stāvoklis!......................People- are strange state!
Ближе небыль, чем быль! ................Tuvāk neesība, kā esība!.......................Closer absence than the existence!
И находятся они постоянно, ............Un atrodas viņi pastāvīgi,……….………And they are constantly,
В мгновении из небыли! ...................Mirklī no neesības!................................In the moment of absence!

Вечность не понятна людям! ...........Cilvēkiem nesaprotama Mūžība!............Eternity is not understood by people!
Они проживают мгновение! .............Viņi izdzīvo mirkli!...................................They live a moment!
Для мгновения путём любым, .........Priekš mirkļa jebkuru ceļu,……………….For a moment by any way,
Но, в сказочное видение! .................Taču, redzājumā pasakainā!...................But in a fabulous vision!

Люди не понимают подчас, .............Cilvēki dažbrīd nesaprot,…………………People don't understand sometimes,
Жизнь - голограмма, картинка! .......Dzīve - hologramma, attēls!....................Life- a hologram, a picture!
В Вечности люди сейчас, ................Cilvēki Mūžībā tagad,……………………..People now in Eternity,
Как маленькая песчинка! ................Kā mazi smilšu graudiņi!.........................Like a small grain of sand!

Поверьте, вы на бегу только! ..........Ticiet, jūs tikai skrējienā!..........................Believe, you are on the run only!
Не представляете Целого! ..............Veselumu priekšā nestādaties!................Can't imagine the Whole!
Потеряли мгновений столько, .........Mirkļu tik daudz pazaudējāt,……………..Lost so many moments,
Так и не увидев Света Белого! ........Tā arī neieraugot Gaismu Balto!.............So without seeing the Light of White!

Фантазия - жизнь человека! ..............Fantāzija - cilvēka dzīve!..........................Fantasy- is the life of human!
Голограмма пути Истинного! .............Patiesā ceļa hologramma!........................Hologram of the True way!
Бьются люди ради успеха, ................Cilvēki sitas panākumu dēļ,………………..People are fighting for success,
Не понимая, что успех - это Истина! ..Nesaprotot, ka panākums - tā Patiesība!...Not realizing, that success- is the Truth!

Плетутся люди вокруг ноля! ..............Vijas cilvēki apkāt nullei!...........................People are spinning around zero!
Ноль - только точка отсчёта! ..............Nulle - tikai atskaites punkts!...................Zero- is only reference point!
Ничего не понимают идя, ..................Nesaprot neko ejot,………………….........Don't understand anything when walking,
К кладбищенскому Исходу! ...............Pie kapsētas Iznākuma!...........................To the cemetery Exodus!

Кажется, что всё в потёмках! .............Liekas, ka viss tumsā!................................It seems, that everything in darkness!
Глупость управляет народом! ...........Muļķība tautu vada!...................................Stupidity rules the nation!
И никому невдомёк, ...........................Un nevienam pat prātā neienāk,……….…And no one even knows,
Что у руля не люди - порода! ............Ka pie stūres ne cilvēki - suga!.................That at the helm is not people- the breed!

Народ - подобие бога! ......................Tauta - dieva līdzība!.................................The nation- likeness of God!
Порода - раб в ожидании, ................Suga - vergs gaidās,……………………..…The breed- a slave in anticipation,
Для России открыта дорога, .............Priekš Krievijas ceļš atvērts,…………...…..For Russia the road is open,
В Новое повествование! ...................Jaunā vēstījumā!........................................In the New narrative!

Перестаньте думать по-рабски! ........Pārstājiet domāt verdziski!........................Stop thinking like a slave!
Будущее - ваше желание! .................Nākotne - jūsu vēlēšanās!.........................The future- is your desire!
Оно станет реально царским, ...........Tā kļūs reāli cariska,………………………..It will become really royal.
Услышав Бога Послание! ..................Izdzirdot Dieva Vēstījumu!........................Hearing God's Message!

Надежда, что есть Россия! ................Cerība, ka ir Krievija!................................Hope, that there is Russia!
Недаром ей выдан Мессия, ..............Ne velti viņai Mesija izdots,………………..Not wonder to Her was give Messiah,
ВМЕСТЕ Они - Мессия, .....................KOPĀ Viņi - Mesija,………………………...TOGETHER they are- the Messiah,
Спасения людей - миссия! ...............Cilvēku glābšana - misija!..........................The salvation of people- are mission!

Аминь. ................................................Āmen……………………………….…………Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts…………………….…………..Father Absolute
11.06.17 .............................................11.06.17…………………………….…………11.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.06.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 30.05.2013.03:26, *(J) "Ļauties saprašanai!" / *(Новописьмо) "Позволить себе понять!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_lauties_saprasanai/2013-05-31-661
Мы продолжаем учиться понять и принять друг друга, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта и Любви Семьи Света! Желаем того всем, всем на Белом Свете! Спасибо, что МЫ ВМЕСТЕ!
11.06.2017.15:41 ---- записала Эслаума.
------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /11.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /11.06.2017., английским языком дополнено 12.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.06.2017., angļu valodā papildināts 12.06.2017.

Skatījumu skaits: 594 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: