Galvenie » 2018 » Augusts » 11 » Vēsts: 11.08.18. Katrēns "Veselums sastāv no daļām"
16:38
Vēsts: 11.08.18. Katrēns "Veselums sastāv no daļām"

11.08.18 Катрен ​ “Целое состоит из частиц”​​

«Каждому овощу – своё время»!
Истина Мироздания!
Поиск смысла не бывает бременем,
Жизнь – приобретение Знаний!

Жизнь человека – совсем не быт!
Прибыль – не категория Небес!
Человек выбирает: как быть?
Ждать ли от жизни чудес?

Пока молод – идёт обучение!
Мудрость – приходит позже!
Первично для человека – чтение,
Самостоятельность возможна!

Поколение передаёт поколению,
Очень важно, что в эстафете?
Какое смысловое определение?
За что люди отвечают на Свете!

Если ложь – ложь процветает!
Рабская психология – нет прогресса!
Предыдущее за Новое отвечает,
Сопротивление – причина стресса!

Всё связано в один клубок!
Дуальность в человеке и в Обществе!
Век проявления очень короток,
Суть в энергии и веществе!

Человек думает о настоящем!
Но, хранит в Душе прошлое!
Шаг не сделает, даже малостоящий,
Заглянуть в будущее невозможно!

Будущее принадлежит Богу!
Но, зависит от человека!
Совершенство Души – дорога!
Скрытая от людей на века!

Разговоры идут о сейчас!
Хотите рассмешить Создателя?
Не знаете, что случится и через час,
Многие в Душе – обыватели!

Жизнь – только Миг проявления!
Заниматься надо собой!
Вам не построить Империю,
Без Духа получится сбой!

Сбой в эволюционной цепи!
Человек не готов заглянуть в «Завтра»!
Но, идущий с Богом в пути,
Увидит впереди Правду!

Сегодня трудно надеяться,
Что всё будет словно во сне!
От проблемы никуда не деться,
Человек, не принадлежит себе!

Напрасно считают, что в силе,
Сила – это энергия Бога!
Жизнь – очень короткая миля,
Или короткая очень дорога!

Спрос с каждого и за всё!
Есть общая цепь эволюции!
Если кто-то говорит: «моё»,
Это не сила, а лишь эмоции!

Кому-то кажется, что творит Мир!
Почти, как кузнец Истории!
Но, это человеческая мера,
Не Небесная категория!

Каждый отвечает за всё!
Но, главное, за свои действия!
Есть слово: «Вместе» – нет слова: «моё»!
Есть причина и следствие!

В Книге Судеб – нет должности!
Есть только Имя и Отчество!
Легко считываются возможности,
И что сделано в Обществе!

Человек растёт – растёт и Создатель!
Фрактальное тому подобие!
Но, если человек обыватель,
С Богом сравнение – утопия!

Целое состоит из частиц!
Бог – совершенство Духа!
Человек, не достигший Бога десницы,
Несёт в Мир только разруху!

Смысл проявления – достижение Бога!
Других заданий не может быть!
Не может быть и другой дороги,
Создателя не интересует быт!

Аминь.
Отец Абсолют
11.08.18

 

Vēsts: 11.08.18. Katrēns "Veselums sastāv no daļām" 

"Katram auglim - savs laiks"!
Pasaulsēkas Patiesība!
Jēgas meklējums nemēdz būt slogs,
Dzīve - Zināšanu iemantošana!

Cilvēka dzīve - pavisam ne sadzīve!
Peļņa - ne Debesu kategorija!
Cilvēks izvēlas: kā būt?
Vai gaidīt no dzīves brīnumus?

Kamēr jauns - notiek apmācība!
Gudrība - atnāk vēlāk!
Priekš cilvēka vispirms - lasīšana,
Patstāvība iespējama!

Paaudze paaudzei nodod,
Ļoti svarīgi, kas stafetē?
Kāds saprātīguma apzīmējums?
Par ko cilvēki atbild uz Pasaules! 

Ja meli - plaukst meli!
Verdziskā psiholoģija - progresa nav!
Iepriekšējais par Jauno atbild,
Pretošanās - stresa iemesls!

Viss vienā kamolā saistīts!
Dualitāte cilvēkā un Sabiedrībā!
Izpausmes mūžs ļoti īss,
Būtība enerģijā un matērijā!

Cilvēks par tagadni domā!
Bet, Dvēselē glabā pagātni!
Soli nespers, pat mazītiņu,
Nākotnē ieskatīties neiespējami!

Nākotne Dievam pieder!
Taču, no cilvēka atkarīga!
Dvēseles pilnība - ceļš!
No cilvēkiem slēpts uz gadsimtiem!

Sarunas notiek par tagad!
Radītāju sasmīdināt gribat?
Nezinat, kas gadīsies arī pēc stundas,
Daudzi Dvēselē - mietpilsoņi!

Dzīve - tikai Mirklis izpausmes!
Ar sevi nodarboties vajag!
Impēriju jums neuzcelt,
Kļūme sanāks bez Gara!

Kļūme evolucionārā ķēdē!
Cilvēks negatavs ielūkoties "Rītdienā"!
Taču, ar Dievu ejošais ceļā,
Patiesību priekšā ieraudzīs!

Šodien grūti cerēt,
Ka viss būs gluži kā sapnī!
Nekur no problēmām neaiziet,
Cilvēks, nepieder sev! 

Veltīgi uzskata, ka spēkā,
Spēks - tā Dieva enerģija!
Dzīve - jūdze ļoti īsa,
Vai ļoti īss ceļš!

Pieprasījums no katra un par visu!
Ir kopējā evolūcijas ķēde!
Ja kāds saka: "mans",
Ne spēks tas, bet tikai emocijas!

Kādam šķiet, ka Pasauli rada!
Gandrīz, kā Vēstures kalējs!
Taču, tas cilvēciskais mērs,
Ne Debesu kategorija!

Katrs atbild par visu!
Bet, galvenais, par savām darbībām!
Ir vārds: "Kopā" - nav vārda: "mans"!
Ir cēloņi un sekas!

Likteņu Grāmatā - nav amatu!
Ir tikai Vārds un Tēvavārds!
Viegli nolasāmas iespējas,
Un kas Sabiedrībā padarīts!

Cilvēks aug - aug arī Radītājs!
Fraktālā līdzība tam!
Taču, ja cilvēks mietpilsonis,
Salīdzināšana ar Dievu - utopija!

Veselums no daļām sastāv!
Dievs - Gara pilnība!
Cilvēks, nesaniedzis Dieva labo roku [десницы ?],
Pasaulē nes tikai sabrukumu!

Izpausmes jēga - Dieva sasniegšana!
Citu uzdevumu nevar būt!
Nevar būt arī cita ceļa,
Radītāju neinteresē sadzīve!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.08.18.

11.08.18. Quatrain “The Whole consists of particles”

“Every vegetable has its own time”!
Truth of the Universe!
The search of meaning is not a burden,
Life is- acquisition of Knowledge!

A human’s life- is not at all everyday life!
Profit- is not the category of Heaven!
The person chose: how to be?            
Or should we expect miracles from life?

While young- is training!
Wisdom- comes later!
Primary for human- is reading,
Independence is possible!

Generation transfers to the generation,
Is it very important, what is in relay?
What is the semantic definition?
For what people respond on the World?

If a lie- a lie is flourishing!
Slave psychology- is not a progress!
The previous one responds for the New one,
Resistance- is the cause of the stress!

Everything is connected in one tangle!
Duality in the human and in Society!
The age of manifestation is very short,
Essence is in energy and matter!

A human thinks about the present!
But, he keeps the past in the Soul!
Step will not do even the small one,
It’s impossible to look into the future!

The future belongs to God!
But, it depends on human!
Perfection of the Soul- is way!
Hidden from people for ages!

Conversations are about now!
Do you want to make the Creator laugh?
Don’t know, what will happen in an hour,
Many in the Souls- are philistines!

Life- is only a moment of manifestation!
Need to work with yourself!
You can’t build an empire,
It will fail, without the Spirit!

Failure in the evolutionary chain!
A human is not ready to look into “Tomorrow”!
But, with God walking one is on the way,
Will see the truth ahead!

Today is difficult to hope,
That everything will be almost like in dream!
From problems can’t escape anywhere,
Human, doesn’t belong to himself!

It is vainly believed, that in force,
Strength- is energy of God!
Life- is very short mile,
Or very short way!

Demand from everyone and for everything!
There is a common chain of evolution!
If someone says: “mine”,
This is not power, but only emotions!

Someone think, that he creates the World!
Almost like a smith of the History!                       
But, this is measure of humanity,
Not the category of Heaven!

Everyone is responsible for everything!
But, most importantly, for their actions!
There is word: “Together”- there is not word: “mine”!
There are causes and effects!

In the Book of Fate- there is not post!
There is only name and Father’s name!
Easy to read capabilities,
And what is done in Society!

The human grows- grows also the Creator!
Fractal similarity!
But, if human is a philistine,
The comparison with God- is utopia!

The whole consists of particles!
God- is perfection of the Spirit!
A human, who didn’t reach God’s right hand,
Brings to the World only ruin!

The meaning of manifestation- is the attainment of God!
Other tasks can’t be!
There can’t be also other way,
The Creator is not interested in everyday life!

Amen
Father Absolute
11.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.08.2018.

Skatījumu skaits: 494 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: