Galvenie » 2019 » Februāris » 12 » Vēsts: 12.02.19. Katrēns Saasinājums"
23:22
Vēsts: 12.02.19. Katrēns Saasinājums"

12.02.19. Катрен “Обострение”

Заметно обострение обстановки,
Особенно, на Тонком плане,
Началась сил перестановка,
Внутри уже Тёмного клана!

Людей делят надвое не жалея!
Тьма открыла своё забрало,
Битва со Светом – уже не затея,
Сброшены все покрывала!

Битва перемещается в жизнь,
Преимущество пока у Тьмы!
Люди не понимают, как быть?
Где Тьма, где Свет, или Мы?

Власть поддержала неверие,
Создатель ещё не вступил в битву!
Слова поддержки власти, поверьте,
Не похожие совсем на молитву!

Эти слова молитвы не Богу,
А, в открытую слова Тьме,
Такая полярность будет итогом,
Для жадной до власти толпе!

Колдовство – совсем не спасение!
За помощь колдунов платят жизнью,
Не должно покидать опасение,
Преждевременного ухода из жизни!

Заблуждение от безысходности!
Долг перед Богом отдавать надо!
Воровство – совсем не доходность,
Для собственной жизни преграда!

Можно нападать на Правду!
Нельзя нападать на Бога!
Нападающий теряет «Завтра»!
И уходит из жизни в итоге!

Ненависть и страх – несовместимы!
Особенно, в одном человеке,
Он будет всегда Правдой гоним,
До окончания своего века!

Я пока не называю имени,
Но, Судьбой его распорядиться пора,
Не будет продолжения племени,
Осенняя для него наступает страда!

Нельзя обманывать и колдовать!
Всё это – большой грех!
За последнее приходится жизнь отдавать,
В эволюции человека – это прореха!

Нельзя обращаться к неверию!
Не будет на могиле Креста!
Не будет у людей доверия,
И не вспыхнет на горизонте Звезда!

Звёздное Небо, как человечество!
Светят Звёзды по-разному!
Но, на Небе одно Отечество!
Свет Любви идёт от каждого!

Власти всегда – «трудно»!
Выбор между Тьмой и Светом!
Сверху всегда видно дно,
За грехи оно бывает ответом!

Танец ведьм – это не танец жизни!
Искажение пространства людей,
Люди понимают, как жить,
С Верой в Душе – светлей!

Жизнь – это много уровней!
Только на Планете план Плотный!
Пребывание в Нём немного дней,
Это только шаг вводный!

Вся жизнь человека в Вечности!
Постижение Небесных монад,
Обращение к колдунам не беспечность,
А, прямая дорога в Ад!

Зачем ускорять события?
Уходить из жизни так рано?
Историей такие люди будут забыты,
На теле человечества не будет раны!

Аминь.
Отец Абсолют
12.02.19

 

Vēsts: 12.02.19. Katrēns "Saasinājums"

Redzama stāvokļa saasināšanās,
Sevišķi, Smalkajā plānā,
Sākās spēku pārkārtošana,
Jau Tumšā klana iekšienē!

Cilvēkus nežēlojot dala uz pusēm!
Tumsa atvēra savu sejsegu,
Cīņa ar Gaismu - jau ne nodoms,
Nomesti visi apsegi!

Cīņa dzīvībā pārvietojas,
Priekšrocība pašlaik Tumsai!
Cilvēki nesaprot, kā būt?
Kur Tumsa, kur Gaisma, vai Mēs?

Vara neticību atbalstīja,
Radītājs vēl cīņā neiesaistījās!
Atbalsta vārdi varai, ticiet,
Nelīdzinās lūgšanai nemaz!

Lūgšanas vārdi tie ne Dievam,
Bet, atklāti vārdi Tumsai,
Tāda polaritāte būs rezultāts,
Priekš badīgā pūļa līdz varai!

Burvestība - pavisam ne glābšana!
Par burvju palīdzību maksā ar dzīvību,
Nevar atstāt bažas,
Priekšlaicīgai aiziešanai no dzīves!

Maldīšanās no bezizejas!
Parādu Dieva priekšā atdot vajag!
Zagšana - pavisam ne ienesīgums,
Šķērslis priekš persoīgās dzīves!

Var uzbrukt Patiesībai!
Nedrīkst uzbrukt Dievam!
Uzbrūkošais zaudē "Rīdienu"!
Un aiziet no dzīves rezultātā!

Naids un bailes - nesavienojami!
Sevšķi, vienā cilvēkā,
Viņš vienmēr būs Patiesības vajāts,
Līdz sava mūža beigām!

Es pagaidām vārdu nenosaucu,
Bet, laiks par viņa Likteni parūpēties,
Nebūs cilts turpinājuma,
Sākas rudens pļauja priekš viņa!

Nedrīkst apmānīt un burt!
Viss tas - liels grēks!
Par pēdējo nākas dzīvību atdot,
Cilvēka evolūcijā - tas caurums!

Nevar griezties pie neticības!
Uz kapa Krusta nebūs!
Cilvēkos uzticības nebūs,
Un Zvaigzne pie horizonta neiemirdzēsies! 

Zvaigžņota Debess, kā cilvēce!
Mirdz Zvaigznes dažādi!
Taču, Debesīs Tēvzeme viena!
Mīlestības Gaisma no katra iet!

Varai vienmēr - "grūti"!
Izvēle satrp Tumsu un Gaismu!
No augšas vienmēr grunts redzama,
Par grēkiem tā atbilde mēdz būt!

Raganu deja - tā ne dzīves deja!
Cilvēku telpas izkropļojums,
Cilvēki saprot, kā dzīvot,
Ar Ticību Dvēselē - gaišāk!

Dzīve - tas līmeņu daudz!
Tikai uz Planētas Blīvais plāns!
Uzturēšanās Viņā nedaudz dienu,
Tas tikai ievada solis! 

Cilvēka dzīve visa Mūžībā!
Debesu monādu izprašana,
Griešanās pie burvjiem ne bezrūpība,
Bet, tiešs ceļš uz Elli!

Kādēļ notikumus steidzināt?
Tik agri no dzīves aiziet?
Tādi cilvēki būs vēstures aizmirsti,
Uz cilvēces ķermeņa ievainojuma nebūs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
12.02.19.

12.02.19.Quatrain “Aggravation”

Noticeable aggravation of the situation,
Especially on the Thin plan,
Began rearrangement of forces,
Inside the Dark clan already!

People are divided in two not sparing!
The darkness opened its visor,
The battle with the Light- is no longer an Idea,
All covers are dropped!

The battle moves into life,
Advantage while Darkness!
People don’t understand how to be?
Where is Darkness, where is Light, or We?

The government supported disbelief,
The Creator has not yet entered in battle!
Words of support for power, believe Me,
Not at all like a prayer!

These words of prayer not to God,
But, open words for Darkness,
This polarity will be the result,
For the hungry crowd till power!

Sorcery- is not salvation at all!
For the help of sorcerers pay with life,
Fear should not leave,
Premature departure from life!

Misunderstanding of hopelessness!
Duty to God is necessary to give!
Stealing- is not profitable at all,
A barrier for your own life!

Can attack to the Truth!
Can’t attack to God!
Forward losses “Tomorrow”!
And he dies in the end!

Hatred and fear- are incompatible!
Especially in one human,
He always will be persecuted by Truth,
Till the end of his life!

I don’t say name yet,
But, it’s time to take care of his Fate,
There will be no continuation of tribe,
Autumn comes harvest for him!

Can’t deceive and conjure!
All this- is big sin!
For the last have to give life,
In the evolution of human- it’s hole!

Don’t turn to unbelief!
There will be no Cross at the grave!
People will not trust,
And the Star will not break out at the horizon!

Starry Sky, like humanity!
The Stars shine in different way!
But, there is one Fatherland in Heaven!
Light of Love comes from everyone!

For authorities always- “difficult”!
Choose between Darkness and Light!
The bottom is always visible from above,
It’s the answer for sins!

The dance of the witches- is not dance of life!
Distortion of the space of people,
People understand how to live,
With Faith in the Soul- is brighter!

Life- is a lot of levels!
Dense plan only on the Planet!
Stay on her are few days,
This is only an introductory step!

Human life is all in Eternity!
Cognition of Heavenly monads,
Appeal to the sorcerers not carelessness,
But, direct way to the Hell!

Why speed up events?
To die so early?
History will forget such people,
There will be no wound on the human’s body!

Amen
Father Absolute
12.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.02.2019.

Skatījumu skaits: 301 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: