Galvenie » 2018 » Marts » 12 » Vēsts: 12.03.18. Katrēns "Programma-2"
18:39
Vēsts: 12.03.18. Katrēns "Programma-2"

12.03.18 Катрен "Программа-2"​​ ​​

Люди - подобие жалкое!
Особенно, «вершители» Судеб!
Человеческий остов только,
Без изменения - будущего не будет!

«Вершители» определяют «будущее»,
Страны и всего человечества!
Для них самих - нет грядущего,
Богом оно не обеспечено!

Они не пишут Программы,
Капитал выстраивает законы!
Для капитала нет голограммы,
И, конечно, нет слова «Каноны»!

Всё, что от Бога им не понять!
Они на стороне сил Тьмы!
Религии пытаются им внять,
Лукавят против Судьбы!

Требовать от них Программы,
Само по себе - смешно!
Для них золото в граммах,
Власть - главное ремесло!

Они не вернут Мир народам!
К Истокам Равенства не повернут,
Важнее разделить Мир по родам,
Национальную смуту вернуть!

Претенденты не готовы к бою!
За их спинами ничего нет!
Нечего противопоставить строю,
Кроме перезвона монет!

Программа даётся Богом!
Первое слово: «Равенство»!
Социальная справедливость - итог,
Государство - всему Главенство!

Претенденты не слышат Бога!
Мнение Народа - второстепенно!
Никто из них не пробьётся в итоге,
Страна сама поймёт постепенно!

Главное, чтобы Президент понял,
Что равнение всегда на Народ!
И Программу, конечно, принял,
Что Равенство в стране - парад!

Программа - промысел Равноправия!
Нечего смотреть на Европу!
Для Планеты - «Русь» это заглавие,
Европа уже забытая тропа Богом!

Азия - вся в войне!
Между собой, частично, с Америкой!
Не будет окончания этой войне,
Мир захлебнётся в истерике!

Война, развязанная за власть!
За власть над ресурсами,
Исламистами разных мастей,
И экстремистами с сурами!

Люди не поделили власть!
Разные флаги, но цель одна!
Невозможно просто украсть,
Демократия должна быть видна!

У России - нет ничего общего!
Кроме борьбы за власть!
Народ противостояние мощное,
Попытке повернуть вспять!

Власть от Народа с Народом!
Важное для идеологии обеспечение!
Капитал - это не люди, а только породы,
Бог не допустит их продолжение!

Программа для России - «Свобода»!
Не анархия, а порядок!
Для разногласия - нет повода!
Богоявление - для страны как задаток!

Невозможно отказаться от Бога!
Это - помощь и это - будущее!
У России - своя дорога!
Человечество провести в грядущее!

На раздумье только три года!
Петля Фибоначчи подтвердила сроки,
Президент и Народ - подберут погоду!
Не будет никакой мороки!

Аминь.
Отец Абсолют.

12.03.18

 

Vēsts: 12.03.18. Katrēns "Programma-2"​

Cilvēki - līdzība nožēlojama!
Sevišķi Likteņu "lēmēji"!
Cilvēciskais skelets tikai,
Bez izmaiņām - nākotnes nebūs!

"Lēmēji" nosaka "nākotni",
Valsts un visas cilvēces!
Priekš viņiem pašiem - nav nākotnes,
Tā Dieva nenodrošināta!

Viņi neraksta Programmas,
Kapitāls likumus izkārto!
Priekš kapitāla nav hologrammas,
Un, protams, nav vārda "Kanoni"!

Visu, viņiem nesaprast kas no Dieva!
Viņi Tumsas spēku pusē!
Reliģijas cenšas viņiem paklausīt,
Liekuļo pret Likteni! 

Programmas no viņiem prasīt, 
Pats par sevi - smieklīgi!
Priekš viņiem zelts gramos,
Vara - galvenais amats!

Viņi neatgriezīs Pasauli tautām!
Uz Vienlīdzības Sākotnēm nepagriezīs,
Svarīgāk izdalīt Pasauli pa dzimtēm,
Nacionālās jukas atgriezt!

Pretendenti negatavi cīņai!
Aiz viņu mugurām nekā nav!
Nav ko pretstatīt iekārtai,
Izņemot monētu skaņas!

Programmu Dievs dod!
Pirmais vārds: "Vienlīdzība"!
Sociālais taisnīgums - rezultāts,
Valsts - visam virskundzība!

Pretendenti nedzird Dievu!
Tautas viedoklis - mazsvarīgs!
Neviens no viņiem rezultātā neiesprauksies,
Valsts pati pamazām sapratīs!

Galvenais, lai Prezidents saprot
Ka līdzināšanās vienmēr uz Tautu!
Un Programmu, protams, pieņem,
Ka Vienlīdzība valstī - parāde!

Programma - Līdztiesības nodarbe!
Nav ko uz Eiropu skatīties!
Priekš Planētas - "Krievzeme" virsraksts,
Eiropa jau Dieva aizmirsta taka!

Āzija - visa karā!
Savstarpēji, daļēji, ar Amēriku!
Nebūs šim karam beigu,
Pasaule histērijā aizrīsies!

Karš, izraisīts par varu!
Varu pār resursiem,
Dažādu sugu islamistiem,
Un ekstrēmistiem ar suramiem [сурами ?]!

Cilvēki varu nesadalīja!
Dažādi karogi, bet mērķis viens!
Neiespējami vienkārši nozagt,
Demokrātijai jābūt redzamai!

Krievijai - nav nekā kopēja!
Izņemot cīņu par varu!
Tauta spēcīgs pretspars,
Mēģinājumā pagriezt atpakaļ!

Vara no Tautas ar Tautu!
Svarīgs priekš ideoloģijas nodrošinājums! 
Kapitāls - tas ne cilvēki, bet tikai sugas,
Dievs nepieļaus viņu turpinājumu!

Programma priekš Krievijas - "Brīvība"!
Ne anarhija, bet kārtība!
Priekš nesaskaņām - iemesla nav!
Dievparādība - priekš valsts kā iemaksa!

Neiespējami atteikties no Dieva!
Tā - palīdzība un tā - nākotne!
Krievijai - savs ceļš!
Cilvēci izvest nākotnē!

Pārdomām tikai trīs gadi!
Fibonači cilpa apstiprināja termiņus,
Prezidents un Tauta - laikapstāļus izvēlēsies!
Nebūs nekādu ķēpu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
12.03.18.

12.03.18. Quatrain "Program- 2"

People- miserable similarity!
Especially, the "rulers" of the Fates!
Human skeleton only,
Without changes- there will be no future!

Executors" define the "future",
The country and all of humanity!
For them- there is no future,
It is not provided by God!

They don't write Programs,
Capital is building laws!
There is no hologram for capital,
And, of course, there is no word "canons"!

All they can't understand, what is from God!
They are in the side of Darkness forces!
Religions try to understand them,
They are against Destiny!

Require them the Program,
By yourself- it's funny!
For them gold in grams,
Power- is the main craft!

They will not bring the World to nations!
To the Origins of Equality will be not turned,
It's more important to divide the World by birth,
National confusion to return!

Pretenders are not ready for battle!
Behind their backs, there is nothing!
There is nothing to oppose the ranks,
Besides the chime of coins!

The program is given by God!
The first word: "Equality"!
Social justice- is the result,
State- to all supremacy!

Presidents don't hear God!
Opinion of the nation- secondarily!
None of them will break in the end,
The country by herself will understand it gradually!

The main thing is that the President understand,
That the equation is always on the Nation!
And the Program, of course, accepted,
That Equality in the country- is a parade!

The Program- is the thought action of Equality!
There is nothing to look at the Europe!
For the Planet- "Russia" is the title,
Europe is already a forgotten path by God!

Asia- all in war!
Between themselves, partly, with America!
There will be no end to this war,
The World will choke in hysterics!

The war unleashed for power!
For power over resources,
Different kind of Islamists,
And extremists with surahs (Koran chapters)!

People didn't share power! 
Different flags, but target is one!
It's impossible just to steal,
Democracy should be visible!

Russia- has nothing in common!
In addition to the struggle for power!
The nation is a powerful confrontation,
Trying to turn back!

Power from the Nation with Nation!
Important assurance for ideology!
Capital- this is not people, but only breeds,
God will not allow their continuation!

The program for Russia- is "Freedom"!
Not anarchy, but order!
For disagreements- there is no reason!
Epiphany- for the country as a deposit!

It's impossible to give up God!
This- is a help and this- is the future!
Russia- has her own way!
Humanity leads in the future!

For meditation has only three years!
The Fibonacci loop confirmed the terms,
The President and the Nation- will pick up the weather!
There will be no trouble!

Amen
Father Absolute
12.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.03.2018.

Skatījumu skaits: 512 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: