Galvenie » 2020 » Aprīlis » 12 » Vēsts: 12.04.2020. Katrēns "Jūs paši varat izmainīt Pasauli"
21:50
Vēsts: 12.04.2020. Katrēns "Jūs paši varat izmainīt Pasauli"

12.04.2020 Катрен “Вы можете сами изменить Мир”

Каждый человек рождён от Бога!
Кто-то прописан и в СССР!
Пора зажигать людей Словом!
Русь будет для Мира – пример!

Всё зависит сегодня от вас!
Даже Планеты частота вибрации!
Наступает Исторический час!
Последняя наступает акция!

Вы не поняли, что вы – Главные!
Без вашего Согласия не обойтись!
Люди получили от Бога Право,
Но вам надо в Единстве быть!

Люди разбрелись по интересам!
Нет ничего сегодня общего!
Жизнь людей, как универсам,
Жить, не думая ни о чём – проще!

Если не думать – люди стадо!
Сегодня Планетарная репетиция,
Посмотрите, что с людьми стало?
Самая печальная для вас страница!

Продались мамоне – получили тюрьму!
Люди будут жить по пропускам!
Власть, ссылаясь на вирусную кутерьму,
Новый распорядок готовит вам!

Всё будет по-новому для всех!
Людей полтора миллиарда хватит,
У оставшихся не будет помех,
Власть работу даёт, она и платит!

Но для оставшихся, работа – обслуга!
Обслуга Хозяев Мира сего,
Выпрямилась «человеческая дорога»,
У людей теперь нет ничего своего!

Управление сегодня у Тьмы в руках!
Ей кажется, что завтра определено,
Человечество доживает в муках,
Оно окончательно разделено!

Но людям было дано Богом Право,
Власть забывает, что это для каждого!
У людей есть на всё в Мире управа,
И это знать каждому человеку – важно!

Поверьте, Планета от вас зависит,
Если «Вместе» получится всё!
Власть ваша Свобода бесит,
Власть, по сути, есть пуганное вороньё!

Власть боится – поэтому и Гвардия!
Но против Воли Бога – она ничто!
Люди – это Великая Бога Армия!
Вы просто не осознали ещё – вы кто?

Вы можете сами изменить Мир!
Ватикан очень хорошо это знает!
Кто-то должен показать ориентир,
Это Русь должна – Создатель желает!

Даже 500 могут остановить сражение!
В Истории много примеров!
Главное, Единое внутри убеждение,
И никогда никакой полумеры!

Ваше Волеизъявление – для Неба закон!
Условие – формулировать правильно,
Люди получили от Бога Каноны,
Поверьте, Единение в Духе – не больно!

Не должно быть никакого страха!
Это религии опустили вас!
Довели Пространство до краха,
От непонимания – люди в слезах!

Потеряно старшее поколение,
Оно не удержало Идеи Союза,
Никто не подхватил и Движение,
Без Идеи Равенства – жизнь юзом!

Повторяю, Бог дал людям Право!
Пропуская через Сердечную боль,
Для Бога люди – всегда Правы,
Если понимают в Истории свою Роль!

Аминь.
Отец Абсолют.
12.04.2020

Vēsts: 12.04.2020. Katrēns "Jūs paši varat izmainīt Pasauli"

Katrs cilvēks dzimis no Dieva!
Kāds arī pierakstīts PSRS!
Laiks cilvēkus ar Vārdu iekvēlināt!
Priekš Pasaules būs Krievzeme - piemērs!

Šodien no jums viss atkarīgs!
Pat Planētas vibrāciju frekvence!
Sākas Vēsturiska stunda!
Pēdējā akcija sākas!

Jūs nesapratāt, ka jūs - Galvenie!
Bez jūsu Piekrišanas neiztikt!
Cilvēki no Dieva Tiesības saņēma,
Taču jums vajag Vienotībā būt!

Cilvēki izklīda pēc interesēm!
Nav šodien nekā kopēja!
Cilvēku dzīve, kā universam,
Dzīvot, ne par ko nedomājot - vienkāršāk!

Ja nedomāt - cilvēki pūlis!
Šodien Planetārais mēģinājums,
Paskataties, kas ar cilvēkiem notika?
Visbēdīgākā lappuse priekš jums!

Mamonam pārdevušies - cietumu saņēmāt!
Cilvēki dzīvos ar caurlaidēm!
Vara, uz vīrusa kņadu atsaucoties,
Jaunu kārtību gatavo jums!

Viss būs pa jaunam priekš visiem!
Pusotra miljarda cilvēku pietiks,
Palikušajiem traucējumu nebūs,
Vara dod darbu, tā arī maksā!

Taču palikušajiem, darbs - apkalpotāja!
Šīs Pasales Saimnieku apkalpotājs,
Iztaisnojās "cilvēciskais ceļš",
Nav tagad cilvēkiem sava nekā!

Šodien vadība Tumsas rokās!
Viņai šķiet, ka rītdiena noteikta,
Cilvēce nodzīvo mūžu mokās,
Izdalīta tā pavisam!

Taču cilvēkiem Dieva dotas Tiesības bija,
Vara aizmirsa, ka priekš katra tas!
Cilvēkiem Pasaulē uz visu pārvalde ir,
Un cilvēkam katram to zināt - svarīgi!

Ticiet, Planēta no jums atkarīga,
Izdosies viss ja "Kopā"!
Jūsu Brīvība tracina varu,
Vara, pēc būtības, izbiedēta vārna ir!

Vara baidās - tādēļ arī Gvarde!
Taču pret Dieva Gribu - tā nav nekas!
Cilvēki - tā Dieva Varena Armija!
Jūs vēl vienkārši neapzinājāties - kas jūs?

Jūs paši varat izmainīt Pasauli!
Vatikāns to ļoti labi zin!
Kādam orientieris jāparāda!
Krievzemei tas jāvar - Radītājs novēl!

Pat 500 var apturēt cīņu!
Vēsturē piemēru daudz!
Galvenais, iekšējā pārliecība Viena,
Un nekad nekādu pusmēru!

Jūsu Gribas izpausme - Debesīm likums!
Noteikums - formulēt pareizi,
Cilvēki Kanonus saņēma no Dieva,
Ticiet, Vienošanās Garā - ne sāpīga!

Nav jābūt nekādām bailēm!
Tās reliģijas jūs nolaida!
Noveda Telpu līdz sabrukumam,
No nesaprašanas - cilvēki asarās!

Zaudēta vecākā paaudze,
Tā nenoturēja Savienības Ideju,
Neviens arī Kustību neuztvēra,
Bez Vienlīdzības Idejas - dzīve juzom (юзом ?)!

Atkārtoju, Dievs cilvēkiem Tiesības deva!
Caur Sirdssāpēm izlaižot!,
 Priekš Dieva cilvēkiem - Taisnība vienmēr,
Ja Vēsturē savu lomu saprot!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
12.04.2020.

12.04.20.Quatrain “You can change the world by yourself”

Every person is born from God!
Some is registered in the USSR too!
It's time to light people with the Word!
Russia will be for the World - an example!

It all depends on you today!
Even planets have vibration frequency!
The historical hour is coming!
The last action comes!

You did not understand that you are- the Principal!
Cannot do without your consent!
People received the right from God,
But you need to be in Unity!

People scattered around their interests!
There is nothing in common today!
People’s life as a supermarket
Living without thinking about anything- is easier!

If you don’t think- people are a herd!
Today's planetary rehearsal,
Look what happened to people?
The saddest page for you!

sold out for mammon- got a prison!
People will live with passes!
Power, referring to the viral confusion,
A new routine is preparing for you!

Everything will be new for everyone!
There will be enough a half billion of people
The rest will have no interference
Power gives work, it pays!

But for the rest, work- is a servant!
Servants of the Masters of this World,
The "human road" straightened up
People now have nothing of their own!

Management is in the hands of Darkness today!
It seems to her that tomorrow is determined
Humanity is living in agony
It is finally divided!

But God's right was given to people,
The authorities forget that this is for everyone!
People have adminstration for everything in the world,
And it is important for every person to know this!

Believe me, the Planet depends on you,
If “Together” everything will works out!
Your Freedom enraging power.
Power, in fact, is a frightened raven!

Power is afraid - therefore the Guard!
But against the Will of God - it is nothing!
People- are the Great God Army!
You just have not realized yet - who are you?

You can change the world yourself!
The Vatican knows it very well!
Someone should show a landmark,
This Russia must - the Creator desires!

Even 500 can stop the battle!
There are many examples in the History!
The main thing is the United conviction inside,
And never any half measure!

Manifestation of your will -is a law for heaven!
The condition is to formulate correctly,
People received canons from God,
Believe me, Unity in the Spirit- does not hurt!

There should be no fear!
This religion has put you down!
Brought Space to Crash,
From misunderstanding - people in tears!

Lost the older generation
It did not hold on to the Idea of ​​the Union,
Nobody picked up the Movement,
Without the Idea of ​​Equality - life is a use!

I repeat, God gave people the Right!
Passing through Heartache
For God, people are always Right,
If they understand their Role in History!

Amen.
Father Absolute.
04/12/2020

 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 12.04.2020.

Skatījumu skaits: 219 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: