Galvenie » 2018 » Marts » 13 » Vēsts: 13.03.18. Katrēns "Dzimtene!"
18:18
Vēsts: 13.03.18. Katrēns "Dzimtene!"

13.03.18 Катрен ​"Родина!" ​​

Подходит время выбора!
Пора поговорить о цели!
Для Бога - это людей отбор!
Не все в борьбе уцелеют!

Нужно понять для чего!
Проживать краткую жизнь!
Понять куда всё время несло?
Зачем людям дано жить?

Жить ради семьи - банально!
Ради богатства нет смысла!
Сказать, ради Любви - театрально!
В чём же Великий смысл?

Великий смысл жизни в Родине!
Люди - Её продолжение!
Если не в Родине - жизнь уродина!
В служении Ей - нет одолжения!

Что толку просто прожить?
Не важна длина жизни!
Нужно в Душе Родину чтить,
Даже если только мгновение жизнь!

Посвятить себя нужно Родине!
Вот путь - Патриота!
В трудную для Неё годину,
Жизнь Воина, а не крота!

Ваш выбор для Родины важен,
Кто кроме вас защитит?
Поверьте, только вы сможете,
От Тьмы Её оборонить!

Сегодня время Истории!
Грядёт Начало Начал!
Новые для людей категории,
Для человечества Новый портал!

Россия выбрана Богом!
Ей нужен и живой щит!
Шестая раса будет итогом!
Для тех, кто сегодня творит!

Нужно помнить, что Русь одна!
Территория до континента!
Судьба Её для Неба важна,
Не годятся для Руси претенденты!

У России - судьба особая!
Единение Народа и Президента!
Никогда Русь не была слабая!
Духовность - высота градиента!

Главное, чтобы поняли все,
И Народ, и Президент конечно!
Родина всегда в Душе!
И это для всех известно!

Не меняйте Родину на успехи!
Хуже того, на богатство!
Ещё хуже, на бытовые утехи,
Ведь Родина - от Бога Дарство!

Бог подарил вам лучшее!
Не только России, но и Миру!
Человек должен служить,
На Земле - Родине, в Небе - Пальмире!

Всё отдать, что дано!
Взамен процветанию Родины,
Станет на Душе светло,
Когда Родину заслонил в годину!

Сегодня - почти година!
Точнее, Великое испытание!
Не поднимется без вас Родина!
Не сбудутся предсказания!

Отдайте ваши Сердца,
На Плаху спасения Родины!
Стойте за Неё до конца!
Помните, Бог и Народ - Едины!

Аминь.
Отец Абсолют.

13.03.18

Vēsts: 13.03.18. Katrēns "Dzimtene!"

Tuvojas izvēles laiks!
Par mērķi laiks parunāt!
Priekš Dieva - tā cilvēku atlase!
Ne visi cīņā saglabājas!

Saprast vajag priekš kā!
Nodzīvot īso dzīvi!
Saprast kurp tiecās visu laiku?
Priekš kam cilvēkiem dzīvot dots?

Dzīvot ģimenes dēļ - banāli!
Dēļ bagātības jēgas nav!
Teikt, Mīlestības dēļ - teatrāli!
Kur gan jēga Lielā?

Jēga Lielā dzīvei Dzimtenē!
Cilvēki - Viņas turpinājums!
Ja ne Dzimtenē - dzīve kropla!
Kalpošanā viņai - nav pakalpojuma!

Kāda jēga dzīvot vienkārši?
Nav svarīgs dzīves ilgums!
Dzimteni Dvēselē cienīt vajag,
Kaut vai tikai mirkli dzīves!

Sevi Dzimtenei veltīt vajag!
Lūk ceļš - Patriota!
Grūtā priekš Viņas laikā,
Dzīve Cīnītāja, bet ne kurmja!

Jūsu izvēle priekš Dzimtenes svarīga,
Kurš izņmot jūs aizstāvēs?
Ticiet, tikai jūs variet,
No Tumsas Viņu aizsargāt!

Šodien Vēstures laiks!
Nāks Sākumu Sākums!
Jaunas priekš cilvēkiem kategorijas,
Priekš cilvēces Jauns portāls! 

Krievija Dieva izraudzīta!
Viņai vajadzīgs arī dzīvs vairogs!
Sestā rase būs rezultāts!
Priekš tiem, kuri šodien rada!

Atcerēties vajag, ka Krievzeme viena!
Teritorija līdz kontinentam!
Viņas liktenis priekš Debesīm svarīgs,
Neder priekš Krievzemes pretendenti!

Krievijai - liktenis sevišķs!
Tautas un Prezidenta Vienošana!
Krievzeme nekad nebija vāja!
Garīgums - gradienta augstums!

Galvenais, lai saprastu visi,
Un tauta, un Prezidents protams!
Dzimtene Dvēselē vienmēr!
Un tas priekš visiem zināms!

Nemainiet Dzimteni uz panākumiem!
Vēl sliktāk, uz bagātību!
Un vēl sliktāk, uz sadzīves priekiem,
Jo Dzimtene - Dāvana no Dieva!

Dievs jums labāko uzdāvināja!
Ne tikai Krievijai, bet arī Pasaulei!
Cilvēkam jākalpo,
Uz Zemes - Dzimtenei, Debesīs - Palmīrai!

Visu atdot, kas dots!
Vietā Dzimtenes uzplaukumam!
Kļūs Dvēselē gaiši,
Kad dzimteni grūtībās aizsargāji!

Šodien - gandrīz grūtību laiks!
Precīzāk, Liels pārbaudījums!
Nepacelsies Dzimtene bez jums!
Nepiepildīsies pareģojumi!

Atdodiet jūsu Sirdis,
Uz Dzimtenes glābšanas bluķa!
Stāviet par Viņu līdz galam!
Atceraties, Dievs un Tauta - Vienoti!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
13.03.18.

13.03.18. Quatrain ​"Homeland"​

Suitable time of choice!
It's time to talk about the target!
For God- it's selection of people!
Not everyone will survive in the fight!

We need to understand why!
Live a short life!
Understand where all the time?
Why do people have to live?

To live for the sake of the family- is corny!
For the sake of wealth- there is no sense!
Say, for the sake of Love- theatrical!
What is the Great meaning?

Great meaning of life in the Homeland!
People- Her continuation!
If not in the homeland- life is ugly!
In service to Her- there is no favor!

What the point of just living?
The length of life is not important!
It's necessary to honor the Motherland of the Soul,
Even if only a moment of life!

It's necessary to dedicate yourself to the Motherland!
That's the way- Patriot!
In difficult time for Her,
A Warrior's life, but not a mole!

Your choice for the Motherland is important,
Who besides you will protect?
Believe, only you can,
Defend it from the Darkness!

Today is the time of History!
The Beginning of Begins will come!
New categories for people,
A New portal for humanity!

Russia is chosen by God!
She needs a human shield!
The sixth race will be a result!
For those, who are creating today!

Must remember, that Russia is one!
Territory to the continent!
Her fate is important to Heaven,
Applicants are suitable for Russia!

Russia- has a special destiny!
Unity of the President and the Nation!
Never Russia was weak!
Spirituality- is the height of the gradient!

The main thing is to understand everything,
And the nation and the President of course!
Homeland is always in the Soul!
And this is known to everyone!

Don't change your country to success!
Worse, on wealth!
Even worse, for everyday joy,
Because, the Motherland- is Gift from God!

God gave you the best!
Not only Russia, but also the World!
A person must serve,
On Earth- the Motherland, in the Heaven- Palmyra!

All give, what is given!
In return for the prosperity of the Motherland!
It will become light on the Soul,
When the homeland was overshadowed!

Today- almost a difficult time!
More precisely, a Great test!
The Motherland will not rise without you!
Predictions will not become true!

Give your Hearts,
On the plow of the salvation of the Motherland!
Stand for Her until the end!
Remember, God and Nation- are United!

Amen
Father Absolute
13.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.03.2018.

Skatījumu skaits: 507 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: