Galvenie » 2020 » Aprīlis » 13 » Vēsts: 13.04.2020. Katrēns "Velti Tumsa uzsāka pirmā"
18:13
Vēsts: 13.04.2020. Katrēns "Velti Tumsa uzsāka pirmā"

13.04.2020 Катрен “Напрасно Тьма начала первой”

Мир – совсем не застывшая масса!
Он меняется на огромной скорости!
Человек должен увидеть трассу,
И впитать в себя все новости!

Есть – Неба Великое Равновесие!
Человек должен соответствовать!
Сегодня – о Переходе известие,
Надо действовать, а не ждать!

Власть спешит закрепить,
Своё властное положение!
Она не понимает, как быть?
Усиливается сопротивление!

Власть нарушила все Каноны!
Человек вписан в Мир Бога!
На Планете Тьмы сегодня законы,
Несоответствие, значит, в итоге!

Древние говорили всегда о подобии,
Человек подобен Создателю,
Создатель готовит надгробие,
Для любого предателя!

Простая Истина: всё в одном!
Человек, действительно, часть!
Власть поймёт это потом,
На Бога нельзя раскрывать пасть!

Всё сплетено энергией!
Человек в Боге или его – нет!
Материя – только часть энергии,
На изменение Мира наложен запрет!

Тот, кто считает, что может,
Испытывает терпение Бога,
Для них – этот Мир сложен,
Но к Истине – простая дорога!

Все части Мира – в одном!
Это – Великая Гармония Мира!
Без Гармонии всё это не то,
Только Любовь Гармонии мера!

Люди очень скоро поймут,
Что они – одно Целое,
Они в руки свои возьмут,
Мир станет вновь Белым!

Напрасно Тьма начала первой!
Неравенство ей ответит,
Нельзя отвергать Веру,
Бог шельму всегда метит!

Скоро, придёт понимание!
Мир – это волновой процесс!
К Равенству сейчас внимание,
Не намечался Мира регресс!

Тьма поторопила события!
Ей показалось – победа в руках!
Изменились лишь условия бытия,
Но скоро закончатся муки!

Все люди живут прошлым,
Не понимают развитие Мира!
Силой победить Свет сложно,
Победа теперь за Верой!

Свет принимает теперь очертания!
Управляющего сегмента,
Прекращаются в Духе скитания,
Все ждут Исторического момента!

Представления все устарели!
Сознание человека и Бога – Целое!
Никому не нужны картели,
Нет между Мирами разделов!

Человек управляет Планетой,
Если понимает свою Судьбу!
Не будет на Планете вендетты,
Свет разрушит Тьмы кутерьму!

Наступление Тьмы остановлено!
Кто организовал – тот погибнет!
Равновесие почти восстановлено,
Неравенству вам надо сказать: нет!

Аминь.
Отец Абсолют.
13.04.2020

Vēsts: 13.04.2020. Katrēns "Velti Tumsa uzsāka pirmā"

Pasaule - nepavisam ne sastingusi masa!
Tā mainās milzīgā ātrumā!
Cilvēkam trase jāredz,
Un visi jaunumi jāuzņem sevī!

Ir - Debesu Diženais Līdzsvars!
Cilvēkam jāatbilst tam!
Šodien - par Pāreju ziņa,
Rīkoties vajag, bet ne gaidīt!

Vara steidz nostiprināt,
Savu valdošo stāvokli!
Tā nesaprot, kā būt?
Pretošanās pastiprinās!

Vara visus Kanonus pārkāpa!
Cilvēks Dieva Pasaulē pierakstīts!
Uz Planētas šodien Tumsas likumi,
Neatbilstība, tātad, rezultāts!

Senie vienmēr par līdzību runāja,
Cilvēks Radītājam līdzīgs,
Radītājs kapakmeni gatavo,
Priekš nodevēja jebkura!

Vienkārša Patiesība: viss vienā!
Cilvēks, tiešām, daļa!
Vara sapratīs to pēc tam,
Uz Dievu atvērt rīkli nedrīkst!

Viss enerģijas caurvīts!
Cilvēks Dievā vai viņa - nav!
Matērija - tikai daļa enerģijas,
Pasaules izmainīšanai aizliegums uzlikts!

Tas, kurš uzsakata, ka var,
Dieva pacietību pārbauda,
Priekš viņiem - šī Pasaule sarežģīta,
Bet pie Patiesības - ceļš vienkāršs!

Visas Pasaules daļas - vienā!
Tā - Pasaules Diženā Harmonija!
Bez Harmonjas tas viss ne tas,
Tikai Mīlestība Harmonijas mērs!

Cilvēki ļoti drīz sapratīs,
Ka viņi - viens Veselums,
Savās rokās ņems viņi,
Pasaule atkal Balta kļūs!

Velti Tumsa uzsāka pirmā!
Nevienlīdzība atbildēs viņai,
Nedrīkst Ticību atraidīt,
Dievs vienmēr blēdību iezīmē!

Drīz atnāks saprašana!
Pasaule - viļņveida process tas!
Vienlīdzībai uzmanība tagad,
Pasaules regress iecerēts netika!

Tumsa notikumus pasteidzināja!
Viņai šķita - uzvara rokās!
Esamības apstākļi tikai izmainījās,
Taču mokas drīz beigsies!

Visi cilvēki pagātnē dzīvo,
Pasaules attīstību nesaprot!
Gaismu ar spēku uzvarēt sarežģīti,
Tagad uzvara Ticībai!

Gaisma tagad kontūras pieņem!
Vadošā segmenta,
Izbeigsies klejojumi Garā,
Visi Vēsturisko momentu gaida!

Visi priekšstati novecoja!
Cilvēka un Dieva Apziņa - Veselums!
Karteļi nav vajadzīgi nevienam,
Nav starp Pasaulēm nodalījumu!

Cilvēks vada Planētu,
Ja savu Likteni saprot!
Nebūs uz Planētas vendetas,
Gaisma Tumsas kņadu sagraus!

Tumsas uzbrukums apturēts!
Kurš organizēja - tas bojā ies!
Līdzsvars gandrīz atjaunots,
Jums nevienlīdzībai vajag teikt: nē!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
13.04.2020.

13.04.20.Quatrain “In vain Darkness began first”

The World- is not a frozen mass at all!
It is changing at tremendous speed!
Human must see the track
And absorb all the news in himself!

There is - Heaven Great Balance!
A human must conform that!
Today- there is new about the Transition
Must act, not wait!

The authorities are in a hurry to fix
Their position of authority!
She does not understand how to be?
Increased resistance!

Power violated all the Canons!
Human is inscribed in the World of God!
There are laws of Darkness on the Planet today,
The discrepancy means, the result!

The ancients always spoke of similarity,
Human is similar to the Creator,
The Creator is preparing the tombstone,
For any traitor!

Simple Truth: all in one!
Human is really a part!
The authorities will understand this later
Maw cannot be revealed to God!

Everything is interwoven with energy!
Human is in God or he- is not!
Matter- is only part of the energy
A ban is imposed on a change in the World!

Anyone who thinks he can
Tests the patience of God
For them- this World is complex,
But to the Truth- is a simple road!

All parts of the World - in one!
This0 is the Great Harmony of the World!
Without Harmony, all this is not that
Only Love is measure of the Harmony!

People will soon realize
That they- are one Whole,
They will take in their hands
The World will become White again!

In vain Darkness began first!
Inequality will answer her
Faith cannot be rejected
God always marks the assault!

Soon, understanding will come!
The World- is a wave process!
Attention to Equality now,
No regression of the World was planned!

Darkness hastened events!
It seemed to her - victory in her hands!
Only the conditions of being have changed,
But flour will end soon!

All people live in the past
Do not understand the development of the World!
It’s difficult to defeat Light by force
Victory is now for Faith!

The light is now taking shape!
Management segment,
Wandering in the Spirit will end,
Everyone is waiting for a historic moment!

The views are all out of date!
Consciousness of human and God - the Whole!
Nobody needs cartels
There are no sections between the Worlds!

Human controls the Planet
If he understands his Fate!
There will be no vendetta on the Planet,
Light will destroy confusion of Darkness!

The onset of Darkness is stopped!
Who organized - that will perish!
The balance is almost restored
You need to say of Inequality: no!

Amen.
Father Absolute.
04/13/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, anģļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 13.04.2020.

Skatījumu skaits: 185 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: