Galvenie » 2018 » Jūnijs » 13 » Vēsts: 13.06.18. Katrēns "Laiks un dzīve"
18:54
Vēsts: 13.06.18. Katrēns "Laiks un dzīve"

13.06.18 Катрен ​“Время и жизнь” ​​

Жизнь – короткое проявление!
Каждое важно мгновение,
Нельзя его отдавать в управление,
Нельзя и менять поведение!

Управление вами – потеря жизни,
Пусть не целой, но – времени!
Надо выстраивать, как жить,
Время и никакого обременения!

Проявление – это важный этап!
Пусть короткий, но важный!
Он определяет, как и Там?
Должно быть всё слаженно!

Ни минуты потери,
Эволюцию Сознания не остановить,
Жизнь человека ничем не измерить,
Нельзя ничего пропустить!

Поэтому говорю: «вместе»!
Не предполагает потерю времени,
Поиск Смысла совместный,
Снимает проблемы бремени!

Не глазейте по сторонам,
Определяйте Суть происходящего,
Бог раздаёт поровну вам,
Только Пророк – смотрящий!

Вместе и ещё раз – вместе!
Исключая потерю времени,
Россия для человечества – место,
Где снимается жизни бремя!

Сегодня главное: Цель и Идея!
Всё сконцентрировано внутри,
Человек не замечает время,
Оно остановилось в груди!

Если целеполагание общее,
Если нет никаких сомнений,
Жизнь кажется много дольше,
Как цепочка Бога явлений!

Жизнь коротка, если Цели нет!
Нет смысла в таком прозябании,
Жизнь – не лотерейный билет,
Это – Бога в себе осязание!

Если с Богом – чудеса впереди!
Череда научных открытий,
Без Бога – нет на жизнь времени,
Впереди для людей – всё закрыто!

Политика – это воровство жизни!
У себя и у всех сразу!
Пустое обсуждение: как жить?
Похоже на общий маразм!

Власть тоже не удлиняет жизнь!
Крадёт у себя и Народа!
Как же надо правильно жить,
Знает только Духа Свобода!

Не теряйте драгоценное время,
Его никогда не вернуть,
Сомнение – всегда бремя!
Лучше вовремя повернуть!

Даже дороги на Руси – кривые!
Нет точного определения!
Подумайте и увидите тогда,
Что всегда есть решение!

Не воруйте у себя время!
Выстраивайте свою жизнь,
Долгая жизнь – есть Премия,
Тому, кто желает правильно жить!

Нужно жить, не прозябая,
Власть предлагает другое!
Жить можно даже снежной зимою,
Просто время зимой не такое!

Время – величина переменная!
В счастье – оно не заметно!
В скуке – оно обременение,
Каждый период отмечен!

Жизнь – переменная и вы тоже!
Лучше жить наполнением,
Вечная жизнь – возможна,
Если Плотный план – продолжение!

Продолжение Тонкого мира,
Где всё взвешенно и определено!
Живите с собой мирно,
Тогда ничего не может быть отделено!

Аминь.
Отец Абсолют.
13.06.18

 

 

Vēsts: 13.06.18. Katrēns "Laiks un dzīve" 

Dzīve - īsa izpausm
Katrs mirklis svarīgs,
Nedrīkst to atdot vadīšanā,
Nedrīkst arī uzvedību mainīt!

Jūsu vadīšana - dzīves zaudēšana,
Lai arī ne veselu, taču - laiku!
Izdomāt vajag - kā dzīvot,
Laiks un nekādu apgrūtinājumu!

Izpausme - tas svarīgs etaps!
Lai īss, taču svarīgs!
Tas nosaka, kā un Tur?
Jābūt visam saskaņotam!

Ne minūti nezaudēt,
Apziņas evolūciju neapturēt,
Neizmērīt cilvēka dzīvi ne ar ko,
Nedrīkst garām palaist neko! 

Tādēļ saku: "kopā"!
Laika zudumu neparedz,
Būtības meklējums kopīgs,
Noņem noslogotības problēmas!

Neskataties pa malām,
Nosakiet notiekošā Būtību,
Dievs jums dod līdzīgi,
Tikai Pravietis - uzraugošais!

Kopā un vēlreiz - kopā!
Izslēdzot laika zudumu,
Krievija priekš cilvēces - vieta,
Kur dzīves nasta noņemas!

Šodien galvenais: Mērķis un Ideja!
Viss iekšienē koncentrēts,
Cilvēks nepamana laiku,
Tas apstājās krūtīs!

Ja mērķnodoms kopīgs,
Ja šaubu nav nekādu,
Dzīve šķiet daudz garāka,
Kā Dieva parādību ķēdīte!

Dzīve īsa, ja Mērķa nav!
Nav jēgas tādai nīkuļošanai,
Dzīve - ne loterejas biļete,
Tā - Dieva sataustīšana sevī!

Ja ar Dievu - brīnumi priekšā!
Virkne zinātnisku atklājumu,
Bez Dieva - nav dzīvei laika,
Cilvēkiem priekšā - viss slēgts!

Politika - tā dzīves zagšana!
Sev un visiem uzreiz!
Tukša apspriešana: kā dzīvot?
Līdzīgi kopējam marazmam!

Arī vara nepagarina dzīvi!
Zog no sevis un Tautas!
Kā gan pareizi dzīvot vajag,
Zin tikai Gara Brīvība!

Nezaudējiet dārgo laiku,
To nekad neatgriezt,
Šaubas - vienmēr slogs!
Labāk laicīgi pagriezt!

Pat ceļi uz Krievzemi - līkumoti!
Nav precīza norādījuma!
Padomājiet un tad redzēsiet, 
Ka atrisinājums vienmēr ir!

Neatņemiet sev laiku!
Izkārtojiet savu dzīvi,
Ilga dzīve  - ir Prēmija,
Tam, kurš vēlas pareizi dzīvot!

Dzīvot vajag, nenīkuļojot,
Vara piedāvā citu!
Dzīvot var pat sniegotā ziemā,
Vienkārši laiks ziemā ne tāds!

Laiks - mainīgs lielums!
Laimē - tas nemanāms!
Garlaicībā - tas apgrūtinājums,
Katrs periods atzīmēts!

Dzīve - mainīga un jūs arī!
Labāk dzīvot ar piepildījumu,
Mūžīgā dzīve - iespējama,
Ja Blīvais plāns - turpinājums!

Turpinājums Smalkajai pasaulei,
Kur viss apsvērts un noteikts!
Dzīvojiet ar sevi mierā,
Tad nekas nevar būt atdalīts!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
13.06.18.

13.06.18. Quatrain “Time and life” 

Life- is short manifestation
Every moment is important,
You can’t give it to management,
Can’t change behavior too!

Managing you- is the loss of life,
Let not the whole, but- time!
Must build, how to live,
Time and no burden!

Manifestation- is an important stage!
Let it be short, but important!
He defines, how and There?
Everything must be in order!

Don’t loss even a minute,
Evolution of Consciousness can’t be stopped,
Human life can’t be measured,
Can’t miss anything!                                             

Therefore I say: “together!”
Doesn’t involve the loss of time,
Search of sense is common,
Remove drag problems!

Don’t glance around,
Determine the essence of what is happening,
God distributes equally to you,
Only the Prophet- is looking!

Together and again- together!
Excluding the loss of time,
Russia is for humanity- a place,
Where the burden of life is taken out!

Today the main thing: the Target and the Idea!
Everything is concentrated inside,
Human doesn’t notice time,
It stopped in the chest!

If the target intent is common,
If there is no doubts
Life seems a lot longer,
As a chain of God’s appearance!

Life is short, if there is no Target!
There is no point in such vegetation,
Life- is not ticket of lottery,
This- is God’s touch in oneself!

If with God- miracles are ahead!
A series of scientific discoveries,
Without God- there is no time for life,
Ahead of people- everything is closed!

Politics- are thefts of life!
At themselves and at all at once!
Empty discussion: how to live?
It seems like total insanity!

Power also doesn’t prolong life!
Steals from itself and the Nation!
How to live property,
Knows only the Freedom of the Spirit!

Don’t waste precious time,
It can never be returned,
Doubts- are always a burden!
It’s better to turn in time!

Even the road to Russia- is crooked!
There is not exact definition!
Think and then will see,
That there is always a solution!

Don’t steal your time!
Build your life,
Long life- is a Prize,
To those, who wish to live properly!

It’s necessary to live, not vegetating,
The authorities propose another!
You can live even in the snowy winter,
Just being in the winter is not like that!

Time- is a variable!
In happiness- it’s not noticeable!
In boredom- it’s an encumbrance,
Each period is marked!

Life- is a variable and you too!
It’s better to live with filling,
Eternal life- is possible,
If the Dense plan- is a continuation!

Continuation of the Subtle World,
Where everything is measured and determined!
Live peacefully with yourself,
Then nothing can be separated!

Amen
Father Absolute
13.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /13.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.06.2018.

Skatījumu skaits: 448 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: