Galvenie » 2017 » Septembris » 13 » Vēsts: 13.09.17. Katrēns "Cilvēku izvēle" - *
15:59
Vēsts: 13.09.17. Katrēns "Cilvēku izvēle" - *

Vēsts: 13.09.17. Katrēns "Cilvēku izvēle" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(40) Senvēstule 2009.02.04. / *(40) Древнеписьмо 2009.02.04., публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/40_senvestule_2009_02_04/2012-11-18-205 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

13.09.17 Катрен "Выбор людей"………………………………………………………Quatrain "Choice of people"

Обещают люди, но не делают! ...............Cilvēki apsola, bet nedara!........................People promise, but don't!
Вспоминают о Боге по случаю, .......... Dievu atceras gadījuma dēļ, …………...They remember God on the occasion
Не понимают, что ведают, ........................Nesaprot, ko zin,……………………….…..They don't understand, what they know.
Забывая, что Бог - не случай! ............. Aizmirstot, ka Dievs - ne gadījums!.......Forgetting, that God- is not case!

Бог - это всё Пространство, ................ Dievs - tā visa Telpa,………………...….God- is all Space,
Пространство Творящего Разума! ..........Radošā Saprāta Telpa!.............................The Space of Creative Mind!
И разбросано по Миру Дарство, .............Un izmētātas pa Pasauli Veltes,………….And Daring scattered around the World,
Частицы человеческого Ума! ..................Cilvēciskā Prāta daļas!..............................Particles of human mind!

Человек - часть эволюции! ................. Cilvēks - evolūcijas daļa!........................Human- part of evolution!
Не случайность, а проявление по Канонам, Ne nejaušība, bet izpausme pēc Kanoniem,..Not an accident, but manifestations by Canon,
На основании Небесной Конституции, ...Uz Debesu Konstitūcijas pamata,………...Based on Constitution of the Heaven,
Вопреки человеческим законам!..............Pretēji cilvēciskiem likumiem!....................Contrary to human law!

Людям дана Свобода! .......................... Cilvēkiem Brīvība dota!............................Freedom are given to people!
Свобода творения себя и Мира! .............Brīvība radīt sevi un Pasaules!...................Freedom to create yourself and the World!
Только, одна беда, ...................................Tikai, bēda viena,………………………........Only, one trouble,
Свобода не для плоти, а Духовного мира! Brīvība ne priekš ķermeņa, bet Garīgās pasaules!...Freedom is not for the flesh, but for the Spiritual World!

Человек дуален уже при рождении! ...Cilvēks duāls jau piedzimstot!...............The human is dual at birth!
Задача - определиться с Основой! .........Uzdevums - tiek noteikts ar Pamatu!.........The task- is to determine with Basis!
Он должен на всём протяжении, .............Viņam vajag visu laiku,…………………….He must on all extent,
Каждый Миг стараться быть Новым! .Katru mirkli censteis būt Jaunam!.........Every moment to try to be New!

Нельзя жить прошлым! История не простит! Nevar dzīvot pagātnē! Vēsture nepiedos!..Can't live in the past! History will not gorgive!
Человек - это творящий вечно! ........... Cilvēks - viņš mūžīgi radošs!................Human- is creator forever!
Должен понять, что живёт, а не гостит! ...Jāsaprot, ka dzīvo, bet ne ciemojas!........Must understand that he lives, but not visit!
Поэтому нельзя жить беспечно! ...............Tādēļ nevar dzīvot bezrūpīgi!..................So can't live without care!

Человек - творит постоянно! ................... Cilvēks - rada pastāvīgi!......................Human- creates constantly!
Важно, что себя и Природу! .........................Svarīgi, ka sevi un Dabu!........................It's important, that himself and Nature!
Нужно помнить, что ему от Бога - Дарство! . Jāatceras, ka viņam no Dieva - Velte!..Must remember, that he has from God- Daring!
Бог хочет видеть всех - одним народом! .....Dievs visus grib redzēt - vienu tautu!.....God wants to see everyone- one nation!

Априори все люди - одно Целое! ........... Apriori visi cilvēki - viens Veselums!....A priori all people- one Whole!
Одна параллель - один язык! .......................Viena paralēle - viena valoda!..................One parallel- one language!
Тартария - основа Братства Белого! ...........Tartarija - pamats Brālībai Baltai!..............Tartary- the basis of Brotherhood White!
На всей территории - русский язык! ...... Uz teritorijas visas - valoda krievu!.......On all territory- Russian language!

Это видно от океана до океана! ............. Tas redzams no okeāna līdz okeānam!..It can be seen from the ocean to the ocean!
Одна культура, одна философия! ......... Viena kultūra, viena filozofija!.................One culture, one philosophy!
Тартария, этруски, русские - триада, .... Tartarija, etruski, krievi - trijotne,……….The Tartarus, the Etruscans, the Russians- are a triad,
Подтверждающая событий логику! ....... Notikumu loģiku apstiprinoša!...............Confirming logic events!

Не разделить Мир на части! ................. Nesadalīt Pasauli daļās!.........................Don't divide the World into parts!
Разделение признаки несёт насилия, ......Sadalīšana nes vardarbības pazīmes,…..Separation signs are violent,
Религии разделили народы на масти! ......Reliģijas izdalīja tautas pa sugām!............Religions divided people into suits!
Но, это власти бессилие! ...........................Taču, tas varu nespēks!.............................But, this impotence of power!

Бессилие управления, ................................Vadīšanas nespēks,……………………...Powerlessness of governance,
Ибо управление - Право Бога! ................Jo vadīšana - Dieva Tiesības!..............Or control- Rights of God!
Религии употребили давление, ..................Reliģijas spiedienu pielietoja,…………....Religions have used pressure,
Исказили людей дорогу! .............................Cilvēku ceļu izkropļoja!............................Distorted peoples way!

Человек - подобие Бога! ..........................Cilvēks - Dieva līdzība!.............................Human- similarity of God!
С этим согласны религии, .......................Reliģijas tam piekrīt,……………………….Religions agree with this,

Для свободных людей - Бог подмога, ........Priekš brīviem cilvēkiem - Dievs palīdzība,.For free people- God helps,
Для других Свобода - вериги! .....................Priekš citiem Brīvība - važas!......................For others Freedom- are shackles!

Человек не может жить под давлением! .Cilvēks zem spiediena nevar dzīvot!.......A person can't live under the pressure!
Человек под давлением - раб! ..............Cilvēks zem spiediena - vergs!............A human under pressure- a slave!
В Духе невозможно приобретение, ..........Garā ieguvums neiespējams,…………...In the Spirit, acquisition is impossible,
Кто смирился, конечно, не прав! ...............Kurš samierinājās, protams, nav tiesa!...Who has reconciled, of course, is not right!

Помните, люди - свободны! ....................Atceraties, cilvēki - brīvi!.....................Remember, people- are free!
И другого, не может быть! ...........................Un cits, nevar būt!..................................And the other, it can't be!
Главное, что люди Богу подобны! ..............Galvenais, ka cilvēki Dievam līdzīgi!......The main thing is, that people are like a God!
Отделению людей от Бога - не быть! .........Cilvēku atdalītībai no Dieva - nebūt!......Separation of people from God- not to be!

Неверие в Истину, .......................................Neticība Patiesībai,………………………Unbelief in the Truth,
Опасно для Вечной жизни! ......................Bīstama priekš Mūžīgās dzīves!.........Dangerous for Eternal life!
Страх управляет поистине, .........................Bailes patiešām vada,…………………...Fear rules truly,
Страх искажает жизнь! ................................Bailes dzīvi izkropļo!...............................Fear distorts life!

Жизнь людей - прямая дорога! ...................Cilvēku dzīve - taisns ceļš!....................The life of people- direct road!
Искажения невозможны, ..............................Izkropļojumi neiespējami,………………Distortions are impossible,
Религии искажают природу, .....................Reliģijas dabu izkropļo,…………….....Religions distort nature,
Это - от Тьмы возможности! .........................Tas - iespējas no Tumsas!.....................It's- opportunities from the Darkness!

Наивное представление, как предательство! ..Naivs priekšstats, kā nodevība! …Naive representation, like betrayal!
Заметно в момент пробуждения! ................Redzams atmodas momentā!..............Noticeably at the moment of awakening!
Я вижу в том обывательство, ......................Es redzu tur mietpilsonību,…………....I see in that philistines,
И искажённое побуждение! .........................Un izkropļotu nodomu!.........................And a distorted motivation!

Очень важен людей выбор! ........................Ļoti svarīga cilvēku izvēle!......................Very important people choice!
Особенно, в переходный период! ..............Sevišķi pārejas periodā!...........................Especially in the transition period!
Одновременно, идёт и людей отбор! ....Vienlaicīgi, notiek arī cilvēku atlase! ...At the same time, there is a selection of people
Кто готов и из кого ничего не выйдет! ...Kurš gatavs un no kura nekas nesanāks!..Who is ready, and from whom it will not work!

Аминь. ............................................................Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ...............................................Tēvs Absolūts…………………………..…Father Absolute
13.09.17 .........................................................13.09.17…………………………………....13.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 15.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.09.2017., papildināts angļu valodā 15.09.2017.

Skatījumu skaits: 714 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: