Galvenie » 2018 » Augusts » 13 » Vēsts: 13.0.18. Katrēns "Pārdomas: divas dzīves"
19:58
Vēsts: 13.0.18. Katrēns "Pārdomas: divas dzīves"

13.08.18 Катрен “Размышления: две жизни” ​​

Года бегут и поколения!
Следа нет “на воде”!
Души Святой исцеление,
Находится в Вышине!

Планета – поле для сражений!
Гордыни и Теплоты,
Не терпящая возражений,
Пасует в огне Доброты!

Бой внутри – “он трудный самый”!
Причины, следствия внутри!
И этот бой, конечно, Правый!
Он отражает Суть пути!

Пути Единых проявлений,
Определяющих Портал!
Ведь человек, как часть явлений,
Не раз за это пострадал!

Бывало бит цепями злата!
За превышение всего,
За нарушение есть плата,
Канонов Мира Моего!

Всё вплетено в Книгу Познаний!
Спектакля части Моего!
Жизнь или путь ваших исканий,
В Душе крадёт Моё тепло!

У Бога просите защиты,
Забыв, что надо было делать,
Вам кажется, что с Богом квиты,
Но, всех долгов не переделать!

Долги растут без промедленья,
Накладываясь на года,
Жизнь не имеет замедленья,
Спешите сотворить себя!

Поймите, вы всегда на Небе!
Перерыв – называется жизнь!
Любое проявление – небыль,
Если неясно, как жить!

Вы спешите – года подпирают!
Главный момент перехода,
С Богом люди себя встречают,
На дороге без обратного хода!

Неверие – плохая примета!
Трудно изменить жизни ход!
Не поможет даже монета,
Есть человечества Код!

Код называется – Богом!
Частица стремится к Целому!
Жизнь всегда имеет итог,
Попытка подняться к Белому!

Человек проживает две жизни!
Одну на Небе – другую здесь!
Эта Дуальность по жизни,
Главный для Меня интерес!

Человек выбирает путь!
Выбор для него Исторический!
Нужно понять: в чём Суть,
Событий, пусть и мистических?

Где место и в чём Судьба?
Когда переход в Небо?
Зачем человеческая череда?
Почему – прошлое небыль?

Вопросов много – но, есть один:
Ты Бог или человек?
Если в Душе ты с Богом Един,
Бесконечен твой век!

Если Бог для тебя икона,
А в Душе бытовая выгода,
Значит, жизнь твоя вне Канона,
А в Душе – плохая погода!

Время подходит, а выбора нет!
Люди остановились в развитии,
Создатель ожидает пока ответ,
Пусть без Знаний, а по наитию!

Аминь.
Отец Абсолют
13.08.18

 

Vēsts: 13.08.18. Katrēns "Pārdomas: divas dzīves"

Gadi skrien un paaudzes!
Pēdu nav "uz ūdens"!
Dvēseles Svētā dziedināšana, 
Atrodas Augstumos!

Planēta - lauks priekš cīņām!
Lepnības un Sirds siltuma,
Neciešot iebildumus,
Kapitulē Labsirdības ugunī!

Cīņa iekšējā - "tā visgrūtākā"!
Cēloņi, sekas iekšienē!
Un šī cīņa, protams, Taisna!
Tā ceļa Būtību atspoguļo!

Vienotu izpausmju ceļu,
Portālu noteicošu!
Jo cilvēs, kā daļa parādību,
Ne reizi vien tādēļ cieta!

Zelta ķēdēm sadzīve bija!
Augstāk par visu,
Par pārkāpumiem samaksa ir,
Manas Pasaules Kanonu!

Izzināšanas Grāmatā viss savīts!
Manas Izrādes daļas!
Dzīve vai jūsu meklējumu ceļš,
Dvēselē Manu siltumu zog!

Dievam aizsardzību lūdziet,
Aizmirstot, ko darīt vajadzēja,
Jums šķiet, ka ar Dievu kviti,
Taču, parādus visus nepārtaisīt!

Parādi aug nekavējoties,
Uz gadiem sakrājoties,
Dzīvei nav palēninājuma,
Steidzaties sevi radīt!

Saprotiet, jūs vienēr Debesīs!
Pārtraukums - saucas dzīve!
Jebkura izpausme - neesība,
Ja nav skaidrs - kā dzīvot!

Jūs steidzaties - gadi atbalsta!
Galvenais pārejas moments,
Ar Dievu sevi cilvēki satiek,
Ceļā, bez atgriezšanās!

Neticība - slikta īpašība!
Grūti dzīves ritumu izmainīt!
Nepalīdzēs pat monēta,
Cilvēces Kods ir!

Kods saucas - Dievs!
Daļiņa pie Veseluma tiecas!
Dzīvei vienmēr ir rezultāts,
Mēģinājums pie Baltuma pacelties!

Divas dzīves izdzīvo cilvēks!
Vienu Debesīs - otru šeit!
Tā dzīves Dualitāte,
Priekš Manis galvenā interese!

Cilvēks izvēlas ceļu!
Vēturiska priekš viņa izvēle!
Saprast vajag: kur Jēga,
Notikumiem, kaut arī mistiskiem?

Kur vieta un Liktenis kāds?
Kad Pāreja Debesīs?
Kādēļ cilvēciskā virkne?
Kādēļ - pagātne neesība?

Jautājumu daudz - bet, viens ir:
Tu Dievs vai cilvēks?
Ja Dvēselē tu ar Dievu Viens,
Tavs mūžs bezgalīgs!

Ja Dievs priekš tevis svētbilde,
Bet Dvēselē sadzīves izdevīgums,
Tātad, dzīve tava ārpus Kanona,
Bet Dvēselē - laikapstākļi slikti!

Laiks tuvojas, bet izvēles nav!
Cilvēki apstājās attīstībā,
Radītājs pagaidām atbildi gaida,
Lai bez Zināšanām, bet pēc nojautas [наитию ?]!

Āmen.
Tēvs Absolūts
13.08.18.

13.08.18. Quatrain  “Reflections: two lives”

The years are running and generations!
There are no traces “on the water”!
Holy healing of the Soul,
Is in Heights!

The Planet- is a field for battles!
Of pride and warmth of the Heart,
Not tolerating objects,
Capitulate in the fire of Kindness!

The internal fight- “is the most difficult”!
Causes, effects inside!
And this fight, of course, is Right!
It reflects the essence of the Path!

The way of united manifestation,
Defining the Portal!
After all human, as part of the phenomenon,
More than once suffered for it!

There were with gold chains of everyday life!
For exceeding everything,
For violations there is a fee,
The Canons of My World!

Everything is woven into the Book of Knowledge!
The parts of My performance!
Life or the way of your search,
In the Soul steals my warmth!

Ask to God for protection,
Forgetting, what had to be done,
It seems to you that with God are quits,
But, all debts can’t be remade!

Debts grow without delay,
Overlooking the years,
Life has no slowing down,
Hurry up to create yourself!

Understand, you are always in Heaven!
Break- is called life!
Any manifestation- is fiction,
If it’s not clear- how to live!

You are in hurry- year are propping up!
The main moment of the transition,
With God people meet themselves,
On the road without return!

Unbelief- is a bad characteristic!
It’s hard to change the move of the life!
Not even a coin will help,
There is a Code of Humanity!

The Code is called- God!
The particle tends to the Whole!
Life always has a result,
Trying to get up to White!

Human lives two lives!
One in Heaven- another here!
This is Duality of life,
The main interest for me!

Human chooses the way!
Historical choice for him!
It’s necessary to understand;
Events, is even mystical?

Where is the place and what is Fate?
When the Transition to Heaven?
Why the human chain?
Why- the past is fiction?

There are many questions- but, there is one:
Are you God or human?
If in the Soul you are with God one,
Your life is endless!

If God is an icon for you,
But in the Soul benefit of everyday life,
Hence, your life is out of Canons,
But in the Soul- bad weather!

The time is coming, but there is no choice!
People stopped in development,
The Creator is still waiting for the answer,
Let it be without Knowledge, but by inspiration!

Amen
Father Absolute
13.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.08.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.08.2018.

Skatījumu skaits: 461 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: