Galvenie » 2019 » Februāris » 14 » Vēsts: 14.02.19. Katrēns "Nepareizs solis"
15:47
Vēsts: 14.02.19. Katrēns "Nepareizs solis"

14.02.19. Катрен “Неправильный шаг”

Пространство полно загадок,
Люди не понимают: кто друг?
Общество пришло в упадок!
Жизнь, как заколдованный круг!

Вам трудно разобраться: кто рядом?
Ошибки повторяются постоянно!
Лучше «вместе» одним отрядом,
Тогда – ошибки случайны!

Целое – это защита от Бога!
Цель – определяет средства!
Если «вместе» – Победа в итоге,
И всегда Первое место!

Если есть Цель – есть и Целое!
Другого нет варианта,
Вы формируете Братство Белое,
Это – Гармонии доминанта!

«Один в поле не воин»,
Вчера это показал суд,
Я ваши силы удвою,
Опасен Духовный блуд!

Тьме нужна власть и мамона!
Но всё это – Плотный план,
Даже на реке бывают затоны,
Это подготовленный Тьмой капкан!

Все люди падки на власть!
Продают себя и других!
Жизнь такая для них всласть,
Значит, принципов никаких!

Эта жизнь – не Сценарий Создателя!
Ведь, люди – частицы Разума!
Власть порождает предателей,
Метастазы чужого Ума!

Люди поделены на две половины,
Одна часть – власть и холопы,
Вторая – в Духе невинны,
Есть люди и «напрасные хлопоты»!

Вам выбирать очень трудно,
Мерите на «свой аршин»!
Постарайтесь увидеть человека дно,
Многие не хотят достигать вершин!

Достичь вершины много труднее,
Часто в ущерб благополучия!
Люди не хотят жизнь сложнее,
Проще мучаться от удушья!

Но, это точно – как все!
Правила принятия игры,
Главное: «как все и везде»
Нет – основы страны!

Была страна, как – гарант!
Попытка выстроить Равенство!
Но, людям милее мамоны таран,
Союз погиб под напором неравенства!

Люди захотели достатка,
И подменных понятий,
Продали всё без остатка,
Теперь в стране «демократия»!

Есть страна, но нет Родины!
Название лишь на бумаге,
Родина, когда все Едины,
Пусть даже в «гулаге»!

«Гулаг» всё равно остаётся.
Это атрибут любой власти,
Объединить народ не удаётся,
Люди отучились быть «вместе»!

Но, если «вместе» – это спасение!
Система против объединения,
Власть – за разъединение,
Предсказуемого ждёт поведения!

Система решила, что она против!
Народу, объясняя, что за него!
Грустный звучит мотив,
Подают отравленное ложью вино!

Но, это уже конвульсии,
С Планеты уходит неверие,
Сработала Руси – Миссия,
Шестая – реальность, а не поверье!

Страусиная у власти политика!
Был у Президента страны шанс,
Но, его подвела внутренняя «элита»!
Рассчитала неправильный шаг!

Аминь.
Отец Абсолют
14.02.19

 

Vēsts: 14.02.19. Katrēns "Nepareizs solis"

Telpa mīklām pilna,
Cilvēki nesaprot: kurš draugs?
Sabiedrība nonāca pagrimumā!
Dzīve, kā apburtais loks!

Jums grūti skaidrībā tikt: kurš līdzās!
Kļūdas atkārtojas pastāvīgi!
Labāk "kopā" vienā pulkā,
Tad - kļūdas gadījuma!

Veselums - aizsardzība tā no Dieva!
Mērķis - nosaka līdzekļus!
Ja "kopā" - Uzvara rezultātā,
Un pirmā vieta vienmēr!

Ja ir Mērķis - ir arī Veselums!
Cita varianta nav,
Jūs formējiet Brālību Balto,
Tā - Harmonijas dominante!

"Viens uz lauka nav karotājs",
To tiesa parādīja vakar,
Jūsu spēkus Es dubultošu,
Garīgs klejojums bīstams!

Tumsai vajadzīga vara un nauda!
Taču tas viss - Blīvais plāns,
Pat uz upes mēdz būt ziemas ostas,
Tās Tumsas sagatavotas lamatas!

Visi cilvēki kāri uz varu!
Pārdod sevi un citus!
Tāda dzīve priekš viņiem vara,
Tātad, principu nekādu!

Tāda dzīve - ne Radītāja Scenārijs!
Jo, cilvēki - Saprāta daļas!
Vara nodevējus rada,
Sveša Prāta metastāzes!

Cilvēki divās pusēs sadalīti,
Viena daļa - vara un vergi,
Otra - Garā nevainīgi,
Ir cilvēki arī "veltīgas rūpes"!

Jums izvēlēties ļoti grūti,
Mēriet ar "savu olekti"!
Cenšaties ieraudzīt cilvēka grunti,
Daudzi virsotnes sasniegt negrib!

Sasniegt virsotnes daudz grūtāk,
Bieži labklājības zaudējumam!
Sarežģītāku dzīvi cilvēki negrib,
Vienkāršāk ciest no elpas trūkuma!

Taču, tas tiešām - kā visi!
Spēles noteikumu pieņemšana,
Galvenais: "kā visi un visur"
Nav - valsts pamata!

Bija valsts, kā - garantija!
Mēģinājums izveidot Vienlīdzību!
Taču, cilvēkiem mīļāks mamona tarāns,
Savienība sabruka zem nevienlīdzbas spiediena!

Cilvēkiem turību iegribējās,
Un izmainītas izpratnes,
Pārdeva visu bez atlikuma,
Tagad "demokrātija" valstī!

Ir valsts, bet nav Dzimtenes!
Nosaukums tikai uz papīra,
Dzimtene, kad visi Vienoti,
Lai arī pat "gulāgā"!

"Gulāgs" vienalga paliek.
Tas jebkuras varas atribūts,
Apvienot tautu neizdodas,
Cilvēki atradinājās "kopā" būt!

Bet, ja "kopā" - tā glābšana!
Sistēma pret apvienošanu,
Vara - par izšķiršanu,
Paredzamu uzvedību gaida!

Sistēma lēma, ka tā pret!
Tautai, paskaidrojot, ka par viņu!
Skumjš motīvs skan,
Pasniedz ar meliem indētu vīnu!

Bet, tās jau konvulsijas,
No Planētas neticība aiziet,
Nostrādāja Krievzemes - Misija,
Sestā - realitāte, bet ne ticējums!

Strausa politika varai!
Valsts Prezidentam izdevība bija,
Taču, viņu piekrāpa iekšējā "elite"!
Soli aprēķināja nepareizu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
14.02.19.

14.02.19.Quatrain “Wrong step”

The Space is full of mysteries,
People don’t understand: who is friend?
Society has fallen into disrepair!
Life is like a vicious circle!

It’s difficult for you to understand: who is near!
Errors are repeated all the time!
Better “together” in one squad,
Then- mistakes are random!

The whole- is protection from God!
Purpose- determines the means!
If “together”- Victory in the end,
And always the first place!

If there is Target- there is also Whole!
There is no other option,
You form the White Brotherhood,
This- is Harmony dominant!

“One is not warrior on the field”,
Yesterday the count showed it,
I will double your strength,
Spiritual fornication is dangerous!

Darkness need power and money!
But all this- is Dense plan,
Even on the rivers there are backwaters,
These are traps prepared by Darkness!

All people are greedy for power!
Sell themselves and others!
Such life is power for them,
So, no principles!

This life- is not Scenario of the Creator!
After all, people- are particles of the Mind!
Power begets traitors,
Metastases of someone else’s Mind!

People are divided into two halves,
One part- power and slaves,
Second- are innocent in the Spirit,
There are people and “vain efforts”!

It’s very difficult for you to choose,
Measure with “your arshin”!
Try to see the bottom of human,
Many don’t want to reach the top!

Reach the top is much harder,
Often at the expense of well being!
People don’t want more difficult life,
Simply suffer from choking!

But, that’s for sure- like everyone else!
Making a rules of game,
The main thing: “like everyone and everywhere”
No- foundations of the country!

There was a country like- guarantor!
Attempt to build Equality!
But for people are more nice mammon ram
Union died under the pressure of inequality!

People want prosperity,
And substitution concepts,
Sold everything without reserve,
Now in country “democracy”!

There is a country, but not Homeland!
The name is only on paper,                                   
Motherland, when all are United,
Let even in the “gulag”!

“Gulag” anyway remains,
It’s attribute of any authority,
Unite people fails,
People unwind to be “together”!

But, if “together”- this is salvation!
System against unification,
Power- for separation,
Waiting for predictable behavior!

The system decided, that it’s against!
Explain to nation, that for their!
Sad motive sounds,
Serve poisoned wine with lie!

But, this is already convulsions!
Disbelief leaves from the Planet,
Worked Russia- Mission,
The Sixth- is reality, but not belief!

Power has Ostrich politics!
There was a change for the President of country,
But, he was let down by the inner “elite”!
Calculated the wrong step!

Amen
Father Absolute
14.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.02.2019.

Skatījumu skaits: 342 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: