Galvenie » 2018 » Marts » 14 » Vēsts: 14.03.18. Katrēns "Izvēle"
17:51
Vēsts: 14.03.18. Katrēns "Izvēle"

14.03.18 Катрен "Выбор"​​

Все в ожидании выбора!
Хотя результат ясен!
Для страны - это отбор:
Неправильный выбор - опасен!

Люди мечтают о «Завтра»!
Не о такой жизни, как нынче!
Человек мамоной затравлен!
Не становится он чище!

Видно, что претенденты,
Ничего для страны не могут!
Что-то изменить вместо ренты,
Мамона страну потопит!

Деньги ушли из страны!
Имущество тоже чужое!
Не зарастут в Душе раны,
Поколение теперь другое!

Что достанется детям?
Ничего детям Народа!
Для богатых - давно известно,
Но они не Народ, а порода!

Тьма выбирает «лучших»!
Для которых, Русь - не родина!
Они Тьме уже давно служат,
Создавая для страны годину!

Разворована страна ими!
Раньше говорили о партии,
Сегодня стали другими,
Примкнули к богатых хартии!

Что толку в словах прощения!
Если кто-то даже озвучит!
Подойдёт время возмездия,
Каждый своё получит!

Правительство тоже из Тьмы!
Души проданы Диаволу,
Основа они финансовой кутерьмы,
Тьмы - это воинство главное!

России нужны изменения!
Проверка словами Создателя!
Ожидается изменение поведения,
И сокращение обывателей!

На границе стоит армада,
Оппонентов или агрессоров!
Не прозвучала ещё команда,
От воинствующих ястребов!

Америка спит и видит!
Уже нет России на карте!
Планирует Русь задавить,
Весной, а точнее, в марте!

Не получится, пусть не ждут!
Природа остановит вторжение!
Россия освободится от пут!
Выскажет предупреждение!

Играют роль и свои!
Игроки мировой мамоны!
Корни у них не Мои!
Чёрная над ними корона!

Выборы пройдут скоро!
Народ выберет Президента!
Не взять Россию измором!
Пассионарность Руси - аргумент!

Государственность - вот Идея!
Идея страны и Народа!
Россия не понесёт потери,
Установится в Духе погода!

Пусть мечтают свои и чужие!
России не быть в рабстве!
Её поддержат Боги живые:
Люди с Богом в родстве!

Не понять Россию умом!
Она под управлением Бога!
Путь России совсем не слалом,
А Воскрешение в итоге!

Пройдёт несколько дней!
Будет понятен расклад сил!
Народу, конечно, видней!
Но, пощады никто не просил!

Первый шаг прояснится в марте!
Флаг России подняться должен!
Новая нужна партия!
Воскрешение Руси возможно!

Аминь.
Отец Абсолют.

14.03.18

 

Vēsts: 14.03.18. Katrēns "Izvēle" ​

Visi izvēles gaidās!
Kaut rezultāts skaidrs!
Priekš valsts - tā atlase:
Nepareiza izvēle - bīstama!

Cilvēki sapņo par "Rītdienu"!
Ne par dzīvi tādu, kā agrāk!
Cilvēks mamona nomedīts!
Viņš tīrāks nekļūst!

Redzams, ka pretendenti,
Priekš valsts neko nevar!
Kaut ko izmainīt rentes vietā,
Mamons valsti noslīcinās!

Nauda no valsts aizgāja!
Īpašums arī svešs!
Neaizaugs Dvēselē rētas,
Paaudze tagad cita!

Kas paliks bērniem?
Nekā Tautas bērniem!
Priekš bagātiem - sen zināms,
Taču viņi ne Tauta, bet suga!

Tumsa izvēlas "labākos"!
Priekš kuriem Krievzeme - ne dzimtene!
Tumsai viņi kalpo jau sen, 
Radot priekš valsts derīgumu!

Valsts viņu saplosīta!
Agrāk par partiju runāja,
Šodien kļuva citi,
Pie bagāto kārtas pieslējās!

Kāda jēga piedošanai vārdos!
Ja arī kāds izteiks!
Pienāks atmaksas laiks,
Katrs savu saņems!

Valdība arī no Tumsas!
Dvēseles Nelabajam pārdotas,
Finansu jezgas viņi pamats,
Tumsa - tas galvenais kareivīgums!

Krievijai izmaiņas nepieciešamas!
Pārbaude Radītāja vārdiem!
Uzvedības izmaiņas gaidāmas,
Un mietpilsoņu samazināšana!

Uz robežas armāda stāv,
Oponentu vai agresoru!
Vēl neizskanēja komanda, 
No karojošiem vanagiem!

Amērika guļ un redz!
Uz kartes jau Krievijas nav!
Plāno Krievzemi nospiest, 
Pavasarī, precīzāk, martā!

Neizdosies, lai negaida!
Daba apturēs iebrukumu!
Krievija no valgiem atbrīvosies!
Brīdinājumu izteiks!

Spēlē lomu arī savējie!
Pasaules mamona spēlmaņi!
Viņiem ne Manas saknes!
Melns kronis virs viņiem!

Vēlēšanas notiks drīz!
Tauta Prezidentu izvēlēsies!
Nepaņemt Krieviju ar badu! 
Pasioaritāte Krievzemē - arguments!

Valstiskums - lūk Ideja!
Valsts un Tautas Ideja!
Krievija nenesīs zaudējumus,
Laikapstākļi Garā nokārtosies!

Lai sapņo savējie un sveši!
Krievijai verdzībā nebūt!
Viņu atbalstīs Dievi dzīvie:
Cilvēki ar Dievu radniecībā!

Nesaprast Krieviju ar prātu!
Viņa Dieva vadībā!
Krievijas ceļš nepavisam ne slaloms,
Bet Augšāmcelšanās rezultātā!

Paies dažas dienas!
Būs saprotams spēku salikums!
Tautai, protams, redzamāk!
Taču, saudzēšanu neviens neprasīja!

Pirmais solis martā noskaidrosies!
Krievijas Karogam jāpaceļas!
Jauna partija nepieciešama!
Krievzemes Augšāmcelšanās iespējama!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
14.03.18.

14.03.18. Quatrain "Choice"​

Everyone is waiting for choice!
Although the results are clear!
For the country- this is selection:
Wrong choice- is dangerous!

People dreams of "Tomorrow"!
Not about such a life, as it were before!
Human of mammon is hunted!
He will not get purer!

It can be seen, that applicants,
Can't anything for the country!
Something to change instead of rent,
Mammon will sink the country!

Money left the country!
Property is also another's!
The wound don't overcome in the Soul,
Generation is different now!

What the children will get?
Nothing to the children of the Nation!
For the rich- it has long been known,
But, they are not Nation, but a breed!

Darkness chooses the "best"!
For whom, Russia- isn't native land!
They have been serving to Darkness for a long time,
Creating an hour for the country!

The country is riddled with them!
Used to talk about the party
Today they have become different,
Have joined the rich charter!

What's the use for words of forgiveness!
If someone even will voice!
Suitable time for retribution will come,
Each will receive his own!

The government is also from the Darkness!
Souls are sold to the Devil, 
Basis of them are financial mess,
Darkness- is the main thing!

Russia needs changes!
Verification of the words of the Creator!
A change in behavior is expected,
And the reduction of the philistines!

At the border is an armada,
Opponents or aggressors!
Not yet sounded the team,
From the militant hawks!

America sleeps and sees!
There is no Russia on the map!
Plans to crush Russia,
In the Spring, more precisely, in March!

It will not work, don't wait!
Nature will stop invasion!
Russia will be free from strings!
Will express a warning!

Play a role also they own!
Players of the World mammon!
Their roots are not Mine!
The black crown above them!

Elections will be held soon!
The Nation will choose the President!
Don't take Russia by the sea!
Passionarity in Russia- is an argument!

State hold- is an Idea!
The Idea of the country and the Nation!
Russia will not suffer losses,
The weather will set in the Spirit!

Let them dream their own and other's!
Russia should not be in the slavery!
It will be supported by the living Gods:
People with God are related!

Don't understand Russia with the mind!
She is under the control of God!
The way of Russia is not at all slalom,
But resurrection in the end!

It will be several days!
Will understand the alignment of forces!
Of course, the nation knows better!
But, no one asked for mercy!

The first step will be cleared in March!
The flag of Russia must rise!
A New party is needed!
Resurrection of Russia is possible!

Amen
Father Absolute
14.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.03.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.03.2018.

Skatījumu skaits: 523 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: