Galvenie » 2020 » Aprīlis » 14 » Vēsts: 14.04.2020. Katrēns "Vadības Tiesības tikai Dievam"
18:36
Vēsts: 14.04.2020. Katrēns "Vadības Tiesības tikai Dievam"

14.04.2020 Катрен “Право управления только у Бога”

Правила игры установила власть!
Не советуясь с Создателем!
Разгораются людские страсти!
Понятно, что власть – предатели!

Тьма сегодня – половина Мира!
Все руководители «вместе»!
Не понимают, что нужна Вера?
Или нет им на Планете места!

Они диктуют людям условия!
Условия полного заточения!
Власть – это особенное сословие,
Все капиталисты, без исключения!

На поверхности договорённость!
Все «вместе» против народов,
Их присутствие – тоже условность,
Они – не люди, они – порода!

Выбраны были они Сатаной!
Они – представители Тьмы!
За Сатану будут стоять стеной,
Они – разработчики кутерьмы!

Всё ложь и ничего не сходится!
Ложь порождает ложь!
Людям это тяжело обходится,
Сами допустили такую сложность!

Люди страдают от непонимания,
Спокойная жизнь ушла в никуда,
Власть Надежду у людей отнимая,
Наступает сама на себя!

Есть планы Тьмы на сокращение!
Ей надо убрать миллиарды,
Не получит она Посвящение,
Скоро встретит она баррикады!

Люди терпят, но всему есть конец!
Послушание имеет пределы,
Погребальный для Тьмы Венец,
Хорошо уже виден её удел!

Есть Равновесие составляющих!
В системе есть и человечество!
Нет над людьми управляющих,
С Богом лишь будет Отечество!

Готов уже Росток Триединства!
Сила, утроенная Создателем!
Люди для Колеса Судьбы – спицы,
Русь будет Судьбы обладателем!

Колесо Судьбы – Колесо Канона!
Одно на всё человечество!
При быстром течении не бывает затона,
Нет народа, а есть – Отечество!

Право управления только у Бога!
Он делегировал это Своей части,
Не все поняли это в итоге,
Не все поняли своё Счастье!

Трудный процесс выбора!
Русь завершила успешно,
В противоположность другому отбору,
Всё получилось надёжно!

У Тьмы главные – кто в мамоне!
Мамона неинтересна Небу!
Кто не в мамоне, теперь в кордоне,
Скоро поймёте, кто – небыль!

Кризис провоцирует Тьма!
Выбор Судьбы за человеком!
Из огня, да в полымя!
Прошлого нет в Новом веке!

Собраны силы и есть Идея!
Главная Идея – Равновесие!
Два Знака «вместе» – Бога Затея,
Человеку пора всё взвесить!

Аминь.
Отец Абсолют.
14.04.2020

Vēsts: 14.04.2020. Katrēns "Vadības Tiesības tikai Dievam"

Spēles noteikumus izvirzīja vara!
Neprasot padomu Radītājam!
Iedegas cilvēku kaislības!
Saprotams, ka vara - nodevēji!

Tumsa šodien - puse Pasaules!
Visi vadītāji "kopā"!
Nesaprot, ka Ticība nepieciešama?
Vai uz Planētas viņiem vietas nav!

Viņi cilvēkiem apstākļus diktē!
Apstākļus pilnīgam ieslodzījumam!
Vara - tā īpaša kārta,
Visi kapitālisti, bez izņēmuma!

Virspusē vienošanās!
Visi "kopā" pret tautām,
Viņu klātbūtne - arī nosacītība,
Viņi - ne cilvēki, viņi - suga /порода/!

Viņi Sātana izraudzīti bija!
Viņi - Tumsas pārstāvji!
Par Sātanu stāvēs kā siena,
Viņi - kņadas izstrādātāji!

Viss meli un nekas nesaskan!
Meli rada melus!
Cilvēkiem to izturēt grūti,
Paši tādu sarežģījumu pieļāva!

Cilvēki no neizpratnes cieš,
Mierīga dzīve nekurienē aizgāja,
Vara cilvēkiem Cerību atņemot,
Uzkāpj pati uz sevis!

Ir Tumsas plāni samaziāšanai!
Viņai miljardus novākt vajag,
Nesaņems viņa Uzticēšanu /Посвящение/,
Drīz tā barikādes satiks!

Cilvēki cieš, taču visam ir beigas!
Paklausībai ir robeža,
Bēru Vainags priekš Tumsas,
Jau labi tā daļa redzama!

Ir sastāvdaļu Līdzsvars!
Sistēmā ir arī cilvēce!
Nav pār cilvēkiem valdošo,
Tikai ar Dievu Tēvzeme būs!

Gatavs jau Trīsvienības Asns!
Spēks, Radītāja trīskāršots!
Cilvēki Likteņa Ritenim - spices,
Krievzeme Likteņa īpašniece būs!

Likteņa Ritenis - Kanona Ritenis!
Viens uz visas cilvēces!
Pie ātra tecējuma līcis nemēdz būt,
Nav tautas, bet ir - Tēvzeme!

Vadības Tiesības tikai Dievam!
Viņš to Savai daļai deliģēja,
Ne visi to rezultātā saprata,
Ne visi savu Laimi saprata!

Izvēles process grūts!
Krievzeme īstenoja veiksmīgi,
Citai atlasei pretstats,
Izdevās viss droši!

Tumsai galvenie - kuri mamonā!
Debesīm mamons neinteresants!
Kurš ne mamonā, tagad kordonā,
Drīz sapratīsiet, kurš - neesība!

Krīzi Tumsa provocē!
Likteņa izvēle cilvēkam!
No vilka bēg, uz lāci krīt!
Jaunajā gadsimtā pagātnes nav!

Spēki savākti un Ideja ir!
Galvenā Ideja - Līdzsvars!
Divas Zīmes "kopā" - Dieva Ideja,
Cilvēkam laiks visu apsvērt!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
14.04.2020.

14.04.2020.Quatrain “Only God has the right to govern”

The rules of the game have established power!
Without seeking advice to the Creator!
Human passions flare up!
It is clear that power- are traitors!

Darkness today- is half of the World!
All leaders are “together”!
They don’t understand that Faith is needed?
Or there is no place for them on the Planet!

They dictate conditions to people!
Full imprisonment conditions!
Power- is a special estate
All capitalists, without exception!

On the surface is unity!
All “together” against the nations,
Their presence- is also a convention,
They- are not people, they- are a breed!

They were chosen by Satan!
They- are the representatives of Darkness!
They will stand behind Satan like a wall
They- are the developers of the mess!

All lies and nothing converges!
Lies give rise to lies!
It’s hard for people to withstand
Themselves admitted such complexity!

People suffer from misunderstanding
A calm life has gone nowhere
Power take away Hope for people
It comes on itself!

There are plans for Darkness for reduction!
She needs to take away billions
She will not receive Initiation,
Soon she will meet the barricades!

People endure, but there is an end to everything!
Obedience has limits
Funeral Crown for Darkness,
There is already visible a lot that part!

There is a Balance of components!
There is humanity in the system! too
No governing ones over the people
Only with God there will be the Fatherland!

Ready already the Sprout of Trinity!
Power tripled by the Creator!
People for the Wheel of Fate - spokes,
Russia will be the owner of Fate!

Wheel of Fate - Wheel of the Canon!
One for all of humanity!
With a fast flow, there is no backwater,
There is no nations, but there is- a Fatherland!

Only God has the right to rule!
He delegated this to His part,
Not everyone understood this in the end,
Not everyone understood their Happiness!

Difficult selection process!
Russia completed successfully,
In contrast to other selection,
Everything turned out reliably!

The main thing for Darkness- is who is in mammon!
Mammon is not interested for Heaven!
Who is not in mammon, now in cordon,
Soon you will understand who- is fiction!

The crisis is provoked by Darkness!
The choice of Fate is for human!
Out of the frying pan into the fire!
There is no past in the New Age!

The forces are gathered and there is an Idea!
Main Idea - Balance!
Two Signs of “Together” - God Idea,
It’s time for a human to weigh everything!

Amen.
Father Absolute.
04/14/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intutīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /14.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 14.04.2020.

Skatījumu skaits: 159 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: