Galvenie » 2017 » Novembris » 14 » Vēsts: 14.11.17. Katrēns "Dievs sāk runāt!" - *
16:42
Vēsts: 14.11.17. Katrēns "Dievs sāk runāt!" - *

Vēsts: 14.11.17. Katrēns "Dievs sāk runāt!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(AM) "Nākotne!" / *(AM) "Будущее!", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/am_nakotne/2014-04-28-1062 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=80 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

14.11.17 Катрен "Начинает Бог говорить!"………………………………………Quatrain "God begins to speak!"

Хочу подтвердить, что вы можете! ..........Gribu apstiprināt, ka jūs varat!.............I want to confirm that you can!
Подошли к управлению Сознанием, .......Nonācāt pie vadīšanas ar Apziņu,…....Came to management of Consciousness,
Но, что вы людям предложите, ...............Taču, ko jūs cilvēkiem piedāvāsiet,…...But, what you will offer to people,
Не имея контакт с Подсознанием? .........Neesot kontakta ar Zemapziņu?...........No having contact with Sub consciousness mind?

Переход в Новую мерность, ..................... Pāreja Jaunajā dimensijā,…………….The transition to New dimension,
Не только Мой промысел, ........................ Ne tikai Mana Nodomrīcība,…………..Not only My craft,
Необходима и Богу преданность, .............Nepieciešama arī uzticība Dievam,…..Devotion is also necessary to God,
И понимание Моего Замысла! ............ ..Un Mana Nodoma saprašana!...........And understanding of My Plan!

Я готовлю, очищая человечество, .............Es gatavoju, attīrot cilvēci,…………………..I am preparing, by purifying humanity,
К переходу на другие вибрации, ................Pārejai uz citām vibrācijām,………………...To the transition to other vibrations,
Очищение, это этап младенчества, ...........Attīrīšana, tas bērnības etaps,……………..Cleansing, this is the stage of infancy,
Мудрость включится для адаптации! ...Priekš adaptācijas Gudrība ieslēgsies!....Wisdom will turn on for adaptation!

Поймите, что вы Надежда Бога, .............Saprotiet, ka jūs Dieva Cerība,……….Understand that you are the Hope of God,
Переход Сознания коснётся всех, ..........Apziņas Pāreja skars visus,…………..The transition of Consciousness will touch everyone,
Ассистирование - ваша дорога, ..............Asistēšana - jūsu ceļš,…………………Assistance- your way,
Когда люди выбирают в Верх! .................Kad cilvēki izvēlas Augšup!.................When people chose to Top!

Планета похожа на госпиталь! .................Planēta līdzīga hospitālim!....................The planet is like a hospital!
Больных много - лекарство одно! .......Slimo daudz - zāles vienas!................There are many patients- one medicine!
Вам, действительно, всех жаль, ..............Jums, patiešām, visu žēl,………….……You, really, are all sorry,
Мамону бы точно в ведро! ........................Mamonam gan tieši spainī!....................For mammon would be exactly in a bucket!

Лекарство - Любовь безмерная! ...........Zāles - bezgalīga Mīlestība!.................Medicine- is immense Love!
Нужно доказать на себе это, .....................Uz sevis to pierādīt vajag,……………....It's necessary to prove this on yourself,
512 для людей будет мерой, .....................512 priekš cilvēkiem mērs būs,…….......512 is a measure for people,
На неверие наложите вето! .......................Veto neticībai uzliksiet!...........................Will put veto on the unbelief!

Вы не врачи, вы - Учителя Духа! ...........Jūs ne ārsti, jūs - Gara Skolotāji!...........You are not doctors, you- the Teachers of the Spirit!
Это только предназначение, ..................Tas tikai uzdevums,…………………...…This is only a destination,
Вознесение людей будет заслугой ....Cilvēku Augšupcelšana būs nopelns.Ascension of people will be a merit,
И подтверждение назначения! ............Un Uzdevuma apstiprinājums!............And confirmation of the destination!

512 - это не только цифра, ........................512 - tas ne tikai cipars,…………….…512- is not only number,
Это судьба, подтверждённая в Верхах, ...Tas liktenis, Augšienēs apstiprināts,….That fate, confirmed in the Top,
Это и подтверждение мифа, ..................Tas arī mīta apstiprinājums,………...This is also confirmation of the myth,
Что люди рождены на Небесах! ............Ka cilvēki Debesīs dzimuši!..............That people are born in the Heaven!

Все люди и все народы, ............................Visi cilvēki un visas tautas,……………..All people and all nations,
Есть производные одного Бога, ................Ir viena Dieva ražojums,……………......There are derivatives of one God,
Есть Великая Духа пирамида, ..................Ir Lielā Gara piramīda,…………………..There is a Great Spirit pyramid,
Где на Вершине люди-Боги! ..................Kur Virsotnē cilvēki-Dievi!...................Where on the Top are people-Gods!

Уже не люди в понимании Пятой, ............Jau ne cilvēki Piektās izpratnē,………..No longer people in the understanding of Fifth,
А творящие себя и Мир вместе, ...............Bet sevi un Pasauli radoši kopā,………But created themselves and World together
Единой цивилизации - Шестой, .................Vienas civilizācijas - Sestās,…………..United civilization- Sixth,
Формирующейся опять в том же месте!.Tanī pašā vietā formējošās atkal!....Formed again in the same place!

Возвращается Начало Начал! ...............Atgriežas Sākumu Sākums!.............Returns the Beginning of Beginning!
Русь согласилась стать Первой, .........Krievzeme piekrita kļūt Pirmā,…..….Russia agreed to become First,

Обозначается для народов причал, ........Priekš tautām piestātne iezīmējas,…...The pier denoted for the nations,
И путь к Богу определён верный! ............Un ceļš pie Dieva noteikts uzticams!....And the way to the God is determined the right one!

Я получил Согласие России! ..................Es saņēmu Krievijas Piekrišanu!.......I received the consent of Russia!
Теперь Плотный план вторичен! ...........Blīvais plāns tagad otrais!..................Now the Dense plan is secondary!
Она согласилась со своей Миссией, .....Viņa piekrita savai Misijai,……………She agreed with her Mission,
Центр человечества - Первичен! ............Centrs cilvēcei - Pirmais!....................Center of humanity- Primary!

Плотный план - отражение Света! ...........Blīvais plāns - Gaismas atspoguļojums!..The dense plan- is reflection of Light!
Если решено на Небе, .............................Ja Debesīs lemts, …………………….....If it is decided in the Heaven,
Переход всех людей вместе, ....................Visu cilvēku Pāreja kopā,………………...The transition of all people together,
Откроется Вечная небыль! ........................Atvērsies Mūžīgā neesība!......................Eternal fiction will open!

Теперь неважно мнение власти, .........Nav svarīgs varas viedoklis tagad,….Now it doesn't matter the opinion of authorities,
Всё это - отражение прошлого, ............Viss tas - pagātnes atspoguļojums,...All this- is reflection of the past,

Сознание поднимается, уходят напасти,.Apziņa paceļas, aiziet nelaimes,……….Consciousness rises, an accident leave,
Изменение облика теперь возможно! .....Tagad ārienes izmaiņas iespējamas!......Changes of appearance now are possible!

Начинается трансмутация! .......................Sākas transmutācija!...............................The transmutation begins!
Небо не может ждать случая, ...................Debesis nevar gaidīt gadījumu,………....The Heaven can't wait for occasion,
Отменяется эксплуатация,.........................Tiek atcelta ekspluatācija,…………….....The operation is canceled,
Преображение воочию! .............................Pārveidošana vispirms!............................First transfiguration!

Революция, но только в кавычках! ......Revolūcija, bet tikai pēdiņās!...............Revolution, but only in quotes!
Люди не в состоянии сотворить, ..........Cilvēki nav spējīgi radīt,…………….....People can't create,

Для людей всё непривычно, ......................Cilvēkiem viss nepierasts,……………….For people everything is unusual,
Они начинают себя творить! ......................Viņi sāk sevi radīt!...................................They begin to create themselves!

Творить, значит, менять Сознание, .....Radīt, tātad, mainīt Apziņu,………To create, therefore, to change Consciousness,
Понимая, что всё в руках Бога, ............Saprotot, ka viss Dieva rokās, …..Realizing, that everything is in hands of God,

Приходит внутри Осознание, ...................Atnāk iekšējā apzināšanās,………...Comes within awareness,
Все люди - часть Одного Бога! .................Visi cilvēki - Viena Dieva daļa!..........All people- are part of One God!

Оболочка перестаёт удерживать, ...........Pārstāj apvalks noturēt,………….The shell ceases to hold,
Способность Сотворчества с Богом, .....Līdzjaunrades spējas ar Dievu,....Ability of co-creation with God,
Она перестаёт быть мерой, .....................Tas pārstāj būt mērs,……………...It ceases to be a measure,
Сознание должно быть в Облике Бога! .Apziņai jābūt Dieva Sejā!..............Consciousness must be in the Image of God!

Что бы ни говорили люди, ..........................Lai ko teiktu cilvēki,………………....Whatever people will say,
Но эволюцию не остановить! .....................Taču evolūciju neapturēt!.................But evolution can't be stopped!
Сегодня только прелюдия, .........................Šodien tikai prelūdija,………………..Today, only a prelude,
Начинает с вами Бог говорить! ..................Ar jums runāt sāk Dievs!...................God starts talking to you!

Аминь. ..........................................................Āmen…………………………………...Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts………………………….Father Absolute
14.11.17 ........................................................14.11.17………………………………..14.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 16.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.11.2017., papildināts angļu valodā 16.11.2017.

Skatījumu skaits: 564 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: