Galvenie » 2018 » Februāris » 15 » Vēsts: 15.02.18. Katrēns "Nācijas veselība"
16:34
Vēsts: 15.02.18. Katrēns "Nācijas veselība"

15.02.18 Катрен ​​"Здоровая нация"​

Болеет человек, болеет народ!
Всё зависит от глубины погружения!
Для выздоровления есть повод:
Продолжение поколения!

Все болезни «от нервов»!
Известная в народе истина!
Нездоровый Дух - причина первая!
Внутренняя пустота воистину!

Болеет человек - проблема семьи,
Болеет народ - проблема общая!
Это куда ни возьми,
Проблема человечества вялотекущая!

Казалось бы проблема единая!
Но, влияние болезни разное,
Необходимо мост передвинуть,
От человека к народу - это важно!

Болезнь людей - несовершенство!
Метастазы - ложь и мамона!
Всё это, как зараза шествует,
Переходя через кордон к кордону!

Человечество больно серьёзно!
Трудно найти лекарство!
Летальный исход возможен,
Болезнь проникает в Пространство!

Врача для людей не найти!
Болезнь развивается тысячи лет!
Люди к Вере должны прийти,
Это от Бога - лучший Совет!

Но, к «телу» ближе всего религии!
Их опыт тысячелетий,
Елеем ложь и неверие разлиты,
«Лечение» без изменений!

Люди созданы по подобию,
Лечить может только Творец!
Однако, людям много удобнее,
Заходить не к Богу, а во лжи дворец!

Всякий, кто очень хочет,
От хвори найти лечение,
Вылечить сам себя может,
Вера - обеспечение!

Вера - лучше любой таблетки,
Главное лечение для Души!
Поверьте, жизнь не рулетка,
А Духовный полёт в выши!

Единый рецепт - равенство!
Гарантирует здоровье народа,
Единой цели главенство,
Здоровое продолжение Рода!

Нужно ещё понимание,
Что люди - производная Бога!
Всё это есть основание,
Найти Единую для народа дорогу!

Болезни скорее от Духа!
Народ отличает высота цели!
Не должно быть в Душе разрухи,
Такой народ обойдёт все мели!

У здорового Духа не бывает болезней,
Не подходит даже словосочетание!
Здоровый народ - это созвездие!
Воплощение всех мечтаний!

Больная клетка блокируется здоровой!
Это защитная на болезнь реакция,
Человек в Духе здоровый!
Гарантия и здоровой нации!

Аминь.
Отец Абсолют.

15.02.18

Vēsts: 15.02.18. Katrēns "Nācijas veselība"

Slimo cilvēks, slimo tauta!
Viss no iegremdēšanās dziļuma atkarīgs!
Priekš izveseļošanās iemesls ir:
Paaudzes turpinājums!

Visas slimības "no nerviem"!
Tautā zināma patiesība!
Nevesels Gars - pirmais iemesls!
Iekšējais tukšums īstens!

Slimo cilvēks - ģimenes problēma,
Slimo tauta - problēma kopējā!
Lai kā to ņemtu,
Laiski tekoša cilvēces problēma!

Problēma šķietami vienīgā!
Taču, slimības ietekme dažāda,
Tiltu pārbīdīt nepieciešams,
No cilvēka uz tautu - tas svarīgi!

Cilvēku slimība - nepilnība!
Metastāzes - meli un mamons!
Viss tas, kā infekcija soļo,
Pārejot caur kordonu uz kordonu!

Cilvēce nopietni slima!
Zāles atrast grūti!
Letāls iznākums iespējams,
Slimība Telpā ielavās!

Ārstu priekš cilvēkiem neatrast!
Tūkstošiem gadu slimība attīstās!
Cilvēkiem pie ticības jānonāk,
No Dieva tas - Padoms labākais!

Taču, "ķermenim" vistuvāk reliģijas!
Viņu pieredze tūkstošgadu,
Ar balzāmu meli un neticība pārlieti,
"Ārstēšana" bez izmaiņām!

Cilvēki pēc līdzības radīti,
Ārstēt var tikai Radītājs!
Tomēr, cilvēkiem daudz ērtāk,
Ne pie Dieva ieiet, bet melu pilī!

Ikviens, kurš ļoti grib,
No sasirguma ārstēšanu atrast,
Izārstēt pats sevi var,
Ticība - nodrošinājums!

Ticība - labāka par jebkuru tableti,
Priekš Dvēseles ārstēšana galvenā!
Ticiet, dzīve ne rulete,
Bet Garīgais lidojums augstumos!

Vienīgā recepte - vienlīdzība!
Garantē tautas veselību,
Viena mērķa virskundzība,
Dzimtas veselīgs turpinājums!

Vēl saprašana vajadzīga,
Ka cilvēki - Dieva atvasinājums!
Viss tas ir pamatojums,
Atrast priekš tautas Vienotu ceļu!

Slimības visdrīzāk no Gara!
Tautu atšķir mērķa augstums!
Dvēselē nevar būt sabrukuma,
Tāda tauta visus sēkļus apies!

Veselam Garam slimību nav,
Pat vārdu salikums nepiestāv!
Vesela tauta - tas zvaigznājs!
Visu sapņu iemiesojums!

Slima šūna veselo bloķē!
Tā aizsardzības reakcija pret slimību,
Garā cilvēks vesels!
Garantija arī nācijas veselībai!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
15.02.18.

15.02.18. Quatrain "Healthy of Nation"

The human is ill, the nation is ill!
It all depends on the depth of the dive!
There is an occasion for recovery:
Continuation of the generation!

All diseases "from nerves"!
In the nation known truth!
Unhealthy Spirit- the first reason!
The inner emptiness is truly!

The human is sick- the problems of family,
The nation is ill- the problem is common!
However you take it,
The problem of humanity is sluggish!

It would seem that the problem is only one!
But, the effect of the disease is different,
It's necessary to move the bridge,
From human to nation- this is important!

Disease of people- imperfection!
Metastases- are lies and mammon!
All this, as infection marches,
Passing through the cordon to the cordon!

Humanity is seriously hurt!
It's hard to find a medicine!
A lethal outcome is possible,
The disease penetrates into the Space!

Don't find a doctor for people!
The disease develops for thousands of years!
People should come to Faith,
This is from God- the best advice!

But, to the "body" is closer religion!
Their experience of the Millennium,
With balsam falsehood and unbelief is poured,
"Treatment' is unchanged!

People are created by similarity,
Only the Creator can heal!
However, for people are much more comfortable,
Don't go to God, but in the palace of lie!

Anyone, who really wants,
From disease to find a cure,
He can cure himself,
Faith- is the provision!

Faith- is better than any pill,
The main treatment for the Soul!
Believe Me, life is not roulette,
But Spiritual flight in the sky!

The only recipe- is similarity!
It assures the health of the nation,
The supremacy of one purpose,
Healthy continuation of the family!

There need more understanding,
That people- are derivative of God!
All this is the basis,
Find the United road for nation!

Disease sooner from Spirit!
The height of target distinguishes the nation!
There should be no ruin in the Soul,
Such nation will bypass all banks of rivers!

A healthy Spirit doesn't have disease,
Not even a phrase is suitable!
A healthy nation- is a constellation!
The embodiment of all dreams!

The sick cell is blocked the healthy one!
This is a defensive reaction to the disease,
Human is healthy in the Spirit!
Guarantee also to healthy of nation!

Amen
Father Absolute
15.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.02.2018.

Skatījumu skaits: 585 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: