Galvenie » 2018 » Marts » 15 » Vēsts: 15.03.18. Katrēns "Krievijas Pavasaris"
13:36
Vēsts: 15.03.18. Katrēns "Krievijas Pavasaris"

15.03.18 Катрен "Весна России"​ ​​

Чем больше успехов,
Тем больше врагов!
Эта Истина не для потехи!
Это Мир - сегодня таков!

Россия всегда вызывала,
Зависть и злость!
Вспомните историю Англии!
Только при Черчилле малость!

Россия помогала всем!
И большим, и малым!
Многие забыли совсем,
Что Россия долги списала!

Сегодня, все под дудку,
И под Американский гимн,
Малые очень прытко,
Демократии одели Нимб!

Демократия в основе - Совесть!
Добро нельзя забывать!
Из России сегодня Весть:
Мировой войны не бывать!

Агрессоры забыли о Боге!
Особенно, о возмездии!
Россия - это дорога к Богу!
И что Святая Русь - Созвездие!

Людям не изменить ход Истории!
Всё записано в Книге Судеб!
Поменяется Англии акватория!
Не будет Английских тем!

Америка сгорит в вулкане!
Нельзя нападать на Россию!
Мамона для Америки - капкан!
А у России - Святая Миссия!

Европа слышать не хочет!
Что Бог управляет Россией,
Россия многое может!
Нет от мамоны зависимости!

Ведёт Её в даль - Создатель!
Внутри есть предатели Родины!
Прикрываются религией обыватели,
Собой, создавая для страны годину!

Но, короток век врагов!
Мамона для людей не прикрытие!
Вокруг России много ветров,
Сама Она - это Бога открытие!

Сегодня все - против!
Кусают за что попало!
Слышится один мотив:
У России не будет Начала!

Но, в Истории есть Россия!
Многие Империи пали в прах!
Управление Русью - Бога Миссия,
У агрессоров только замах!

Замах есть, но нет действия!
Страх затмевает память!
Тьма предлагает содействие!
Но, не многие желают начать!

Начать, значит, сложить головы!
Нападающий не остаётся на карте,
Страшно разделить и поровну,
Не сходится ничего в Марте!

Но, в Марте - игра России!
Нет противника равного!
Бог поддержит Её Миссию,
Россия пройдёт Переход плавно!

Что толку греметь оружием!
Оно стреляет в обе стороны!
Враждебное падёт окружение,
Главное, падёт мамона!

Сегодня Великий промысел!
Не понятный никому в Мире!
Народ понимает его смысл,
Россия - Посол перемирия!

Весна, станет Весной России!
Глобальное изменение!
Откроется Миру Её Миссия!
От России пойдёт Возрождение!

Аминь.
Отец Абсолют.

15.03.18

 

Vēsts: 15.03.18. Katrēns "Krievijas Pavasaris"

Jo vairāk panākumu,
Jo vairāk ienaidnieku!
Tā Patiesība ne priekš jokiem!
Tā Pasaule - tāda šodien!

Krievija vienmēr modināja,
Skaudību un niknumu!
Atceraties Anglijas vēsturi!
Tikai pie Čerčila mazliet!

Krievija visiem palīdzēja!
Gan lieliem, gan maziem!
Daudzi aizmirsa pavisam,
Ka Krievija parādus norakstīja!

Šodien, visi zem stabules,
Un zem Amerikāņu himnas,
Mazie ļoti ņipri,
Demokrātijas Nimbu uzģērba! 

Demokrātija pamatā - Sirdsapziņa!
Labestību aizmirst nedrīkst!
No Krievijas šodien Vēsts:
Pasaules karam nebūt!

Agresori par Dievu aizmirsa!
Sevišķi, par atriebību!
Krievija - tas ceļš pie Dieva!
Un Svētā Krievzeme - Zvaigznājs!

Cilvēkiem neizmainīt Vēstures gaitu!
Viss Likteņu Grāmatā ierakstīts!
Izmainīsies Anglijas akvatorija!
Anglisko tēmu nebūs!

Amērika vulkānā sadegs!
Nedrīkst Krievijai uzbrukt!
Mamons priekš Amērikas - lamatas!
Bet Krievijai - Svētā Misija!

Eiropa dzirdēt negrib!
Ka Dievs vada Krieviju,
Krievija daudz ko var!
Nav no mamona atkarības!

Viņu ved tālēs- Radītājs!
Iekšienē ir Dzimtenes nodevēji!
Ar reliģiju piesedzas mietpilsoņi,
Ar sevi, priekš valsts derīgumu radot!

Taču, īss mūžs naidniekiem!
Mamons priekš cilvēkiem ne aizsegs!
Krievijai apkārt daudz vēju,
Pati Viņa - Dieva atklājums!

Šodien visi - pret!
Kož kur pagadās!
Viens motīvs dzirdams:
Krievijai nebūs Sākuma! 

Taču, Krievija Vēsturē ir!
Daudzas Impērijas krita pīšļos!
Krievzemes vadība - Dieva Misija,
Agresoriem tikai atvēziens!

Atvēziens ir, bet darbības nav!
Bailes aptumšo atmiņu!
Tumsa piedāvā atbalstu!
Taču, ne daudzi vēlas sākt!

Sākt, tātad, nolikt galvas!
Uzbrūkošais uz kartes nepaliks,
Bailes arī izdalīt līdzīgi,
Nesanāks Martā nekas!

Taču, Martā - Krievijas spēle!
Nav pretinieka vienlīdzīga!
Dievs Viņas Misiju atbalstīs,
Krievija Pāreju izies plūstoši! 

Kāda jēga eroču dārdiem!
Uz abām pusēm tie šauj!
Naidīgā apkārtne kritīs,
Galvenais, mamons kritīs!

Šodien Dižena domrīcība!
Nesaprotama nevienam Pasaulē!
Tauta tās jēgu saprot,
Krievija - pamiera Vēstnieks!

Pavasaris, kļūs Krievijas Pavasaris!
Globālas izmaiņas!
Pasaulei Viņas Misija atklāsies!
No Krievijas Atdzimšana ies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
15.03.18.

15.03.18. Quatrain "The Spring of Russia"​

The more success,
The more enemies!
This Truth is not for fun!
This is the World- today is!

Russia has always called,
Envy and anger!
Remember the history of England!
Only at Churchill a little!

Russia helped everyone!
And big ones, and small ones!
Many have completely forgotten,
That Russia has written off debts!

Today, all under the tune,
And under the American anthem,
Small very quickly,
Wearing Democracy Nimbus!

Democracy is based- on Conscience!
Can't forget it!
From Russia today the Message:
World war doesn't happen!

The aggressors forgot about God!
Especially, about retribution!
Russia- is the road to God!
And Holy Russia- is the Constellation!

People can't change the course of history!
Everything is written in the Book of Fate!
Will change the water area of England!
There will not be English themes!

America will burn in a volcano!
Can't attack to Russia! 
Mammon for America- a trap!
But Russia- a Holy Mission!

Europe doesn't want to hear!
That God rules Russia,
Russia can do many things!
No dependence on mammon!

She leads far away- the Creator!
Inside there are traitors of the Motherland!
Philistines cover with religions,
With himself, creating for the country an hour!

But, a short century for enemies!
Mammon is not a cover for people!
There are many wind around Russia,
She by herself- God's discovery!

Today everything- is against it!
They bite for nothing!
One motive is heard:
Russia will not have the Beginning!

But, there is Russia in History!
Many Empires fell to ashes!
Management of Russia- God's Mission,
The aggressors only swing!

There are swings, but there is no action!
Fear dwarfs memory!
Darkness offers assistance!
But, not many want to start!

To begin, means, to lay down heads!
The attacker doesn't remain on the map,
It's frightening to divide and equally,
Nothing converges in March!

But, in March- game of Russia!
There is no equal opponent!
God will support Her Mission,
Russia will pass Transition smoothly!

What's the use of gun rattling!
It shoots both ways!
The hostile environment will fall,
The main thing, that mammon will fall!

Today is the Great thought action!
Not understandable to anyone in the World!
The World understand its meaning,
Russia- Ambassador of the armistice!

Spring, will be the Spring of Russia!
Global changes!
Her Mission will open to the World!
From Russia will go Renaissance!

Amen
Father Absolute
15.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.03.2018.

Skatījumu skaits: 494 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: