Galvenie » 2020 » Aprīlis » 15 » Vēsts: 15.04.2020. Katrēns "Ja ne ar Dievu, tad Apziņas nav"
20:38
Vēsts: 15.04.2020. Katrēns "Ja ne ar Dievu, tad Apziņas nav"

15.04.2020 Катрен “Если не с Богом, то нет Сознания”

Спящий народ, всегда спящий!
Верит тому, что не надо!
Смирился он на режим – сидящий!
Глупости людской – сегодня парад!

Сломали Союз и разграбили!
Бывшие члены Партии!
Свободу никогда не славили,
Теперь Свобода в руках у Гвардии!

Пассивность и раздражение!
Общей тюрьмы не было никогда!
Прекращено любое движение,
Тьма сгустилась, и кажется – нет конца!

Смирились: а что делать?
Сидите, думать не надо!
Придётся Богу всех переделать,
Активную подобрать «бригаду»!

Мир молится господу Иисусу Христу?
Религия прошлых тысячелетий!
Люди, словно привязанные к Кресту,
В головах никаких предложений!

Если люди – подобие, то есть путь!
Богом давно, написанный,
Но пока в головах людей – муть,
Люди – с Планеты списаны!

Вас перед этим, согнали в дома,
Как не нужный никому балласт!
Конечно, это проделки Диавола,
Но вы сами сделали из себя пласт!

Пласт, который не нужен Богу!
Поверьте, и Сатане тоже!
Планете придётся подвести итоги,
Изменить ситуацию только Творец может!

Людям пора вспомнить и о подобии!
Нельзя забывать самого человека!
Если этого нет – готовьте надгробие,
Значит, подходит уже Конец Света!

Коронавирус – не событие, а «подарок»!
Сценарий написан очень давно,
Свечи давно превратились в огарок,
Уже не жизнь, а кривое кино!

Пресса усиленно нагнетает психоз!
Жизнь – началась по пропускам!
Национальный спешит паровоз,
К социальным низам!

Кто-то сопротивляется,
Большинство же – смирилось!
Для власти – пусть не определяется,
Человек со своим положением в Мире!

Ушедший от Бога – теряет себя!
Без Бога – уже нет Человека!
Для Человека только к Богу стезя,
Так было ещё от Начала века!

Религии насаждались насильно!
От поколения к поколению!
Для этого была применена сила,
Было властное на это решение!

Русь ушла от своих Истоков!
Веды теперь – уже не религия!
Вместо Бога к Христу идут потоки,
Крепкие на людях вериги!

Если не с Богом, то нет Сознания!
Сознание – это с Богом «Вместе»!
Философия Тьмы замутила Знания,
Нет на Планете для Истины места!

Кто повернулся к Создателю,
Сделал первый шаг к Вере!
Не должно быть на Руси обывателей!
Для обывателя – ложь мера!

Сегодня всё равно придётся,
На границе Эпох сделать выбор!
Поверьте, жизнь трагедией обернётся,
Если неправильный был отбор!

Аминь.
Отец Абсолют.
15.04.2020

Vēsts: 15.04.2020. Katrēns "Ja ne ar Dievu, tad Apziņas nav"

Guloša tauta, vienmēr guloša!
Tic tam, ko nevajag!
Samierinājās viņa ar režīmu - sēdošais!
Cilvēciskai muļķībai - parāde šodien!

Salauza Savienību un izlaupīja!
Partijas bijušie locekļi
Brīvību neslavēja nekad,
Brīvība Gvardes rokās tagad!

Pasivitāte un dusmas!
Kopējā cietuma nebija nekad!
Pārtraukta kustība jebkura,
Tumsa sabiezēja un šķiet - gala nav!

Samierinājās: bet ko darīt?
Sēdiet, domāt nevajag!
Dievam visus pārtaisīt nāksies,
Aktīvu "brigādi" izraudzīties!

Pasaule lūdzas kungu Jēzu Kristu?
Pagājušo tūstošgadu reliģija!
Cilvēki, itin kā piesieti pie Krusta,
Galvās priekšlikumu nekādu!

Ja cilvēki - līdzība, tad ceļš ir!
Dieva sen, uzrakstītais,
Taču kamēr cilvēkiem galvās - duļķes,
Cilvēki - no Planētas norakstīti!

Pirms tā jūs, mājās iedzina,
Kā nevienam nevajadzīgu balastu!
Protams, Nelabā stiķi tie, 
Bet jūs no sevis slāni izveidojāt paši!

Slānis, kāds Dievam nav vajadzīgs!
Ticiet, un Sātanam arī!
Planētai rezultātus apkopot nāksies,
Izmainīt situāciju tikai Radītājs var!

Cilvēkiem laiks arī par līdzību atcerēties!
Nedrīst aizmirst pašu cilvēku!
Ja tā nav - gatavojiet kapakmeni,
Tātad, jau tuvojas Pasaules Gals!

Koronavīruss - ne notikums, bet "dāvana"!
Scenārijs ļoti sen uzrakstīts,
Sveces jau sen pārvērtās galiņos,
Ne dzīve jau, bet kino greizs!

Prese pastiprināti psihozi uzkurina!
Dzīve - pēc caurlaidēm sākās!
Nacionālā lokomotīve steidz,
Pie sociālām apakšām!

Kāds pretojas,
Vairāukms jau - samierinājās!
Priekš varas - lai netiek skaidrībā,
Cilvēks ar savu stāvokli Pasaulē!

No Dieva aizgājušais - zaudē sevi!
Bez Dieva - Cilvēka jau nav!
Priekš Cilvēka taka tikai pie Dieva,
Tā vēl gadsimta Sākumā bija!

Reliģijas ar varu ieviesās!
No paaudzes uz paaudzi!
Prieš tā bija spēks izmantots,
Valdonīgs lēmums bija uz to!

Krievzeme aizgāja no savām Sākotnēm!
Vēdas tagad - jau ne reliģija!
Dieva vietā pie Kristus iet plūsmas,
Spēcīgas važas uz cilvēkiem! 

Ja ne ar Dievu, tad Apziņas nav!
Apziņa - tas "Kopā" ar Dievu!
Tumsas filozofija Zināšanas saduļķoja,
Priekš Patiesības uz Planētas vietas nav!

Kurš uz Radītāju pagriezās,
Pirmo soli Ticībā spēra!
Nav Krievzemē mietpilsoņiem jābūt!
Mietpilsonim - meli ir mērs!

Šodien vienalga nāksies ,
Uz Ēru robežas izvēli veikt!
Ticiet, dzīve traģēdijā pārvērtīsies,
Ja atlase nepareiza bija!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
15.04.2020.

15.04.20.Quatrain “If not with God, then there is no Consciousness”

Sleeping nation, always sleeping!
Believes that what is not necessary!
it put up with the regime – sitting one!
Human nonsense - today’s parade!

Broke the Union and plundered!
Former Party members!
Freedom has never been praised
Now Freedom is in the hands of the Guard!

Passivity and irritation!
There was never a common prison!
Stopped any movement
The darkness has thickened, and it seems - there is no end!

Resigned: but what to do?
Sit, do not need to think!
God will have to redo all
Active "team" to pick up!

Does the World pray to the Lord Jesus Christ?
Religion of past millennia!
People as if attached to the Cross
No suggestions in the heads!

If people- are likeness, then there is a way!
God long written
But while in the minds of people - dregs,
People - deducted from the Planet!

Before that, they drove you at home,
Like nobody needs ballast!
Of course, these are the tricks of the Devil,
But you made a layer of yourself by yourself

A layer that God does not need!
Believe me, and Satan too!
The Planet will have to sum up results,
Only the Creator can change the situation!

It’s time for people to remember abut similarity!
We must not forget the man himself!
If it’s not- prepare a tombstone,
So, the End of the World is already coming!

Coronavirus- is not an event, but a “gift”!
The script was written a very long time ago,
Candles have long turned into a cinder,
Already not life, but a crooked movie!

The press intensifies psychosis!
Life - started by passes!
National steam train hurries
To the social lower classes!

Someone is resisting
Most already- resigned!
For the authorities - let it not be determined,
A human with his position in the World!

Gone from God - loses himself!
Without God- there is no longer human!
For human, a path is only to God
So it was from the beginning of the century!

Religions were imposed by force!
From generation to generation!
For this, force was used,
It was domineering for this decision!

Russia has left her Origins!
The Vedas are now- no longer a religion!
Instead of God, streams go to Christ,
Strong belts on the people!

If not with God, then there is no Consciousness!
Consciousness- is “Together” with God!
The Philosophy of Darkness has muddied Knowledge,
There is no place on the Planet for Truth!

Who turned to the Creator
He took the first step to Faith!
There should be no philistines in Russia!
For the philistine - a lie is measure!

Today, anyway have to
On the border of Epoch make a choice!
Believe me, life will turn into a tragedy,
If the selection was wrong!

Amen.
Father Absolute.
04/15/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 15.04.2020. 

Skatījumu skaits: 163 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: