Galvenie » 2017 » Jūnijs » 15 » Vēsts: 15.06.17. Katrēns "Rudens - ražas novākšana" - *
15:12
Vēsts: 15.06.17. Katrēns "Rudens - ražas novākšana" - *

Vēsts: 15.06.17. Katrēns "Rudens - ražas novākšana" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Mēs apstājamies." / *(Н) "Мы останавливаемся")
(-** : Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

15.06.17 Катрен "Осень - сбор урожая"………………………………………Quatrain "Autumn- is harvesting"

Обращение нужно Богу! ................ .....Uzruna nepieciešama Dievam!...........Appeal is necessary to God!
Не в виде очередной просьбы, ......Ne kārtējā lūguma veidā,……….…..Not in the form of another request,
А как подтверждение дороги, ..............Bet kā ceļa apstiprinājums,…………...But, as a confirmation of the road
И как проявления Любви! ....................Un kā Mīlestības izpausme!................And as manifestation of the Love!

Подтверждение, что Я в вас! ..............Apstiprinājums, ka Es jūsos!.................Confirmation, that I am in you!
В каждом отдельно и вместе! .............Katrā atsevišķi un kopā!........................In each separately and together!
Пополняю Любовью запас, .................Ar Mīlestību rezerves papildinu,……….I fill up the reserve with Love,
Жизни энергии повсеместно! ..............Dzīvības enerģiju visās vietās!.............The energy of life is everywhere!

Неважно, где вы находитесь, ..............Nav svarīgi, kur jūs atrodaties,…………Doesn't matter, where are you,
Бог сконцентрирован в каждом!.....Dievs koncentrēts katrā!....................God is concentrated in everyone!
Без Веры ничего не сходится, .............Bez Ticības nekas nesanāk,……….…..Without Faith nothing converges,
Это для понимания важно! ..................Priekš saprašanas tas svarīgi!.............This is important for understanding!

Во всём необходима Вера! ..................Visur Ticība nepieciešama!..................Faith is needed everywhere!
Плохого Бог не желает! ....................Dievs sliktu nevēl!.............................God doesn't wish a bad!
Это пошло ещё с Ведов, .....................Tas vēl no Vēdām zināms,……………..This coming till from Veda,
На Тьме, СВЕТ выживает! ...................Tumsā, GAISMA izdzīvo!......................In Darkness, LIGHT survives!

Помните, что вы часть Создателя! .......Atceraties, ka jūs daļa Radītāja!...........Remember, that you are part of Creator!
По Сценарию люди и Бог - вместе! .....Pēc Scenārija cilvēki un Dievs - kopā!..By Scenario people and God- together!
Люди развиваются сознательно, .........Cilvēki apzināti attīstās,…………………People develop consciously,
Чтобы подтвердить это «ВМЕСТЕ»! .Lai apstiprinātu to "KOPĀ"!............To confirm this "TOGETHER"!

Конечно, всё не так просто! .................Protams, viss ne tik vienkārši!...............Of course, all is not so simple!
Проявленный план - мгновение! .........Izpaustais plāns - mirklis!......................The manifested plan- a moment!
Но, ячейка Небес - место, ...................Taču, Debesu šūniņa - vieta,……………But the cell of Heaven- a place,
Которое, определяется поведением! ..Kādu, nosaka uzvedība!........................Which is determined by the behavior!

За каждым уже нить Сценария! ......Aiz katra jau Scenārija valdziņš!........Behind everyone is already a thread of Scenarion!
Поверьте, роли расписаны! .................Ticiet, lomas uzrakstītas!.......................Believe Me, the roles are painted!
Отнеситесь к этому с пониманием, .....Izturaties pret to ar sapratni,…………...Treat this with understanding,
В Книге судеб написано! ..................Likteņu Grāmatā ierakstīts!................In the Book of Fates it is written!

Написано, что страна с Севера! ......Ierakstīts, ka valsts no Ziemeļiem!...It's written, that the country is from the North!
А, точнее, Россия Великая! ..............Bet, precīzāk, Lielā Krievija!...............But, more precisely, a Great Russia!

Раскинется по Планете веером, ..........Izvietosies pa Planētu vēdekļveidīgi,…..Will sprawl on the Planet as a fan
Не будет больше - безликой! ...............Nebūs vairs - bezsejas!..........................There will be no more- faceless!

Рвётся России сердце! ........................Krievijai sirds raujas!...............................Russia's heart is fading!
На свободу оно пробивается! .............Uz brīvību viņa tiecas!............................To freedom she breaks through!
Россия - последняя дверца, ............Krievija - pēdējās durvis,……………...Russia- is the last door,
То, чего Бог добивается! .................Tam, ko Dievs vēlas panākt!...............That, for what God is seeking!

Удивительно, что не все рядом! .........Dīvaini, ka ne visi līdzās!........................Strange, that not all are near!
Проще поклониться религии! .............Vienkāršāk reliģijai klanīties!...................It's easier to worship religion!
В России уже есть отряд, ................Krievijā ir jau vienība,………………..…In Russia there is already a detachment.
Спасающий Мир от погибели! .......Glābjoša Pasauli no bojā ejas!...........Saving the World from perdition!

Это отряд не просто! ..........................Tā vienība ne vienkārši!..........................This squad is not easy!
Название: Частица Создателя! ......Nosaukums: Radītāja Daļiņa!..............Title: Part of Creator!
Определено точное место, .................Noteikta precīza vieta,………………...….The precise place is determined,
Где люди и Бог, без обывателей! ........Kur cilvēki un Dievs, bez mietpilsoņiem!..Where people and God without philistines!

В это сложное для всех время, ..........Šajā laikā priekš visiem sarežģītajā,…….At this difficult time for everyone,
Оплотом Мира встаёт Россия! ............Pasaules atbalstam ceļas Krievija!..........Russia is a pillar of peace!
Служение Богу совсем не бремя, .......Kalpošana Dievam nepavisam ne slogs,..Service to God is not at all a burden,
А, - историческая миссия! ...................Bet - misija vēsturiska!............................But- historical mission!

Новая мерность не придёт сразу, ......Jaunā dimensija neatnāks tūliņ,………….The new dimension will not come at once,
На всю территорию Мира, ..................Uz Pasaules teritorijas visas,…………….On the whole territory of the World
Россия Миру покажет, ......................Krievija Pasaulei parādīs,……………....Russia will show to the World,
Что Равенство всех сплотило! .......Ka Vienlīdzība visus saliedēja!............That Equality will amalgamate all

Главное, что есть Исток! ....................Galvenais, ka Sākotne ir!..........................The main thing, that there is a Source!
Люди поймут, что Главное! ................Sapratīs cilvēki, ka Galvenais!..................People will understand that the Main thing!
Соберутся в один поток, ....................Sapulcēsies vienā plūsmā,………………..Will gather in one thread,
Трансмутация будет плавной! ...........Transmutācija plūstoša būs!.....................Transmutation will be smooth!

Начинать буду с России! ....................Sākšu no Krievijas!....................................I will start with Russia!
Первой быть - Её миссия! ..................Pirmajai būt - Viņas misija!.......................To be the First- is Her mission!
Проявлен будет Мессия, ...................Izpausts būs Mesija,………………………..The Messiah will be manifested,
Нет никакой коллизии! .......................Nav nekādas kolīzijas!..............................There is no any conflict!

Время работает на Россию, ...............Laiks strādā Krievijas labā,……………….Time works for Russia,
17-й год Исторический! ...................17-ais gads Vēsturisks!........................17th year is Historical!
На столетие будет явлен Мессия, ......Uz simtgadi Mesija parādīts būs,………..For the century Messiah will be revealed,
Истинный, а не мистический! .............Patiesais, bet ne mistiskais!....................The true one, not mystical!

Осенью собирать урожай, .................Rudenī ražu jāsavāc,……………………...In autumn to harvest,
Великого Преображения, ...................Lielās Pārveidošanas,…………………....The Great Transfiguration,
Россия уже начинает, .........................Krievija jau sāk,……………………………Russia is already beginning,
Кардинальные изменения! .................Kardinālas izmaiņas!.............................Cardinal changes!

Изменения прежде в Сознании! .........Izmaņās Apziņā vispirms!......................First changes in Consciousness!
Понимания своего участия! ................Savas dalības saprašana!.....................Understanding of your participation!
Ответственность перед Мирозданием, Atbildība Pasaulsēkas priekšā,……..…Responsibility front of the Universe,
За человеческое Счастье! ...............Par cilvēcisko Laimi!...........................For happiness of humanity!

Аминь. ..................................................Āmen…………………………………….…Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts………………………....…..Father Absolute
15.06.17 ...............................................15.06.17……………………………………15.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.06.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 08.05.2013.08:06, *(J) "Mēs apstājamies." / *(Новописьмо) "Мы останавливаемся.", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_mes_apstajamies/2013-05-09-617
Мы продолжаем учиться познать, узнать друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта и в Любви Семьи Света, Иерархии Небесной! Желаем того всему Белому Свету! Спасибо, что МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ!
15.06.2017.14:14 --- записала Эслаума.
-----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.06.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /15.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /15.06.2017., дополнено на английском языке 16.06.17.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.06.2017., angļu valodā papildināts 16.06.2017.

Skatījumu skaits: 645 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: