Galvenie » 2019 » Februāris » 16 » Vēsts: 16.02.19. Katrēns "Pūlis un Pravietis"
19:03
Vēsts: 16.02.19. Katrēns "Pūlis un Pravietis"

16.02.19. Катрен “Толпа и Пророк”

Не сомневается, кто не думает!
Крепок червяк сомнения,
Думающий всегда знает,
Что есть и другое мнение!

Кто может сказать, что он – Бог?
Если есть результат творения,
Только в конце жизни – итог,
Определяет людей откровение!

Есть – человек, есть – позиция!
Есть люди, судящие жизнь,
Мнение людей, как инквизиция,
Определяет, как следует жить!

Есть мнение, есть и суждение!
Одно – помогает, другое – калечит!
Общество требует обсуждения,
Но, обсуждение никого не лечит!

Кто-то согласится идти на Крест,
Люди не оценят такое действие,
Только через тысячи лет,
Дойдет до них, что было следствием!

Что это было проявление Бога!
Но, люди не заметили этого,
Зато, нашли гвозди в итоге,
Чтобы распять человека такого!

Нет пророка в своём отечестве!
А, в людях совсем нет Веры:
Рядом – не бывает Предтеча,
За смелость на него все беды!

История помнит примеры,
Выбор всегда за толпой!
Никогда не было в толпе Веры,
Пророк отвечает своей головой!

Толпа не принимает Пророка,
Меняющего уклад жизни!
Он указывает толпе на пороки,
Значит, не должен жить!

Не бывает и Пророка при жизни!
Лучший Пророк, кто ушёл!
Толпа не меняет, как ей жить,
Исторический Миг – не пришёл!

Каждый знает, что он не неправ!
Но, в толпе – все правы!
У отдельного человека нет прав,
За толпой – толпы Правда!

Это не Правда, а лишь желание!
Остановить бег времени!
У толпы – нет оправдания,
Если Посланник для неё бремя!

Что должен сказать Посланник,
Если толпа требует Крест?
Любовь – последнее его послание,
В ответ на от гвоздя треск!

Бог знает Судьбу Посланника!
Вера внутри и вокруг неверие!
Для толпы, конечно, бесславие,
После его смерти люди поверят!

Веры нет внутри человечества!
Не может быть, ибо не может быть!
Ложь правит – Её Величество,
Про Пророка надо забыть!

Вопрос непраздный о Вере!
Слов сказано не подсчитать!
А, где Любовь Бога и Её мера?
Никто не может сказать!

Бог говорит через Пророка!
Обрекая его на позор,
Посланник, как проявление Рока,
Или для неверия – приговор!

Выбор всегда за людьми,
Кто Пророк решает не Бог!
Бог предлагает прилюдно,
Люди – подводят итог!

Зависит будущее от людей!
Они выбирают курс движения,
Никто не может сказать, что сложней,
Пророк указывает направление!

Аминь.
Отец Абсолют
16.02.19

 

Vēsts: 16.02.19. Katrēns "Pūlis un Pravietis"

Nešaubās, kurš nedomā!
Šaubu tārps ciets,
Domājošais vienmēr zin,
Ka cits viedoklis arī ir!

Kurš var teikt, ka viņš - Dievs?
Ja radīšanas rezultāts ir,
Dzīves beigās tikai - rezultāts,
Cilvēku atklāsme nosaka!

Ir - cilvēks, ir - pozīcija!
Ir cilvēki dzīvi tiesājoši,
Cilvēku viedoklis, kā inkvizīcija,
Nosaka, kā nākas dzīvot!

Ir viedoklis, ir arī spriedumi!
Viens - palīdz, cits - kropļo!
Sabiedrība pieprasa apspriešanu,
Taču, apspriešana nekad neārstē!

Kāds piekritīs iet uz Krusta,
Cilvēki tādu darbību nenovērtēs,
Tikai pēc tūkstoš gadiem,
Aizies līdz viņiem, kas bija sekas!

Ka tā bija Dieva izpausme!
Taču, cilvēki to nepamanīja,
Toties, naglas atrada rezultātā,
Lai sistu krustā cilvēku tādu!

Nav pravieša savā tēvzemē!
Bet, cilvēkos Ticības nepavisam nav:
Līdzās - nemēdz būt Priekštecis,
Par drosmi uz viņu visas nelaimes!

Vēsture atceras piemērus,
Izvēle vienmēr pūlim!
Pūlī Ticības nebija nekad,
Pravietis atbild ar galvu savu!

Pūlis Pravieti nepieņem,
Dzīves kārtību mainošu!
Viņš pūlim uz trūkumiem norāda,
Tātad, jādzīvo nav!

Nav dzīves laikā arī Pravieša! 
Labākais Pravietis, kurš aizgāja!
Pūlis nemaina, kā dzīvot tam,
Vēsturisks Mirklis - nepienāca!

Katrs zin, ka nav viņam netaisnība!
Bet, pūlī - visiem taisnība!
Atsevišķam cilvēkam taisnības nav,
Pūlim - pūļa Taisnība!

Tā ne Patiesība, bet tikai vēlēšanās!
Apturēt laika skrējienu!
Pūlim - nav attaisnojuma,
Ja Vēstnesis priekš tā nasta!

Kas jāsaka Vēstnesim,
Ja pūlis pieprasa Krustu?
Mīlestība - pēdējais viņa vēstījums,
Atbilde uz brīkšķiem no naglām!

Dievs zin Vēstneša Likteni!
Ticība iekšā, bet apkārt neticība!
Priekš pūļa, protams, neslava,
Pēc viņa nāves cilvēki noticēs!

Cilvēcē Ticības nav!
Nevar būt, jo nevar būt!
Meli valda - Viņa Augstība,
Par Pravieti vajag aizmirst!

Par Ticību jautājums ne dīks!
Vārdu pateikts ne saskaitīt!
Taču, kur Dieva Mīlestība un Tās mērs?
Neviens nevar pateikt! 

Dievs runā caur Pravieti!
Nolemjot viņu kaunam,
Vēstnesis, kā Likteņa izpausme,
Vai priekš neticības - spriedums!

Izvēle vienmēr cilvēkiem,
Pravietis lemj kurš ne Dievs!
Dievs piedāvā cilvēku klātbūtnē,
Cilvēki - rezultātu apkopo!

Nākotne no cilvēkiem atkarīga!
Viņi izvēlas kustības kursu,
Neviens nevar pateikt, kas sarežģītāk,
Pravietis virzienu norāda!

Āmen.
Tēvs Absolūts
16.02.19.

16.02.19.Quatrain „The crowd and the Prophet”

No doubt, who doesn’t think!
Worm of doubt is hard,
The thinking one always knows,
That there is also another opinion!

Who can say, that he is God?
If there is a result of creation,
Only at the end of life- is result,
People revelation defines!

There is- human, there is- position!
There are people judging life,
The opinion of people, like the Inquisition,
Determines how to live!

There is an opinion, there is a judgment too!
One thing- helps, another thing- cripples!
Society requires discussion,
But the discussion doesn’t treat anyone!

Someone will agree to go to the Cross,
People will not appreciate such an action,
Only after thousands of years,
Will go to them, which was the result!

That this was manifestation of God!
But, people didn’t notice this,
But, found nails in the end,
To crucify such a person!

There is no Prophet in his own fatherland!
But, in people there is no Faith at all:
Nearby- there is no Forerunner,
For courage on him all the troubles!

History remembers examples,
The choice is always behind the crowd!
There was never Faith in the crowd,
The prophet answers with his head!

The crowd doesn’t accept the Prophet,
Changing lifestyle!
He points at the vices to crowd,
So, should not live!

There is no also Prophet in life!
The best Prophet who left!
The crowd doesn’t change, how to live,
Historical Moment- didn’t come!

Everyone knows, that he is not wrong!
But, in the crowd- everyone is right!
The individual persons has not right,
Crowd- has Truth of the crowd!

This is not True, but only desire!
Stop running time!
The crowd- has no excuse,
If the Messenger for her is a burden!

What should say to the Messenger,
If the crowd demands the Cross?
Love- is his last message,
In response to the nail crackling!

The God knows Fate of the Messenger!
Faith inside and around disbelief!
For the crowd, of course, disgrace,
After his death, people will believe!

There is not Faith inside humanity!
Can’t be, because can’t be!
False rules- Her Majesty,
About the Prophet must be forgotten!

The question is undivided about Faith!
Words are said not to count!
But, where is God’s Love and It’s measure?
No one can tell!

God speaks through the Prophet!
Condemning him to shame,
The Messenger, as the manifestation of Fate,
Or for disbelief- a sentence!

The choice is always for people,
Prophet decides, who is not God!
God offers in public,
People- sum up results!

The future depends on people!
They choose a course of motion
No one can say, what is more difficult,
The Prophet indicates direction!

Amen
Father Absolute
16.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /16.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.02.2019
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.02.2019.

Skatījumu skaits: 276 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: