Galvenie » 2018 » Marts » 16 » Vēsts: 16.03.18. Katrēns "Brīdinājums"
15:54
Vēsts: 16.03.18. Katrēns "Brīdinājums"

16.03.18 Катрен ​"Предупреждение" ​​

Вы верите, что изменится Мир?
Этот вопрос к России!
Пока на Планете мамоны пир,
Никто не верит, что у России Миссия!

Огромная страна богатства!
Уникальная территория!
Удивительной безалаберности государство,
Непонятная для Мира акватория!

Бог дал этой стране всё!
Охраняет Народ тысячелетия!
Кажется, улетает прочь вороньё!
Но, Бог не в Душе, а в междометии!

Все напасти сегодня и в прошлом!
В основном от непонимания!
Что изменить себя - это возможно,
Сконцентрировав на Духе внимание!

Виноваты все, но не Народ только!
Вече всегда было управлением!
Обсуждать можно сколько?
Русские - это мировое явление!

Виновата зима, что холодно!
Виноват и короткий день!
Работать надо, а не смотреть дно,
Проблема - это русская лень!

Помогает Создатель сегодня!
Даруются Знания о Мироздании!
Но, власть говорит, что нельзя,
Опасно, если придёт понимание!

Власть деградировала полностью,
Союз не вернуть вовеки!
Процветает в стране злость,
Любовь засыпали снеги!

Мир ополчился на Русь!
Ждёт от Неё решения!
Поменять бы Народа суть!
И к себе отношение!

Русь управляется Богом!
Бог ожидает от Неё промысла!
Безделье не бывает итогом!
Жизнь не имеет смысла!

Сказано Богом: творите себя!
Но, лучше «послушать барина»!
Прошло столетие октября,
Опять затянула трясина!

Когда же проснётся Русь?
Не желает Она слышать Бога!
Не изменится России суть,
Если Она не найдёт дорогу!

Мир подталкивает Россию,
Свою пересмотреть концепцию!
Воровать - не людей Миссия!
Не современная квинтэссенция!

Просыпайся скорее Россия!
Не ищи виноватых вне!
Исполни, наконец, свою Миссию,
Проблемы внутри или в ней!

Главное, Россия потеряла Любовь!
Ненависть расцвела цветом,
Забыли, что на алую кровь,
Богом наложено вето!

Единственный путь спасения,
Разглядеть в человеке Добро!
Поверьте, нет опасения,
Посмотреть в человеке нутро!

Люди - голограмма Создателя!
В каждом человеке - нутро Бога!
Даже, в простом обывателе,
При Любви, Бога увидят в итоге!

Не думайте, что вы - лучший!
Все равны перед Богом!
России самой понять нужно,
Что у человечества одна дорога!

России нужно очистить себя!
Без Очищения - нет Возвышения!
Не ждать ещё год октября!
Планета пришла в движение!

Аминь.
Отец Абсолют.

16.03.18

 

Vēsts: 16.03.18. Katrēns "Brīdinājums"​

Jūs ticat, ka Pasaule izmainīsies?
Tas jautājums Krievijai!
Pagaidām uz Planētas mamona dzīres,
Neviens netic, ka Krievijai Misija!

Milzīgu bagātību zeme!
Unikāla teritorija!
Apbrīnojamas nekārtības valsts,
Nesaprotama priekš Pasaules akvatorija!

Dievs šai zemei deva visu!
Apsargā Tautu tūkstošiem gadu!
Šķiet, aizlido vārnas prom!
Taču, Dievs ne Dvēselē, bet interjekcijā!

Visas nelaimes šodien un pagātnē!
Galvenokārt no nesaprašanas!
Ka sevi izmainīt - tas iespējams,
Uz Garu uzmanību koncentrējot!

Vainīgi visi, bet tikai ne Tauta!
Veče vienmēr bija vadība!
Cik apspriest var?
Krievi - tā pasaules parādība!

Ziema vainīga - ka auksta!
Arī diena īsā vainīga!
Strādāt vajag, bet ne mākoņos skatīties,
Problēma - tas krievu slinkums!

Radītājs šodien palīdz!
Zināšanas par Pasaulsēku dāvina!
Bet, vara saka, ka nedrīkst,
Bīstami, ja saprašana atnāks!

Vara pilnbā degradēta,
Savienību neatgrizt mūžu mūžos!
Valstī niknums plaukst,
Mīlestību sniegi apbēra! 

Pasaule uz Krievzemi vērsās!
No Viņas lēmumu gaida!
Izmainīt Tautas būtību!
Un attieksmi pret sevi!

Krievzeme Dieva vadīta!
Dievs gaida no Viņas domrīcību!
Bezdarbība nemēdz būt rezultāts!
Dzīvei nav jēgas!

Dieva pateikts: radiet sevi!
Taču, labāk "kungam paklausīt"!
Oktobra simtgade pagāja,
Atkal muklājs ievilka!

Kad gan Krievzeme pamodīsies?
Viņa Dievu dzirdēt nevēlas!
Neizmainīsies Krievijas būtība,
Ja Viņa ceļu neatradīs! 

Pasaule Krieviju pabīda,
Savu koncepciju pārskatīt!
Zagt - ne cilvēku Misija!
Ne laikmetīga kvintesence!

Mosties ātrāk Krievija!
Nemeklē vainīgos ārpusē!
Izpildi, beidzot, savu Misiju
Problēmas iekšienē vai viņā!

Galvenais, Krievija Mīlestību pazaudēja!
Ienaids ziedos saplauka,
Aizmirsa, ka uz dzeltenām asinīm, 
Dieva veto uzlikts!

Vienīgais glābšanas ceļš,
Ieraudzīt cilvēkā Labo!
Ticiet, nav baiļu,
Ielūkoties cilvēka iekšējā būtībā!

Cilvēki - Radītāja hologramma!
Katrā cilvēkā - Dieva būtība!
Pat, vienkāršā mietpilsonī,
Mīlestībā esot, Dievu rezultātā ieraudzīs!

Nedomājiet, ka jūs - labākie!
Dieva priekšā visi vienlīdzīgi!
Krievijai pašai saprast vajag,
Ka cilvēcei viens ceļš!

Krievijai sevi attīrīt vajag!
Bez Attīrīšanas - nav Paaugstināšanas!
Oktobri vēl gadu negaidīt!
Planēta kustībā nonāca!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
16.03.18.

16.03.18. Quatrain "Warning"​

Do you believe, that the World will change?
This question is for Russia!
While on the Planet Mammon feast,
Nobody believes, that Russia has a Mission!

A country of huge wealth!
A unique territory!
The state of amazing disorganization,
Incomprehensible for the water area of the World!

God gave to this country everything!
Protects the Nation of the Millennium!
It seems, that the crows are flying away!
But, God is not in the Soul, but in the interjection!

All the misfortunes today and in the past!
Basically from a misunderstanding!
That change yourself- that is possible,
Focus on the Spirit!

All are guilty, but not only the Nation!
The Veche was always the administrator!
How much can to discuss?
Russians- is a phenomenon of the World!

The winter is to blame- that is cold!
Also a short day is to blame!
It's necessary to work, but not to look t the bottom,
The problem- is Russia laziness!

The Creator helps today!
The knowledge about the Universe is granted!
But, the authorities says that it's impossible,
It's dangerous, if understanding comes!

The authorities have degraded completely,
Union can't be returned forever!
Prosperity anger in the country,
Love showered the snow!

The World took up arms against Russia!
Waiting for Her decision!
To change the essence of the Nation!
And attitude to yourself!

Russia is ruled by God!
God expects thought action from Her!
Idleness is not the result!
Life doesn't make a sense!

Said by God: create yourself!
But, it's better to "listen to the master"!
The century of October passed,
Again the bog was tightened!

When will Russia wake up?
She doesn't want to hear God!
Russia will not change her essence,
If She will not find the way!

The World is pushing Russia,
Reconsidered Her concept!
Steal- is not people's Mission!
Not a modern quintessence!

Wake up soon Russia!
Don't look for the guilty beyond! 
Fulfill, finally, your Mission!
Problems inside or in her!

The main thing is, that Russia lost Love!
Hatred bloomed in color,
Forgot, that the scarlet blood,
God vetoed!

The only way of salvation,
To see in the human the Good!
Believe Me, there is no fear,
To look in the human inside!

People are- the holograms of the Creator!
In every human- is essence of God!
Even, in simple philistine,
Being in Love, God will be seen in the end!

Don't think, that you are- the best!
Everyone is equal front of the God!
Russia by herself need to understand,
That humanity has one road!

Russia needs to cleanse herself!
Without Purification- there is no Rise!
Don't wait another year of October!
The Planet has set in motion!

Amen
Father Absolute
16.03.18.

Avotshttp://otkroveniya.eu/poems/16.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.03.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.03.2018.

Skatījumu skaits: 614 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: