Galvenie » 2020 » Aprīlis » 16 » Vēsts: 16.04.2020. Katrēns "Cilvēki - Pasaulsēkas daļa"
20:12
Vēsts: 16.04.2020. Katrēns "Cilvēki - Pasaulsēkas daļa"

16.04.2020 Катрен “Люди – часть Мироздания”

В рассуждениях кипят страсти!
Кто-то смирился, а кто-то восстал!
Пандемия разделила людей на части,
Значит, Исторический час настал!

Нельзя больше терпеть, пора решать!
К Отцу или без Отца?
Вы хотите Богами стать?
Или рабами, но уже до конца?

Трудный путь вами уже пройден!
Остался последний шаг!
На раздумье – последний день!
Сдерживает вас опять страх!

Страх чего: уйти раньше?
Но человек – это две фракции!
Человек в Материи или на марше,
Человек – волна, это другая акция!

Вы, одновременно, на земле и в Небе!
Обе части не разделить!
Оболочка переходит в небыль,
Волна вечно продолжает жить!

Вас в Материи видно всегда!
Где ваш – страх и где – сомнения?
Если есть страхи – это большая беда,
Ненужные для Души волнения!

Материя всегда формирует быт!
Формирует, частично, Сознание!
Вам решать, как сегодня быть?
Творец передал вам Знания!

Знания – это не просто слова!
Знания – это Сознание!
Наступает Историческая пора,
Должно прийти понимание!

Что неравенство надо исправить!
В этом – есть Основная задача!
Надо «ПЛЮС» на Небо отправить!
При проявлении Воли будет удача!

Кто отошёл – пора собираться!
Тьма показала «единодушие»!
Вам от Творца нельзя отказываться,
Пора вам и за дело браться!

Обстоятельства говорят: «пора»!
Первое – Мыслеобраз!
Не ищите никогда и нигде вора,
Человек – сам себе иконостас!

Вы забываете происхождение!
Народы разбрелись по Верам,
Есть же Огня Святого схождение!
Любовь Создателя – это мера!

Главное сейчас – ваша Воля!
Умноженная, на ваше количество!
Поверьте, у вас – жизнь, а не – доля!
И даже не случай «его величество»!

Люди – часть Мироздания!
Задача возложена – управление!
Проснуться должно понимание,
Пора организовать Движение!

Руку протяните, кто не готов!
Вы же – Учителя Духа!
Помогите людям сбросить оковы,
Уберите в их Душах разруху!

В Мироздании вы – не подобие, а часть!
В Едином Сознании Вечности!
От непонимания бушуют страсти!
Люди смирились в своей беспечности!

Беспечность – это грех и большой!
Нет равнодушия в этом Мире!
Человек – управляющий и основной,
На нём держится Вечности перемирие!

Аминь.
Отец Абсолют.
16.04.2020

Vēsts: 16.04.2020. Katrēns "Cilvēki - Pasaulsēkas daļa"

Spriedumos kaislības verd!
Kāds samierinājās, bet kāds sacēlās!
Pandēmija cilvēkus daļās izdalīja,
Tātad, Vēsturiskā stunda sākas!

Nedrīkst vairāk paciest, laiks risināt!
Pie Tēva vai bez Tēva?
Jūs Dievi kļūt gribat?
Vai vergi, bet jau līdz galam?

Grūtais ceļš jau jūsu iziets!
Atlika pēdējais solis!
Pārdomām - pēdējā diena!
Atkal jūs bailes attur!

Bailes par ko: aiziet ātrāk?
Bet cilvēks - tās divas frakcijas!
Cilvēks Matērijā vai maršā,
Cilvēks - vilnis, tā cita akcija!

Jūs, vienlaicīgi, uz zemes un Debesīs!
Daļas abas neizdalīt!
Apvalks neesībā pāriet,
Vilnis turpina dzīvot mūžīgi!

Matērijā jūs redzami vienmēr!
Kur jūsu - bailes un kur - šaubas?
Ja bailes ir - tā bēda liela,
Nevajadzīgs satraukums Dvēselei!

Matērija vienmēr formē sadzīvi!
Formē, daļēji, Apziņa!
Jums jālemj, kā šodien būt?
Radītājs Zināšanas nodeva jums!

Zināšanas - tie ne vienkārši vārdi!
Zināšanas - tā Apziņa!
Sākas Vēsturiks laiks,
Saprašanai jāatnāk!

Kas nevienlīdzība, izlabot vajag!
Tur - Galvenais uzdevums ir!
Vajag "PLUSU" uz Debesīm nosūtīt!
Veiksme būs Gribu izpaužot!

Kurš atkāpās - laiks sapulcēties!
Tumsa "vienprātību" parādīja!
Jums no Radītāja atteikties nevajag,
Laiks jums arī pie lietas ķerties!

Apstākļi saka: "laiks"!
Pirmais - Domtēls!
Nemeklējiet nekad un nekur zagli,
Cilvēks - pats sev svētbilžu siena!

Jūs izcelšanos aizmirstat!
Tautas Ticībās izklīda,
Ir taču Svētās Uguns līdzība!
Radītāja Mīlestība - tas mērs!

Tagad galvenais - jūsu Griba!
Pavairota, uz jūsu daudzumu!
Ticiet, jums - dzīve, bet ne - daļa!
Un pat ne gadījums "jūsu augstība"!

Cilvēki - Pasaulsēkas daļa!
Uzdevums uzlikts - vadīšana!
Saprašanai jāpamostas,
Laiks Kustību organizēt!

Roku pasniedziet, gatavs kurš nav!
Jūs taču - Gara Skolotāji!
Palīdziet cilvēkiem važas nomest,
Novāciet viņu Dvēselēs sabrukumu!

Pasaulsēkā jūs - ne līdzība, bet daļa!
Mūžības Vienotā Apziņā!
No nesapratnes kaislības plosās!
Samierinājās cilvēki ar savu bezrūpību! 

Bezrūpība - tas grēks un liels!
Nav šinī Pasaulē vienaldzības!
Cilvēks - vadošais un galvenais,
Uz viņa turas Mūžības pamiers!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
16.04.2020.

16.04.20.Quatrain “People- are part of the Universe”

Passion boils in reasoning!
Someone resigned, but someone rebelled!
A pandemic divided people into parts
So the historical hour has come!

You can’t stand it anymore, it's time to decide!
To the Father or without the Father?
Do you want to become Gods?
Or slaves, but to the end?

You have already passed the difficult path!
The last step is left!
For thinking - the last day!
Fear holds you back again!

Fear of what: leave early?
But human- is two fractions!
Human in Matter or on the march,
Human- is a wave, this is another action!

You are simultaneously on Earth and in Heaven!
Both parts cannot be divided!
The shell goes into fiction,
The wave continues to live forever!

You are always visible in Matter!
Where is your- fear and where are your- doubts?
If there are fears- this is a big trouble,
Unnecessary excitement for the Soul!

Matter always forms life!
Forms, in part, Consciousness!
You decide how to be today?
The Creator has transmitted Knowledge to you!

Knowledge- is not just words!
Knowledge- is Consciousness!
The Historical time is coming,
Understanding must come!

What is inequality needs to be fixed!
There- is the Main task!
It is necessary to send PLUS to Heaven!
With the manifestation of Will there will be luck!

Who has left - it's time to pack up!
Darkness showed "unanimity"!
You cannot refuse the Creator,
It's time for you to get down to business!

Circumstances say: "time"!
The first- is the Thought Image!
Never look for a thief anywhere
Human- is wall of icons for himself!

You forget the origin!
Peoples scattered across the Faith
There is a Holy Fire convergence!
Creator Love- is a measure!

The main thing now- is your Will!
Multiplied by your quantity!
Believe me, you have- a life, not- a share!
And not even the case  "Your Majesty"!

People- are part of the Universe!
The task is assigned - management!
An understanding must wake up,
It's time to organize the Movement!

Extend your hand to those who are not ready!
You are- the Teachers of the Spirit!
Help people break their shackles
Remove devastation in their Souls!

In the Universe you- are not a likeness, but a part!
In the United Consciousness of Eternity!
Passion rages from misunderstanding!
People resigned to their carelessness!

Carelessness is a sin and great!
There is no indifference in this World!
Human is the manager and the main
A truce rests on him forever!

Amen.
Father Absolute.
04/16/2020

 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 16.04.2020

 

Skatījumu skaits: 162 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: