Galvenie » 2017 » Jūnijs » 16 » Vēsts: 16.06.17. Katrēns "Pasaule izmainījās" - *
14:48
Vēsts: 16.06.17. Katrēns "Pasaule izmainījās" - *

Vēsts: 16.06.17. Katrēns "Pasaule izmainījās" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением символписьма на латышском языке *(J) "Spēki krājas!" / *(Н) "Сила набирается!")
(-**: Текст Катрена на русском. латышском, английском языке)

16.06.17 Катрен "Поменялся Мир"………………………………………........…Quatrain "The World has changed"

Жду и надеюсь на Чудо! ....................Gaidu un ceru uz Brīnumu!.....................Waiting and hoping for a Miracle!
Россия всегда Мир взрывала! ............Krievija vienmēr pasauli pārsteidza!........Russia has always exploded the World!
Нет пропаганды идеи Иуды, ...............Nav Jūdas ideju propagandas,………….There is no propaganda of Judas idea,
Весь Мир отмечает! ............................Visa Pasaule atzīmē!...............................The whole World is celebrating!

Предатели всегда были! .....................Nodevēji bija vienmēr!..............................Traitors have always been!
На двух континентах много! ................Uz diviem kontinentiem daudz!.................On two continents a lot!
Но, Мир по течению плыл, ..................Bet, Pasaule pa straumi peldēja,……..….But, the World went downstream,
Не анализируя Итоги! ..........................Rezultātus neanalizējot!...........................Not analyzing a Results!

Итоги в общем - печальные! ................Rezultāti kopumā - bēdīgi!.......................Results in general- sad!
Капитализм загнивает! .........................Kapitālisms trūd!......................................Capitalism is rotting!
Но, увидели люди Начало, ..................Taču, cilvēki Sākumu ieraudzīja,………….But, people saw the Beginning,
От которого Дух захватывает! ..............No kura Elpa aizraujas!.............................From which the Spirit captures!

Россия - избранник Создателя, ............Krievija - Radītāja izredzētā,………………Russia- chosen by Creator,
В Новом Мире России быть первой,.....Jaunajā Pasaulē Krievijai pirmajai būt,..…In the New World the Russia to be the first,
В Мире, сотканном из обывателей, ......Pasaulē, no mietpilsoņiem izaustā,……....In the World, woven from the philistines,
Россия доказала верность! ...................Krievija uzticību pierādīja!.........................Russia proved fidelity!

Получила Знания от Создателя, ..........Saņēma Zināšanas no Radītāja,..………..Received the Knowledge from Creator,
С русскими Бог - ВМЕСТЕ! ...................Dievs ar krieviem - KOPĀ!........................God with Russians- TOGETHER!
Это для Мира сего назидание, ............Priekš visas Pasaules tā mācība,………...This is an admonition for all the World,
Определено, наконец, место! ..............Noteikta, beidzot, vieta!............................Finally, the place is determined!

Уготована России миссия! ...................Krievijai misija sagatavota!........................A mission is prepared for Russia!
Объединить народы в Сибири! ...........Tautas apvienot Sibīrijā!............................Unite the nations in Siberia!
Показавших своё бессилие, ................Parādījušas savu bezspēcību,…………….Showing their impotence,
И прекратить войну в Сирии! ...............Un pārtraukt karu Sīrijā!............................And stop the war in Syria!

Капитализм, повторяю, уходит! ............Kapitālisms, atkārtoju, aiziet!...................Capitalism, I repeat, going away!
На сцену поднялась Свобода! .............Uz skatuves Brīvība pacēlās!....................Freedom has risen on the stage!
Управление к Руси переходит, .............Pie Krievzemes vadība pāriet,…………….Management passes to Russia,
На законной для всех основе! ..............Uz likumīga pamata priekš visiem!...........On a legal basis for all!

Великий дар Ей от Бога! ......................Liela dāvana Viņai no Dieva!......................Great gift to Her from God!
За верность Началу Начал! ..................Par uzticību Sākumu Sākumam!...............For fidelity to Beginning of Beginnings!
За то, что не сменила Дорогу, ..............Par to, ka Ceļu nenomainīja,………………For that, she didn't change the way
И за возвращение на Причал! ..............Un par atgriešanos Piestātnē!..................And for returning to the Pier!

Я уже точно знаю, .................................Es jau precīzi zinu,…………………………I already know for sure,
Определилась Русь окончательно! ......Krievzeme galīgi noskaidrojās!.................Russia finally decided!
Нет в выборе том печали! ....................Tur izvēlē skumju nav!..............................There is no volume of sorrow in the choice!
Изменения прошли основательные! ....Izmaiņas notika pamatoti!........................The changes were thorough!

Осень наступит внезапно! ...................Rudens iestāsies pēkšņi!...........................Autumn will come suddenly!
Природа подгоняет события! ...............Daba notikumus paātrina!.........................Nature urges events!
Народы собираются в пазл, ................Tautas puzlē sakārtojas,……………………Nations are going to a puzzle,
Не будет никчёмности бытия! ..............Nebūs esamībā nederīguma!....................There will be no uselessness of being!

Не ожидаются на Руси катаклизмы! .....Krievzemē kataklizmas nav gaidāmas!......Cataclysms are not expected in Russia!
Бог дорожит Россией, ...........................Krieviju Dievs augstu vērtē,…………………God treasures Russia,
Россия не раз уходила от «измов», .....Ne reizi vien Krievija no "ismiem" aizgāja,...Russia has repeatedly left the "isms",
Оставаясь всегда Мессией! .................Paliekot vienmēr Mesija!..............................Remaining always a Messiah!

Россия - синоним Равенства, ..............Krievija - Vienlīdzības sinonīms,…………….Russia- synonymous of Equality,
Это Тьму раздражает! .........................Tas Tumsu saērcina!....................................This annoying the Darkness!
Миру есть на кого равняться, .............Pasaulei ir uz ko līdzināties,………………….The World has someone to equal,
России творчество поражает! .............Jaunrade Krieviju pārsteidz!..........................Russia is amazed by creativity!

Небосвод уже давно занят! ................Sen jau Debesjums aizņemts!......................The firmament has been long occupied!
Вторая Планета рядом! ......................Otra planēta blakus!.....................................The Second Planet is near!
Мир в ожидании - замер! ....................Pasaule gaidās - pamira!..............................The World in waiting- frozen!
Замер одним отрядом! .......................Ar vienu vienību pamira!................................Detained by one squad!

Жизнь или существование! .................Dzīve vai eksistēšana!..................................Life or existence!
Чувствую в сердце покой! ....................Sajūtu mieru sirdī!........................................Feel the rest in the heart!
Необходимо Духовное образование, ..Garīgā izglītība nepieciešama,……………..It's necessary Spiritual education,
Покой достигается Верой одной! .........Ar vienu Ticību miers sasniedzams!...........Peace is achieved by one Faith!

Русь не должна сомневаться! ..............Krievijai nav jāšaubas!...............................Russia should not doubt!
Пишет страницу истории! .....................Vēstures lappusi raksta!...........................Writes a page of history!
Отечество собирается, .........................Tēvzeme gatavojas,………………………..Fatherland gathers,
На Божественной территории! .............Uz Dievišķās teritorijas……………………..On Divine territory!

Все сомнения - прочь! ..........................Visas šaubas - prom!................................All doubts- are gone!
Великое Преображение! ......................Lielā Pārveidošana!..................................The Great Transfiguration!
Россия способна превозмочь, .............Krievija spējīga pārvarēt,…………….…….Russia is capable of overcoming,
Разнообразие предложений! ...............Priekšlikumu daudzveidību!.......................Variety of offers!

Аминь. ..................................................Āmen…………………………………………..Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts…………………………………Father Absolute
16.06.17 ...............................................16.06.17………………………………………16.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.06.17.html
--------
- * Предлагаем познакомиться с символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 20.03.2013.13:12, *(J) "Spēki krājas!" / *(Новописьмо) "Сила набирается!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_speki_krajas/2013-03-28-520
Мы продолжаем учиться понять, принять друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта, в Любви Семьи Света и всей Небесной Иерархии! Счастливы Мы, что ВСЕ ВМЕСТЕ В БОГЕ! Спасибо Отцу Небесному!
16.06.2017.14:33 --- записала Эслаума.
--------------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /16.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.06.2017.

Skatījumu skaits: 607 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: