Galvenie » 2018 » Februāris » 17 » Vēsts: 17.02.18. Katrēns "Tauta"
21:13
Vēsts: 17.02.18. Katrēns "Tauta"

17.02.18 Катрен "Народ"​ ​​

Жизнь перекаты и падения!
Главное, определить направление!
Народ должен знать назначение,
И смысл своего проявления!

Жизнь - выбор самого человека!
Но, фон определяет Народ!
Собственный выбор совсем не беда,
Главное, поступательный ход!

История играет в игры!
Предлагая разные варианты!
Записаны только титры!
Огромного числа фолиантов!

Народ - Сфера Разума!
Состоящая, из миллионов клеток!
У кого-то хватает Ума,
Разобраться в хитросплетении веток!

Народ, как огромный ствол!
Принимает свое назначение!
Ветки закрывают простор,
Защищая новое поколение!

Всё мудро и всё "по уму"!
Преображение не касается дерева,
Правильному дереву Я помогу,
Сохраняя от любого ветра!

Важно, сохранить направление!
Защитной от ветров оболочки,
Тогда и новое поколение,
Полноценные даст цветочки!

Главное для Народа - вместе!
И неважно на каком уровне!
Дерево, это - то место,
Где неважно, что дерева вне!

Опыт говорит, что спасёт,
Само себя это дерево!
От ненастий всех пронесёт,
Спасение Руси не потеряно!

Россия - тоже огромный ствол!
С тысячелетней историей,
Не страшен шторм из морских волн,
Даже критической категории!

Не сломать Россию напором!
У России - историческая реакция,
Станет Она и себе упором,
Как надёжная станция!

Казалось плохо и натиск велик!
Есть реакция сопротивления!
Наступает Исторический миг,
Внутреннего окрыления!

Не было силы, но стало!
Резервы поколений вскрылись,
Время наступления настало,
Дополнительные силы открылись!

Россия и Бог - вместе!
Создатель помогает Своим!
Россия - это для Бога место,
Силы увеличиваются за двоих!

Главный стержень Народа - Вера!
Частности уходят в прошлое!
У России ни в чём нет меры,
Восхождение Её станет возможно!

Люди не понимают, но верят!
Исполин вернёт себе место!
Мир людей в России заметит,
Раскатает Равенства тесто!

Нет причины не верить Народу!
Его фон наполнен Любовью,
Россия - продолжение Рода,
Отличного в Духе здоровья!

Аминь.
Отец Абсолют.

17.02.18

 

Vēsts: 17.02.18. Katrēns "Tauta"​

Dzīve dārdi un kritieni!
Galvenais, virzienu noteikt!
Tautai jāzina uzdevums,
Un savas izpausmes būtība!

Dzīve - paša cilvēka izvēle!
Taču, fonu nosaka Tauta!
Personīgā izvēle nepavisam ne bēda,
Galvenais, virzes gājiens!

Vēsture spēles spēlē!
Dažādus variantus piedāvājot!
Ierakstīti tikai titri!
Milzīga skaita foliantu!

Tauta - Saprāta Sfēra!
Sastāvoša, no šūnu miljoniem!
Kādam Prāta pietiek,
Viltīgos atzarojumos skaidrībā tikt!

Tauta, kā milzīgs stumbrs!
Savu uzdevumu pieņem!
Zari plašumu aizklāj,
Jauno paaudzi aizsargājot!

Viss gudri un viss "pēc prāta"!
Pārveidošana neskar koku,
Pareizam kokam Es palīdzēšu,
No jeburas vētras saglabājot!

Svarīgi virzienu saglabāt!
No vētrām pasargātam apvalkam,
Tad arī jaunā paaudze,
Pilnvērtīgus ziediņus dos!

Priekš Tautas galvenais - kopā!
Un nav svarīgi līmenī kādā!
Koks, tas - vieta tā,
Kur nesvarīgi, ka koki ārpus!

Pieredze saka, ka glābs,
Pats sevi šis koks!
No nelāgumiem visus aiznesīs,
Krievzemes glābšana nav zaudēta!

Krievija - arī stumbrs milzīgs!
Ar tūkstošgadīgu vēsturi,
Nav bīstama vētra no jūras viļņiem,
Pat kritiskas kategorijas!

Nesalauzt Krieviju ar spiedienu!
Krievijai - vēsturiska reakcija,
Viņa kļūs arī sev atbalsts,
Kā stacija droša!

Šķita slikti un spiediens liels!
Pretošanās reakcija ir!
Sākas Vēsturisks mirklis,
Iekšējam spārnojumam!

Nebija spēka, bet radās!
Paaudžu rezerves atvērās,
Pienāca uzstāšanās laiks,
Papildus spēki atklājās!

Krievija un Dievs - kopā!
Radītājs Savējiem palīdz!
Krievija - tā vieta priekš Dieva,
Spēki palielinās par diviem!

Tautas galvenais serdenis - Ticība!
Dalījumi pagātnē aiziet!
Krievijai nekur nav mēra,
Augšupeja Viņai kļūs iespējama!

Cilvēki nesaprot, taču tic!
Sev vietu atgriezīs milzis!
Pasaule Krievijā cilvēkus ievēros,
Vienlīdzība mīklu izrullēs!

Nav iemesla tautai neticēt!
Viņas fons Mīlestības piepildīts,
Krievija - Dzimtas turpinājums,
Teicamas Garā veselības!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
17.02.18.

17.02.18. Quatrain "The Nation"​

Life is rolling and falling!
The main thing is to determine the direction!
The nation must know the task,
And the meaning of her manifestation!

Life- is the choice of human himself!
But, the background is determined by Nation!
Own choice doesn't matter at all,
The main thing is the progress!

History plays games!
Offering different options!
Only titles are recorded!
A huge numbers of tomes!

The Nation- is the Sphere of Reason!
Consisting, of millions of cells!
Someone has enough Mind,
Understand the intricacies of branches!

The Nation- is like a huge trunk!
Accept its appointment!
The branches cover the open space,
Defending the new generation!

Everything is wise and everything is "according to the mind"!
The transformation doesn't touch the tree,
I will help the right tree,
Keeping from any wind!

It's important to keep direction!
Protected shell from the storms,
Then also New generation,
Will give full- fledged flowers!

The main thing for the Nation- is together!
And it doesn't matter at what level!
Tree, this- is that place,
Where it doesn't matter, that trees are out!

Experience says, that it will save,
Even itself this tree!
All will carry away from the foul out,
Salvation of Russia is not lost!

Russia is also a huge trunk!
With a thousand- year history,
There is no dangerous storm from waves of the sea,
Even the critical category!

Don't break Russia with pressure!
Russia has- a historical reaction,
She will become also support for herself,
As a reliable station!

It seemed bad and big pressure!
There is a reaction of resistance!
Starts a historical moment,
Of inner winging!

There was no power, but it become!
The reserves of generation were revealed,
The time of offensive came,
Extra forces were opened!

Russia and God- are together!
The Creator helps His own!
Russia- is place for God,
Forces increases for two!

The main core of the Nation- Faith!
Particularities are a thing of the past!
Russia has nothing to do,
Ascent will become possible for Her!

People don't understand, but they believe!
The giant will restore His place!
The World will notice the people in Russia,
Equality will roll out the Dough!

There is no reason to unbelief the nation!
Her background is filled with Love,
Russia- is the continuation of the Family,
Excellent health in the Spirit!

Amen
Father Absolute
17.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /17.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.02.2018.

Skatījumu skaits: 519 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: